Навігація
Головна
Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік...Облік матеріально-виробничих запасівІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....
Оцінка матеріально-виробничих запасів при надходженніАУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення...Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік...Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИІнвентаризація нематеріальних активів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік відпуску матеріально-виробничих запасів

Відпуск матеріалів на потреби виробництва при системному споживанні здійснюється на основі попередньо встановлених лімітів. Відділ постачання встановлює ліміт відпуску матеріалів на виробництво, грунтуючись на затверджених нормах витрати матеріалів. Лімітований відпуск матеріалів зі складу оформляється лімітно-збірними картами. Матеріали, що відпускаються нерегулярно, оформляються вимогою-накладною.

Переміщення матеріалів з одного складу в інший оформляються накладною на внутрішнє переміщення матеріалів.

Відпуск матеріалів у бухгалтерії відбивається на основі документів з відпуску матеріалів:

Кредит рахунку 10 "Матеріали" Дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати" та ін.

Оцінка матеріально-виробничих запасів при відпуску на потреби підприємства

Відповідно до ПБО 5/01 організації мають право при відпуску матеріалів у виробництво та іншому вибутті виробляти їх оцінку одним із таких способів:

• за собівартістю кожної одиниці:

• по середній собівартості;

• за собівартістю перших за часом придбання матеріалів - FIFO.

Вибрані способи оцінки по групі матеріалів організація заявляє в наказі про облікову політику організації.

Оцінку за собівартістю кожної одиниці можна використовувати на підприємствах з незначною номенклатурою, які виконують спеціальні замовлення, коли можна простежити за використанням матеріалів у виробництві та організувати такий облік.

При оцінці МПЗ по середній собівартості прийнято по кожному виду запасів визначити середню собівартість одиниці шляхом ділення загальної собівартості виду запасів на їх загальну кількість. Вартість витрачених матеріалів дорівнює середній собівартості одиниці виду запасів, помноженої на кількість витрачених матеріалів.

При використанні методу FIFO фактична собівартість списаних визначається як вартість матеріалів, придбаних в першу чергу, з урахуванням вартості запасів, що значаться на початок місяця, тобто за собівартістю перших за часом закупівель. Вартість витрачених матеріалів дорівнює вартості залишку матеріалів на початок місяця плюс вартість надійшли матеріалів мінус вартість матеріалів на кінець звітного періоду.

Облік вибуття матеріально-виробничих запасів

Для обліку реалізації та іншого вибуття товарно-матеріальних цінностей призначений операційно-результатні рахунок 9! "Інші доходи і витрати".

Вибуття матеріалів в якості внеску до статутного капіталу враховується як довгострокові інвестиції. Фактична собівартість переданих матеріалів відображається проводкою:

Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" Кредит рахунку 10 "Матеріали".

Різниця між фактичною собівартістю та узгодженої оцінкою переданих матеріалів списується:

• в дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" з кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення", якщо узгоджена вартість нижче балансової вартості матеріалів;

• в дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" і кредит рахунку 91/1 "Інші доходи", якщо узгоджена вартість вище фактичної собівартості матеріалів.

Продаж матеріалів відображається в обліку за фактом передачі матеріалів і підписання приймально-здавальних документів, якщо договором не передбачений інший порядок переходу права власності до покупця. На загальну суму заборгованості покупця оформляється запис:

Дебет рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Витрати, пов'язані з реалізацією відображаються проводками:

Дебет рахунку 91/2 "Прочіерасходи" Кредит рахунків 44 "Витрати на продаж", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін.

ПДВ нараховується і відображається проводкою:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

Фактична собівартість матеріалів списується:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 10 "Матеріали".

При вибутті матеріалів з причини безоплатної передачі фактична собівартість списується проводкою:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку ¡0 "Матеріали".

Збиток від безоплатної передачі списується за рахунок власних джерел:

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" Кредит рахунку 91/9 "Сальдо інших доходів і витрат".

При безоплатній передачі матеріалів ПДВ сплачує передає сторона. Сума нарахованого ПДВ відображається проводкою:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Списання в результаті стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій припускає наявність довідки про стихійні лиха. Збиток в даному випадку відноситься на фінансовий результат і відображається записами:

Дебет рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит рахунку 10 "Матеріали";

Дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Інвентаризація матеріально-виробничих запасів

Для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію матеріальних цінностей. Порядок (кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік запасів, що перевіряються при кожній з них, і т.д.) проведення інвентаризації визначається керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково (передача майна в оренду, продаж, перетворення підприємства, зміна матеріально-відповідальних осіб, стихійні лиха, розкрадання).

Інвентаризація проводиться інвентаризаційною комісією, яка призначається наказом керівника підприємства, у присутності матеріально-відповідальної особи і всіх членів комісії.

Надлишки запасів, виявлені при інвентаризації, оприбутковуються за ринковими цінами, одночасно їх вартість відносяться в комерційних організаціях на фінансові результати:

Дебет рахунку 10х "Матеріали" Кредит рахунку 91/1 "Інші доходи".

Нестачі і псування запасів списуються в дебет рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" за їх фактичною собівартістю і кредиту рахунків 10 "Матеріали", відповідний субрахунок - в частині договірної (облікової) ціни запасу і кредитом рахунку 10 "Матеріали", субрахунок " Транспортно-заготівельні витрати ", або 16" Відхилення у вартості матеріалів "- в частині частки транспортно-заготівельних витрат.

Якщо зіпсовані запаси можуть бути використані в організації або продані (з уцінкою), вони відразу оприбутковуються за ринковими цінами з урахуванням їх фізичного стану із зменшенням на цю суму втрат від псування:

Дебет рахунку 10 "Матеріали" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Недостача і псування в межах норм природного убутку списується в дебет рахунків 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін. З кредиту рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" . Недостача понад норми природного убутку відноситься за рахунок винних осіб у дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з персоналом з відшкодування матеріального збитку" з кредиту рахунку 94.

Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від нестачі запасів та їх псування списуються на фінансові результати:

Дебет рахунку 91/2 "Інші витрати" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Матеріальні запаси, втрачені (знищені) в результаті стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій, списуються за фактичною собівартістю:

Дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок "Надзвичайні витрати" Кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".

Страхові відшкодування, що надходять в якості компенсації втрат від стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій, враховуються у складі надзвичайних доходів організації:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки" Кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Оцінка матеріально-виробничих запасів при надходженні
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Інвентаризація нематеріальних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук