Навігація
Головна
Інноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовахРОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІФірма в умовах ринкової економікиТеоретичний курс по економіці фірмиСучасна наука, економіка, державаНА ШЛЯХУ ДО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИФІРМА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І МОТИВАЦІЯВизначення розмірів фірми. Шляхи її розширенняСучасні тенденції розвитку російських фірмПолітичні та загальноекономічні фактори, воздействовавшие на розвиток...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль малих і середніх фірм у розвитку сучасної економіки

Для сучасної економіки характерна складна комбінація різних по масштабах виробництв - великих, з тенденцією до монопольним структурам, і невеликих, створення яких визначається багатьма факторами. З одного боку, розвиток науки і техніки породжує тенденцію до концентрації виробництва. Великі фірми мають великими матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами, кваліфікованими кадрами. Вони здатні вести великомасштабні науково-технічні розробки, які й визначають найважливіші технологічні зрушення.

З іншого боку, останнім часом виявився небувале зростання малого та середнього підприємництва, особливо у сферах, де поки не потрібно значних капіталів, великих обсягів устаткування і кооперації безлічі працівників. Це особливо характерно для наукомістких виробництв, а також галузей, пов'язаних з виробництвом споживчих товарів.

Можливість ефективного функціонування малих форм виробництва визначається поруч їх переваг порівняно з великим виробництвом: близькість до місцевих ринків і пристосування до запитів клієнтури; виробництво малими партіями, що невигідно великим фірмам; виняток зайвих ланок управління і т.д. Розвитку малого виробництва сприяють диференціація та індивідуалізація попиту в сфері виробничого й особистого споживання. Особливо актуально розвиток малих і середніх підприємств в умовах кризи.

Розвиток дрібного і середнього виробництва створює сприятливі умови для оздоровлення економіки: загострюється конкуренція; створюються додаткові робочі місця; активніше йде структурна перебудова; розширюється споживчий сектор. Розвиток малих фірм веде до насичення ринку товарами і послугами, підвищенню експортного потенціалу, кращому використанню місцевих сировинних ресурсів.

Мале підприємництво в Росії в порівнянні з країнами Західної Європи, США та Японії розвинене недостатньо.

Так, за деякими даними, число малих підприємств у Франції близько 2 млн, у Німеччині - 2300000, у Великобританії - близько 3 млн, в Італії - близько 4 млн. У Японії їх число становить 6500000, а в США - близько 20 млн, що набагато більше, ніж у Росії. До цього треба додати, що частка малих підприємств у названих країнах в загальній чисельності зайнятих становить від 45 до 80% (для порівняння: у Росії - 12-14%), а у валовому внутрішньому продукті - від 50 до 70% (у Росії - близько 12%).

Малі підприємства відіграють важливу роль в економіці всіх країн світу. В останні кілька років у країнах Західної Європи, США та Японії малий бізнес представлений сукупністю численних малих і середніх підприємств. Основна їх маса - найдрібніші підприємства з чисельністю зайнятих не більше 20 чоловік. Малі підприємства забезпечують 2/3 приросту нових робочих місць, що дозволило значно скоротити безробіття в цих країнах.

Малі підприємства ефективні не тільки в споживчій сфері, але і як виробники необхідних для виробництва кінцевої продукції окремих вузлів і малих механізмів, напівфабрикатів та інших елементів, випуск яких невигідний великим підприємствам. Все це обгрунтовує необхідність комплексного підходу до визначення місця і ролі малих підприємств в економіці. У малому підприємництві криються великі резерви, які можна ефективно використовувати і в Росії.

Наприклад, малі і середні фірми США виробляють 40% валового національного продукту і половину валового продукту приватного сектору, в тому числі: в обробній промисловості - 21, будівництві - 80, оптовій торгівлі - 86, у сфері обслуговування - 81%. На цих підприємствах зосереджена половина всіх зайнятих у приватному секторі. Вони забезпечують створення та освоєння близько половини всіх нововведень в економіці США, що належать до сфери науково-технічного прогресу. При цьому в середньому на один долар витрат вони впроваджують нововведень в 17 разів більше, ніж великі підприємства.

Дрібні і середні фірми відшукують спеціалізовані ніші, де стають субпідрядниками концернів у великосерійному виробництві. У Західній Європі приблизно половина продукції обробної промисловості виготовляється на дрібних підприємствах. Не будучи монопольними, вони всі свої зусилля направляють на пристосування до внутрішніх умов виробництва і збуту. Транснаціональні корпорації надають їм можливість першими апробувати нову продукцію, щоб потім самим перейти до масового виробництва. Місце розорилися дрібних фірм займають нові, тобто відбувається їх відтворення. Примітно, що в кризові роки зайнятість в дрібному бізнесі не скорочувалася.

У США все більший розвиток одержує сімейний і надомну малий бізнес. За даними Нью-Йоркській дослідницької фірми Link re Sources, в 1993 р в США повністю або частково працювало на дому 39 млн чол., У тому числі 6 млн - після основної служби [1]. При цьому саме поняття "надомна бізнес" не слід трактувати занадто спрощено, буквально. Є види підприємницької діяльності, які цілком виконуються в домашніх умовах, а є такі, що підходять під домашній режим лише частково. У кожному разі сімейний і надомну бізнес - один з варіантів дрібного бізнесу.[1]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Науково-технічний прогрес істотно розсунув рамки можливостей організації роботи вдома. Нині надомну, сімейний бізнес налічує більше 200 різних видів діяльності. Сюди включаються і традиційний надомну бізнес, і побутове обслуговування, різні види ремесел, освітні та ділові послуги. Так, у США лише 4,4% всіх надуманих підприємств зайняті ремеслами: 11,8% зайняті роздрібною торгівлею; фінансові, бухгалтерські, консультаційні та комп'ютерні послуги становлять 30%; найбільша частка - 53,8% припадає на будівництво, нерухомість, освітні, юридичні та оздоровчі послуги.

Головний напрямок розвитку надомного бізнесу сьогодні задають персональні комп'ютери. Використовуючи комп'ютер, будинки можуть трудитися науковці, інженери, конструктори, дизайнери, бухгалтери, фінансисти.

Законодавство про мале підприємництво регулює загальні питання діяльності малих підприємств незалежно від їх організаційно-правової форми. Сюди входять критерії визначення малих та середніх підприємств, питання державної підтримки малого бізнесу, оподаткування та деякі інші.

Федеральним законом від 24.07.2007 № 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" встановлені нові умови віднесення до суб'єктів малого та середнього підприємництва. Так, середня чисельність працівників за попередній календарний рік не повинна перевищувати такі граничні значення:

- Для середніх підприємств - від 101 до 250 осіб;

- Для малих підприємств - до 100 осіб включно.

При цьому серед малих підприємств виділяються так звані мікропідприємства з середньою чисельністю працівників до 15 осіб включно.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Зміст установчих документів малих підприємств виявило ряд особливостей. У 80-90 випадках зі 100 створюється мале підприємство, засноване на приватній або змішаної (приватної та державної) формі власності.

На початку 1990-х рр. малі підприємства утворювалися найчастіше шляхом відділення від державних підприємств-засновників. В1991 р малі підприємства створювалися, як правило, у формі товариств з обмеженою відповідальністю. За першу половину 1991 багато колективів реорганізувалися в малі підприємства, засновані на приватній часткової власності. Рідше зустрічаються малі підприємства сімейного типу. Багато в чому це можна пояснити складністю і дорожнечею оренди нежитлових приміщень.

У ряді випадків засновниками малих підприємств стають місцеві влади (іноді спільно з іншими підприємствами). Їхній внесок як засновників складається звичайно в наданні нежитлових приміщень на умовах оренди.

В даний час питання розвитку мережі малих підприємств в якості одного з найважливіших включений в програму демонополізації господарства країни. Тут передбачено як примусове, так і ініціативне розукрупнення монопольних виробництв шляхом:

- Виділення самостійних виробничо-господарських блоків;

- Виділення малих і середніх колективів зі складу великих підприємств;

- Створення невеликих дочірніх підприємств з ініціативи великих підприємств.

Таким чином, малі підприємства можна утворювати, по -перше, виділенням структурних одиниць із складу об'єднань та підприємств, цехів, виробництв, інших підрозділів і, по-друге, на акціонерних засадах. Другий спосіб в сучасних умовах створення ринкової інфраструктури оптимальний.

Малі підприємства можуть засновуватися спільно з державними, громадськими, кооперативними підприємствами, приватними особами, а також організаціями інших форм власності.

Розвиток будь-якої форми підприємництва залежить в основному від двох умов: внутрішньої економічної обстановки в країні в цілому та її регіонах і здібності конкретного підприємця використовувати дані йому права для реалізації своїх господарських цілей. Більшою мірою ці фактори впливають на розвиток малої економіки, яка найбільш чутлива до конкретних умов господарської кон'юнктури і для якої особисті риси конкретного керівника підприємства багато в чому зумовлюють кінцевий результат економічних рішень.

Залежно від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці розвинених країн виділяють малі підприємства, що спеціалізуються на виготовленні окремих вузлів і деталей і іноді здійснюють проміжну збірку. Вони тісно взаємодіють з великими підприємствами через системи коопераційних зв'язків і субпідряду. За допомогою цих підприємств велике виробництво звільняється від невигідного йому допоміжного неефективного виробництва.

Зараз розвиток малого підприємництва відбувається в основному в посередницькій сфері та в галузях, які не потребують значних капітальних вкладень: в торгівлі, громадському харчуванні, будівництві цивільних об'єктів, дрібному ремонті техніки і машин, сільському господарстві. Тим часом такий потужний ринок, як сфера науково-технічних нововведень та інформації, що не освоюється. Це обумовлено, з одного боку, недостатньою увагою до даних проблем державних структур управління, відсутністю правових актів, що забезпечують розвиток малого науково-технічного бізнесу, а з іншого - монополією державних науково-дослідних інститутів, що зосередили у себе весь обсяг фінансування наукової сфери. В результаті це призвело до монополізму державного сектора в науці і відсутності впроваджувальних структур в матеріальній сфері.

Розглянемо розподіл малих підприємств Росії за видами економічної діяльності за 2005, 2007, 2009 і 2010 г. (табл. 1.2). Як видно з таблиці, їх число за вказаний період істотно зросло-с 979,3 до 1621,8 тис. (З них мікропідприємства склали 1392,6 тис. [2]). Очевидно, що при підрахунку на такий результат вплинула зміна методики розрахунку показників, але разом з тим має місце і безпосередньо загальне збільшення числа малих підприємств.[2]

Представляє інтерес галузева структура малих підприємств Росії та динаміка її зміни за аналізовані роки. Найбільшу питому вагу за видами економічної діяльності серед малих підприємств міцно утримує оптова та роздрібна торгівля. У 2010 р таких підприємств було 619,6 тис., Хоча їх питома вага в структурі малих підприємств дещо знизився і склав в 2010 р 38,2% (у 2005 р - 45,8%, в 2009 р - 41 , 1%).

На другому місці за питомою вагою у загальному числі малих підприємств Росії займають операції з нерухомим майном. Їх питома вага неухильно зростає і в 2010 р склав 21,4% (у 2005 р - 15,5, у 2009 р - 18,0%).

Третє місце за питомою вагою у загальному числі малих підприємств Росії займає будівництво. У 2010 р таких підприємств було 180,2 тис., Або 11,1% (у 2005 р - 109,3 тис., Або 11,2%, в 2009 р - 193,6 тис., Або 12, 1%). Таким чином, спостерігається деяке зниження малих будівельних підприємств та за загальним числом, і за питомою вагою. Тим часом в структурі малих підприємств США будівельний комплекс за питомою вагою становить 27%.

Як позитивну тенденцію слід відзначити збільшення числа малих підприємств у сільському господарстві - з 26,8 тис.

Таблиця 1.2. Число малих підприємств за видами економічної діяльності (на кінець року)

2 005 [3]

2 007 [4]

2 009 [5]

2 010 [2]

Тисяч

%

До підсумку

Тисяч

%

до підсумку

Тисяч

%

до підсумку

Тисяч

%

до підсумку

Всього,

у тому числі за видами економічної діяльності

979,3

100

1137,4

100

1602,5

100

1621,8

100

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

26,8

2,7

29,4

2,6

55,0

3,4

61,5

3,8

рибальство, рибництво

2,2

0,2

2,5

0,2

3,2

0,2

3,5

0,2

видобуток корисних копалин

3,6

0,4

4,5

0,4

5,7

0,4

5,6

0,3

обробні виробництва

120,0

12,3

128,6

11,3

165,3

10,3

154,2

9,5

виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

2,9

0,3

4,9

0,4

9,1

0,6

10,4

0,6

будівництво

109,3

11,2

130,7

11,5

193,6

12,1

180,2

11,1

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого користування

488,8

45,8

510,6

44,9

658,3

41,1

619,6

38,2

готелі та ресторани

19,9

2,0

29,7

2,6

42,2

2,6

47,4

2,9

транспорт і зв'язок, з них зв'язок

44.3

6.3

4,5

0,6

57,3

7,8

5,0

0,7

93,9

10,0

5,9

0,7

99,3

10,9

6,1

0,7

операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг з них наукові дослідження і розробки [5]

151,9

15,5

181,3

15,9

288,6

12,1

18,0

0,8

346,5

21,4

освіта

2,7

0,3

2,7

0,2

4,5

0,3

5,0

0,3

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

10,5

1,1

11,6

1,0

18,9

1,2

22,5

1,4

надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг [5]

38,6

2,4

41,3

27

Фінансова діяльність [9]

24,1

1,5

в 2005 р до 61,5 тис. в 2010 р Зріс і їх питома вага у складі малих підприємств (відповідно з 2,7 до 3,8%, хоча цього явно недостатньо).

На жаль, низькими темпами зростає число малих підприємств у таких видах економічної діяльності, як обробні та надання соціальних послуг.

Протягом ряду останніх років не було можливості оцінити участь малих і середніх фірм у вельми важливій сфері діяльності - наукових дослідженнях і розробках, і тільки в 2009 р ця цифра наведена: 12,1 тис., Або 0,8%, що у світлі завдань, поставлених перед малими науковими фірмами, зовсім недостатньо.

Нові проблеми і разом з тим нові можливості відкриваються перед малим підприємництвом в сучасних умовах зростання фінансових та економічних проблем. З одного боку, малих підприємств в тій чи іншій мірі торкнуться негативні наслідки кризи. З іншого - мале підприємництво отримує певні позитивні переваги. Перш за все, до лав дрібних підприємців може влитися частина працівників, що вивільняються з великих підприємств внаслідок кризи. У той же час в умовах кризи зменшується вартість сировинних і матеріальних ресурсів, знижуються ставки орендної плати за приміщення та ін. Все це дозволяє припустити, що в 2012-2013 рр. у Росії кількість малих підприємств і обсяг виробленої і реалізованої ними продукції можуть зрости.

  • [1] Разумнова І. І. Сімейного та надомну бізнес: досвід США // США - Канада: економіка, політика, культура. 2001. № 1. С. 105-108.
  • [2] Росія в цифрах. 2012: крат. стат. СБ / Росстат. М., 2012. С. 200.
  • [3] Мале підприємництво в Росії. М., 2008. С. 15.
  • [4] Мале та середнє підприємництво в Росії. М., 2010. С. 13.
  • [5] У 2005, 2007 рр. не виділялося.
  • [6] Росія в цифрах. 2012: крат. стат. СБ / Росстат. М., 2012. С. 200.
  • [7] У 2005, 2007 рр. не виділялося.
  • [8] У 2005, 2007 рр. не виділялося.
  • [9] До 2010 р не виділялася.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інноваційний характер розвитку фірми в сучасних умовах
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Фірма в умовах ринкової економіки
Теоретичний курс по економіці фірми
Сучасна наука, економіка, держава
НА ШЛЯХУ ДО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ФІРМА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І МОТИВАЦІЯ
Визначення розмірів фірми. Шляхи її розширення
Сучасні тенденції розвитку російських фірм
Політичні та загальноекономічні фактори, воздействовавшие на розвиток економічної системи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук