Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ГЛОСАРІЙ

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Адаптація (акомодація) - 1) пристосування системи до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов; 2) форма розвитку організації, що забезпечує збереження основних її функцій шляхом пристосування до змінених умов внутрішнього і зовнішнього середовища.

Адаптація організації - форма розвитку організації, що забезпечує збереження основних її функцій шляхом пристосування до змінених умов внутрішнього і зовнішнього середовища.

Адаптивна структура управління - структура, що дозволяє гнучко реагувати на зміни навколишнього середовища.

Активна частина основних фондів - основні фонди, які безпосередньо впливають на предмет праці, переміщують його у виробничому процесі, здійснюють контроль над ходом виробництва (робочі машини, обладнання, транспортні засоби, інструмент і т. П.)

Альтернативні витрати - вартісна оцінка найкращого з можливих способів використання економічних ресурсів (упущені можливості).

Амортизаційні відрахування - сума грошових коштів, планована на повне відновлення виробничих фондів, обчислена за їх балансовою вартістю та чинним нормам амортизації.

Амортизаційний фонд - цільове накопичення грошових коштів (амортизаційних відрахувань) та їх подальше використання для відшкодування зношених основних фондів.

Амортизація - поступове списання первісних витрат на новостворений продукт для відтворення основних фондів у міру їх зносу.

Аналіз господарської діяльності - комплексне вивчення господарської діяльності промислового підприємства, спрямоване на отримання об'єктивних оцінок, визначення тенденції розвитку, виявлення резервів підвищення ефективності промислового виробництва.

Антикризове управління - сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно до конкретної організації.

Аудит - незалежна перевірка стану фінансово-господарської діяльності фірми.

Баланс підприємства - бухгалтерський звіт про активи та пасиви фірми на останній день операційного періоду. Зведені показники виробничо-фінансової діяльності підприємства, що розкривають джерела формування і використання грошових коштів у поточному плановому періоді, статті доходів і витрат.

Балансова вартість - витрати на будівництво або придбання основних засобів, відображені в бухгалтерських документах юридичної особи.

Балансовий метод планування - метод планування, заснований на встановленні зв'язків між потребами в ресурсах і джерелами їх покриття.

Бізнес-одиниця - тимчасово або постійно відособлена частина організації, відповідальна за отримання прибутку в її сфері діяльності.

Бізнес-планування - новий вид внутрішньогосподарського планування, здійснення інноваційних проектів, пов'язаних зі створенням фірм та їх підрозділів, розробкою та постачанням на ринок необхідних товарів і послуг.

Бухгалтерські витрати - фактичні витрати грошових коштів у процесі виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг).

Бюджет фірми - зведений план (кошторис) доходів і видатків всіх господарських підрозділів і функціональних служб підприємства в планованому році.

Взаємодія - спільна участь і зв'язок систем (підсистем, елементів) організації в процесі її функціонування. Розрізняються безпосереднє й опосередковане (непряме) взаємодії.

Взаємини "організація - середа" - взаємодія організації з середовищем на всіх рівнях (від макро до мікро) в процесі її діяльності, розглядаються в рамках ситуаційної організаційної теорії.

Віртуальна або партнерська структура управління - лінійно-функціональна структура, розподілена по місцях Позаофісне розміщення працівників.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - виробничо - господарська діяльність підприємства, що включає експорт та імпорт товарів, спільне підприємництво, а також виробничу та науково-технічну кооперацію.

Зовнішня Середа організації - сукупність двох відносно самостійних підсистем загальної середовища: макрооточення і безпосереднього оточення.

Внутрішня середа - підсистема загальної середовища, яка знаходиться в рамках (кордонах) організації.

Внутрішньозаводський оборот - вартість продукції, виробленої одними і спожитої іншими цехами протягом одного і того ж періоду часу.

Відновлювальна вартість - вартість відтворення раніше створених основних фондів в сучасних умовах, визначається в процесі переоцінки основних фондів.

Вхідна потужність - виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) на 1 січня поточного року або на конкретну дату.

Виживання організації (системи) - гранична (довгострокова) міра ефективності діяльності організації (системи) у зовнішньому середовищі.

Виробіток - кількість продукції, виробленої в одиницю робочого часу або що припадає на одного середньооблікового працівника.

Виручка від реалізації - сума грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію і надані послуги.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Вихідна потужність - виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) на кінець планового періоду.

Гнучка, адаптивна або органічна структура - організаційна структура, здатна порівняно легко міняти свою форму, пристосовуючись до нових умов зовнішнього середовища.

Гнучке автоматизоване виробництво (ГАП) - автоматизована виробнича система, в якій на основі відповідних технічних засобів і певних рішень забезпечується можливість оперативної переналагодження на випуск нової продукції в досить широких межах її номенклатури і параметрів.

Горизонтальна комунікація - комунікація між різними підрозділами одного рівня організації з метою координації дій щодо досягнення поставлених цілей.

Горизонт планування - відрізок часу, на який складається план.

Горизонтальні відносини - розподіл робіт і відповідальності на одному рівні.

Диверсифікація - розширення сфер діяльності або номенклатури продукції з метою зменшення ступеня невизначеності або ризику інвестицій.

Дивіденд - частина прибутку акціонерного товариства, яка припадає на одну акцію. Виплачується акціонерам пропорційно їхнім внескам в акціонерний капітал з урахуванням номіналу акцій.

Динамічність середовища - швидкість одного або декількох факторів середовища.

Дисконтування - процес приведення різночасних витрат до одного моменту часу, встановлення сучасного еквівалента виплачуваної в майбутньому суми за допомогою множників, що дисконтуються.

Диспетчеризація - координація і контроль над усіма виробничими процесами організації, спрямовані на досягнення поставлених цілей і відповідність обраної стратегії.

Посадові оклади - щомісячна заробітна плата керівників, фахівців, державних службовців, що встановлюється залежно від особливостей галузі, займаної посади, кваліфікації, результативності праці і ділових якостей працівників.

Достовірність інформації - це відсоток реальних відомостей до загального обсягу інформації. Розрізняють три рівні достовірності: абсолютний - 100%, довірчий - більше 80%, негативний - менше 80%.

Дохід чистий дисконтований (ЧДД) - величина порівняльної економічної ефективності інноваційного або інвестиційного проекту як сума ефектів за нормативний строк здійснення проекту, приведений до розрахункового року. ЧДД синонім економічного ефекту.

Життєвий цикл організації - сукупність стадій, які проходить організація за період свого функціонування: народження, дитинство, юність, зрілість, старіння (ліквідація), відродження.

Закони організації - об'єктивні закони, що виражають впорядковані, загальні, істотні, необхідні, стійкі і повторювані зв'язку або відносини між елементами, процесами або їх сторонами в організаціях. На відміну від законів природи припускають цілеспрямовану, свідому діяльність людей.

Заробітна плата - основна частина фонду споживання працівників, що розподіляється між ними відповідно до кількості і якості витраченої праці і залежна від кінцевих результатів роботи підприємства (організації). Форма винагороди за працю, виконує відтворювальну і стимулюючу (мотиваційну) функції.

Знак відповідності (для сертифікації) - захищений у встановленому порядку знак, застосовуваний або виданий відповідно до правил системи сертифікації. Вказує, що дана продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Ієрархічна структура - організаційна структура, що характеризується багаторівневим управлінням і незначним обсягом управління на кожному рівні.

Знос основних фондів - втрата первісної споживчої вартості основних фондів внаслідок їх зношування і старіння або втрати економічної ефективності та доцільності використання основних фондів до закінчення терміну їх повного фізичного зносу.

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку.

Інвестиційний проект - система планованих і здійснюваних заходів по вкладенню капіталу в створювані або Модернізовані матеріальні об'єкти, технологічні процеси, види підприємницької діяльності.

Інжиніринг - сфера діяльності з опрацювання питань створення об'єктів промисловості, інфраструктури та ін. У формі надання на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг. До основних видів інжинірингу відносяться послуги передпроектного, проектного, послепроектного характеру, а також рекомендаційні послуги з експлуатації, управління, реалізації продукції, що випускається.

Інновація (нововведення) - кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку; нового або удосконаленого технологічного процесу; нового підходу до соціальних послуг.

Інтегровані системи - сукупність різних підсистем (підрозділів), які об'єднують свої зусилля для досягнення цілей організації.

Інфраструктурно-комплексна підготовка виробництва (ІКПП) - єдина в умовах модернізації економіки система підготовки виробництва та його інфраструктури на машинобудівному (промисловому) підприємстві.

Інформаційна система (система інформаційного забезпечення) - 1) система збору, зберігання, накопичення, пошуку і передачі, що застосовуються в системі управління; 2) форми інформаційної діяльності, організаційно відокремлені від кінцевих інформаційних ресурсів.

Інформаційна середу управління - сукупність інформації, інформаційних технологій і технічних засобів управління, професіоналізму та культури відносин персоналу, системи документообігу, що забезпечує доведення до конкретного працівника потрібної інформації в потрібний час.

Інформація - 1) сукупність відомостей про внутрішній і зовнішній стан керованої системи (об'єкта управління), використовуваних для оцінки ситуації та вироблення управлінського рішення; 2) в повсякденному сенсі нові, раніше невідомі одержувачу відомості; все те, що усуває невизначеність.

Кадри - сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад.

Календарне планування - розподіл річних планових завдань по виробничих підрозділах і термінами виконання, доведення встановлених показників до конкретних виконавців робіт.

Капітальні вкладення - вкладення коштів у нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту та інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати.

Якість життя - сукупність умов людського існування, що забезпечують отримання необхідних життєвих благ, матеріального багатства і духовних цінностей.

Якість продукції - сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність задовольняти конкретні потреби покупця.

Команда (в адаптивних структурах) - особливим чином сформований і керований колектив, самоорганизующийся й перебудовується, що реагує на будь-яку ситуацію і завдання як єдине ціле.

Комерційна організація - організація, яка має на одержання прибутку як основної мети своєї діяльності.

Комунікація - 1) використання слів, букв, символів або аналогічних засобів для отримання загальної або роздільної інформації про об'єкт чи подію; 2) обмін інформацією при підготовці та забезпеченні реалізації управлінських рішень; 3) зв'язуючий процес, необхідний для будь-якого важливого управлінського дії.

Комплексна підготовка виробництва - це сукупність робіт на промисловому (машинобудівному) підприємстві, виконуваних у просторі та часі від стадії конструкторського супроводу інноваційного проекту до встановленого серійного чи виробництва нової продукції.

Конкурентоспроможність товару - сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретних потреб покупця.

Конструкторська підготовка виробництва - сукупність взаємопов'язаних процесів по створенню нових або удосконалення діючих конструкцій виробів згідно з вимогами замовника - споживача.

Критерій ефективності виробництва і управління - узагальнюючі показники, що характеризують кінцеві результати (обсяг виробництва, прибуток, рентабельність, час і ін.), І приватні показники використання окремих видів ресурсів (праці, основних фондів, інвестицій).

Лізинг - різновид оренди. Вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу юридичним і рідше фізичним особам на встановлений термін, за певну плату і відповідно до умов, закріплених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем.

Ліквідаційна вартість - грошова сума у вигляді різниці між доходами від ліквідації активів та витратами на їх ліквідацію.

Ліквідність балансу - ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Лінійна структура управління - структура побудови апарату управління тільки з взаімоподчіненность органів у вигляді ієрархічної драбини.

Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими операціями, що здійснюються в процесі сировини і матеріалів виробничого підприємства.

Малі підприємства - організації та підприємства різних галузей економіки, що мають чисельність персоналу, що не перевищує межі, встановлені законодавством.

Маркетинг - здійснення підприємством заходів щодо вивчення ринку і активного впливу на споживчий попит з метою розширення збуту вироблених товарів і послуг.

Матрична структура управління - структура управління, що поєднує вертикальні лінійні і функціональні зв'язку з горизонтальними.

Міжнародна організація по стандартизації (МОС або ІСО; International Standard Organization, ISO) - неурядова організація, створена в 1946 р для сприяння стандартизації у світовому масштабі, забезпечення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, розширення співпраці в галузі інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності.

Методика планування - склад застосовуваних методів, способів і прийомів обгрунтування конкретних планових показників.

Методологія планування - сукупність теоретичних положень, загальних економічних закономірностей, сучасних ринкових вимог і визнаних передовий практикою методів розробки планів.

Методи управлінської діяльності - способи і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на створення і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв'язках.

Механізм управління - 1) сукупність структури і техніки організації; 2) сукупність законів, принципів, цілей, методів, функцій та інших категорій управління.

Місія організації - набір концептуальних положень, в узагальненій формі розкривають те, чому вирішила присвятити себе організація; своєрідна філософська, соціальна установка організації, провідний напрям її діяльності.

Моральний знос - знецінення основних фондів внаслідок створення нових, більш продуктивних і досконалих основних засобів.

Мотивація процес спонукання людини до діяльності для досягнення цілей. Вплив мотивації на поведінку людини залежить від безлічі факторів, воно дуже індивідуально і може мінятися під впливом мотивом і зворотного зв'язку з діяльністю людини.

Муніципальне унітарне підприємство - одна з форм комерційних організацій, не наділена правом власності на майно, закріплене за ним власником.

Податок - обов'язковий безоплатний платіж, що стягується державою з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм грошових коштів.

Податкова база - вартісна, фізична або інша характеристика об'єкта оподаткування.

Податкова декларація - письмова заява платника податків про отримані доходи і проведені витрати, джерела доходів, податкові пільги і обчисленої сумі податків.

Податкова ставка - величина податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази.

Податкові пільги - переваги, надані окремим категоріям платників податків відповідно до законодавства про податки і збори.

Податкові санкції - грошові стягнення (штрафи), що встановлюються в розмірах, передбачених законодавством.

Податковий період - календарний рік чи інший час, по закінченні якого визначається сума податку, що підлягає сплаті.

Незавершене виробництво - незакінчена виробництвом продукція (заготовки, деталі, напівфабрикати), що знаходиться на робочих місцях, контролі, транспортуванні, в цехових коморах у вигляді запасів, а також продукція, що не прийнята відділом технічного контролю і не здана на склад готових виробів.

Некомерційні організації - організації, основною метою яких не є отримання прибутку та його розподіл між учасниками.

Неплатоспроможність - неможливість погашення зобов'язань підприємства.

Неспроможність (банкрутство) - визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Неформальна організація - незареєстрована в державному органі організація, що об'єднує людей, пов'язаних особистими інтересами, інтересами в галузі культури, побуту, спорту та ін., Що має лідера і не провідна фінансово-господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

Нові інформаційні технології - використання інтегрованих систем телекомунікацій, обчислювальної техніки та засобів автоматизованої обробки інформації в процесах управління.

Номенклатура продукції - перелік або склад товарів (робіт, послуг), що випускаються підприємством у плановому періоді.

Номінальна заробітна плата - заробітна плата в грошовому вираженні, нарахована і отримана працівником за його працю в певний період.

Норма - науково обгрунтована величина витрат економічних ресурсів в конкретних виробничих умовах.

Норма виробітку - кількість продукції, яку робітник повинен призвести в одиницю часу (годину, зміну, місяць).

Норма обслуговування - зона роботи або кількість одиниць обладнання (кількість робочих місць), що мають обслуговуватися одним або декількома робітниками.

Норма керованості - чисельність працівників, підпорядкованих певному керівникові.

Норма чисельності - встановлена чисельність працівників певного складу, необхідна для виконання конкретних функцій або обсягів робіт.

Нормування праці - визначення необхідних витрат часу на виробництво одиниці продукції або обсягу робіт (послуг) відповідно до організаційно-технічними умовами виробництва та раціональною організацією праці.

Нормоване завдання - встановлений обсяг роботи, який працівник або група працівників зобов'язані виконати за робочу зміну, робочий місяць чи іншу одиницю часу на почасово оплачуваних роботах.

Оборотні виробничі фонди - частина оборотних коштів, функціонуюча у сфері виробництва та включає виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо, тара, запасні частини), незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Оборотні кошти - сукупність грошових коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції.

Зворотній зв'язок - реакція на керуючі впливи, а також постановка питання про їх створення.

Об'єкт оподаткування - майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів, виконаних робіт і наданих послуг, з яких справляються податки і збори.

Об'єкт управління - 1) приймач і виконавець всього або частини управлінського впливу, представленого у вигляді набору функцій чи завдань; 2) керована частина (елемент) організованої системи, що сприймає керуючий вплив з боку іншого елемента - частини системи управління.

Оперативно-виробниче планування - система заходів, спрямованих на конкретизацію техніко-економічного плану в часі і просторі.

Операційна система - загальна система виробничих функцій організації, що складається з трьох підсистем: переробної, забезпечення, планово-контрольної.

Оптимізація планів - вибір найкращого варіанта з безлічі показників, які передбачаються в реальних виробничих умовах.

Оптимізація структури - приведення структури організації, її взаємодії з ринком і внутрішніх взаємодій у стан, що сприяє максимально ефективному досягненню цілей організації в рамках прийнятих стратегій.

Організаторська діяльність - створення або удосконалення механізму управління відповідно до цілями і завданнями організаційних систем.

Організаційна середу - сукупність внутрішнього і зовнішнього середовища організації.

Організаційна структура - структура об'єкта управління (системи, організації), що відображає взаємодію між його елементами.

Організаційне проектування - функція організації, що полягає в розробці таких організаційних елементів і відносин в створюваній (модельованої) системі, при реалізації яких виникло організаційне ціле володіло б властивостями високої надійності, стійкості та економічності.

Організаційно-управлінське рішення (ОУР) - вибір, який здійснює менеджер для виконання зобов'язань, пов'язаних з положенням організації, для того щоб досягти стоять перед організацією цілей.

Організаційно-технічний рівень виробництва (або рівень технічного та організаційного розвитку виробництва - ТіОРП) - це компонент цільової підсистеми системи менеджменту, що характеризується результатами науково-технічного прогресу та інноваційної політики на рівні організації, ступенем відповідності рівня технології та організації процесів вимогам входу системи.

Організаційно-технологічна підготовка виробництва - комплекс робіт, що включає аналіз технологічності конструкції виробів, розробку та типізацію технологічних процесів, створення технологічного оснащення, нормування потреби в ресурсах, організацію забезпечення виробництва, оперативне управління підготовкою виробництва.

Організаційний процес - процес, що відображає кількісні і якісні зміни об'єкта управління на всіх етапах і стадіях його діяльності.

Організаційно-економічна система (ОЕС) машинобудівного підприємства в умовах модернізації економіки відіграє роль "інтегратора-інноватора", найважливіший фактор інноваційного розвитку підприємства. ОЕС машинобудівного підприємства об'єднує його організацію та економіку, всі відповідні виробничі відносини в єдину виробничо-господарську систему.

Організація (від лат. Organize - спільно, стрункий вигляд, влаштовую) як процес - сукупність дій, що ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого; як явище (об'єкт) - це об'єднання елементів реалізації програми або мети по виробництву товарів, послуг, інформації, знань і діючих на підставі певних правил і процедур; як воздействіе- налагодження дії якого-небудь об'єкта (упорядкування).

Організація виробництва - 1) єдність двох елементів - структури та змісту системи, її форми як юридичної особи; 2) процеси функціонування системи відповідно до її місією з переробки входу системи в її вихід з метою випуску конкурентоспроможного товару.

Організація виробничого процесу - 1) у просторі - спосіб поєднання основних, допоміжних і обслуговуючих процесів на території організації з переробки її "входу" в "вихід"; 2) у часі - спосіб поєднання в часі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів з переробки "входу" організації в її "вихід".

Організація праці на підприємстві - сукупність заходів, що забезпечують необхідну пропорційність у розстановці працюючих і найбільш ефективне використання робочої сили при даному рівні механізації робіт і технологічного процесу з метою підвищення продуктивності праці, створення умов для всебічного використання можливостей працівника.

Організація функціональна - найбільш проста система управління компанією; заснована на функціональному розподілі відділів і служб.

Основні фонди - засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування. До них відносяться засоби праці з терміном служби більше одного року.

Основні фонди виробничі - засоби праці, безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування і т. П.), Створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будівлі, споруди, електромережі та ін.) І служать для збереження і переміщення предметів праці.

Відповідальність - зобов'язання виконати намічені завдання і договори, необхідна міра моральної, матеріальної адміністративної, кримінальної або іншої відповідальності за їх невиконання.

Оцінка ефективності управління в організації - комплексне застосування системи узагальнюючих приватних показників, що показують рівень реалізації завдань, надійність системи управління, швидкість і оптимальність прийнятих рішень.

Партія - кількість однойменних виробів, які по черзі обробляються на кожній операції виробничого циклу.

Пасивна частина основних фондів - основні фонди, які створюють умови для нормального функціонування активної частини основних фондів (будівлі, споруди і т. П.).

Пеня - грошова сума, яку платник податків повинен виплатити в разі сплати належних сум в більш пізні терміни в порівнянні з встановленими.

Первісна вартість - балансова вартість основних фондів на момент введення об'єкта в експлуатацію.

Змінні витрати - витрати чинників виробництва, що змінюються в залежності від обсягу випуску продукції.

Період обороту оборотних коштів - час, за який оборотні кошти проходять період виробництва та обігу, т. Е. Роблять повний кругообіг.

Персонал підприємства - склад працівників певних категорій і професій, зайнятих виробничою діяльністю (робоча сила).

Петля якості (спіраль якості) - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях - від визначення потреб у продукті до оцінки ступеня їх задоволення.

План - програма соціально-економічного розвитку організації і всіх її підрозділів на певний період.

Планування - розробка системи кількісних і якісних показників діяльності підприємства, які характеризують темпи, пропорції розвитку даного підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу.

Планування стратегічне - процес моделювання ефективної діяльності підприємства на конкретний період функціонування з встановленням його цілей та їх змін в умовах невизначеності ринкового середовища, а також визначення способу реалізації цих цілей і завдань і відповідно до його можливостей.

Платоспроможність - наявність у підприємства платіжних коштів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості.

Погодинна оплата праці - форма оплати праці, при якій заробітна плата працівникам нараховується за встановленою тарифної ставки або окладу за фактично відпрацьований час, але не календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою.

Позамовний метод калькуляції - планування витрат виробництва продукції за окремими замовленнями, робіт, підрядів і послугам.

Попроцессная калькуляція - планування економічних витрат по окремих підрозділах підприємства, стадіями виробництва або виробничим процесам.

Постійні витрати - витрати факторів виробництва, які не змінюються із зростанням обсягу продукції.

Потенціал підприємства - сукупність показників або факторів, що характеризують сильні сторони підприємства, його можливості, ресурси, виробничі резерви і т. П.

Потокова лінія - сукупність робочих місць, розташованих по ходу технологічного процесу і призначених для виконання певних технологічних операцій.

Потокове виробництво - економічно доцільна форма організації процесу виготовлення виробів і входять до них елементів, що втілює в собі принципи спеціалізації, прямо точності, паралельності, безперервності, пропорційності і ритмічності.

Споживчий кошик - набір товарів, відповідних планованому стандартного рівня споживання.

Споживання - процес використання результатів виробництва для задоволення певних потреб.

Гранична корисність - збільшення загальної корисності продукту, викликане споживанням додаткової його одиниці.

Пропозиція - обсяг продукції, яку виробник готовий і здатний зробити і запропонувати до продажу за ринковими цінами протягом певного періоду часу.

Підприємство - відособлена спеціалізована одиниця, підставою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою засобів виробництва виробляти продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) відповідного призначення, профілю і асортименту.

Прибуток - кінцевий дохід підприємства від реалізації його продукції (робіт, послуг) і від інших видів виробничої і комерційної діяльності. Різниця між виручкою від реалізації продукції (без податку на додану вартість і акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Принцип безперервності - принцип раціональної організації процесів, обумовлений відношенням робочого часу до загальної тривалості процесу.

Принцип паралельності - принцип раціональної організації процесів, що характеризує ступінь сполучення операцій у часі. Види поєднання операцій: послідовне, паралельне і паралельно-послідовне.

Принцип пропорційності - принцип, виконання якого забезпечує рівну пропускну спроможність різних робочих місць одного процесу, пропорційне забезпечення робочих місць інформацією, матеріальними ресурсами, кадрами і т. Д.

Принцип прямо точності - принцип раціональної організації процесів, що характеризує оптимальність шляху проходження предмета праці, інформації і т. П.

Принцип ритмічності - принцип раціональної організації процесів, що характеризує рівномірність їх виконання в часі.

Програма якості - документ, що регламентує конкретні заходи в галузі забезпечення якості продукції, розподіл ресурсів і послідовність дій, що відносяться до конкретної продукції.

Тривалість виробничого циклу - період від початку першої виробничої операції до закінчення останньої.

Проект - задум якогось заходу (події), опис задуму і план його реалізації.

Проектна потужність - виробничі потужності підприємства (цеху, дільниці), які введені в дію, але не освоєні.

Проектно-конструкторська підготовка виробництва - сукупність взаємопов'язаних процесів по створенню нових або вдосконаленню випускаються конструкцій виробів згідно з вимогами замовника (споживача).

Продуктивність праці - показник ефективності праці, який визначається як відношення результатів праці (виробництва) до витрат живої праці. Обсяг продукції (робіт, послуг), виробленої в одиницю робочого часу, або кількість робочого часу, витраченого на виготовлення одиниці продукції.

Виробнича потужність - максимально можливий річний обсяг випуску продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої номенклатури і асортименту при найбільш повному використанні економічних ресурсів підприємства.

Виробнича програма - розгорнутий план виробництва і продажів, що характеризує обсяг, номенклатуру, якість і терміни випуску товарів, виконання робіт і надання послуг.

Виробничий процес - процес перетворення вихідної сировини і матеріалів в готовий продукт, придатний до споживання або подальшій обробці.

Виробничий цикл - інтервал календарного часу від початку до закінчення виробничого процесу виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг.

Виробництво - одна з функцій менеджменту; система організації процесу виготовлення товару і надання послуг відповідно до споживчим попитом.

Промисловий комплекс - сукупність певних груп галузей, для яких характерні випуск схожої (спорідненої) продукції або виконання робіт (послуг). Наприклад, в паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) входять вугільна, сланцева, нафтова, газова галузі, а також електроенергетика; основне завдання ПЕК - забезпечення народного господарства, а також побуту паливом і енергією.

Професія - особливий рід трудової діяльності, що вимагає певних теоретичних знань і практичних навичок.

Процесний підхід до менеджменту - підхід, який розглядає функції управління як взаємопов'язані, процес управління як загальну суму всіх функцій, серію безперервних взаємопов'язаних дій.

Процес управління - частина управлінської діяльності, що включає формування системи комунікацій, розробку і реалізацію управлінських рішень, створення системи інформаційного забезпечення управління.

Прямі зв'язки - переважно управляючі дії, що виражаються в цілеспрямованому, організуючому і регулюючому впливі одних людей або державних і суспільних інститутів на свідомість, поведінку і діяльність інших.

Витрати майбутніх періодів - витрати, вироблені в звітному періоді, але підлягають погашенню в наступних періодах шляхом віднесення на витрати виробництва (обігу) або інші статті витрат протягом терміну, до якого вони відносяться.

Реальна заробітна плата - кількість товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату. Відображає купівельну спроможність номінальної заробітної плати.

Реальні інвестиції - вкладення коштів в основний капітал і приріст матеріально-виробничих запасів.

Реінжиніринг - фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень таких показників, як витрати, якість, рівень, обслуговування, оперативність.

Реклама - вплив на споживача шляхом поширення інформації про споживчі властивості товарів з метою створення попиту на них.

Рентабельність виробу - співвідношення прибутку і витрат виробництва продукції.

Рентабельність виробництва - відношення сукупного прибутку до середньорічної вартості основних фондів і оборотних коштів підприємства.

Ринкова ціна - вартість товару (роботи, послуг), що склалася під впливом співвідношення попиту і пропозиції на ринку.

Відрядна оплата праці - форма оплати праці, при якій заробітна плата працівникам нараховується за заздалегідь встановленими розцінками за кожну одиницю виконаної роботи або виготовленої продукції.

Собівартість продукції - виражені в грошовій формі індивідуальні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Сертифікат відповідності - документ, що підтверджує відповідність сертифікованої продукції, процесу чи послуги конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Сертифікація продукції - діяльність з підтвердження відповідності продукції певним стандартам і технічним умовам та видача документів, що підтверджують цю відповідність.

Мережеве планування - форма графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових проектів.

Система - 1) ціле, створене з частин та елементів для цілеспрямованої діяльності і що володіє новими властивостями, відсутніми у елементів і частин його утворюють; 2) об'єктивна частина світобудови, що включає схожі і сумісні елементи, що утворюють особливу ціле, яке взаємодіє із зовнішнім середовищем.

Система якості - в міжнародній системі стандартів якості сукупність організаційної структури, розподілу відповідальності, процесів, процедур і ресурсів, що забезпечує здійснення загального керівництва якістю. У вітчизняній практиці застосовується термін "система управління якістю".

Кошторис витрат - зведений план усіх витрат підприємства на майбутній період виробничо-господарської діяльності в поточному році.

Спеціальність - вид діяльності в межах професії, що має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок.

Облікова чисельність працівників - чисельність працівників облікового складу на певну дату з обліком прийнятих і вибулих за цей день працівників.

Попит - кількість товарів, яку споживачі готові і в змозі придбати за ринковими цінами протягом певного періоду часу.

Середньооблікова чисельність працівників - чисельність персоналу підприємства, який визначається шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний період (включаючи святкові та вихідні дні) і розподілу отриманої суми на число календарних днів періоду.

Ставка рефінансування - облікова ставка Центрального банку РФ за використання кредитних ресурсів.

Стандарт - нормативно-технічний документ, що містить комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації (продукції, зразкам, еталонам і т. П.).

Стратегічне управління - цілеспрямовані дії щодо забезпечення стабільного економічного зростання підприємства.

Структура організації - сукупність внутрішніх стійких зв'язків елементів, що забезпечують її цілісність і тотожність самій собі.

Структура управління - сукупність стійких зв'язків, об'єктів і суб'єктів управління організації, реалізованих у конкретних організаційних формах, що забезпечують цілісність управління та його тотожність самому собі, т. Е. Збереження основних властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх змінах.

Суб'єкт управління - джерело управлінського впливу за функціями управлінської діяльності.

Такт потокової лінії - інтервал часу між послідовним випуском двох деталей або виробів.

Тарифна сітка - співвідношення в оплаті праці працівників залежно від їх кваліфікації. Характеризується числом тарифних розрядів і коефіцієнтів.

Поточне управління - забезпечення безперервності і взаємопов'язаності роботи всіх ланок підприємства по виконанню поточного завдання.

Технічна підготовка виробництва - це сукупність процесів наукового, технічного та організаційно-економічного характер, спрямованих на розробку та освоєння нових видів продукції, як у виробництві, так і в експлуатації.

Технічне переозброєння - заміна старих виробничих техніки і технології новими без розширення виробничих площ.

Технологічна підготовка виробництва - сукупність робіт, що визначають послідовність стадій виробничого процесу виготовлення нового виробу, найбільш раціональних способів виробництва з урахуванням конкретних умов даного підприємства.

Технологія виробництва - методи, технічні засоби та система взаємопов'язаних способів виготовлення продукції або виконання встановленого виду робіт.

Тип виробництва - комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що представляє собою сукупність номенклатури продукції, обсягу виробництва, повторюваності продукції, випуску однотипної продукції, характеру завантаження робочих місць, типу використовуваного обладнання, кваліфікації робітників, собівартості продукції.

Товар - будь-який об'єкт купівлі-продажу.

Товарне виробництво - виготовлення товарів і надання послуг не для власного споживання, а для продажу.

Товародвижение - діяльність з планування та контролю за переміщенням товарів від виробника до споживача з метою отримання прибутку і задоволення запитів споживачів.

Точка беззбитковості - обсяг випуску продукції, при якому досягається рівновага сукупних доходів (виручки) і витрат (витрат).

Традиційна організаційна теорія - досліджує і специфікує функції підрозділів організації в умовах відносно стабільності цілей, технологій управління та зовнішнього середовища.

Трудомісткість продукції - відношення витрат робочого часу на виробництво випускається одиниці продукції (робіт, послуг) до обсягу продукції.

Питома собівартість - середня величина витрат підприємства на виробництво одиниці продукції (послуг).

Статутний капітал - основне джерело формування власних коштів організації, спочатку вкладених його власниками.

Управління виробництвом - вибір основних параметрів роботи техніки і застосування технологій, визначення обсягу випуску продукції або надання послуг, розстановка людей, організація подачі матеріалів і комплектуючих виробів, інструментів, технічної документації, обслуговування та ремонт машин і механізмів, контроль якості і т. Д.

Управлінська інформація - сукупність відомостей про стан і процеси, що протікають всередині і поза організації.

Управлінські відносини - 1) взаємозв'язку і взаємозалежності елементів даної системи управління; 2) складна соціальна система зв'язків між людьми, яка має місце в процесі реалізації функцій управління.

Управлінські технології - прояв соціальних технологій, що відбиває безпосередньо управлінські процеси, що складаються в системному з'єднанні наукового знання, управлінських потреб та інтересів суспільства, цілей і функцій державного управління, можливостей елементів управлінської діяльності.

Керована підсистема - об'єкт управління, виконуючий управлінське вплив у процесі виробничої діяльності підприємства.

Керуюча підсистема - суб'єкт управління, що виробляє управлінський вплив для керованої підсистеми в процесі функціонування організації.

Стійкість організації - здатність організації зберігати себе і виконувати функції в станах, близьких до рівноваги, якщо з цього стану вона буде виведена впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Фізичний знос - втрата основними засобами первісної споживчої вартості, через що вони поступово приходять в непридатність, зношуються, застарівають і потребують заміни новими основними засобами.

Фінансове планування - визначення потреби в коштах на здійснення запланованої діяльності, основних джерел їх надходження та фінансових потоків на підприємстві.

Фінансово-промислова група - диверсифіковані багатофункціональні структури, які утворюються внаслідок об'єднання капіталів підприємств, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також інших організацій з метою максимізації прибутку, підвищення ефективності виробничих і фінансових операцій.

Фінансові (портфельні) інвестиції - вкладення коштів у цінні папери (формування портфеля цінних паперів).

Фондоозброєність праці - вартісний показник, що характеризує вартість основних засобів, що припадають на одного працюючого.

Фондовіддача - вартісний показник, що характеризує випуск продукції на 1 шт. середньорічної вартості основних фондів.

Фонди обігу - частина оборотних коштів, функціонуюча в сфері обігу і включає готову продукцію на складі, товари відвантажені, грошові кошти в незавершених розрахунках, а також вільні грошові кошти на рахунках і в касі підприємства.

Форми і системи заробітної плати - встановлюють зв'язок між величиною заробітної плати і кількістю і якістю праці працівників підприємства і обумовлюють певний порядок її нарахування залежно від організаційних умов виробництва і результатів праці.

Форми оплати праці - методи організації заробітної плати персоналу підприємства залежно від економічних показників і способів вимірювання витрат і результатів праці.

Функціональна структура управління - структура управління, при якій передбачається створення підрозділів для виконання певних функцій на всіх рівнях управлінської ієрархії.

Функція - відносно самостійні ділянки роботи, види робіт по управлінню підприємством в цілому, виділилися в процесі поділу праці в управлінні.

Функція управління - сукупність дій, відносно однорідних за деякою ознакою, спрямованих на досягнення приватної мети і підлеглих спільної мети управління.

Господарські товариства і суспільства - комерційні організації з розділеним частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом.

Холдинг (холдингова або держательская компанія) - організація, що володіє контрольними пакетами акцій інших компаній з метою здійснення по відношенню до них функцій контролю і управління.

Мета - прогнозовані, плановані і бажані результати, які повинні бути досягнуті організацією і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Ціна - грошовий вираз вартості товару.

Чистий прибуток - визначається як різниця між балансовим прибутком та податками і відсотками по кредиту.

Чистий дисконтований дохід - загальна сума ефекту за весь планований термін дії проекту, приведений до моменту початку здійснення проекту.

Еволюція - в широкому сенсі - уявлення про зміни в суспільстві і природі, їх спрямованості, порядку, закономірності; в більш вузькому сенсі - уявлення про повільних, на відміну від революційних, поступових кількісних і якісних змінах в об'єкті.

Економічна ефективність - співвідношення між витратами і результатами виробничої діяльності підприємства. Передбачає виробництво продукту певної вартості при найменших витратах ресурсів або досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів певної вартості.

Ефективність діяльності організації - сукупність кількісних (економічний ефект) і якісних (соціальний ефект) показників, виражених у продуктивності управлінської праці.

Ефективність капітальних вкладень - показник, який визначається як відношення ефекту, отриманого в результаті здійснення капітальних вкладень, до їх величині. Ефектом можуть виступати приріст прибутку або національного доходу, економія від зниження собівартості.

Ефективність виробництва - співвідношення результатів господарської діяльності промислового підприємства і витрат трудових і матеріальних ресурсів. Існує система показників для оцінки ефективності виробництва: продуктивність, фондомісткість, матеріаломісткість продукції та узагальнюючий показник - рентабельність.

Ефективність об'єкта (організації) - результативність створення і використання об'єкта як відношення сумарного корисного ефекту до сукупних витрат за його життєвий цикл.

Ефективність управління (в організації) - результат функціонування організації та процесу управління у вигляді взаємодії керованої і керуючої підсистем, т. Е. Інтегрований результат взаємодії компонентів управління.

Економічний збиток - включає упущену вигоду, непродуктивні витрати і матеріальні втрати.

Явочна чисельність працівників - чисельність працівників облікового складу, що з'явилися на роботу. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує число цілоденних простоїв (відпустки, хвороби, відрядження і т. Д.).

GALS-технології - концепція організацій та інтегрованої інформаційної підтримки життєвого циклу продукції, заснована на безпаперовому носії обміну даними та стандартизації представлення даних на кожному етапі життєвого циклу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук