Навігація
Головна
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників...Методика фінансового аналізу діяльності підприємстваОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВААналіз нефінансових результатів діяльності підприємства
Структура складського господарства, класифікація складів і їх функціїОцінка складу і структури джерел коштівВизначення місця розташування складу на території, що обслуговуєтьсяТрактування результатів фінансового аналізуМетодика проектування складу
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Характеристика складу і структури фінансових результатів

Фінансовий результат роботи підприємства будь-якої сфери діяльності в найзагальнішому вигляді являє собою різницю між доходами і витратами за всіма операціями. Залежно від того, яким чином визначаються доходи і витрати, цей фінансовий результат може характеризувати прибутковість різних аспектів діяльності підприємства, вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, ефективність використання тих чи інших ресурсів, вплив змін в бухгалтерському та податковому законодавстві, пов'язаних з порядком визначення прибутку в якості бази оподаткування. Відмінності способів визначення доходів і витрат підприємства і на цій основі фінансового результату пов'язані, головним чином, з особливостями їх формування в системах бухгалтерського (у тому числі управлінського) та податкового видів обліку.

Для цілей формування інформаційної системи внутрішнього управління прибутковістю діяльності підприємства та оцінки рівня її рентабельності (з точки зору інтересів власників і менеджменту компанії) аналіз фінансових результатів в основному спирається на дані бухгалтерського, оперативно-виробничого та управлінського обліку.

Аналіз з боку зовнішніх по відношенню до підприємства суб'єктів (потенційних інвесторів, кредиторів, ділових партнерів та інших контрагентів), як правило, проводиться на основі даних офіційної фінансової звітності в умовах обмежень доступу до внутрішніх інформаційних систем. Винятком можна вважати кредитують те чи інше підприємство комерційні банки, які розглядають заявки юридичних осіб за умови доступу до даних внутрішнього обліку.

Дані податкового обліку використовуються для оцінки частки прибутку, відраховується на потреби держави, а також впливу змін порядку визначення оподатковуваної бази (включаючи відстрочені податкові активи і зобов'язання) та використання (або втрати) права підприємства на пільги з податку на прибуток.

Загальна логіка формування основних груп фінансових результатів може бути проілюстрована схемою на рис. 11.1. Розуміння логіки визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства та економічного змісту окремих його доданків елементів дозволяє обґрунтовано формувати інформаційну базу для н. нітрування цільових показників та об'єктивно оцінювати фактично сформовані співвідношення між ними, тобто їх структуру.

Логічна схема формування кінцевого фінансового результату підприємства

Мал. 11.1. Логічна схема формування кінцевого фінансового результату підприємства

Сума валового прибутку (модифікація маржинального доходу), характеризує прибутковість основних видів діяльності підприємства в абсолютному вираженні, відображає ступінь їх конкурентоспроможності і залежить від ринкової кон'юнктури (рівня ефективного попиту і конкуренції), а також від відмінностей в індивідуальній прибутковості окремих видів діяльності (товарів, продукції , робіт, послуг) і від структури продажів. Отже, валовий прибуток відображає характер діяльності підприємства, структуру товарного асортименту (продуктової лінійки) та ефективності заходів забезпечення їх конкурентоспроможності, що базуються на результатах аналізу і прогнозу розвитку ринкової кон'юнктури.

Прибуток від продажів визначається як різниця між валовим прибутком і сумою управлінських і комерційних витрат, тобто є похідним від валового прибутку і відбиває вплив витрат, пов'язаних з організацією збуту товарів (продукції, робіт, послуг) та функціонуванням підприємства як єдиного господарюючого суб'єкта.

Виділення впливу на фінансовий результат загальногосподарських і комерційних витрат дозволяє зрозуміти, яку частку валового прибутку підприємство витрачає на утримання управлінського персоналу, технічне забезпечення умов його праці тощо Іншими словами, дає можливість оцінити в цілому раціональність організаційної структури підприємства, системи збуту і витрат на рекламу, чисельності та рівня оплати праці управлінського персоналу та працівників комерційних підрозділів.

Об'єктивна опенька досягнутих фінансових результатів у звітному періоді передбачає їх порівняння не тільки з плановими (цільовими) показниками, а й з попередніми даними. Успішне виконання плану ще не дає підстав бути впевненими в повному використанні підприємством наявних можливостей, не кажучи вже про те, що планові показники можуть бути встановлені на заниженому для доходів і (або) завищеному для витрат рівні. В останньому випадку виконання запланованих фінансових результатів не відображає реальної ефективності використання були у розпорядженні підприємства ресурсів. Тому важливий аналіз динаміки фінансових результатів. В якості самостійних груп операцій доцільно виділити наступні.

• Відсотки до сплати, величина яких відображає рівень позикового фінансування та вартості отриманих кредитів для підприємства. З економічної та фінансової точок зору витрати але оплаті позикових коштів можуть бути цілком доцільними, оскільки для успішно працюючого підприємства вигоди залученого поворотного фінансування полягають звичайно в можливостях розширення масштабів діяльності, зниження середньозваженої його вартості і при дотриманні певних умов підвищення рентабельності власного капіталу (так званий " ефект фінансового важеля ").

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• Фінансові результати від вкладень капіталу, в тому числі у фінансові активи. До цієї групи відносяться відсотки до отримання за виданими кредитами і позиками, по банківських депозитах і по залишках коштів на рахунках у банках, а також доходи від участі в інших організаціях - дивідендний і аналогічний йому процентний дохід.

• Сальдо доходів і витрат за іншими операціями. У цю групу включаються доходи і витрати від здачі майна в оренду, якщо ця діяльність не належить до основної за статутом і сума доходів не перевищує 5% загальної виручки від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), від ліквідації та продажу основних засобів або інших активів, за операціями купівлі-продажу іноземної валюти та деякі інші відповідно до правил формування звіту про фінансові результати.

• Сальдо інших доходів і витрат, не пов'язаних з виробництвом, продажами і фінансовими операціями (носять позареалізаційний характер) відображає різницю між отриманими і сплаченими штрафами, пені за порушення умов договорів, відшкодовані підприємству і відшкодовуються їм збитки, вартість отриманого від інших організацій і переданого їм безоплатно майна, суми кредиторської та дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, позитивні і негативні курсові різниці, прибутки і збитки минулих років, виявлені у звітному періоді.

Перераховані групи фінансових результатів беруть участь у формуванні прибутку до оподаткування, тому для оцінки фактичних показників важливо зрозуміти, якого роду операції дають прибуток, а які призводять до збитків, створюються додаткові можливості підвищення прибутковості діяльності підприємства або відволікання фінансових ресурсів може завдати шкоди його розвитку. Визначення характеру і ступеня впливу тих чи інших груп операцій дозволяє виділити ті з них, які свідчать:

• про ефективне використання тимчасово вільних фінансових ресурсів (наприклад, короткострокові фінансові вкладення в ліквідні цінні папери). Призначення вкладень такого роду і фінансові їх наслідки слід оцінювати позитивно, оскільки вони вирішують завдання отримання додаткових доходів при одночасній підтримці ліквідності балансу;

• про довготривалі вкладеннях в статутний капітал інших організацій з метою диверсифікації джерел отримання прибутку і в організацію прибутковою спільної діяльності з іншими підприємствами. Оцінка даних видів вкладень залежить від отриманих фінансових результатів і від співвідношення потреб у капіталі для власного розвитку з розмірами відволікання фінансових ресурсів. Якщо вкладення у фінансові активи займають помітний питома вага і збільшуються, то це може за певних умов свідчити про негативну оцінку керівництвом і власниками перспектив ринкової позиції свого підприємства і його майбутньої конкурентоспроможності або про зміну пріоритетів і згортання діяльності;

• про заходи щодо підвищення віддачі від активів підприємства, які не задіяні у власній діяльності; здача їх в оренду може вирішити цю задачу. Якщо ж перспективи здачі в оренду невикористаного власного майна занадто примарні, то можливим варіантом отримання доходу є його продаж з вторинним ефектом від цієї операції у формі зниження податку на майно; більше того, реалізація невикористовуваних активів навіть зі збитком вигідна в тому сенсі, що надходження виручки від їх продажу збільшують оборотний капітал підприємства;

• відносно позареалізаційних витрат висновок може бути однозначно негативним, оскільки вони зменшують прибуток, отриманий від основних видів діяльності (за винятком негативних курсових різниць - вони практично поза полем впливу керівництва підприємства). Що ж стосується позареалізаційних доходів, то збільшення за рахунок них прибутку до оподаткування навряд чи варто оцінювати з точки зору підвищення ефективності діяльності підприємства; часто - це компенсація понесених витрат, пов'язаних з оплатою штрафних санкцій, і найбільше, що можна поставити в заслугу підприємству, - добре поставлений облік та професійні дії юридичної служби. Безоплатно отримане майно і списана па доходи кредиторська заборгованість також не свідчать про поліпшенні результатів діяльності підприємства.

Характеристика складу фінансових результатів відповідно до економічним змістом і регулярністю (поновлювальності) джерел отримання дозволяє об'єктивніше оцінювати їх сформовану структуру і прогнозувати цільові показники прибутку при розробці бізнес-планів. Для аналізу структури фінансових результатів операційної діяльності потрібно розрахувати питому вагу показників у відсотках виручці, оскільки вона дозволяє наочно представити розподіл виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) в динаміці і оцінити фінансові наслідки її зміни.

Одночасно стає можливим оцінити динаміку як абсолютних, так і відносних показників прибутковості операційної діяльності підприємств: рівень валового прибутку і рентабельність продажів.

Приклад

Таблиця 11.1. Структура фінансових результатів операційної діяльності

Показник

Попередній

Звітній рік

рік

план

факт

тис. руб.

%

тис. руб.

%

тис. руб.

%

Виручка від продажу товарів

202127

100.00

206159

100,00

228282

100,00

Собівартість товарів

-165122

81.69

-168088

-81,53

-188032

-82,37

Валовий прибуток

37005

18,31

38071

18,47

40250

17,63

Комерційні витрати

-15038

7,44

-15196

7,37

-16059

-7,03

Управлінські витрати

-8019

3,97

-8005

-3,88

-8382

-3.67

Прибуток від пролана;

13948

6,90

14870

7,21

15809

6.92

Аналітичні дані табл. 11.1 свідчать про зростання абсолютних величин і валового прибутку, і прибутку від продажів як у порівнянні з планом, так і по відношенню до попереднього року, але фактична структура фінансових результатів деякій мірі погіршилася, хоча планом передбачалося збільшення відносних рівнів обох показників. Рівень валового прибутку (маржинального доходу) знизився на 0,68 відсоткових пункти (з 18,31 до 17,63%) за рахунок зростання собівартості реалізованої продукції. Фактичне зменшення рівня комерційних і управлінських витрат виявилося недостатнім і рентабельність продажів знизилася в порівнянні з планом на 0,29 процентних пункту, хоча і незначно перевищила результат попереднього року (на 0,02 процентних пункту). Для того щоб компенсувати підвищення виробничої собівартості реалізованої продукції і не допустити зниження рентабельності продажів в порівнянні з планом, підприємству було необхідно зменшити фактичні комерційні та управлінські витрати на тисячу п'ятсот п'ятьдесят-два тис. Руб.

Інші показники прибутку чи збитків (див. Рис. 11.1) - від інших операцій, прибуток до оподаткування та чистий прибуток зіставляти з виручкою від реалізації продукції некоректно з методичної точки зору. Вони безпосередньо не відносяться до операційної діяльності і, отже, непорівнянні з нею але економічним змістом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз нефінансових результатів діяльності підприємства
Структура складського господарства, класифікація складів і їх функції
Оцінка складу і структури джерел коштів
Визначення місця розташування складу на території, що обслуговується
Трактування результатів фінансового аналізу
Методика проектування складу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук