Навігація
Головна
Предмет, метод і завдання судової бухгалтеріїСТАНОВЛЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ", ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯПредмет і завдання судової психіатрії, її місце в системі наукового...Предмет і завдання судової психіатрії, її місце в системі наукового...Предмет і завдання судової психіатріїПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК...Правова основа судової бухгалтеріїПравова основа судової бухгалтеріїВзаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінамиВзаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінами
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет, метод і завдання судової бухгалтерії

Під предметом розуміється вага то, що знаходиться в межах об'єкта вивчення навчальної дисципліни. Судова бухгалтерія, будучи комплексної економіко-правової дисципліною, включає два взаємопов'язаних об'єкта, що вивчаються з юридичних позицій. Одним з таких об'єктів є бухгалтерський облік, який представляє собою формування документованої систематизованої інформації про об'єкти відповідно до вимог, встановлених цим Законом № 402-ФЗ, і складання на її основі бухгалтерської (фінансової) звітності (ч. 2 ст. 1 Закону № 402 ФЗ).

Другий об'єкт, при вивченні якого домінує не економічний, а криміналістичний аспект, - це сам злочин, що здійснюється під виглядом облікових операцій на різних етапах збору, обробки та використання економічної інформації.

Головним структурним елементом предмета судової бухгалтерії є певний крутий об'єктивних закономірностей, які в процесі використання захисних функцій бухгалтерського обліку в практичній діяльності контролюючих і правоохоронних органів. Дані закономірності можна розділити на чотири групи:

1) розкривають пізнавальну сутність даної навчальної дисципліни;

2) що випливають з причинно-наслідкових зв'язків механізму вчинення протиправного діяння і його відображення в обліковому процесі;

3) що виникають із загальних захисних функцій бухгалтерського обліку, які спеціально відокремлюються і вивчаються тільки в судовій бухгалтерії;

4) пов'язані з використанням захисних функцій бухгалтерського обліку в юридичній практиці (оперативно-розшукової, слідчої, судової та ін.).

Розглядаючи захисні функції бухгалтерського обліку, судова бухгалтерія в рамках загальної бухгалтерської науки продовжує вивчати певні властивості облікового процесу. Однак обліковий процес розглядається нею в дещо іншому ракурсі - з позиції події злочину. У зв'язку з цим дана навчальна дисципліна, з одного боку, розглядає окремі положення і властивості обліку, а з іншого - виходить за межі загальної бухгалтерської науки і відокремлює захисні функції стосовно юридичної діяльності.

Таким чином, предметом судової бухгалтерії є захисні функції бухгалтерського обліку, які обумовлюють закономірності їх використання в юридичній діяльності.

Стосовно до протиправного діяння виділяють дві захисні функції бухгалтерського обліку: превентивну і охоронну (следообразо).

Превентивна (попереджувальна) функція полягає в попередньому контролі економічної діяльності господарюючих суб'єктів, що утрудняє вчинення протиправних діянь.

Охоронна функція проявляється після того, як скоєно злочин. Вона забезпечується здатністю системи обліку в результаті взаємодії з подією злочину відображати різну інформацію (ознаки, сліди) про протиправне діяння. В облікових документах утворюються сліди протиправного діяння, що має істотне значення для пошукової діяльності та збору доказової інформації органами дізнання та слідства. Ця функція реалізується опосередковано, шляхом використання даних обліку в діяльності правоохоронних органів по виявленню, розслідуванню та доведенню вже відбулися економічних злочинів.

Судова бухгалтерія при проведенні досліджень застосовує систему різноманітних методів пізнання дійсності, які в сукупності здатні виконувати її методологічну функцію і виступати в якості методології. Методологія судової бухгалтерії дозволяє істотно розширити розробку теоретичних положень даної дисципліни на фундаментальній основі і адаптувати їх до практичної діяльності контролюючих і правоохоронних органів.

Методологія судової бухгалтерії є структурою, що складається з двох взаємопов'язаних частин:

- Загальнотеоретичних положень судової бухгалтерії, які базуються на теорії бухгалтерського обліку (предмет, метод, завдання, система обліку, документообіг і т.д.);

- Особливостей використання ревізорами, працівниками правоохоронних органів, експертами різних форм бухгалтерських знань і умінь для набуття практичних навичок виявлення різних відхилень в системі обліку, зловживань і ознак злочинів.

Метод (від грец. Methodos - дослідження) будь-якої навчальної дисципліни - це способи дослідження явищ, визначення підходу до вивчення об'єктів, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини.

Основне призначення методів судової бухгалтерії полягає у виявленні невідповідностей обліково-звітних, економічних даних як конкретних форм прояву негативних відхилень в діяльності економічних суб'єктів.

Судова бухгалтерія нерозривно пов'язана з бухгалтерським обліком і активно вивчає його захисні функції, відповідно, метод судової бухгалтерії нерозривно пов'язаний з методом бухгалтерського обліку і перш за все з такими його елементами.

Документація - основа бухгалтерського обліку, що передбачає відображення будь-якої господарської операції в даних бухгалтерського обліку тільки на основі документів. Кожен факт господарського життя підлягає оформленню первинним документом, що знаходить закріплення в ч. I ст. 9 Закону № 402-ФЗ. Документація забезпечує достовірність і точність бухгалтерського обліку, що є важливою умовою здійснення ефективного контролю.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Інвентаризація (ст. 11 Закону № 402-ФЗ) - періодичне виявлення фактичної наявності відповідних об'єктів і їх зіставлення з даними регістрів бухгалтерського обліку. Інвентаризація в поєднанні з первинною документацією є найважливішим засобом контролю наявності та використання майна підприємства.

Рахунки бухгалтерського обліку - спосіб поточної реєстрації однорідних господарських засобів, їх джерел і господарських операцій. Рахунки бухгалтерського обліку систематизуються в плані рахунків бухгалтерського обліку (п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону 402-ФЗ).

Подвійна запис - спосіб відображення кожної господарської операції одночасно на двох взаємопов'язаних (кореспондуючих) бухгалтерських рахунках в рівній сумі. Вона дозволяє зрозуміти внутрішній зв'язок явищ, економічний сенс і зміст кожної операції (ч. 3 ст. 10 Закону № 402-ФЗ).

Оцінка - спосіб вираження в грошовому вимірі фактів господарського життя економічного суб'єкта. Грошовий вимір об'єктів бухгалтерського обліку здійснюється у валюті РФ (ч. 2 ст. 12 Закону № 402-ФЗ). Грошовою одиницею в Росії є рубль (ч. 1 ст. 75 Конституції РФ). Перерахунок об'єктів бухгалтерського обліку з іноземної валюти в валюту РФ встановлюється федеральними стандартами.

Калькуляція - підрахунок (визначення) фактичної собівартості господарських операцій (процесів) або продуктів праці. Підрахунок здійснюється в калькуляційних одиницях, які повинні відповідати одиницям вимірювань прийнятих в стандартах або галузевих інструкціях. Наприклад, метр, тонна, кв.м, і т.п.

Баланс - спосіб періодичного узагальнення і відображення стану засобів господарства та їх джерел на певну дату. Баланс входить до складу річної бухгалтерської (фінансової) звітності (ч. 1 ст. 14 Закону № 402-ФЗ).

Бухгалтерська (фінансова) звітність - інформація про фінансовий стан економічного суб'єкта на звітну (місяць, квартал, півріччя, рік), фінансовому результаті його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, систематизована відповідно до Федерального закону (п. 1 ч. 1 ст . 3 Закону № 402-ФЗ).

Економічні суб'єкти за винятком державного сектора і ЦБ РФ надають по одному обов'язковому примірнику річної бухгалтерської звітності до органу державної статистики за місцем державної реєстрації (ч. I ст. 18 Закону № 402-ФЗ).

З перерахованих прийомів в протиправних цілях використовують найчастіше документацію і інвентаризацію.

У судовій бухгалтерії для дослідження закономірностей правозастосовчої практики використовуються наступні методи:

- Загальнонаукові (аналіз-синтез, індукція-дедукція, аналогія, моделювання, конкретизація, експеримент, системний і функціональний аналіз і ін.);

- Приватні (розрахунково-аналітичний, документальний, економікоправовой);

- Спеціальні (бухгалтерський і економічний аналіз, метод фактичної перевірки та ін.).

Зміст дисципліни орієнтоване на забезпечення діяльності певних суб'єктів: а) контролюючих органів (ревізорів, аудиторів, головних бухгалтерів); б) правоохоронних органів (оперативних працівників, дізнавачів, слідчих, експертів, суддів та ін.) за допомогою законодавчо визначених процедур.

Метод судової бухгалтерії - це сукупність прийомів (способів) виявлення уповноваженими суб'єктами ознак протиправної діяльності, відображених в джерелах облікової інформації, для їх подальшого використання у правозастосовчій практиці.

Завдання дисципліни включають:

- Формування в учнів уявлень про вплив особливостей обліку (в тому числі галузевого) на вибір способів вчинення протиправних діянь і про типові механізми виникнення документальних та облікових невідповідностей як специфічних проявів ознак злочинів, а також про можливості їх використання в процесі пошуку, виявлення і розслідування злочинів ;

- Вироблення вміння розпізнавати різні облікові невідповідності і кваліфіковано використовувати можливості осіб, що володіють спеціальними знаннями, для виявлення ознак злочинів;

- Формування практичних навичок застосування найбільш простих методів роботи з бухгалтерськими документами, чорнові записи при виявленні ознак злочину;

- Формування навичок кваліфіковано підготувати, призначити і організувати проведення інвентаризації, документальної ревізії та перевірки, судово-бухгалтерської експертизи, всебічно оцінити їх результати і ефективно використовувати в процесі доказування у кримінальних і цивільних справах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Предмет, метод і завдання судової бухгалтерії
СТАНОВЛЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ", ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ
Предмет і завдання судової психіатрії, її місце в системі наукового пізнання
Предмет і завдання судової психіатрії, її місце в системі наукового знання
Предмет і завдання судової психіатрії
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА, МЕТОДИ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правова основа судової бухгалтерії
Правова основа судової бухгалтерії
Взаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінами
Взаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук