Навігація
Головна
Комерційні, підприємницькі та фінансові ризики як об'єкти страхового...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІОрганізація підприємницької діяльності. Фірма
Члени товарної біржі, їх категорії та права
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА НАПРЯМКОМ ТОРГІВЛІ, сировинні...Операції з купівлі-продажу товарів і послугОперації з купівлі-продажу товарів і послуг
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансово-комерційна підприємницька діяльність

Товарні біржі

Полем діяльності комерційного підприємництва служать товарні біржі та торговельні організації.

Товарна біржа - це різновид оптового товарного ринку без попереднього огляду покупцем зразків і заздалегідь встановлених мінімальних партій товарів.

На товарній біржі добровільно об'єднуються комерційні посередники і їхні службовці для проведення торгових операцій по спільно розробленим і дотримуваним правилам. Мета такої біржі - створити механізм управління вільною конкуренцією і з його допомогою, з урахуванням зміни попиту та пропозиції виявити реальні ринкові ціни.

Товарна біржа - найбільш розвинена форма регулярно функціонуючого оптового ринку масових замінників товарів (зерно, вугілля, метал, нафта, ліс), продаються по стандартах. Подібні біржі багато років діють у всіх економічно розвинених країнах. Як класичні приклади можна назвати такі спеціалізовані товарні біржі, як Лондонська (кольорові метали), Ліверпульська (бавовна), Сінгапурська (каучук).

Крім проведення звичайної торгівлі з фактичними постачальниками на товарних біржах широко поширене укладення угод при так званих ф'ючерсних угодах. Такі угоди припускають сплату грошової суми за товар за ціною, встановленою в контракті, через певний строк після укладання угоди.

Товарні біржі виконують такі основні функції:

- Надання посередницьких послуг з укладення торгових угод;

- Впорядкування товарної торгівлі, регулювання торгових операцій і вирішення торговельних суперечок;

- Збір і публікацію відомостей про ціни, стан виробництва та інших чинниках, що впливають на ціни.

Більшу частину обороту товарних бірж складають угоди не з готівковим товаром (так звані касові угоди), а з майбутнім товаром або за договорами поставки (термінові угоди). Товарні біржі можуть бути закритими або відкритими. У торгах на закритих біржах можуть брати участь тільки брокери - біржові посередники між покупцем і продавцем, а в торгах на відкритих біржах беруть участь і відвідувачі. За характером біржових операцій товарні біржі підрозділяються на біржі реального товару і ф'ючерсні, на яких здійснюються лише ф'ючерсні угоди.

В даний час в Росії функціонує близько 150 товарних бірж. Крім Москви і Санкт-Петербурга, такі біржі діють у багатьох великих містах країни.

Операції з купівлі-продажу товарів і послуг

Основний зміст комерційної діяльності становлять операції та угоди з купівлі-продажу, іншими словами, з перепродажу товарів і послуг. Загальна схема комерційного підприємництва в певній мірі аналогічна схемі виробничо-підприємницької діяльності. Однак на відміну від неї тут замість матеріальних ресурсів здобувається готовий товар, який потім реалізується споживачу. Таким чином, замість виробництва продукції має місце отримання готового продукту.

Перш ніж приступити до комерційній угоді, необхідно виконати маркетинговий аналіз ринку. У загальному вигляді маркетинг являє собою систему організації та управління всіма сторонами господарської діяльності комерційного підприємства, фірми. Маркетинг розрахований на комплексний підхід в управлінні діяльністю торгового підприємства. Допомогою маркетингу здійснюються всі види життєвого циклу останнього: дослідження ринку, просування товарів каналами звернення до кінцевого споживача, фінансове забезпечення та отримання прибутку. При цьому до торговельному підприємству пред'являються дві взаємопов'язаних вимоги: максимально можлива адаптація до змінюється поведінки споживачів і виживання в умовах конкуренції.

Найважливіша умова здійснення маркетингу у торговельній діяльності - його планування. План маркетингу служить підставою для встановлення завдання по обсягу продажів у натуральному і вартісному вираженні. Товари розрізняються по характеристиці попиту: перша група - товари, ще нс завоювали ринок, а тому потребують підвищеної уваги; друга група - товари традиційні, що користуються стійким попитом.

Структура маркетингу поряд з оперативно-управлінською роботою включає і такі функції, як дослідження ринку, оцінка ситуації, передбачення, планування, практична реалізація наміченого контроль за ходом виконання кожної з перерахованих функцій.

Модель-програма маркетингової роботи в торговій фірмі показана на рис. 2.2.

Якщо попередній аналіз ринку і прогноз свідчать на користь здійснення комерційної угоди, то підприємцю необхідно розробити бізнес-план, в якому повинні знайти відображення програма дій по угоді і розрахунок необхідних витрат і очікуваних результатів. У загальному вигляді програма будь-якої комерційної угоди містить у собі:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Модель-програма маркетингової роботи в торговій фірмі

Мал. 2.2. Модель-програма маркетингової роботи в торговій фірмі

- Наймання працівників для виконання торгово-посередницьких послуг (закупівлі товарів, їх транспортування, продажу, проведення рекламної роботи, оформлення необхідних документів);

- Придбання або наймання приміщень, складів, баз, торгових точок, необхідних для зберігання та реалізації товару;

- Закупівлю товару для подальшого продажу;

- Залучення кредитів для фінансування операції і подальший їх повернення з відсотками;

- Отримання і оплату послуг сторонніх організацій та осіб, що виконують посередницькі функції;

- Отримання або придбання необхідної інформації, необхідної для планування, оформлення та регулювання угоди;

- Реалізацію товарів покупцю та отримання виручки;

- Реєстрацію угоди, виплату податків і платежів федеральним і муніципальним фінансовим органам.

Всі найважливіші заходи комерційної угоди пов'язуються між собою за термінами, і, де це можливо, передбачається паралельно-послідовна методика проведення операцій. На закінчення розробляється укрупнений координаційний план дій. При великих і тривалих угодах рекомендується розробити план-графік виконання робіт із зазначенням термінів і виконавців.

Основним полем діяльності фінансового підприємництва є комерційні банки і фондові біржі. Що ж являють собою ці інститути ринку?

■ Комерційний банк - це фінансово-кредитна установа акціонерного типу, кредитующее на платній основі переважно комерційні організації, що здійснює прийом грошових вкладів (депозитів) та інші розрахункові операції за дорученням клієнтів. Джерело доходів комерційного банку - різниця між процентними ставками залучених та позичкових коштів.

Операції комерційних банків діляться на три групи: пасивні (залучення коштів); активні (розміщення засобів); комісійно-посередницькі (виконання різних операцій за дорученням клієнтів зі сплатою комісії).

Особливість діяльності комерційних банків в Росії полягає в тому, що вони залучають кошти підприємств на значні терміни, а позичають на відносно короткі терміни.

Ці банки схильні до ризику комерційного характеру, тому що зобов'язані виплатити своїм кредиторам гроші в заздалегідь визначений термін із установленими відсотками. Оскільки надані комерційним банком кредити можуть бути з тих чи інших причин не повернуті вчасно, банк повинен володіти певними резервами.

Інша особливість комерційних банків в сучасній Росії полягає в тому, що більшість з них не володіють можливостями надавати довгострокові кредити у значних розмірах, оскільки найчастіше мають необхідними засобами.

Не випадково частка довгострокових кредитів, виданих комерційними банками, становить лише 3% усіх активів. Тим часом головним джерелом доходів комерційних банків економічно розвинутих країн служать довгострокові кредити. Звідси і нестійкість доходів комерційних банків Росії, і нерідке їхнє банкрутство.

■ Фондова біржа - це організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів, що сприяє підвищенню мобільності капіталу і виявленню реальної вартості активів.

Принцип функціонування фондової біржі базується на оперативному регулюванні попиту та пропозиції. Тут проводяться так звані котирування цінних паперів. Вони складаються в регулярній оцінці спеціалістами котирувального відділу біржі курсів покупців і курсів продавців за всіма цінними паперами, які проходять через біржу. При цьому поточні курси постійно демонструються на світловому табло біржі і регулярно публікуються в спеціальних бюлетенях. Поточні курси показують, за якою ціною в даний момент на даній біржі можна купити або продати певні акції. Ці ціни, перераховані за спеціальною формулою, служать основою для отримання індексів біржової активності - своєрідних барометрів економічної кон'юнктури.

За кордоном самі фірми і підприємства безпосередньо учасниками біржі не є. Їхні інтереси, як правило, представляє або банк, або холдингова або брокерська компанія біржі. Число таких членів регулюється, а репутація їх повинна бути бездоганною. Крім того, таке членство вимагає грошей. Наприклад, на Нью-Йоркській фондовій біржі ціна місця коливається від 450 тис. До 6000 тис. Дол., А число членів практично незмінно -1469.

Разом з тим в умовах державно-монополістичного капіталізму роль біржі в торгівлі цінними паперами дещо зменшилася. Головна причина цього - утворення потужних кредитно-фінансових інститутів, які сконцентрували у себе більшу частину торгівлі цінними паперами без посередництва біржі. На зниження ролі біржі в торгівлі цінними паперами вплинуло також збільшення обсягу державних облігацій у загальній масі цінних паперів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Комерційні, підприємницькі та фінансові ризики як об'єкти страхового захисту
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація підприємницької діяльності. Фірма
Члени товарної біржі, їх категорії та права
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА НАПРЯМКОМ ТОРГІВЛІ, сировинні товари, купівля-продаж МАШИН І УСТАТКУВАННЯ
Операції з купівлі-продажу товарів і послуг
Операції з купівлі-продажу товарів і послуг
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук