Навігація
Головна
Динамічна міжгалузева балансова модельМіжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показниківМіжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показниківБАЛАНСОВІ МОДЕЛІМодель міжгалузевого балансуБалансові моделіМодель міжгалузевого балансуЕкономіко-математична модель міжгалузевого балансуЕкономіко-математична модель міжгалузевого балансуДинамічні моделі макроекономіки
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-математичні методи і прикладні моделі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Динамічна міжгалузева балансова модель

Розглянуті вище міжгалузеві балансові моделі є статичними, тобто такими, в яких всі залежності віднесені до одного моменту часу. Ці моделі можуть розроблятися лише для окремо взятих періодів, причому в рамках даних моделей не встановлюється зв'язок з попередніми чи наступними періодами. Народнохозяйственная динаміка відображається, таким чином, поруч незалежно розрахованих моделей, що очевидно вносить певні спрощення і звужує можливості аналізу.

До числа таких спрощень, насамперед, слід віднести те, що в статичних міжгалузевих моделях не аналізуються розподіл, використання і виробнича ефективність капітальних вкладень. Капіталовкладення винесені зі сфери виробництва в сферу кінцевого використання разом з предметами споживання і невиробничими витратами, тобто включені в кінцевий продукт.

На відміну від статичних динамічні моделі покликані відобразити не стан, а процес розвитку економіки, встановити безпосередній взаємозв'язок між попередніми і наступними етапами розвитку і тим самим наблизити аналіз на основі економіко-математичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи.

У розглянутій тут динамічної моделі, що є розвитком статичної міжгалузевої моделі, виробничі капітальні вкладення виділяються зі складу кінцевої продукції, досліджуються їх структура і вплив на зростання обсягу виробництва. В основі побудови моделі у вигляді динамічної системи рівнянь лежить математична залежність між величиною капітальних вкладень і приростом продукції. Рішення системи, як і у випадку статичної моделі, призводить до визначення рівнів виробництва, але в динамічному варіанті на відміну від статичного ці шукані рівні залежать від обсягів виробництва в попередніх періодах.

Принципова схема перших двох квадрантів динамічного міжгалузевого балансу наведена в табл. 6.4.

Модель містить дві матриці міжгалузевих потоків. Матриця поточних виробничих витрат з елементами x ij збігається з відповідною матрицею статичного ба-

Таблиця 6.4

Принципова схема динамічного балансу

Виробляючі галузі

Споживаючі галузі

Кінцевий продукт

Валовий продукт

Міжгалузеві потоки поточних витрат

Міжгалузеві потоки капітальних вкладень

1

2

п

1

2

п

1

2

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

п

ланса. Елементи другого матриці ΔΦij показують, яка кількість продукції г-й галузі спрямовано в поточному періоді в j -ю галузь в якості виробничих капітальних вкладень у її основні фонди. Матеріально це виражається в прирості в споживаючих галузях виробничого обладнання, споруд, виробничих площ, транспортних засобів та ін.

У статичному балансі потоки капіталовкладень не диференціюються по галузях-споживачам і відображаються загальною величиною у складі кінцевої продукції кожної i -й галузі. У динамічній схемі кінцевий продукт включає продукцію i -й галузі, що йде в особисте і суспільне споживання, накопичення невиробничої сфери, приріст оборотних фондів, незавершеного будівництва, на експорт. Таким чином, сума потоків капіталовкладень і кінцевого продукту динамічної моделі дорівнює кінцевої продукції статичного балансу:

тому рівняння розподілу продукції виду (6.2) в динамічному балансі перетвориться в наступне:

(6.27)

Міжгалузеві потоки поточних витрат можна виразити, як і в статичної моделі, через валову продукцію галузей з допомогою коефіцієнтів прямих матеріальних витрат:

На відміну від потоків поточних витрат міжгалузеві потоки капітальних вкладень пов'язані не з усією величиною випуску продукції, а обумовлюють приріст продукції; причому в розглянутій моделі передбачається, що приріст продукції поточного періоду обумовлений вкладеннями, виробленими в цьому ж періоді. Якщо поточний період позначити через t, то приріст продукції дорівнює різниці абсолютних рівнів виробництва в період t і в попередній (t - 1) -й період:

Вважаючи, що приріст продукції пропорційний приросту виробничих фондів, можна записати:

(6.28)

Розглянемо в рівності (6.28) коефіцієнти пропорційності. Оскільки

то економічний сенс цих коефіцієнтів полягає в тому, що вони показують, яка кількість продукції i-й галузі має бути вкладено в j-ю галузь для збільшення виробничої потужності j- й галузі на одиницю продукції. Передбачається, що виробничі потужності використовуються повністю і приріст продукції дорівнює приросту потужності. Коефіцієнти називаються коефіцієнтами вкладень, або коефіцієнтами приростном фондомісткості.

За допомогою коефіцієнтів прямих матеріальних витрат і коефіцієнтів вкладень систему рівнянь (6.27) можна представити в наступному вигляді:

(6.29)

Система (6.29) являє собою систему лінійних різницевих рівнянь першого порядку. Її можна привести до звичайної системи лінійних рівнянь, якщо врахувати, що всі обсяги валової і кінцевої продукції відносяться до деякого періоду t, а приріст валової продукції визначено в порівнянні з (t - 1) -му періодом:

Звідси можна записати наступні співвідношення:

(6.30)

Нехай нам відомі рівні валової продукції всіх галузей у попередньому періоді (величини) і кінцевий продукт галузей в t-му періоді. Тоді очевидно, що співвідношення (6.30) являють собою систему п лінійних рівнянь з п невідомими рівнями виробництва i -го періоду. Таким чином, рішення динамічної системи лінійних рівнянь дозволяє визначити випуск продукції в наступному періоді в залежності від рівня, досягнутого в попередньому періоді. Зв'язок між періодами встановлюється через коефіцієнти вкладень φij, що характеризують фондомісткість одиниці приросту продукції.

Переходячи від дискретного аналізу до безперервного, замість (6.27) будемо мати:

Вираз (6.28) в межі дає:

Остаточно для випадку безперервних змін отримаємо таку систему співвідношень:

(6.31)

Співвідношення (6.31) являють собою систему п лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з постійними коефіцієнтами. Для її вирішення, крім матриць коефіцієнтів прямих матеріальних поточних витрат і коефіцієнтів капітальних витрат (вкладень), необхідно знати рівні валового випуску в початковий момент часу t = 0 і закон зміни величини кінцевого продукту, тобто вид функцій. На основі цих даних шляхом вирішення вийшла задачі Коші для системи диференціальних рівнянь (6.31) можна знайти рівні валового випуску теоретично для будь-якого моменту часу. Практично ж більш-менш достовірний опис валових і кінцевих випусків як функцій часу може бути отримано лише для відносно невеликих проміжків часу.

У динамічної моделі особливу роль відіграють коефіцієнти приростном фондомісткості. Вони утворюють квадратну матрицю п -го порядку

кожен стовпець якої характеризує для відповідної j -й галузі величину і структуру фондів, необхідних для збільшення на одиницю її виробничої потужності (випуску продукції). Матриця коефіцієнтів приростном фондомісткості дає значний матеріал для економічного аналізу і планування капітальних вкладень.

Коефіцієнти приростном фондомісткості певним чином пов'язані з валовими коефіцієнтами прямий фондомісткості продукції, розглянутими в попередньому параграфі. Коефіцієнти показують, скільки всього фондів даного виду припадає на одиницю валового випуску продукції, а коефіцієнти відображають приріст фондів па одиницю приросту продукції. Якби технічний прогрес в галузях виробництва був відсутній, то на одиницю приросту продукції потурбувалися б стільки ж нових фондів, скільки їх вже зайнято на одиницю випущеної продукції, тобто коефіцієнти приростном фондомісткості і валовий прямий фондомісткості були б рівні між собою. Так як нові капітальні вкладення виробляються на новому більш високому технічному рівні в порівнянні з обсягом і структурою діючих фондів, то на практиці коефіцієнти приростном фондомісткості і коефіцієнти прямої фондомісткості розрізняються по величині. Однак між цими двома групами коефіцієнтів існує цілком певний зв'язок, і це використовується при розробці динамічних моделей, особливо у зв'язку з тим, що достовірні дані про фондомісткості продукції отримати легше, ніж безпосередньо розрахувати коефіцієнти вкладень.

Крім коефіцієнтів прямої фондомісткості коефіцієнти вкладень пов'язані з іншими показниками, наприклад з відповідними коефіцієнтами поточних витрат, що відображають знос основних фондів і рівними амортизації, що припадає на одиницю продукції.

У розглянутій динамічної моделі міжгалузевого балансу передбачається, що приріст продукції поточного періоду обумовлений капіталовкладеннями, виробленими в цьому ж періоді. Для порівняно коротких періодів це припущення може виявитися нереальним, оскільки існують відомі, іноді досить значні відставання в часі (так звані тимчасові лаги) між вкладенням коштів у виробничі фонди і приростом випуску продукції. Моделі, так чи інакше враховують лаг капітальних вкладень, утворюють особливу групу динамічних моделей міжгалузевого балансу. З теоретичних моделей даного типу слід назвати, насамперед, лінійну динамічну міжгалузеву модель Леонтьєва, в якій капітальні вкладення представлені у вигляді гак званого інвестиційного блоку у формі Леонтьєва. Математичним узагальненням цієї та низки інших динамічних моделей є динамічна модель в матричній формі Неймана, заснована на математичної теорії рівномірного пропорційного зростання економіки (так звана магістральна теорія).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Динамічна міжгалузева балансова модель
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ
Модель міжгалузевого балансу
Балансові моделі
Модель міжгалузевого балансу
Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
Економіко-математична модель міжгалузевого балансу
Динамічні моделі макроекономіки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук