Навігація
Головна
Балансові моделіМіжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показниківМіжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показниківСутність балансового узагальнення і будова бухгалтерського балансуМодель міжгалузевого балансу
Балансовий метод. Принципова схема міжпродуктового балансуМетод угруповання і балансовий методБалансовий метод плануванняБалансові методи плануванняПерегляд методу нарахування амортизації
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ

- Балансовий метод. Принципова схема міжпродуктового балансу

- Економіко-математична модель міжгалузевого балансу

- Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників

- Динамічна міжгалузева балансова модель

У результаті засвоєння матеріалів даної глави студенти повинні:

знати

сутність балансових методів в економіці:

• структуру загальної схеми міжгалузевого балансу і економічний сенс параметрів моделі В. Леонтьєва;

• можливості використання балансових моделей для аналізу різних економічних показників;

• особливості побудови та використання динамічних міжгалузевих балансових моделей;

вміти

• будувати економіко-математичну модель міжгалузевого балансу (ЕММ МОБ);

• проводити на основі ЕММ МОБ оцінку продуктивності економіки і розрахунки обсягів кінцевої і валової продукції галузей;

• використовувати балансові моделі для побудови міжгалузевих балансів витрат праці і витрат фондів;

володіти

• понятійним апаратом балансового методу в економіці, включаючи апарат ЕММ МОБ в статичній і динамічній постановці;

• методами розрахунку коефіцієнтів міжгалузевих прямих, непрямих і повних матеріальних витрат, а також витрат праці і фондів.

Балансовий метод

Принципова схема міжпродуктового балансу

Балансові моделі, як статичні, так і динамічні, широко застосовуються при економіко-математичному моделюванні економічних систем і процесів. В основі створення цих моделей лежить балансовий метод, тобто методвзаємного зіставлення наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і потреб у них. Якщо описувати економічну систему в цілому, то під балансовою моделлю розуміється система рівнянь, кожне з яких виражає вимогу балансу між виробленим окремими економічними об'єктами кількістю продукції і сукупною потребою в цій продукції. При такому підході розглянута система складається з економічних об'єктів, кожний з яких випускає деякий продукт, частина його споживається іншими об'єктами системи, а інша частина виводиться за межі системи в якості її кінцевого продукту.

Якщо замість поняття продукт ввести більш загальне поняття ресурс, то під балансовою моделлю слід розуміти систему рівнянь, які задовольняють вимогам відповідності наявності ресурсу і його використання. Крім наведеного вище вимоги відповідності виробництва кожного продукту і потреби в ньому, можна вказати такі приклади балансового відповідності, як відповідність наявності робочої сили та кількості робочих місць, платоспроможного попиту населення та пропозиції товарів і послуг і т.д. При цьому відповідність розуміється або як рівність, або менш жорстко - як достатність ресурсів для покриття потреби і, отже, наявність деякого резерву.

Найважливіші види балансових моделей:

- Приватні матеріальні, трудові та фінансові баланси для народного господарства і окремих галузей;

- Міжгалузеві баланси;

- Матричні Техпромфінплан підприємств і фірм.

Балансовий метод і створювані на його основі балансові моделі служать основним інструментом підтримки пропорцій в народному господарстві. Балансові моделі на базі звітних балансів характеризують сформовані пропорції, в них ресурсна частина завжди дорівнює видаткової. Для виявлення диспропорцій використовуються балансові моделі, в яких фактичні ресурси зіставлялися б не з їх фактичним споживанням, а з потребою в них. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що балансові моделі не містять будь-якого механізму порівняння окремих варіантів економічних рішень і не передбачають взаємозамінності різних ресурсів, що не дозволяє зробити вибір оптимального варіант розвитку економічної системи. Цим визначається ограніченност' балансових моделей і балансового методу в цілому.

Основу інформаційного забезпечення балансових моделей і економіці складає матриця коефіцієнтів витрат ресурсів але конкретним напрямами їх використання. Наприклад, в моделі міжгалузевого балансу таку роль відіграє так звана технологічна матриця - таблиця міжгалузевого балансу, складена з коефіцієнтів (нормативів) прямих витрат на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні. З багатьох причин вихідні дані реальних господарських об'єктів не можуть бути використані в балансових моделях безпосередньо, тому підготовка інформації для введення в модель є досить серйозною проблемою. Так, при побудові моделі міжгалузевого балансу використовується специфічне поняття чистої (або технологічної) галузі, тобто умовної галузі, що об'єднує всі виробництво даного продукту незалежно від відомчої (адміністративної) підпорядкованості та форм власності підприємств і фірм. Перехід від господарських галузей до чистих галузям вимагає спеціального перетворення реальних даних господарських об'єктів, наприклад агрегування галузей, виключення внутрішньогалузевого обороту та ін. У цих умовах поняття "міжпродуктового баланс" і "міжгалузевий баланс" практично ідентичні, відмінність полягає лише в одиницях виміру елементів балансу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Як зазначено вище, балансові моделі будуються у вигляді числових матриць - прямокутних таблиць чисел. У зв'язку з цим балансові моделі відносяться до того типу економіко-математичних моделей, які називаються матричними. У матричних моделях балансовий метод отримує суворе математичне вираження. Таким чином, матричну структуру мають міжгалузевий і міжрайонний баланси виробництва і розподілу продукції в народному господарстві, моделі розвитку галузей, міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції окремих регіонів, моделі промфінпланов підприємств і фірм. Незважаючи на специфіку цих моделей, їх об'єднує не тільки загальний формальний (матричний) принцип побудови і єдність системи розрахунків, а й аналогичность низки економічних характеристик. Це дозволяє розглядати структуру, зміст і основні залежності матричних моделей на прикладі однієї з них, а саме на прикладі міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції в народному господарстві. Даний баланс відображає виробництво і розподіл суспільного продукту в галузевому розрізі, міжгалузеві виробничі зв'язки, використання матеріальних і трудових ресурсів, створення і розподіл національного доходу.

Принципова схема міжгалузевого балансу виробництва і розподілу сукупного суспільного продукту у вартісному вираженні наведена в табл. 6.1. В основу цієї схеми покладено поділ сукупного продукту на дві частини: проміжний і кінцевий продукти; все народне господарство представлено у вигляді сукупності п галузей (маються на увазі чисті галузі), при цьому кожна галузь фігурує в балансі як виробляє і як споживаюча.

Таблиця 6.1

Принципова схема міжгалузевого балансу (МОБ)

Виробляють

галузі

Споживаючі галузі

Кінцевий

продукт

Валовий

продукт

1

2

3

п

I

2

3

п

Амортизація

Оплата праці

IV

Чистий дохід

Валовий продукт

Розглянемо схему МГБ в розрізі його великих складових частин. Виділяються чотири частини, що мають різне економічне зміст, вони називаються квадрантами балансу і на схемі позначені римськими цифрами.

Перший квадрант МОБ - це шахова таблиця міжгалузевих матеріальних зв'язків. Показники, поміщені на перетинах рядків і стовпців, являють собою величини міжгалузевих потоків продукції і в загальному вигляді позначаються, де i і j - відповідно номери галузей виробляють і споживають. Так, величина розуміється як вартість засобів виробництва, вироблених в галузі з номером 3 і спожитих як матеріальних витрат у галузі з номером 2. Таким чином, перший квадрант за формою являє собою квадратну матрицю порядку п, сума всіх елементів якої дорівнює річному фонду відшкодування витрат засобів виробництва в матеріальній сфері.

Під другому квадраті представлена кінцева продукція всіх галузей матеріального виробництва, при цьому під кінцевої розуміється продукція, що виходить зі сфери виробництва в область кінцевого використання (на споживання і накопичення). У табл. 6.1 цей розділ дан укрупненно у вигляді одного стовпця величин, в розгорнутій схемі балансу, кінцевий продукт кожної галузі показаний диференційовано за напрямками використання - на особисте споживання населення, суспільне споживання, па накопичення, відшкодування втрат, експорт тощо. Другий квадрант характеризує галузеву матеріальну структуру національного доходу, а в розгорнутому вигляді - також розподіл національного доходу на фонд накопичення і фонд споживання, структуру споживання і накопичення по галузях виробництва і споживачам.

Третій квадрант МОБ також характеризує національний дохід, але з боку його вартісного складу як суму чистої продукції та амортизації; чиста продукція розуміється при цьому як сума оплати праці та чистого доходу галузей. Суму амортизації () і чистої продукції () деякої j- й галузі називатимемо умовно чистою продукцією цієї галузі і позначати надалі. В системі національного рахівництва дані цього квадранта відповідають валової доданої вартості.

Четвертий квадрант балансу знаходиться на перетині стовпців квадранта (кінцевої продукції) і рядків квадранта (умовно чистої продукції). Цим визначається зміст квадранта: він відображає кінцевий розподіл і використання національного доходу, а також містить амортизаційні витрати. У результаті перерозподілу спочатку створеного національного доходу утворюються кінцеві доходи населення, підприємств, держави. Дані четвертого квадранта важливі для відображення в міжгалузевій моделі балансу доходів і витрат населення, джерел фінансування капіталовкладень, поточних витрат невиробничої сфери, для аналізу загальної структури кінцевих доходів за групами споживачів. Більш детально складові елементи цього квадранта в даному посібнику не розглядаються, проте дуже важливим є той факт, що загальний підсумок квадранта ІV, так само як другого і третього, повинен бути рівний створеному за рік національному доходу плюс амортизаційні відрахування.

Таким чином, в цілому міжгалузевий баланс в рамках єдиної моделі об'єднує баланси галузей матеріального виробництва, баланс сукупного суспільного продукту, баланси національного доходу, фінансовий, баланс доходів і витрат населення. Слід особливо відзначити, що хоча валова продукція галузей не входить в розглянуті вище чотири квадранти, вона представлена на принциповій схемі МОБ в двох місцях у вигляді стовпця, розташованого праворуч від другого квадранта, і у вигляді рядка нижче третього квадранта. Ці стовпець і рядок валової продукції замикають схему МГБ і відіграють важливу роль як для перевірки правильності заповнення квадрантів (тобто перевірки самого балансу), так і для розробки економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу. Якщо, як показано на схемі, позначити валовий продукт деякої галузі буквою X з нижнім індексом, рівним номеру даної галузі, то можна записати два найважливіших співвідношення, що відображають сутність МОБ і є основою його економіко-математичної моделі.

По-перше, розглядаючи схему балансу за стовпцями, можна зробити очевидний висновок, що підсумок матеріальних витрат будь споживаючою галузі та її умовно чистої продукції дорівнює валової продукції цієї галузі. Даний висновок можна записати у вигляді співвідношення

(6.1)

Нагадаємо, що величина умовно чистої продукції дорівнює сумі амортизації, оплати праці та чистого доходу j -й галузі. Співвідношення (6.1) охоплює систему з п рівнянь, що відображають вартісний склад продукції всіх галузей матеріальної сфери.

По-друге, розглядаючи схему МГБ по рядках для кожної виробляє галузі, можна бачити, що валова продукція тієї чи іншої галузі дорівнює сумі матеріальних витрат споживають її продукцію галузей і кінцевої продукції даної галузі:

(6.2)

Формула (6.2) описує систему з п рівнянь, які називаються рівняннями розподілу продукції галузей матеріального виробництва за напрямками використання.

Підсумуємо по всіх галузях рівняння (6.1), в результаті отримаємо

Аналогічне підсумовування рівнянь (6.2) дає:

Ліві частини обох рівностей рівні, тому що являють собою весь валовий суспільний продукт. Перші доданки правих частин цих рівностей також рівні, їх величина дорівнює підсумком першого квадранта. Отже, повинне дотримуватися співвідношення

(6.3)

Ліва частина рівняння (6.3) є сума квадранта, а права частина - підсумок другого квадранта. У цілому ж це рівняння показує, що в міжгалузевому балансі дотримується найважливіший принцип єдності матеріального і вартісного складу національного доходу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Балансові моделі
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
Сутність балансового узагальнення і будова бухгалтерського балансу
Модель міжгалузевого балансу
Балансовий метод. Принципова схема міжпродуктового балансу
Метод угруповання і балансовий метод
Балансовий метод планування
Балансові методи планування
Перегляд методу нарахування амортизації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук