Навігація
Головна
Емпіричні характеристики психіки. Критерії психічного. Необхідність...Стратегія і цільові установки фірмиФормування груп у процесах спільної діяльності людейРозуміння і витоки психіки групиТехнологічний ланцюжок створення образу фірмиЦільові аудиторії репутаціїПроцеси формування візуальних образів в рекламі і методики тестування...РОЗВИТОК ПСИХІКИ В ПРОЦЕСІ ФІЛОГЕНЕЗУ І ОНТОГЕНЕЗУПовноваження представника в цивільному процесіОбраза представника влади (ст. 319 КК РФ)
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес формування образу фірми в психіці представників цільових груп

Другий критерій, на основі якого важливо структурувати іміджеобразующіе параметри фірми, що впливають на її конкурентоспроможність, пов'язаний з встановленням основних компонентів процесу формування та конструювання цілісного образу фірми при її сприйнятті різними суб'єктами, представниками цільових груп. До таких компонентів, яким належить провідна роль у формуванні та конструюванні цілісного образу фірми, можна віднести сенсорно-перцептивні і когнітивні психічні процеси.

Сенсорно-перцептивні процеси забезпечують безпосереднє і опосередковане відображення представниками цільових груп іміджеобразующіх характеристик фірми і її товарів і послуг. Основними пізнавальними одиницями сенсорно-перцептивних процесів є відчуття і сприйняття, які формуються в психіці представників цільових груп. При цьому відчуття виступають в якості первинних, вихідних пізнавальних одиниць, що утворюють безпосередню чуттєву основу для подальшого вибудовування образу фірми. Локалізуючись безпосередньо в психіці сприймають фірму суб'єктів, вони нерозривно пов'язані з тими стимулами-подразниками і сигналами, які надходять від фірми, а також її товарів і послуг.

Провідне місце серед всіх видів відчуттів належить зоровим відчуттям. Вони реєструють найбільш яскраво виражені візуальні атрибути фірми: логотип фірми [1], її виробничу або торговельну марку, їх колірну гамму і шрифтове оформлення; фотозображення в рекламних буклетах фірми; зорово виражене і привертає увагу дизайнових оформлення товару фірми; дизайн вивіски фірми і її службових табличок; зовнішній вигляд персоналу; дизайн і інтер'єри внутрішньої просторової середовища приміщення фірми. У своїй системному взаємозв'язку ці характеристики утворюють основу візуального образу фірми, який створюється в психіці представників цільових груп.

Із зоровими відчуттями тісно пов'язані й інші: слухові, ольфакторні і тактильні. Слухові відчуття реєструють загальний шумовий фон внутрішньої і зовнішньої просторового середовища фірми, тональність і гучність голосу її співробітників, інтенсивність аудіальних сигналів, що виходять від приладів.

Ольфакторні відчуття відбивають вплив на споживачів і клієнтів фірми певних запахів або який-небудь їх композиції, які можуть бути присутніми у внутрішній просторової середовищі або належати самим товарам, будучи їх невід'ємним сутнісним атрибутом. Особливо важливо відстежувати і диференціювати ольфакторні відчуття тим фірмам, які займаються парфумерним або фармацевтичним бізнесом.

Тактильні відчуття відображають певні види шкірної чутливості клієнтів і споживачів товарів або послуг фірми. Вони пов'язані безпосередньо з дотиком і дотиком до товарів або тими Такесична контактами (дотиками, рукостисканнями, поплескуваннями), які можуть виникати при взаємодії клієнтів і працівників фірми. У сукупності і динаміці всі типи виникаючих у представників цільових груп відчуттів утворюють чуттєву основу для формування образу фірми.

Однак визначальна роль у технологічному процесі формування цілісного образу фірми належить сприйняттям. На відміну від відчуттів, що відбивають лише окремі іміджеобразующіе характеристики фірми, сприйняття створюють такі образи фірми, які об'єктивуються і, локалізуючи в просторі, набувають властивості цілісності, константності і категориальности.

Цілісність створюваного образу фірми полягає в тому, що цей образ не присутня в готовому вигляді в психіці суб'єктів, що сприймають фірму, а подумки добудовується ними до деякої цілісної форми з включенням до неї неспостережуваних в даний момент властивостей фірми. Приміром, при сприйнятті логотипу або товарної марки фірми можуть добудовуватися інші іміджеобразующіе властивості, такі як екологічна безпека і надійність.

Константность образу фірми проявляється в тому, що незалежно від мінливих фізичних умов сприйняття фірми, умов внутрішньої і зовнішньої просторового середовища деякий набір сприймаються імеджеобразующіх елементів зберігає свою незмінність.

Категориальность створюваного в процесі сприйняття образу фірми полягає в тому, що цей образ носить узагальнений характер. При цьому і самі сутнісні ознаки, і властивості цих економічних структур приписуються сприйманої фірмі. Велике значення в цьому випадку набуває пізнавальний досвід, накопичений представниками цільових груп, що сприймають фірму. Він трансформує її образ, породжуючи особливу для кожного сприймає суб'єкта апперцепцію - таку форму сприйняття, яка продукує характерний тільки для нього власний індивідуальний образ фірми.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Значну роль у трансформації образу відіграють соціальні стереотипи, наявні в пізнавальному досвіді сприймають фірму суб'єктів. Вони являють собою найбільш поширені і закріплення в суспільстві судження й думки про певні особистостях, групах людей, типах соціальних структур і об'єктів. Діючи спонтанно і автоматично, соціальні стереотипи "запускають" механізми сприйняття фірми за заздалегідь заданими схемами і сценаріями, формуючи тим самим деформований ними образ фірми.

Найбільший вплив на формування образу фірми надають раніше придбані сприймають фірму суб'єктами релігійні, професійні, національні, етнокультурні, вікові, ціннісні стереотипи. У своєму цілісному єдності вони постають як своєрідні стандартизовані і спрощені форми сприйняття, які створюються в результаті проектування особистісних цінностей представників цільових груп на іміджеобразующіе параметри фірми. При цьому оцінний елемент стереотипів завжди соціально детермінований груповимицінностями тієї цільової групи, до якої належить сприймає фірму суб'єкт.

У створенні і конструюванні образу фірми значна роль належить також когнітивним процесам, які формуються в психіці сприймають фірму суб'єктів. Основними пізнавальними одиницями когнітивних процесів є мислення, пам'ять і уява. Перетворюючи первинні образи фірми, створені на основі відчуттів і сприймань, в опосередковані вторинні образи, ці пізнавальні одиниці когнітивних психічних процесів вибудовують нові узагальнені моделі образу фірми.

Особливе місце в конструюванні узагальнених моделей фірми займає образне мислення представників цільових груп. Воно перетворює і синтезує в нову подібну форму (образ-уявлення) всі типи відчуттів і сприймань, отриманих представниками цільових груп при сприйнятті іміджеобразующіх параметрів фірми, виділяючи найістотніші серед них і встановлюючи між ними структурні взаємозв'язку. Так створюється нова узагальнена образно-концептуальна модель фірми.

У зміст цієї образно-концептуальної моделі фірми активно включаються найрізноманітніші когнітивні "будівельні елементи", які вже містяться в різних видах пам'яті сприймає фірму суб'єкта: імпліцитної (несвідомої), експліцитно (усвідомлюваної), сенсорної (зберігає сліди фізичних сигналів-стимулів, що виходять від фірми), короткочасної (обсяг якої не перевищує дев'яти одиниць інформації), довготривалої (забезпечує структурування інформації та її тривале зберігання). Тому створена кожним з представників цільових груп образно-концептуальна модель фірми може відрізнятися як за своїм змістовному наповненню, так і за обсягом включених до неї когнітивних елементів.

Творче перетворення створених образно-концептуальних моделей фірми здійснює уяву, яке поряд з мисленням і пам'яттю є невід'ємним істотним компонентом когнітивних процесів, що формуються в психіці сприйманих фірму суб'єктів. Креативний характер, властивий уяві як такому, дозволяє йому включати в свою пошукову домінанту не тільки реально існуючі іміджеобразующіе параметри фірми, але і моделювати нові "уявні" властивості фірми, отримані шляхом переробки змісту практичного чуттєвого та інтелектуального життєвого досвіду, накопиченого представниками цільових груп.

У моделюванні "уявних" властивостей фірми активно беруть участь всі види уяви: спонтанне (виникає стихійно, крім волі сприймає фірму суб'єкта), довільне (усвідомлене, спрямоване на вирішення конкретної мети, поставленої сприймає суб'єктом), репродуктивне (відтворює в динамічною і гнучкою формі реально існуючі параметри фірми), продуктивне (конструюють нові моделі образів фірми).

Особливу форму уяви становить мрія. У психіці представників цільових груп, що сприймають фірму, вона може стати сильним мотивуючим чинником, що визначає їх позитивне потребностное ставлення до товарів або послуг фірми.

Сконструйована представниками цільових груп образноконцептуальная модель фірми служить основою для формування у них результуючої потребностной мотивації і вибору ними певної поведінкової стратегії по відношенню до товарів або послуг фірми, орієнтованої на співпрацю з фірмою або, навпаки, на ігнорування її товарів і послуг.

Процес і акт вибору, який чинять представниками цільових груп, становить центральний момент у прийнятті ними рішення про визначення можливих стилів взаємодії з фірмою. При цьому важливо мати на увазі, що значну роль у психічному процесі прийняття рішення грає не тільки оцінка чисто функціональних (споживчих) властивостей товарів або послуг фірми, їх ймовірності та корисності для задоволення певних потреб представників цільових груп, але також і соціальна престижність товару, що купується або послуги.

Купуючи товар з впізнанним в суспільстві позитивним іміджем і брендом [2], суб'єкт одночасно з набуттям цього товару підвищує зовнішню соціально значиму оцінку з боку інших членів суспільства, а також самооцінку. В цілому вони не тільки сприяють зовнішньої соціальної самоактуалізації суб'єкта, а й дозволяють ідентифікувати себе з представниками елітної або більше респектабельної групи суспільства.

Проведені психологічні дослідження показують, що суб'єкт, що перебуває в ситуації вибору, спонтанно (несвідомо) або усвідомлено застосовує певну стратегію вибору. Основу стратегії вибору складають когнітивні психічні процеси, за допомогою яких суб'єкт обробляє отриману про фірму інформацію і розглядає можливі результати кожного з альтернативних варіантів стратегії взаємодії з нею. При цьому, як правило, основний принцип вибору цієї стратегії - економія коштів, часу і мінімізація витрат.

  • [1] Логотип (від грец. Logos - слово + typos - відбиток) - спеціально розроблене, оригінальне зображення повного або скороченого найменування фірми (Новий економічний словник. М .: Інститут нової економіки, 2006. С. 381).
  • [2] Бренд (від англ. Brand) - всесвітньо відома торговельна марка (Новий економічний словник. С. 71).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Емпіричні характеристики психіки. Критерії психічного. Необхідність появи психіки в еволюції
Стратегія і цільові установки фірми
Формування груп у процесах спільної діяльності людей
Розуміння і витоки психіки групи
Технологічний ланцюжок створення образу фірми
Цільові аудиторії репутації
Процеси формування візуальних образів в рекламі і методики тестування реклами
РОЗВИТОК ПСИХІКИ В ПРОЦЕСІ ФІЛОГЕНЕЗУ І ОНТОГЕНЕЗУ
Повноваження представника в цивільному процесі
Образа представника влади (ст. 319 КК РФ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук