Навігація
Головна
Анатомія позитивного і негативного іміджу прокурора і адвокатаЕтани формування іміджу (іміджірованія)Фактори, що впливають на імідж товару (послуги)Поняття конкурентоспроможності товару. Фактори, що визначають...Технологія формування позитивного іміджу
Стратегія управління іміджем фірмиПоняття і роль іміджуПоняття "фірма". Типи і різновиди фірмТрактування поняття "фірма"Поняття "імідж"
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Позитивний імідж фірми як фактор її конкурентоспроможності

Вивчивши матеріали глави 5, студент повинен:

знати

• зміст поняття "імідж фірми" і його основні структурні компоненти;

вміти

формувати образ фірми в психіці представників цільових груп;

володіти

усіма елементами технологічного ланцюжка створення образу фірми і стратегією управління іміджем фірми.

Зміст поняття "імідж фірми"

Одним з найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку товарів і послуг є її позитивний імідж, який вона створює і продукує різним цільовим групам і групам громадськості.

Позитивний імідж дозволяє фірмі не тільки зберігати своїх постійних партнерів і клієнтів, але і залучати нових споживачів товарів і послуг, збільшувати обсяг продажів цих товарів і послуг, залучати нових інвесторів і тим самим збільшувати капіталовкладення у власний розвиток. У своїй комплексної значимості позитивний імідж фірми підтримує високу конкурентоспроможність фірми в порівнянні з іншими конкуруючими з нею суб'єктами ринкових відносин, забезпечує фірмі більшу доступність до матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Особливо висока значимість позитивного іміджу в цілісному емоційно-перцептивном аспекті, формуючому довірче відношення до фірми, до її образу, вироби та послуги з боку споживачів, клієнтів, партнерів та інвесторів.

Довіра до фірми - це багатовимірний економічний і психологічний феномен. Воно характеризує не тільки те, що дозволяє фірмі отримувати високий прибуток і підтримувати власну конкурентоспроможність. За своєю соціально-психологічної сутності довіру відображає домінування у споживачів, клієнтів і різних цільових груп стійкої позитивної потребностной мотивації по відношенню до фірми, її товарам і послугам. Тим самим у фірми виникає можливість підтримувати цілісність свого ринкового сегмента навіть у несприятливих кризових економічних умовах.

Як домогтися довірчого відношення до фірми, як створити її позитивний імідж, як управляти його різними структурними компонентами, як підтримувати його необхідну динаміку відповідно до розвитку самої фірми і суспільства в цілому? Перш ніж відповісти на ці питання, необхідно розглянути та проаналізувати зміст таких понять, як "імідж" і "імідж фірми". Новий економічний словник визначає поняття "імідж" (від англ. Image - образ) як "образ товару, послуги, підприємства, сукупність асоціацій і вражень про них, який складається у свідомості людей і зв'язується з конкретним виставою" [1].[1]

У цьому визначенні домінує перцептивно-асоціативний аспект змісту іміджу фірми, які зв'язується зі сприйняттям і відображенням вироблених фірмою товарів і послуг у психіці клієнтів і споживачів. Але оскільки у виробництві товарів і послуг беруть участь завжди конкретні працівники фірми і весь її управлінський персонал, то так чи інакше в іміджі фірми, в вироблених нею товарах і послугах реалізується і продукується і особистісний імідж керівника фірми, особистісний імідж її менеджерів і рядових працівників. Тому й змістовне наповнення поняття "імідж фірми" набагато багатше і багатостороннє за своєю сутністю.

Не випадково в сучасних дослідженнях зарубіжних і російських вчених поняття "імідж фірми" трактується багатозначно. Найчастіше воно ототожнюється з поняттям "корпоративний, або організаційний імідж". При цьому в його зміст включається цілісний образ фірми як певним чином організованої та продукує товари або послуги економічної структури суспільства, який створюється у поданні різних груп громадськості, включаючи і самих працівників фірми. При цьому у кожної групи громадськості створюється свій власний імідж фірми [2].[2]

На різноманіття сутнісного змісту корпоративного іміджу, на відмінність уявлень про фірму, які формуються у представників найрізноманітніших цільових груп громадськості, звертає увагу і відомий австралійський дослідник корпоративного іміджу і корпоративної репутації Г. Даулінг. Він вважає, що багатозначність і різноманіття корпоративного іміджу обумовлено як відмінністю обсягу інформації про фірму, якою володіють сприймають її суб'єкти цільових груп, так і пізнавальним досвідом, який використовується цими суб'єктами при сприйнятті подібних об'єктів [3].[3]

Разом з тим слід мати на увазі, що імідж фірми не можна ідентифікувати тільки з особистісним іміджем її керівника. Це неминуче призводить до персоніфікації образу фірми, до формування персоніфікованого бачення у представників цільових груп, до сприйняття ними фірми як персоніфікованого суб'єкта.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо подібна ідентифікація іміджу присутній у самого керівника фірми, це неминуче призводить до такого психологічному феномену, який відомий швейцарський психолог К. Юнг назвав психічної інфляцією - розширенням особистісного психологічного простору керівника фірми, виходом його за свої індивідуальні межі і присвоєнням психічного змісту норм і установок усіх працівників фірми.

У зв'язку з цим не можна не звернути увагу і на зауваження вітчизняного дослідника корпоративного іміджу Є. Б. Перелигіна, яка зазначає, що в строго психологічному сенсі ніяку організацію (фірму, компанію, підприємство) не можна розглядати як суб'єкт, оскільки вона сама по собі не може мислити, відчувати і здійснювати вольове регулювання своєї діяльності. Мислять, відчувають і діють лише її конкретні керівники та рядові працівники. Виходячи з цього під корпоративним іміджем Є. Б. Перелигіна пропонує розуміти символічний образ організації (підприємства, фірми, компанії), створюваний у процесі суб'єктно-суб'єктної взаємодії, у складі якого є елементи, що провокують сприйняття даної організації як суб'єкта [4].[4]

Дійсно, на практиці всі розумові та поведінкові дії у фірмі завжди здійснюють конкретні керівники та конкретні працівники фірми. Але не можна не враховувати при цьому найістотніший момент в їх діяльності: самі по собі окремо як індивідуальні суб'єкти вони не можуть створювати і продукувати корпоративний імідж фірми. Цей імідж створюється ними тільки в процесі їхньої спільної діяльності. Тому фірма виступає на ринку як окремо позиціонуючого себе цілісного соціального суб'єкта.

Зведення ж іміджу фірми тільки до символічного образу організації, по суті, призводить до заперечення сутнісного аналізу діяльності соціальних інститутів (в даному випадку таких економічних інститутів, як фірма, підприємство, компанія) і до відмови від розгляду їх як окремих колективних суб'єктів діяльності. Така позиція дуже близька соціологічної концепції Вебера, який відмовлявся розглядати в якості окремих суб'єктів діяльності колективні соціальні суб'єкти (держава, соціальні спільності і групи), аналізуючи лише соціальні дії окремих індивідів.

Представляється також нераціональним зведення іміджу фірми лише до емоційно-образному її сприйняттю або до емоційного відношенню, яке формується в індивідуальній і суспільній свідомості [5]. При такому розгляді іміджу фірми з його змісту елімінуються найважливіші компоненти, пов'язані з раціонально обгрунтованими, усвідомленими уподобаннями і уявленнями про фірму, які формуються у споживачів, клієнтів, постачальників, інвесторів та інших представників різних цільових груп.[5]

Таким чином, враховуючи дискусійність проблеми змістовного визначення поняття "імідж фірми", можна запропонувати її робоче визначення, яке буде служити в якості базисного в аспекті подальшого аналізу іміджу фірми як чинника її конкурентоспроможності:

■ Імідж фірми - це формується в процесі сприйняття фірми колективними та індивідуальними суб'єктами цілісний образ фірми, який за своїм чуттєвого і раціонального змістом включає в себе вербальні і невербальні компоненти, спрямовують дії цих суб'єктів на певний потребностное взаємодія з фірмою.

У цьому визначенні представляється доцільним виділення його визначального - економічного компонента, яким є сприйняття представниками цільових груп так званого прицільного якості вироблених фірмою товарів або послуг.

  • [1] Новий економічний словник / під ред. А. С. Азріеляна. М .: Інститут нової економіки, 2006. С. 266.
  • [2] Альошина І. В. Паблік Рілейшнз для менеджерів: підручник. М .: ЕКМОС, 2002. С. 328, 331.
  • [3] Даулінг Г. Репутація фірми: створення, управління та оцінка ефективності: пров. з англ. М .: ІМІДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2003. С. 16.
  • [4] Перелигіна Є. Б. Психологія іміджу: навч. допомога. М .: Аспект Пресс, 2002. С. 197.
  • [5] Бєлєнкова А. А. РRостой піар. М .: НТ ПРЕСС, 2006. С. 28, 29.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Анатомія позитивного і негативного іміджу прокурора і адвоката
Етани формування іміджу (іміджірованія)
Фактори, що впливають на імідж товару (послуги)
Поняття конкурентоспроможності товару. Фактори, що визначають конкурентоспроможність
Технологія формування позитивного іміджу
Стратегія управління іміджем фірми
Поняття і роль іміджу
Поняття "фірма". Типи і різновиди фірм
Трактування поняття "фірма"
Поняття "імідж"
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук