Навігація
Головна
Організаційні структури логістичної діяльності в компаніїЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІТеоретичні основи економічної діяльності підприємстваПроцес проектування логістичних систем забезпечення підприємства...Функції логістичного менеджменту на підприємствіЗмінюється характер функціонування та фінансування діяльності...Концептуальні аспекти формування і функціонування логістичних...Поняття і види ризиків логістичної діяльностіУправління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствіТРАНСПОРТНІ АСПЕКТИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Логістичні аспекти діяльності підприємства

Логістика - це дисципліна, що вивчає процеси управління, організації, планування та контролю за матеріальними, енергетичними, інформаційними та фінансовими потоками, які забезпечують просування матеріальних і нематеріальних об'єктів у сфері забезпечення виробничого процесу та реалізації готової продукції, товарів і послуг.

Будь-яка фірма, підприємницька або сервісна структура в ринкових умовах є організатором свого товароруху і сама вибирає шляхи цього руху на макро- і мікрорівнях. У цих умовах господарюючий суб'єкт не може бути заздалегідь повністю впевнений в тому, що, починаючи яку-небудь свою діяльність, він окупить всі свої витрати і буде довго і успішно її здійснювати.

В основному завдання виробника (продуцента) зводиться до наступного:

• вивчивши потреби, попит і пропозиція, визначити, що потрібно покупцеві;

• організувати відповідне виробництво і регулювати його таким чином, щоб воно було максимально ефективним з точки зору не тільки рентабельності, але й відповідності своїх можливостей кон'юнктурі ринку;

• створити систему забезпечення та реалізації, синхронізовану за всіма параметрами виробничо-господарської діяльності;

• забезпечити поставку продукції і товарів потрібної якості в потрібний час і в потрібне місце при мінімальних сукупних витратах.

Якщо виконувати функції матеріально-технічного постачання, виробництва, збуту і поставок відособлено один від одного, то необхідно витратити величезні зусилля і кошти, щоб підтримати ефективність всебічної діяльності продуцента на належному рівні. Вихід полягає в тому, щоб інтегрувати численні матеріальні, енергетичні, інформаційні та фінансові потоки, керуючи ними з єдиного координаційного центру. Тільки при такому підході ринкова ефективність виробництва значно зростає, підвищується якість і конкурентоспроможність продукції і товарів, вдосконалюється надаваний покупцеві сервіс.

Саме логістичні підрозділи (центри логістики), створювані на підприємствах, в організаціях, муніципальних утвореннях, повинні бути (і стають) аналітичної та організаційно-управлінської структурою, яка вивчає, розраховує, оптимізує, планує і організовує потокові процеси на всіх рівнях як єдиний процес, зводячи збої і витрати до мінімуму.

Функціональна роль центрів логістики в соціально-економічній організації (на підприємстві) полягає у плануванні, управлінні, контролі всіх потоків не тільки в рамках самої організації, але й за її межами. Центр організовує по-науковому, відповідно до вимог логістики всі види матеріально-технічного забезпечення, виробництва, збуту і транспортних робіт як єдиний комплекс.

У функціональному розрізі логістика може бути розглянута як закупівельна, виробнича, збутова, транспортно-складська, але всі ці її напрямки мають бути чітко скоординовані в організації силами центру логістики. Їм же повинно організовано забезпечуватися сервісне обслуговування (сервіс задоволення інтересів покупця, передпродажного і післяпродажного обслуговування та ін.). При цьому перевірений виробничою практикою різноманітний і надійний арсенал економіко-математичних моделей (ЕММ) використовується логістикою не тільки для мінімізації виробничих витрат, але і для здійснення "наскрізного" їх застосування по всьому ланцюжку доведення товару від джерела до покупця, забезпечуючи мінімум логістичних витрат.

Логістична ланцюг в організації - це лінійно впорядкована множина елементів логістичної системи, що здійснюють послідовно по ходу "наскрізного" технологічного процесу операції із закупівлі, виробництва, доведенню товару до кінцевого споживача. Логістична ланцюг забезпечення процесу виробництва і обігу товару представлена на рис. 1.8.

Проаналізувавши схему логістичного ланцюга, можна виділити три основні ланки, володіють відносною функціональної незалежністю: закупівлі / постачання, виробництво, збут / розподіл.

"Розробки / дослідження" починають виробничий процес, а "сервісне обслуговування" його закінчує, повністю задовольняючи потреби "ринку збуту (споживачів)" аж до утилізації відходів. Розвиток виробничого процесу на підприємстві відбувається уздовж логістичного ланцюга з використанням методів, що застосовуються і у виробничому менеджменті, і в логістиці.

Рис. 1.8. Логістична ланцюг забезпечення виробництва та обігу товару

У порядку уточнення методів, застосовуваних у сервісних системах, підкреслимо, що ці системи зазвичай виступають як системи призначення ("першим прийшов - першим обслужений") і системи з резервуванням, а також системи, що допускають використання евристичних методів, методів математичного програмування з метою вирішення проблем успішного сервісного обслуговування споживача.

Формування логістичних систем пов'язано з глибоким вивченням ринку, його тенденцій і закономірностей, вибором оптимального з альтернативних варіантів, прогнозуванням кінцевих і проміжних процесів (явищ), синхронізацією дій на всіх рівнях управління.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Підсумовуючи вищесказане, слід виділити головну мету логістичної системи (центру логістики) -досягнення з найменшими витратами максимальної адаптації соціально-економічної організації до ринкової кон'юнктури, збільшення своєї частки участі на ринку і досягнення переваги над конкурентами.

Завданнями логістики в організації є:

• здійснення наскрізного планування та контролю за потоковими процесами в логістичних системах;

• вдосконалення методів організації та управління потоками;

• багатоваріантне прогнозування обсягів запасів, виробництва, перевезень та ін .;

• виявлення незбалансованості між потребами виробництва і можливостями матеріально-технічного забезпечення, а також між потребами в логістичних послугах і можливостями їх задоволення логістичними системами;

• стандартизація вимог до якості логістичних послуг і операцій;

• раціональна організація господарських зв'язків;

• виявлення '' точок "виникнення втрат часу і ресурсів;

• визначення стратегій переміщення ресурсів та організація транспортно-складських комплексів;

• формалізація параметрів функціонування логістичних систем.

Приватні завдання в логістиці на підприємствах вирішуються як локальні залежно від їх необхідності:

• швидка реакція на конкретні вимоги клієнтів;

• забезпечення готовності до постачань;

• зниження і оптимізація запасів;

• скорочення часу перевезень;

• зниження витрат у різних ланках логістичного ланцюга;

• підтримку інформаційної готовності;

• визначення послідовності просування потоків через елементи логістичної системи та ін.

Сучасні умови виробництва продукції, товарів і послуг характеризуються такими тенденціями:

• цикли освоєння і випуску нової продукції, товарів і послуг стають все коротшими;

• період життєвого циклу товарів виробничого призначення неухильно скорочується;

• зростають економічні ризики сервісної та підприємницької діяльності;

• споживачі прагнуть отримати все більша кількість товарів і послуг в короткі терміни і при менших витратах;

• фактор часу на ринку набуває особливого значення і визначає інші параметри виробничо-господарської діяльності;

• все більше відбувається вирівнювання споживчих характеристик, якості та вартості товарів у пропозиціях постачальників, в той час як потреби клієнтів стають різноманітнішими і складніше;

• розвивається диверсифікація виробництва.

На закінчення відзначимо, що в логістичних системах існує логістична синергія, т. Е. Ефект, що виникає в результаті взаємного посилення зв'язків цих систем між собою і з зовнішнім середовищем. Позитивна синергія обумовлена виконанням усіма учасниками спільної діяльності своїх зобов'язань на високому організаційному рівні.

Спільний збут продукції і товарів є складовою частиною спілок, корпорацій, що укладаються між декількома організаціями. При цьому збільшуються оборот і прибуток, одержуваний кожним учасником, а невеликі підприємства отримують ще й масу непрямих вигод (підвищення престижу своєї товарної марки, доступ до інформації, новим ідеям, ноу-хау). Об'єднання в цілому забезпечує загальне підвищення конкурентоспроможності; знижує такі недоліки великих компаній, як неповороткість, відсутність гнучкості на ринку.

Дрібні фірми у багато разів швидше приймають інноваційні рішення, оперативніше реагують на зміни зовнішнього середовища і в той же час завдяки великим корпораціям страхуються від можливих ризиків.

Будь-яка господарська організація покликана у своїй логістичної діяльності спиратися на систему внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Процес господарського функціонування згідно з вимогами логістики повинен завжди трактуватися як єдиний, цілісний і нерозривний. Зовнішні відносини організації мають сприяти забезпеченню узгодженості спільних дій з усіма контрагентами (постачальниками, покупцями, торговельними, фінансовими та іншими діловими партнерами).

Логістична концепція організації виробництва на машинобудівному підприємстві може включати в себе наступні елементи:

• відмова від виробництва виробів (деталей), які не користуються попитом;

• відмова від зайвих запасів, великих обсягів незавершеного виробництва;

• відмова від необґрунтованих норм часу, тарифів і нормативів;

• скорочення шлюбу, непродуктивних витрат до мінімального рівня;

• усунення простоїв технологічного устаткування, введення раціональної системи його технічного обслуговування і ремонту;

• скорочення до мінімальних значень транспортноскладскіх витрат з усуненням неоптимальних внутрішньовиробничих переміщень і т. П .;

• застосувавши відоме в економіці правило "20x80", можна передбачати збільшення обсягів збуту продукції на підприємстві як мінімум на 5% при скороченні витрат на виконання логістичних операцій всього на 1%.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організаційні структури логістичної діяльності в компанії
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Теоретичні основи економічної діяльності підприємства
Процес проектування логістичних систем забезпечення підприємства ресурсами
Функції логістичного менеджменту на підприємстві
Змінюється характер функціонування та фінансування діяльності логістичних посередників
Концептуальні аспекти формування і функціонування логістичних організацій
Поняття і види ризиків логістичної діяльності
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
ТРАНСПОРТНІ АСПЕКТИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук