Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Пропонований увазі читачів підручник є третім виданням навчального посібника з тією ж назвою. Він підготовлений відповідно до програми дисципліни "Економіко-математичні методи і прикладні моделі", яку читає авторами в ФУ при Уряді РФ, і вимогами Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління для економічних спеціальностей при вивченні дисциплін економіко-математичного циклу. У результаті освоєння дисциплін цього циклу на основі пропонованого підручника студенти повинні володіти наступними компетенціями.

Знати

• загальні поняття і етапи математичного моделювання соціально-економічних систем і процесів;

• основи оптимального (математичного) програмування;

• сутність методів математико-статистичного аналізу та прогнозування економічної динаміки;

• основні поняття балансових методів в економіці;

• суть економетричних методів аналізу соціально-економічних процесів;

• основні типові моделі макро- і мікроекономіки.

Вміти

• формулювати економіко-математичні моделі (ЕММ) реальних економічних процесів і завдань;

• вибирати конкретне математичне забезпечення для розглянутих типів ЕММ;

• вирішувати завдання на основі сформульованих моделей як аналітичними методами, так і з використанням ЕОМ;

• давати економічну інтерпретацію як параметрів моделі, так і отриманих результатів рішення.

Володіти

• методами постановки економічних завдань, включаючи завдання макроекономіки;

• методами розв'язання оптимізаційних задач, у тому числі завдань лінійного програмування, балансових та економетричних задач, а також завдань математико-статистичного аналізу економічних процесів;

• математичним апаратом дослідження широкого класу типових і прикладних задач економічного аналізу і прийняття рішень.

Коло питань, що розглядаються в зазначених вимогах ФГОС ВПО третього покоління для дисциплін економіко-математичного циклу, визначив структуру даної книги. У главі 1 "Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем" розкриваються загальні поняття системного аналізу і моделювання систем і процесів в економіці, розглядається сутність основних етапів економіко-математичного моделювання, наводиться коротка класифікація економіко-математичних методів і моделей.

У главі 2 "Основи лінійного програмування" даються приклади економічних завдань, які в процесі економіко-математичного моделювання зводяться до завдань лінійного програмування. Наводяться основні відомості про математичному апараті лінійного програмування. Викладається геометричний метод вирішення найпростіших завдань лінійного програмування. Основну увагу приділено викладенню алгоритмів симплексного методу розв'язання задач лінійного програмування, включаючи симплексний метод зі штучним базисом. Розглянуті методи і алгоритми ілюструються па конкретних економічних задачах.

Глава 3 "Оптимальні економіко-математичні моделі" присвячена питанням застосування методів математичного програмування для вирішення ряду оптимізаційних економічних завдань. У параграфі 3.1 розглядаються питання застосування теорії подвійності лінійного програмування для аналізу оптимальних рішень. У параграфі 3.2 вивчаються спеціальні завдання лінійного програмування на прикладі відкритих і закритих транспортних завдань. Окремі параграфи присвячені методам дискретного (цілочисельного) програмування, задачам багатокритеріальної (векторної) оптимізації, основним поняттям нелінійного і динамічного програмування, мережевим моделям управління. Наводиться також ряд відомостей про методи імітаційного моделювання.

У главі 4 "Методи і моделі аналізу динаміки економічних процесів" вивчаються основні поняття часових рядів економічних показників на прикладі одновимірних часових рядів. Розглядаються методи виявлення та усунення аномальних спостережень, методи визначення наявності тренда в тимчасових економічних рядах. Досліджуються методи механічного згладжування рядів, включаючи метод експоненціального згладжування. Наводяться формули і приклади розрахунку основних показників динаміки розвитку економічних систем. Особливу увагу приділено аналізу сезонності в економічних процесах, а також дослідженню явища автокореляції в тимчасових економічних рядах.

У главі 5 "Моделі прогнозування економічних процесів" розглядаються методологічні питання економічного прогнозування, в тому числі такі принципи розробки прогнозів, як системність, адекватність і альтернативність. Досліджуються проблеми економічного прогнозування на основі принципів екстраполяції з використанням кривих зростання; при цьому аналізуються основні типи кривих зростання, методи вибору найкращих з них, описується порядок визначення параметрів кривих зростання на основі одновимірних часових рядів економічних показників. Особливу увагу приділено оцінці адекватності і точності трендових моделей на основі кривих зростання. Окремий параграф присвячений питань складання точкових та інтервальних прогнозів економічної динаміки на базі розглянутих трендових моделей. Наводяться також основні відомості про адаптивних методах і моделях прогнозування.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Глава 6 "Балансові моделі" присвячена проблемі застосування балансових методів у економіко-математичному моделюванні. Розглянуто основні поняття балансового методу в економічних дослідженнях, описана принципова схема міжгалузевого балансу. Вивчається економіко-математична модель міжгалузевого балансу в статичній постановці, описується порядок розрахунку на її основі коефіцієнтів прямих, непрямих і повних матеріальних витрат. Наводяться приклади використання балансових моделей для аналізу економічних показників, а також коротко обговорюються питання розробки і застосування динамічних міжгалузевих балансових моделей.

У розділі 7 "Економетричні моделі" розглянуто загальні поняття про економетричних моделях, параметри яких оцінюються за допомогою методів математичної статистики. Вивчаються такі найпоширеніші економетричні моделі, як регресійні факторні моделі і виробничі функції. Описано порядок вирішення основних завдань регресійного аналізу (встановлення форми зв'язку результативної ознаки з впливають факторами, визначення тісноти зв'язку з цим, аналіз впливу окремих факторів) на прикладі лінійних моделей. Розглянуто конкретні приклади вирішення цих задач з використанням лінійних моделей парної та множинної регресії.

Глава 8 "Деякі прикладні та теоретичні моделі мікро- і макроекономічних процесів" присвячена розгляду ряду прикладних задач маркетингу, менеджменту та інших областей управління в економіці: моделювання попиту і споживання, наукове управління запасами, аналітичне моделювання систем масового обслуговування, прийняття рішень на основі теорії ігор . У заключному параграфі глави розглядаються динамічні моделі макроекономіки на прикладі моделей Кейнса, Самуельсона - Хікса і Солоу.

При підготовці третього видання в підручник внесені такі зміни і доповнення:

глава 3 - повністю перероблений параграф 3.6, присвячений мережевим моделям планування і управління;

глава 4 - перероблений параграф 4.4, при цьому детальний опис ітераційних методів дослідження сезонності, досить складних для вивчення і застосування на практиці, замінено описом статистичних методів аналізу сезонних коливань в економічних процесах, як без тренда, так і з наявністю тренда;

глава 5 - при розгляді в параграфі 5.4 адаптивних методів прогнозування ілюструють теоретичні висновки приклади замінені іншими, більш економічно змістовними;

глава 8 - розширено навчальний матеріал глави шляхом додавання параграфа, пов'язаного з вивченням деяких

основних макроекономічних моделей, у зв'язку з чим внесено корективи до назву глави.

Внесено також необхідні виправлення і доповнення в матеріали інших глав.

При підготовці підручника до 4-го виданню були виправлені виявлені помилки і неточності в тексті. Бібліографічний список доповнений новими навчальними посібниками 2012-2013 рр. випуску. Крім того, використовувані в прикладах статистичні дані наближені до сучасного періоду часу.

Автори сподіваються, що даний видання, як і попередні, виявиться корисним великому колу читачів. У той же час автори будуть вельми вдячні за всі зауваження та пропозиції щодо структури та змісту цієї книги, які слід направляти на адресу видавництва Юрайт.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук