Навігація
Головна
Показники оцінки ефективності бізнесуКомплексна оцінка ефективності бізнесу на базі показників вартості...Оцінка ефективності бізнес-процесів за допомогою системи...
Показники активності на ринку цінних паперівПоказники активності компанії на ринку цінних паперівПроцедура переходу прав власності по емісійних цінних паперів
Прибутковість акційВизначення коефіцієнтів ß для акцій конкретних компанійКоефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники оцінки ефективності бізнесу

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У теорії та практиці комплексного аналізу фінансовий стан підприємства ув'язується з оцінкою фінансової ефективності його діяльності. З метою оцінки такої ефективності застосовують різні показники прибутковості для оцінки ефективності бізнесу.

Інвестори капіталу (акціонери) вкладають у підприємство свої кошти з метою отримання прибутку від інвестицій, тому з точки зору акціонерів найкращою оцінкою результатів господарської діяльності є наявність прибутку на вкладений капітал. Показник прибутку на вкладений акціонерами (власниками) капітал, званий рентабельністю власного капіталу (return on equity, ROE), визначається за формулою

Чисельник формули являє собою той кінцевий фінансовий результат, який залишається в розпорядженні власників. У знаменнику відображається величина капіталу, наданого власниками в розпорядження підприємства і включає наступні складові: статутний капітал; Додатковий капітал; резерви, сформовані за рахунок чистого прибутку; нерозподілений прибуток.

Підкреслимо, що для забезпечення взаємної ув'язки показників з метою складання аналітичного висновку необхідно витримати єдність методики розрахунку показника, що характеризує величину власного капіталу, як при аналізі структури капіталу, так і при оцінці рентабельності його окремих складових. Як було зазначено раніше, така проблема вирішується на стадії складання аналітичного балансу

В якості узагальнюючої кількісної характеристики ефективності вкладення коштів в активи може бути використаний фінансовий коефіцієнт, що отримав назву рентабельності активів (return on assets, ROA). Економічний сенс показника полягає в тому, що він характеризує віддачу з кожної гривні, вкладеної в активи підприємства.

За співвідношенням прибутку і обсягу продажів визначається величина показника, що отримав названий не рентабельності продажів (return on sales, ROS). Для його розрахунку використовується формула

Коефіцієнти рентабельності продажів показують, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні продажу. Величина показника рентабельності продажів широко варіюється залежно від сфери діяльності підприємства. Пояснюється це відмінностями у швидкості обороту коштів, пов'язаними з відмінностями у розмірі використовуваного капіталу, необхідного для господарських операцій, в термінах кредитування, величиною складських запасів і т.д. Тривалий оборот капіталу робить необхідним отримання більшого прибутку, щоб досягти задовільних результатів. Більш швидкий оборот капіталу приносить ті ж результати і при меншій величині прибутку в розрахунку на обсяг проданої продукції.

Взаємозв'язок розглянутих показників і методика аналізу впливають на них факторів докладно розглядалися в гол. 11.

Показники активності на ринку цінних паперів

Серед показників, що характеризують діяльність організації на ринку цінних паперів, до числа найбільш широко використовуваних відносять показник прибутку на одну акцію.

Даний показник є одним з найважливіших, використовуваних для характеристики ринкової активності організації. Він свідчить про те, яка сума заробленої у звітному періоді чистого прибутку, доводиться на одну звичайну акцію компанії. У фінансовій літературі цей показник традиційно позначається як EPS (earnings per share).

Показник прибутку на акцію є характеристикою прибутковості власників звичайних акцій, враховується при вирішенні питання про виплату дивідендів та інвестуванні коштів. Позитивна динаміка EPS - фактор інвестиційної привабливості компанії.

Формула для визначення показника прибутку на одну акцію має вигляд:

У міжнародній практиці порядок розрахунку даного показника визначається вимогами МСФЗ 33 "Прибуток на акцію". У російській практиці діють Методичні рекомендації але розкриття інформації про прибуток, що припадає па одну акцію, затверджені наказом Мінфіну Росії від 21 березня 2000 № 29і.

Згідно з вимогами Наказу № 29н, а також МСФЗ 33 акціонерні товариства, акції яких обертаються на ринку цінних паперів, розкривають інформацію про прибуток, що припадає на одну акцію, у вигляді двох показників: базової прибутку (збитку) на акцію та розбавлений прибутку (збитку) на акцію.

Базовий прибуток (збиток) на акцію визначається як відношення базового прибутку (збитку) звітного періоду до середньозваженого кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду. Базовий прибуток (збиток) звітного періоду являє собою величину чистого прибутку, зменшену на суму дивідендів за привілейованими акціями, нарахованих за звітний період.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для розрахунку середньозваженої кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом звітного періоду, згідно з наказом Мінфіну Росії № 29н підсумовується кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу на перше число кожного місяця. Потім отриманий результат ділиться на кількість місяців у звітному періоді. Відзначимо, що точніший розрахунок припускає використання даних про кількість днів, протягом яких звичайні акції перебували в обігу, а не місяців.

Під "разводненний" прибули розуміють її зменшення або збільшення збитку в розрахунку на одну звичайну акцію за рахунок можливого в майбутньому випуску додаткових звичайних акцій без відповідного збільшення активів товариства.

Для розрахунку величини розбавлений прибуток (збитку) на акцію коригується значення базової прибутку на акцію. При цьому чисельник формули, використовуваної при розрахунку базового прибутку на акцію, коригується з урахуванням можливого приросту базової прибутку за рахунок зменшення виплат у вигляді дивідендів за привілейованими акціями, економії на відсотках по іншим конвертованим цінних паперів, інших пов'язаних з конвертацією можливих доходів і витрат, наприклад сум списання різниці між ціною розміщення та номінальною вартістю конвертованих цінних паперів. У той же час знаменник зазначеної формули коригується з урахуванням можливого збільшення кількості звичайних акцій в обігу.

Для розрахунку показника розбавлений прибуток на акцію беруться до уваги тільки ті конвертовані ланцюгові паперу або договори, які мають "розбавляючий" ефект, тобто зменшують значення базової прибутку на акцію. Конвертовані цінні папери, що мають "антирозбавляючими" ефект (збільшують значення базового прибутку на акцію), в розрахунок не приймаються.

Аналіз показника прибутку (збитку) на акцію заснований насамперед на результатах аналізу чистого прибутку (непокритого збитку) звітного періоду, в ході якого оцінюються основні фактори, що вплинули на отриманий фінансовий результат. Використовуючи показник прибутку на акцію для оцінки привабливості акцій того чи іншого емітента, інвестор в першу чергу повинен оцінити стабільність одержання прибутку, що припадає на одну звичайну акцію, в майбутньому.

Крім розглянутого раніше показника прибутку на акцію (EPS) для оцінки ринкової активності та інвестиційної привабливості організації-емітента використовують і інші показники. Серед них можна виділити наступні аналітичні індикатори:

Коефіцієнт "кратне прибутку", або "ціна / прибуток". Він є розвитком показника прибутку на акцію і використовується для характеристики того, як фондовий ринок оцінює звичайні акції компанії. Даний коефіцієнт у фінансовій літературі традиційно позначається як Р / Е (price per share / earnings per share) або "кратне прибутку".

Наприклад, базова прибуток на акцію - 40 руб., Ринкова вартість акції 20 руб.

Коефіцієнт "кратне прибутку" дорівнює 20/40 = 0,5.

Таким чином, акції звертаються за курсом, що становить 0,5 або 1/2 чистого прибутку па акцію, отриманої у звітному році.

Даний коефіцієнт широко використовується у фінансовій літературі. Він показує, скільки згодні заплатити інвестори за 1 руб. чистого прибутку даної компанії. У нашому прикладі інвестори за 1 руб. чистого прибутку готові заплатити 50 кін., купуючи її акції. Чим вище відношення коефіцієнта Р / Е, тим, як правило, привабливіше в очах інвесторів цінні папери.

Крім того, в процесі аналізу використовуються також такі коефіцієнти:

Коефіцієнт "дивіденди на одну акцію" (dividend per share, DPS). Розрахунок даного коефіцієнта виконується аналогічно визначенню величини EPS.

Коефіцієнти повної і поточної прибутковості акцій

Прибутковість акцій показує дохід у вигляді прибутку або дивіденду, виражений у відсотках від поточного курсу акції. Обидва показники важливі і для інвесторів, і для самої компанії.

Повна прибутковість показує залежність між прибутком на акцію і курсом акції і являє собою відношення ЕР8 / Р, де Р - ринкова ціна акцій.

Коефіцієнт поточної прибутковості дозволяє порівнювати різні компанії по тим грошовим коштам, які отримують їхні акціонери у вигляді дивідендів. Він визначається як ЯР5 / Р.

Система розглянутих показників важлива не тільки для зовнішніх користувачів аналітичної інформації, але і для цілей управління акціонерним товариством, дозволяючи дати комплексну оцінку його фінансового стану.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Показники оцінки ефективності бізнесу
Комплексна оцінка ефективності бізнесу на базі показників вартості компанії
Оцінка ефективності бізнес-процесів за допомогою системи збалансованих показників
Показники активності на ринку цінних паперів
Показники активності компанії на ринку цінних паперів
Процедура переходу прав власності по емісійних цінних паперів
Прибутковість акцій
Визначення коефіцієнтів ß для акцій конкретних компаній
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук