Навігація
Головна
Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установахОрганізація бюджетного облікуПідвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу підприємств...Регулювання та організація бухгалтерського обліку в страховій...Завдання і принципи бухгалтерського обліку в кредитних організаціяхБУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВБухгалтерський облік батьківської плати в дошкільних освітніх...Основи організації бухгалтерського облікуОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація бухгалтерського обліку в бюджетній установі

Відповідно до норм Закону про бухгалтерський облік (посилання на відповідні статті закону дані нижче в дужках) на керівника економічного суб'єкта, є одноосібним виконавчим органом, покладені такі обов'язки:

- Організувати ведення бухгалтерського обліку та зберігання документів бухгалтерського обліку (ч. 1 ст. 7);

- Покласти ведення бухгалтерського обліку на головного бухгалтера або укласти договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку (ч. 3 ст. 7);

- Затвердити за поданням посадової особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (ч. 4 ст. 9 і ч. 5 ст. 10);

- Підписати екземпляр бухгалтерської (фінансової) звітності на паперовому носії для визнання її складеної (ч. 8 ст. 13).

Керівник бюджетної установи може організувати бухгалтерський облік одним із таких способів: створити самостійний структурний підрозділ - бухгалтерську службу, очолювану головним бухгалтером або укласти договір з централізованою бухгалтерією про надання послуг.

Головний бухгалтер розробляє посадові інструкції для працівників бухгалтерської служби. Розподіляються обов'язки між працівниками, як правило, за функціональною ознакою; залежно від обсягу робіт можуть створюватися групи: фінансова, матеріальна, розрахункова та ін. Для визначення та обґрунтування необхідної чисельності працівників, встановлення посадових обов'язків, розподілу роботи між виконавцями постановою Мінпраці Росії від 26.09.1995 № 56 затверджені міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи з бухгалтерського обліку та фінансової діяльності, які рекомендуються для застосування в установах. При впровадженні прогресивних методів роботи бухгалтерських служб слід розробляти і вводити в установленому порядку нормативи, відповідні більш високої продуктивності праці. У табл. 3.5 наведені деякі нормативи часу при використанні технічних засобів та програмного забезпечення з бухгалтерського обліку та складання звітності.

Таблиця 3.5

Нормативи часу, застосовувані в бухгалтерських службах установи

№ п / п

найменування операції

Норматив часу

1

Облік основних засобів

10 хв на одну запис одиниці обладнання в оборотну відомість з обліку руху основних засобів;

1 ч на формування Журналу операцій та здійснення контролю на відповідність операцій;

1 ч на здійснення контролю за записами в Головну книгу

2

Облік матеріальних запасів

2.1

Оприбуткування матеріальних запасів на рахунках бухгалтерського обліку

20 хв на одну позицію матеріальних цінностей

2.2

Списання матеріальних цінностей

10 хв на одну позицію

3

Облік нарахування винагороди за договорами, складання відомостей на перерахування

10 хв на один договір

4

Нарахування страхових внесків, складання розрахункових відомостей до Фонду соціального страхування, Пенсійний фонд

12 ч

5

Облік коштів

5.1

Відображення санкціонування витрат, складання Плану фінансово-господарської діяльності, формування Угоди на перерахування коштів

12год

5.2

Перерахування платежів на винагороду, страхових внесків у позабюджетні фонди, перерахування платежів постачальникам за поставлені за договорами матеріальні цінності, працівникам на відрядження

15 хв на один документ

5.3

Обробка вихідних платіжних доручень

15 хв на один документ

6

Облік розрахунків з підзвітними особами

6.1

Обробка авансових звітів. Формування оборотів по рахунку, отражающему розрахунки з підзвітними особами в Журналах операцій

20 хв на один авансовий звіт

7

Облік розрахунків з різними дебіторами, кредиторами

7.1

Обробка документів, які є підставою для здійснення розрахункових операцій з дебіторами і кредиторами. Формування оборотів за рахунками, що відображає розрахунки з дебіторами і кредиторами. Облік в журналах операцій

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

8 хв - одна позиція

8

Складання звітності

8.1

Складання Головної книги, контроль правильності відображення операцій, роздруківка форм

15 хв - одна бухгалтерська запис; 8 год - 1 перевірка

8.2

Складання бухгалтерської звітності в обсязі, встановленому наказами Мінфіну Росії. Ув'язка форм і перевірка контрольних співвідношень

20 хв - одна бухгалтерська запис; 8ч - одна форма

Далі ми розглянемо організацію документообігу в бухгалтерській службі. Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку первинних облікових документів регламентований Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженим Мінфіном СРСР 29.07.1983 № 105 і вживаним в частині, що не суперечить чинним нормативним правовим актам. Документообіг, під яким розуміється рух документа від моменту його складання відповідальними особами або одержання від інших організацій до здачі в архів, знаходить відображення в локальному акті "Графік документообігу", затверджуваному в економічному суб'єкті або окремим наказом керівника, або оформляється як додаток до облікової політики.

Форма графіка документообігу законодавчо не затверджена, тому установа може оформити його у вигляді таблиці з графами робіт зі створення, перевірки та обробки і передачі в архів документів, виконуваних кожним підрозділом установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

При складанні графіка документообігу необхідно враховувати наступні аспекти:

1) повинні бути встановлені всі факти господарської діяльності установи, що оформляються відповідними первинними обліковими документами;

2) головним бухгалтером визначаються, а керівником затверджуються:

- Відповідальні особи за оформлення документів; за прийняття та обробку первинних облікових документів для подальшого відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності;

- Строки подання документів;

3) застосовуються правила організації державного архівної справи, відповідно до яких визначаються терміни зберігання первинних документів і облікових регістрів. Нагадаємо, що установа повинна забезпечити їх належне зберігання протягом строків, що встановлюються відповідно до наказу Мінкультури № 558, але не менше п'яти років. Податковий кодекс РФ визначає термін зберігання документів щодо обчислення та сплати податків рівним чотирьом рокам.

Нижче (табл. 3.6) наведено фрагмент графіка документообігу.

Якщо графік документообігу складений правильно і дотримується відповідальними особами, це сприяє раціональнішому розподілу посадових обов'язків між працівниками, оптимізації документообігу та координації діяльності різних служб і підрозділів усередині установи.

Таблиця 3.6

Графік документообігу

(Фрагмент)

Назва документу

Кількість екземплярів

Складання документа

Обробка документа

Термін зберігання документів

відповідальна особа

термін виконання

відповідальна особа

термін обробки

Касові документи

1

Касир

Щодня

Бухгалтер

Щодня

5 років після проведення перевірки, ревізії

Авансовий звіт

1

Підзвітні особи

Протягом 3 робочих днів але прибуття з відрядження

Бухгалтер

Протягом 3 робочих днів

5 років після проведення перевірки, ревізії

Вимога-накладна

2

Матеріально відповідальна особа

1 -е число місяця, наступного за звітним

Бухгалтер

Протягом 3 робочих днів

5 років після проведення перевірки, ревізії

Табель обліку робочого часу та розрахунку заробітної плати

1

Відповідальні особи підрозділів

1-е число місяця, наступного за звітним

Бухгалтер з розрахунку заробітної плати

Протягом 3 робочих днів

5 років після проведення перевірки, ревізії

Наказ про направлення працівника у службове відрядження

2

Відділ кадрової служби

Не менш ніж за 5 днів до від'їзду у відрядження

Бухгалтер

Протягом 1 робочого дня

5 років

Акт про списання бланків суворої звітності

2

Матеріально відповідальна особа

1-е число місяця, наступного за звітним

Бухгалтер

Протягом 3 робочих днів

3 роки

Вимоги до кваліфікації головного бухгалтера та його посадові обов'язки наведені в Кваліфікаційний довіднику посад керівників, фахівців та інших службовців [1], затвердженому постановою Мінпраці Росії від 21.08.1998 № 37. Так головний бухгалтер очолює роботу з підготовки та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарського життя, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; щодо забезпечення порядку проведення інвентаризації та оцінки майна та зобов'язань, документального підтвердження їх наявності, стану та оцінки; щодо організації системи внутрішнього контролю, дотримання порядку документообігу, технології обробки облікової інформації та її захисту від несанкціонованого доступу.

Головний бухгалтер формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі специфіки умов господарювання, структури, розмірів, галузевої належності та інших особливостей діяльності організації, що дозволяє своєчасно отримувати інформацію для планування, аналізу, контролю, оцінки фінансового стану і результатів діяльності організації, також керує формуванням інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного та управлінського обліку, забезпечує надання необхідної бухгалтерської інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам; працівниками бухгалтерії, організує роботу з підвищення їх кваліфікації.

Він же забезпечує своєчасне і точне відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, руху активів, формування доходів і витрат, виконання зобов'язань; контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів; своєчасне перерахування податків і зборів до бюджетів бюджетної системи РФ, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди; контроль за витрачанням фонду оплати праці, проведенням інвентаризацій, порядком ведення бухгалтерського обліку, звітності, а також проведенням документальних ревізій у підрозділах організації; підготовку необхідної бухгалтерської та статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи; збереження бухгалтерських документів і здачу їх в установленому порядку в архів.

Головний бухгалтер бере участь у проведенні фінансового аналізу та формуванні податкової політики на основі даних бухгалтерського обліку та звітності; готує пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів фінансової діяльності організації, усунення втрат і непродуктивних витрат. Він веде роботу щодо забезпечення дотримання фінансової і касової дисципліни, кошторисів витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

Головний бухгалтер бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи; надає методичну допомогу керівникам підрозділів та іншим працівникам організації з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та аналізу господарської діяльності.

Іншим способом організації бухгалтерського обліку є передача цих функцій централізованої бухгалтерії на підставі укладеного договору на надання послуг. Цей спосіб передбачений і наказом Мінфіну Росії № 157н. При цьому обслуговування проводиться за наступними напрямками:

- Організація та ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності, обов'язкових і господарських операцій в натуральному і грошовому вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємопов'язаного їх відображення в бухгалтерських регістрах відповідно до чинного законодавства;

- Здійснення попереднього контролю за відповідністю контрактів, що укладаються за кодами операцій сектору державного управління, передбачених Планом фінансово-господарської діяльності, за своєчасним і правильним оформленням первинних облікових документів і законністю здійснюваних операцій;

- Здійснення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних цінностей, трудових і фінансових ресурсів відповідно до нормативами і кошторисами;

- Своєчасне проведення розрахунків з організаціями та фізичними особами;

- Консультування керівника обслуговується установи з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;

- Нарахування заробітної плати та перерахування страхових і накопичувальних пенсійних внесків, ведення індивідуального (персоніфікованого) обліку;

- Підготовка та подання звітності в вищестояще установа, податкові органи, позабюджетні фонди, органи статистики;

- Проведення економічного аналізу результатів діяльності установ.

  • [1] Рекомендований для застосування на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей економіки незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з метою забезпечення правильного добору, розстановки і використання кадрів і покликаний забезпечити раціональне поділ праці, створити дієвий механізм розмежування функцій, повноважень і відповідальності на основі чіткої регламентації трудової діяльності працівників в сучасних умовах.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Організація бюджетного обліку
Підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу підприємств (установ, організацій)
Регулювання та організація бухгалтерського обліку в страховій організації
Завдання і принципи бухгалтерського обліку в кредитних організаціях
БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бухгалтерський облік батьківської плати в дошкільних освітніх установах
Основи організації бухгалтерського обліку
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук