Навігація
Головна
Аналіз фінансового стану підприємстваАНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВАПоказники, що характеризують стан бюджетної сфериМетодика фінансового аналізу діяльності підприємстваМетоди аналізу фінансового стану підприємства
Показники поточної платоспроможності та ліквідностіПлатоспроможність і ліквідність підприємстваПоказники платоспроможності та ліквідностіЯк управляти ліквідністю і платоспроможністю?Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової...
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, та їх аналіз

У процесі аналізу використовується система фінансових коефіцієнтів. Володіння методикою інтерпретації їх поведінки дозволяє аналітику побачити проблему, дати оцінку наслідкам її розвитку і своєчасно задуматися припав шляхами її вирішення.

Використання фінансових коефіцієнтів, розділених на окремі групи, дає можливість представити інформацію звітності в найбільш зручному для її розуміння вигляді. Той факт, що фінансові коефіцієнти є відносними показниками, дозволяє проводити оцінку динаміки, а також займатися галузевими порівняннями.

Фінансові коефіцієнти знаходять найбільш широке застосування:

• при аналізі динаміки показників, що характеризують фінансовий стан організації;

• оцінці тенденцій поведінки показників у процесі прогнозних розрахунків;

• галузевих порівняннях.

Разом з тим розрахунок фінансових коефіцієнтів є прийомом, успішність застосування якого багато в чому визначається не стільки володінням технікою розрахунків, скільки здатністю розуміти використовувану інформацію та вмінням аналітично інтерпретувати отримані результати розрахунків. В іншому випадку використання даного інструменту носить скоріше арифметичний, ніж економічний характер.

Використовуючи результати розрахунків фінансових коефіцієнтів, аналітик повинен співвіднести отримане значення показника з певною економічною причиною (причинами). Це дозволяє розширити горизонти уявлення про фінансовий стан аналізованої організації та її фінансової стійкості.

Показники ліквідності та поточної платоспроможності

Одним з найважливіших об'єктів аналізу фінансового стану організації є се платоспроможність. У практиці аналізу розрізняють довгострокову та поточну платоспроможність. Під довгостроковій платоспроможністю розуміється здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями в довгостроковій перспективі. Здатність організації розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями прийнято називати поточною платоспроможністю. Інакше кажучи, організація вважається платоспроможною, коли вона в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, використовуючи оборотні активи.

Причиною того, що при аналізі поточної платоспроможності в першу чергу орієнтуються на оборотні активи, є те, що основні засоби не розглядаються як джерела погашення поточних зобов'язань організації в силу своєї особливої функціональної ролі в процесі виробництва і, крім того, труднощі їх термінової реалізації.

На поточну платоспроможність організації безпосередній вплив надає ліквідність її оборотних активів (можливість перетворити їх у грошову форму або використовувати для зменшення зобов'язань). Для попередньої оцінки такої ліквідності залучаються дані аналітичного балансу. Оборотні активи можуть бути ліквідними в різній мірі, оскільки до їх складу входять різнорідні засоби, серед яких є як легко реалізовані, так і важкореалізовані для погашення зовнішньої заборгованості. У зв'язку з цим доцільно умовно розділити статті оборотних активів в залежності від ступеня їх ліквідності па три групи:

1) ліквідні кошти, що знаходяться в негайній готовності до реалізації (грошові кошти, високоліквідні цінні папери - грошові еквіваленти);

2) ліквідні кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства (короткострокові фінансові вкладення за вирахуванням грошових еквівалентів, короткострокові зобов'язання покупців і запаси товарно-матеріальних цінностей);

3) неліквідні кошти (вимоги до дебіторів з тривалим терміном освіти, сумнівна дебіторська заборгованість, довгострокові незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів).

Пропорція, в якій ці групи повинні знаходитися по відношенню один до одного, визначається: характером і сферою діяльності організації; швидкістю обороту коштів підприємства; співвідношенням оборотних і необоротних активів; сумою і терміновістю зобов'язань, на покриття яких призначені статті активу; ступенем ліквідності поточних активів.

Віднесення тих чи інших статей оборотних коштів до зазначених груп може змінюватися в залежності від конкретних умов. У складі дебіторів підприємства значаться дуже різнорідні статей дебіторської заборгованості та одна її частина може потрапити в другу групу, інша -в третю. При різної тривалості виробничого циклу незавершене виробництво може бути віднесено або до другої, або до третьої групи і т.д.

У свою чергу, у складі короткострокових зобов'язань можна виділити зобов'язання різного ступеня терміновості. Тому одним із способів оцінки ліквідності на стадії попереднього аналізу є зіставлення певних елементів активу з елементами пасиву. З цією метою зобов'язання підприємства групують за ступенем їх терміновості, а його активи - по ступеню ліквідності (реалізованості).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У процесі аналізу найбільш термінові зобов'язання підприємства (термін оплати яких настає в поточному місяці) повинні бути зіставлені з величиною активів, що володіють максимальної ліквідністю (кошти, легко цінні папери). Частина термінових зобов'язань, які залишаються непокритими, повинна врівноважуватися менш ліквідними активами - дебіторською заборгованістю підприємств із стійким фінансовим становищем, легкореалізуемимі запасами товарно-матеріальних цінностей та іншими оборотними активами, які стосовно до конкретного підприємства можуть бути визнані високоліквідними.

Інші короткострокові зобов'язання можуть бути співвіднесені з такими активами, як інші дебітори, готова продукція, виробничі запаси. Від того, наскільки забезпечено відповідність між даними групами активів і пасивів, багато в чому залежить платоспроможність підприємства.

У процесі аналізу фінансової звітності використовують такі основні показники ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості) обчислюється як відношення грошових коштів та грошових еквівалентів до короткострокової заборгованості. Для розрахунку показника використовується аналітичний баланс, методика складання якого була розглянута раніше.

Уточнений коефіцієнт ліквідності (проміжний) визначається як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань.

де ДВ - грошові кошти та їх еквіваленти, ФВ - короткострокові фінансові вкладення (за вирахуванням грошових еквівалентів), ДЗ - короткострокова дебіторська заборгованість.

Цей показник характеризує ту частину поточних зобов'язань, яка може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або надані послуги.

Коефіцієнт поточної ліквідності являє собою відношення всіх оборотних активів до короткострокових зобов'язань. Він дозволяє встановити, в якій кратності оборотні активи покривають короткострокові зобов'язання. Чим більше величина оборотних активів по відношенню до поточних зобов'язань, тим більше впевненість, що існуючі зобов'язання будуть погашені за рахунок наявних активів.

Обгрунтувати рекомендоване значення даного показника у відриві від бізнесу досить складно. Зрозуміло, що його величина буде змінюватися в залежності від сфери діяльності підприємства. Так, в силу об'єктивних причин - значна питома вага важкореалізованих активів, наприклад незавершеного виробництва в складі оборотних коштів, тривалість операційного циклу промислових і будівельних підприємств - необхідно більш високе значення коефіцієнта поточної ліквідності, ніж для підприємств сфери торгівлі, постачання і збуту.

Важливо мати на увазі, що значення коефіцієнтів ліквідності коливаються по галузях і залежать від ряду факторів, в першу чергу оборотних активів і їх ліквідності. Однак, гранично спрощуючи ситуацію, прийнято вважати, що мінімально допустимі значення коефіцієнтів складають: поточної ліквідності 2-2,5, проміжного коефіцієнта ліквідності 0,7-0,8, коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,2-0,25. Зрозуміло, щодо конкретних підприємств ці значення можуть бути уточнені.

Розглянуті коефіцієнти ліквідності володіють певними недоліками, насамперед такими, як:

• статичність - зазначені показники розраховуються на підставі балансових даних, що характеризують майновий стан підприємства за його станом на конкретну дату, отже, вони одномоментні. Звідси необхідність аналізу їх динаміки за кілька періодів і розрахунку їх середніх величин за більш тривалі періоди;

• мала інформативність для прогнозування майбутніх грошових надходжень і платежів, а саме це є головним завданням аналізу поточної платоспроможності;

• наявність зобов'язань, не відображаються у балансі (наприклад, поручительств або гарантійних зобов'язань) і не враховуються при розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Як наслідок, ігнорування можливих виплат у майбутньому здатне спричинити значне заниження перспективних оцінок платоспроможності.

Більш докладний аналіз поточної платоспроможності припускає використання додаткових інструментів, що дозволяють уточнити результати аналізу. Головними питаннями, які повинні бути з'ясовані при такому аналізі, є наступні:

• якісний склад оборотних активів і короткострокових зобов'язань;

• швидкість обороту оборотних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів;

• облікова політика оцінки статей активів і пасивів. Для аналізу поточної платоспроможності дуже важливою є динаміка показника, що характеризує різницю оборотних активів і короткострокових зобов'язань. Даний показник отримав назву чистих оборотних активів. У процесі його аналізу перш за все слід оцінити причини його зміни, маючи на увазі, що його систематичне зростання може свідчити про надмірну величиною власного оборотного капіталу, а зниження може характеризувати недостатність власних оборотних коштів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансового стану підприємства
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Показники, що характеризують стан бюджетної сфери
Методика фінансового аналізу діяльності підприємства
Методи аналізу фінансового стану підприємства
Показники поточної платоспроможності та ліквідності
Платоспроможність і ліквідність підприємства
Показники платоспроможності та ліквідності
Як управляти ліквідністю і платоспроможністю?
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук