Навігація
Головна
Вартість факторингового обслуговуванняСервісне обслуговування продукції, що випускається підприємствомДержавні і муніципальні унітарні підприємстваОбслуговування свиней і кнурів-плідниківТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯСоціальне обслуговуванняРозрахунково-платіжна обслуговування банків в РКЦСОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯСОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯСОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка фірми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Факторингове обслуговування підприємств

Організація факторингового обслуговування підприємств- клієнтів включає три етапи:

1) попередню роботу;

2) роботу з оформлення документів;

3) моніторинг факторингової угоди.

Необхідність першого і третього етапів обумовлена проблемою ризику неплатежу з боку боржників у зв'язку з тим, що дебітори, як правило, не обслуговуються в банку - фінансовий агент, а в останнього немає доступу до їх фінансової звітності.

Основним способом вирішення проблеми неплатежу з боку боржника є ретельний відбір дебіторської заборгованості клієнта на стадії прийняття рішення про можливість його факторингового обслуговування. Для цього фінансовий агент збирає максимум інформації про клієнта і його дебіторів, використовуючи скорингові системи, створені кредитними організаціям, і бюро кредитних історій для фізичних осіб. У разі прийняття позитивного рішення про факторингове обслуговування оформляється договір факторингу.

Моніторинг факторингової угоди являє собою сукупність дій з контролю виконання клієнтами та боржниками своїх зобов'язань перед фактором. Цей етап організації факторингового обслуговування представляється найважливішим, що обумовлено виконанням банком або спеціалізованою компанією специфічних функцій, серед яких: оцінка відповідності активів, розміщених в рамках договору факторингу, вимогам або умовам фактора, описаним у внутрішньому положенні про факторингових операціях; оцінка поточного фінансового становища клієнтів, а також фінансового становища та платіжної дисципліни боржників; контроль над угодами в проблемних галузях економіки. Базою моніторингу факторингових операцій служить факторингове досьє, в якому зосереджена вся необхідна документація по факторингової угоді і всі необхідні відомості про клієнта і боржниках.

Єдина схема розрахунку параметрів факторингової угоди включає в себе методики оцінки фінансового стану клієнтів і дебіторів, порядок формування факторингової комісії, розрахунок лімітів фінансування.

В даний час єдині методики оцінки фінансового стану клієнтів і дебіторів не вироблені. Критерії відбору кожен фінансовий агент визначає самостійно залежно від факторингової політики, фінансових та інших можливостей. Інформаційною базою для проведення аналізу фінансового стану клієнтів і дебіторів і якості виконання їх зобов'язань один перед одним служить анкета клієнта, яка включає в себе наявність рекламацій та їх причини; інформацію, що характеризує дебіторів клієнта, - дані про обсяги поставок (середньомісячному обороті дебіторської заборгованості), відстрочка платежу, фінансову звітність (по можливості).

Ухваленню рішення передує попередня робота фінансового агента, етапи якої представлені в табл. 11.6.

Таблиця 11.6. Етапи попередньої роботи з факторингового обслуговування клієнтів

Етап

Загальна характеристика

Особливості

Попереднє

співбесіду

1. Відбір фінансовим агентом потенційних клієнтів для факторингового обслуговування

Здійснюється на основі загальної інформації про діяльність клієнта (сфери його діяльності, порядку здійснення платежів (можливість авансових платежів, платежів у міру реалізації товару)

2. Ознайомлення потенційних клієнтів з вимогами, умовами і порядком факторингового обслуговування

Включає в себе:

- Вимоги до платоспроможності і сумлінності клієнта і платіжній дисципліні дебіторів;

- Перелік документів, на основі яких здійснюється вивчення "якості" клієнтів та їх дебіторів;

- Можливі умови угод (наявність повідомлення, умови регресу);

- Порядок оформлення документів;

- Принципи встановлення ліміту фінансування, розрахунку винагороди фінансового агента

Збір

інформації

Надання потенційним клієнтом всіх необхідних документів для розгляду питання про можливість факторингового обслуговування його дебіторської заборгованості.

Контроль співробітниками відділу факторингових операцій дотримання таких вимог: повноти пакету документів, щодо їх оформлення відповідно до цивільного законодавства та умов фінансового агента

Аналіз

отриманої інформації

1. Обов'язкові учасники даного етапу:

- Відділ факторингових операцій (фінансовий аналіз діяльності клієнта і його дебіторів);

- юридична служба

служба безпеки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">


перевірка достовірності наданої інформації та юридичної чистоти їх договірних відносин

Інформаційну базу складають:

- Фінансова звітність за кілька звітних періодів;

- Дані за обсягами відвантаження і оплати продукції за певний час

2. Проведення аналітичної роботи

Напрями аналітичної роботи:

- Оцінка якості виробленого товару

з точки зору можливих відмов боржників від платежу через претензії до товару;

- Оцінка платоспроможності потенційного клієнта (можливості солідарної відповідальності клієнта і його дебіторів);

- Оцінка платоспроможності дебіторів (проводиться при доступі банку до фінансової звітності дебіторів);

- Оцінка платіжної дисципліни дебіторів (своєчасності здійснення платежів).

Інформаційну базу становлять дані за термінами відвантаження та оплати відповідних партій товару, на підставі яких фінансовий агент визначає, наскільки боржник виконує умови договору поставки про порядок розрахунків

Уточнення незрозумілих моментів

Рішення будь-яких питань, що виникли в процесі перевірки та аналізу інформації та документів у співробітників юридичної служби, служби безпеки або відділу факторингових операцій

Проведення додаткових зустрічей з потенційним клієнтом і його дебіторами (мета: налагодження контакту і отримання доступу до їх фінансової звітності). Запит додаткової інформації

Аналіз ступеня ризику по факторинговим операціям; прийняття рішення за результатами попередньої роботи фінансового агента

Йдеться про всі ризики, які несе фінансовий агент на тлі великої розбіжності платежів з факторингу в терміни та обсяги

Особлива увага приділяється здатності боржників своєчасно і в повному обсязі погашати свої зобов'язання, що виникають з договорів поставки. З'ясування причин прострочення платежу та ін.

Результатом проведеного аналізу буде прийняття позитивного чи негативного рішення про факторингове обслуговування дебіторської заборгованості того чи іншого покупця відповідного клієнта.

Порядок формування факторингової комісії полягає в наступному. Комісія фактору за факторингові операції складається з декількох складових - процентної ставки, відсотків від суми рахунку-фактури, плати за її обробку, плати за управління дебіторською заборгованістю, коефіцієнтів оцінки ризику операції. Фіксована частина факторингової комісії, що представляє собою винагороду за управління дебіторською заборгованістю та обробку документів за кожним дебітором, не залежить від суми та строку фінансування. Ця обставина впливає на високу вартість факторингу тоді, коли сума і термін фінансування невеликі. На зменшення вартості факторингового обслуговування (приблизно на 15-20%) впливає наявність у фактора права регресної вимоги до постачальника, тому останньому вигідно переуступати з правом регресу дебіторську заборгованість надійних покупців, які мають хорошу кредитну історію, знижуючи тим самим свої витрати на факторингове обслуговування. Як правило, спочатку з новим клієнтом банк укладає договір з правом регресу; угоду про факторинг без права регресу укладається після того, як банк попрацює з фірмою деякий час і упевниться в надійності та платоспроможності контрагентів.

Розмір факторингового фінансування залежить від майбутніх доходів компанії, в той час як розмір банківського кредиту фактично визначається минулими успіхами, вираженими у вигляді предмета застави та загального благополучного фінансового стану позичальника. Завдяки цьому факторингове фінансування стає доступним широкому колу малих і середніх російських підприємств, які не можуть розраховувати на інші джерела фінансування.

Хоча формально факторинг передбачає обмежень по сумах фінансування, фактори встановлюють на кожну компанію певний ліміт, оцінюючи стійкість і перспективність як бізнесу постачальника, так і його дебіторів. При цьому береться до уваги і статистика по клієнтам з різних галузей. Приміром, промислові підприємства виплачують заборгованість акуратніше, ніж роздрібні мережі і винні магазини.

Під ризиками факторингу розуміють ймовірність фінансових втрат фактора через порушення зобов'язань за договором факторингу між фактором і його клієнтом, що поступається дебіторську заборгованість, або за договором поставки товару, укладеним між клієнтом та його дебіторами. Критерій ефективності факторної операції являє собою відповідність премії за ризик, що включається фактором до складу факторингової комісії, інтегральним втратам від дії ризиків протягом терміну факторингового обслуговування.

Виділяють наступні групи ризиків у сфері факторингу:

- Зовнішні ризики, серед яких транспортний, кредитний, ліквідний і форс-мажорні обставини;

- Ризики, що мають загальний характер, до яких відносять політичний, економічний, валютний, процентний, системний, законодавчий;

- Галузеві ризики, пов'язані зі специфікою діяльності клієнтів та їх дебіторів;

- Ризики, пов'язані з невиробництво товарів постачальниками або виробництвом неякісних товарів.

Підхід до оцінки ризиків повинен бути індивідуальним для кожного фактора, у зв'язку з чим слід аналізувати специфіку діяльності компанії-клієнта, враховувати характеристики зовнішнього середовища і удосконалювати систему управління ризиками.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Вартість факторингового обслуговування
Сервісне обслуговування продукції, що випускається підприємством
Державні і муніципальні унітарні підприємства
Обслуговування свиней і кнурів-плідників
ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Соціальне обслуговування
Розрахунково-платіжна обслуговування банків в РКЦ
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук