Навігація
Головна
Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних системОсновні принципи та етапи математичного моделювання в соціологіїЕкономіко-математичне моделювання інвестиційних процесів...Особливості моделювання системСоціальні процеси як об'єкт математичного моделювання
Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделюванняМетоди моделювання в дослідженні систем управлінняМЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ суб'єктивної семантики І психосемантики (МЕТОДИ...ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ І КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ...ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТОРІН ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

- Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделювання

Етапи економіко-математичного моделювання Класифікація економіко-математичних методів і моделей

У результаті вивчення цієї глави студенти повинні:

знати

• особливості соціально-економічних систем як об'єкта моделювання;

• етапи економіко-математичного моделювання;

• основні підходи до класифікації економіко-математичних методів і моделей;

вміти

• формулювати такі поняття, як "метод" і "модель";

• дати характеристику основних етапів економіко-математичного моделювання;

• розрізняти типи економіко-математичних моделей по всім основним класифікаційним рубриками;

володіти

• основними принципами системного підходу до аналізу економічних процесів;

• загальними поняттями математичного моделювання в економіці.

Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделювання

Використання в даному підручнику терміну "соціально-економічна система" вимагає, строго кажучи, деякого попереднього обговорення. Якщо поняття "економічна система" більш-менш склалося і в широкому сенсі трактується як система суспільного виробництва і споживання матеріальних благ, то соціальні аспекти життя суспільства досить багатогранні і не завжди доступні для детального аналізу, моделювання і прогнозування.

Разом з тим деякі соціальні проблеми є об'єктом дослідження для практичних працівників тих спеціальностей фінансово-економічного профілю, на які орієнтований цей підручник. Як приклад можна привести проблему аналізу та прогнозування купівельного попиту в маркетингу, завдання аналізу розподілу працівників за рівнем заробітної плати в економіці та соціології праці та ін. Багато з такого роду проблем можуть бути вирішені з використанням економіко-математичних методів і моделей, і саме такі проблеми мають на увазі автори підручника, використовуючи термін "соціально-економічна система".

Розглянемо ряд основних понять, пов'язаних з системним аналізом і моделюванням соціально-економічних систем, щоб з їх допомогою більш повно розкрити суть такого ключового поняття, як економіко-математичні методи. Термін економіко-математичні методи розуміється в свою чергу як узагальнююча назва комплексу економічних та математичних наукових дисциплін, об'єднаних для вивчення соціально-економічних систем і процесів.

Під соціально-економічною системою будемо розуміти складну імовірнісну динамічну систему, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних та інших благ. Вона відноситься до класу кібернетичних систем, тобто систем керованих. Розглянемо, насамперед, поняття, пов'язані з такими системами і методами їх дослідження.

Центральним поняттям кібернетики є поняття "система". Єдиного визначення цього поняття немає; можлива така формулювання: системою називається комплекс взаємопов'язаних елементів разом з відносинами між елементами і між їхніми атрибутами. Досліджуване безліч елементів можна розглядати як систему, якщо виявлені наступні чотири ознаки:

- Цілісність системи, тобто принципова незвідність властивостей системи до суми властивостей складових її елементів;

- Наявність мети і критерію дослідження даної множини елементів;

- Наявність більшої, зовнішньої по відношенню до даної, системи, званої "середовищем";

- Можливість виділення в даній системі взаємопов'язаних частин (підсистем).

Основним методом дослідження систем є метод моделювання, тобто спосіб теоретичного аналізу і практичної дії, спрямований на розробку і використання моделей. При цьому під моделлю будемо розуміти образ реального об'єкта (процесу) у матеріальній чи ідеальній формі (тобто описаний знаковими засобами на якомусь мові), що відображає істотні властивості модельованого об'єкта (процесу) і заміщає його в ході дослідження та управління. Метод моделювання ґрунтується на принципі аналогії, тобто можливості вивчення реального об'єкта не безпосередньо, а через розгляд подібного йому і більш доступного об'єкта, його моделі. Надалі ми будемо говорити тільки про економіко-математичному моделюванні, тобто про опис знаковими математичними засобами соціально-економічних систем.

Практичними завданнями економіко-математичного моделювання є:

- Аналіз економічних об'єктів і процесів;

- Економічне прогнозування, передбачення розвитку економічних процесів;

- Вироблення управлінських рішень на всіх рівнях господарської ієрархії.

Слід, однак, мати на увазі, що далеко не у всіх випадках дані, отримані в результаті економіко-математичного моделювання, можуть використовуватися безпосередньо як готові управлінські рішення. Вони швидше можуть бути розглянуті як "консультують" кошти. Ухвалення управлінських рішень залишається за людиною. Таким чином, економіко-математичне моделювання є лише одним з компонентів (нехай дуже важливим) в людино-машинних системах планування та управління економічними системами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Найважливішим поняттям при економіко-математичному моделюванні, як і при всякому моделюванні, є поняття адекватності моделі, тобто відповідності моделі модельованого об'єкту або процесу. Адекватність моделі - в якійсь мірі умовне поняття, оскільки повної відповідності моделі реальному об'єкту бути не може, що характерно і для економіко-математичного моделювання. При моделюванні мається на увазі не просто адекватність, але відповідність моделі тим властивостям, які вважаються суттєвими для дослідження. Перевірка адекватності економіко-математичних моделей є досить серйозною проблемою, тим більше що її ускладнює трудність вимірювання економічних величин. Однак без такої перевірки застосування результатів моделювання в управлінських рішеннях може не тільки виявитися мало корисним, але і принести істотну шкоду.

Соціально-економічні системи відносяться, як правило, до так званих складних систем. Складні системи в економіці мають ряд властивостей, які необхідно враховувати при їх моделюванні, інакше неможливо говорити про адекватність побудованої економічної моделі. Найважливіші з цих властивостей:

- Емерджентність як прояв в найбільш яскравій формі властивості цілісності системи, тобто наявність у економічної системи таких властивостей, які не притаманні жодному з складають систему елементів, взятому окремо, поза системою. Емерджентність є результат виникнення між елементами системи так званих синергічних зв'язків, які забезпечують збільшення загального ефекту до величини більшої, ніж сума ефектів елементів системи, що діють незалежно. Тому соціально-економічні системи необхідно досліджувати і моделювати в цілому;

- Масовий характер економічних явищ і процесів. Закономірності економічних процесів не виявляються на підставі невеликого числа спостережень. Тому моделювання в економіці має спиратися на масові спостереження;

- Динамічність економічних процесів, що полягає у зміні параметрів і структури економічних систем під впливом середовища (зовнішніх факторів);

- Випадковість і невизначеність у розвитку економічних явищ. Тому економічні явища і процеси носять в основному імовірнісний характер, і для їх вивчення необхідне застосування економіко-математичних моделей на базі теорії ймовірностей і математичної статистики;

- Неможливість ізолювати протікають в економічних системах явища і процеси від навколишнього середовища, щоб спостерігати і досліджувати їх в чистому вигляді;

- Активна реакція на що з'являються нові чинники, здатність соціально-економічних систем до активних, не завжди передбачуваним діям в залежності від ставлення системи до цих чинників, способів і методів їх впливу.

Виділені властивості соціально-економічних систем, природно, ускладнюють процес їх моделювання, проте ці властивості слід постійно мати на увазі при розгляді різних аспектів економіко-математичного моделювання, починаючи з вибору типу моделі і кінчаючи питаннями практичного використання результатів моделювання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні поняття математичного моделювання соціально-економічних систем
Основні принципи та етапи математичного моделювання в соціології
Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів інноваційного розвитку економічних систем
Особливості моделювання систем
Соціальні процеси як об'єкт математичного моделювання
Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделювання
Методи моделювання в дослідженні систем управління
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ суб'єктивної семантики І психосемантики (МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ І СИСТЕМ ЗНАЧЕНЬ)
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ І КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТОРІН ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук