Навігація
Головна
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товаристваМетоди і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, що...Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"Оцінка вартості акційМетод експертних оцінок прогнозування попитуПРИБУТОК НА АКЦІЮ (МСФЗ 33)Підвищення курсової вартості цінних паперів на фондовому ринкуОцінка вартості акцій при злитті підприємствМетодичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)Методи оцінки вартості підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичні методи оцінки економічної прибутку підприємства, прибутковості акцій і прогнозування їх курсової вартості

Велика частина показників рентабельності комерційної організації в якості відносної міри ефективності діяльності базуються на бухгалтерських показниках прибутку. Такий історично сформований підхід на певному етапі розвитку фінансових ринків виявився недостатнім в першу чергу для потенційних інвесторів. Головним недоліком бухгалтерських показників рентабельності є неповний облік вартості інвестованого капіталу. Як відомо, вартість боргового фінансування не враховується при визначенні фінансового результату від операційної діяльності (прибутку від продажів) і лише частково відноситься на інші витрати, беручи участь у формуванні сукупного фінансового результату від всіх операцій - прибутку до оподаткування.

При цьому очевидно, що власний капітал також бере участь у фінансуванні активів організації і, будучи фінансовим ресурсом, також як будь-які інші ресурси, має вартість, яку доцільно враховувати з точки зору власників та потенційних інвесторів при оцінці ефективності діяльності організації. Особливо актуальним цей аспект аналізу є для відкритих акціонерних товариств, акції яких котируються на біржах. Такий підхід прийнято вважати економічним, а не бухгалтерським.

Цілям цього підходу відповідає показник так званої економічної доданої вартості (economic value added, EVA). Концептуально названий показник припускає, що інвестувати капітал в яку-небудь компанію з фінансової точки зору має сенс тоді, коли її діяльність досягає такого рівня ефективності, що віддача на капітал виявляється більше витрат на його притягнення.

Економічна додана вартість є абсолютним показником і розраховується за формулою

EVA = NOPAT- WACC- РЄ, (11.18)

де NOPAT чистий операційний прибуток, яка визначається вирахуванням з прибутку від продажів (EBIT) суми податку на прибуток, розрахованого з урахуванням податкового законодавства, тис. руб .; WACC - середньозважена вартість інвестованого капіталу,%; РЄ - інвестований або використовуваний капітал, тис. Руб .; він розраховується як різниця між величиною активів компанії та сумою кредиторської заборгованості.

Окремої пояснень вимагає середньозважена вартість інвестованого капіталу. Цей показник розраховується, як випливає з його назви, виходячи з вартості власного капіталу і боргового фінансування з урахуванням їх часток у структурі фінансування діяльності організації. Складність полягає у визначенні вартості власного капіталу. За його величину приймається необхідна (розрахункова) прибутковість (віддача) на вкладений акціонерами (власниками) капітал.

По-перше, слід пам'ятати, що так само як, і вартість використання позикових коштів встановлюється кредиторами в відсотковій формі, вартість власного капіталу характеризується процентним доходом, рівень якого повинен бути не менше прибутковості альтернативних можливостей вкладення капіталу, що викликає необхідність відповідних розрахунків.

Для відкритих акціонерних товариств, чиї акції котируються на біржах, для цих цілей використовується модель ціноутворення фінансових активів (capital asset pricing model САРМ), зміст, гідності та обмеження в її застосуванні більш детально викладені в гл. 7.

Похідним від моделі економічної доданої вартості в абсолютному вираженні (11.18) є відносний показник рівня рентабельності інвестованого капіталу (return on capital employed, ROCE). On являє собою процентне відношення чистого операційного прибутку (NOPAT) до величини використовуваного капіталу (РЄ):

Практична значимість названого показника полягає в тому, що його зіставлення зі середньої зваженої вартістю фінансування ( ДАРС) дозволяє оцінити величину економічної доданої вартості іншим способом:

Економічна додана вартість може приймати позитивні, негативні і нульові значення. Іншими словами:

1) якщо EVA> О, то це означає приріст ринкової вартості компанії, оскільки рентабельність інвестованого капіталу в подібній ситуації більше вартості його залучення;

2) якщо EVA <О, тоді чистого прибутку від операційної діяльності недостатньо для забезпечення процентного доходу відповідно до рівня необхідної віддачі на власний капітал, тобто акціонери (власники) отримують рентабельність капіталу нижче розрахункової величини, що відповідає рівню ринкових ризиків компанії згідно моделі ціноутворення фінансових активів (САРМ). Це веде до зменшення ринкової вартості підприємства;

3) у разі коли EVA = О, чистий прибуток від операційної діяльності дозволяє покрити витрати на використовуваний капітал у повному обсязі, у тому числі забезпечує рентабельність власного капіталу на необхідному рівні, але не більше того. Ринковий виграш власника дорівнює нулю.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Приклад

На аналізованому підприємстві у звітному році рентабельність інвестиційного капіталу виявилася нижче середньої зваженої вартості фінансування, тобто відносний рівень економічної доданої вартості є від'ємним і дорівнює (-0,421) процентним пунктам (0,1813- 1,234). В абсолютному вираженні сума EVA згідно з формулою (11.19) склала -3602,5 тис. Руб. (-0,421 • 342217). Отже, ефективність використання капіталу явно недостатня і фінансові інтереси власників (акціонерів) не реалізуються.

Розуміння змісту показника економічної доданої вартості і адекватна оцінка отриманих її значень сприяють прийняттю інвесторами та акціонерами більш обгрунтованих рішень щодо вкладень капіталу в ті чи інші активи. Це важливо і при прогнозуванні ринкової вартості компанії, яка відповідає сумі чистих активів (за їх справедливою вартістю) та дисконтованою величини економічної доданої вартості майбутніх періодів.

Для публічних компаній, чиї акції котируються на біржах, в доповнення до викладеного слід назвати ще один показник відносного рівня прибутковості, який є одним з основних оціночних в торгівлі акціями - чистий прибуток, що припадає на одну акцію (EPS). Методика його обчислення розкривається формулою

де ЧП] акц - чистий прибуток, що припадає на одну акцію, руб .; Какц - кількість акцій, що перебувають в обігу, шт.

Відношення чистого прибутку до кількості акцій має перевагу перед показником рентабельності акціонерного капіталу, оскільки його вартісна величина за ринковими цінами акцій схильна до частих і часом досить серйозним коливанням із причин не тільки зміни ефективності діяльності компаній, але і за рахунок спекулятивних угод або під впливом чуток про якісь -або очікуваних найважливіші події в країні або па світових фондових ринках. Показник же чистого прибутку, що припадає на одну акцію, змінюється переважно під впливом результатів діяльності акціонерного товариства і менше підданий коливанням в результаті випадкових явищ.

Велике значення для аналізу діяльності публічних компаній має вивчення курсової вартості їхніх акцій, що формується на фондовому ринку і визначальною ринкову капіталізацію таких компаній. Схема чинників формування курсової вартості акцій (КСА) дає наочне уявлення про її зв'язки з ефективністю діяльності (рис. 11.2) підприємства. Цю модель можна розширити за рахунок глибини деталізації аналізованих факторів, для чого доцільно використовувати факторні моделі 11.16 і 11.17.

Виявлення можливостей зростання даного показника, динаміка якого чинить серйозний вплив на зміну ринкової ціни, забезпечується оцінкою кількісного впливу кожного з факторів. Що роблять негативний вплив повинні піддаватися більш детальному аналізу з погляду розробки необхідних заходів впливу. Наприклад, якщо показники віддачі профільних активів помітно погіршуються, то в першу чергу необхідно проаналізувати використання таких активів за часом і потужності.

Модель чинників формування курсової вартості акцій

Мал. 11.2. Модель чинників формування курсової вартості акцій

Одна з моделей, що дозволяє провести аналіз використання профільних активів виглядає наступним чином.

де Виручка / Активи - віддача профільних активів (знімання продукції з рубля активів), руб .; Виручка / Час роботи обладнання - використання устаткування по потужності (виручка, яка припадає на 1 машино-годину), тис. Руб .; Час роботи обладнання / Вартість обладнання - завантаження устаткування але часу, кількість машино-годин на 1 тис. Руб. вартості обладнання; Вартість обладнання / Активи Мр - питома вага активної частини профільних активів (характеризує раціональність їх структури), коефіцієнт.

При необхідності можуть бути розроблені і більш детальні моделі, які базуються на загальних правилах розширення факторних систем.

При цьому слід мати на увазі, що крім сформованого і прогнозованого рівнів чистого прибутку на одну акцію, активність торгів акціями конкретних емітентів і ціни на них залежать від того, наскільки переоцінені або недооцінені ті чи інші акції.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Методи і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів, що враховують дисконтування вартості
Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"
Оцінка вартості акцій
Метод експертних оцінок прогнозування попиту
ПРИБУТОК НА АКЦІЮ (МСФЗ 33)
Підвищення курсової вартості цінних паперів на фондовому ринку
Оцінка вартості акцій при злитті підприємств
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Методи оцінки вартості підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук