Навігація
Головна

Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиМЕТОДИ І МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Поняття, цілі і завдання судово-бухгалтерської експертизиПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи

Судово-експертна діяльність спрямована на надання сприяння судам, суддям, органам дізнання, особам, яка провадить дізнання, слідчим і прокурорам у встановленні обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі, за допомогою вирішення питань, що потребують спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла.

Серед судових експертиз виділяють групу економічних експертиз, до яких відносяться бухгалтерська, фінансово-економічна, фінансово-кредитна експертизи.

Судово-бухгалтерська експертиза - процесуальна дія особи, яка має спеціальними обліково-економічними знаннями, по вирішенню питань, поставлених перед ним слідчим чи судом, і дачі ним висновку з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного рішення у справі.

Правовою основою державної судово-експертної діяльності є Федеральний закон від 31 травня 2001 № 73-Φ3 "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації" (далі - Закон № 73-Φ3), КПК РФ, ЦПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, НК РФ і інші федеральні закони, а також нормативно-правові акти федеральних органів виконавчої влади, що регулюють організацію і виробництво судової експертизи. У підзаконних нормативних правових актах здійснюється деталізація положень законодавчих актів [1] .

Принципи судово-бухгалтерської експертизи:

1) дотримання законності при здійсненні судово-бухгалтерської експертизи;

2) дотримання прав і свобод людини і громадянина, прав юридичної особи при проведенні судово-бухгалтерської експертизи;

3) незалежність експерта;

4) об'єктивність, всестронность і повнота досліджень;

5) професійна компетентність експерта.

Предмет судово-бухгалтерської експертизи становлять відображені в бухгалтерських документах і облікових регістрах господарські операції, які є об'єктом судового розгляду і щодо яких експерт-бухгалтер дає висновок на поставлені перед ним на дозвіл питання слідчим, прокурором, судом.

До предмету судово-бухгалтерської експертизи відносяться явища, що характеризуються сукупністю таких ознак: а) вони пов'язані з господарською діяльністю; б) вони знайшли відображення в бухгалтерському обліку; в) їх межі визначаються питаннями, поставленими слідчим (судом); г) наявністю висновку, зробленого фахівцем в області бухгалтерського обліку.

Об'єкт судово-бухгалтерської експертизи - відповідають закону джерела відомостей і носії інформації, що надаються експерту і піддаються дослідженню для встановлення обставин, що входять в предмет даної експертизи.

Об'єкти можуть бути класифіковані на загальні та спеціальні. До загальних об'єктів дослідження експерта-бухгалтера відносяться: первинні і зведені бухгалтерські документи; матеріали інвентаризації; документи бухгалтерського оформлення (бухгалтерські проводки, накопичувальні відомості); записи в регістрах аналітичного і синтетичного обліків; записи оперативного і неофіційного обліків.

Спеціальними об'єктами дослідження можуть виступати: акти документальної ревізії; висновки експертів в інших областях знань; протоколи вилучення документів і постанови про прилучення їх до справи; протоколи інших процесуальних дій (допитів, очних ставок, обшуків та виїмок), організаційно-розпорядчі документи (накази, внутрішні інструкції і положення, документи справочнотехніческого характеру (ставка рефінансування, курс валют і ін.).

Методом судово-бухгалтерської експертизи є сукупність прийомів, застосовуваних при експертному дослідженні господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку, та інших матеріалів справи.

Ці прийоми можна розділити на два самостійних, але взаємопов'язаних розділу, які об'єднують прийоми загальної і приватної (конкретної) методик виробництва судово-бухгалтерських експертиз.

Прийоми загальної методики застосовуються експертом-бухгалтером при дослідженні матеріалів різних справ, незалежно від характеру справи, що розглядається, галузі економіки і специфіки документообігу на підприємстві.

До прийомів загальної методики відносяться: аналіз, спостереження, вимірювання, моделювання, економічний і функціонально-вартісний аналізи, статистичні розрахунки і ін.

Використання загальних прийомів дослідження даних бухгалтерського обліку експертом-бухгалтером пов'язано перш за все з застосуванням детальної перевірки документів. У зв'язку з цим експерт-бухгалтер при дослідженні матеріалів по будь-якій справі здійснює: формальну, арифметичну і нормативну перевірки документів; зіставлення документів; зустрічну перевірку; контрольне звірення; моделювання; відновлення кількісно-сумового обліку та ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Приватні (конкретні) методики є програмою конкретних дій експерта з проведення судово-бухгалтерських експертиз. Опис родових і типових методик міститься в методичних посібниках з проведення відповідних експертиз, методичних листах і рекомендаціях.

У структурі типової експертної методики розрізняють наступні елементи:

- Вказівка на типові для даного виду експертиз об'єкти. Зазвичай такі вказівки містяться в назві методики;

- Вказівка на методи і засоби дослідження;

- Приписи, що стосуються наслідків застосування методів і засобів;

- Розпорядження, які стосуються умов і процедур застосування методів і засобів;

- Опис можливих результатів застосування методів і засобів.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи є надання сприяння суду, органам дізнання, слідчим, прокурорам у встановленні обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі, шляхом вирішення питань, що потребують спеціальних обліково-економічних знань.

Завдання судово-бухгалтерської експертизи можна розділити на три групи. До першої групи відносяться питання встановлення обґрунтованості оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів. По даній групі здійснюються:

- Перевірка і встановлення факту і розміру недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, а також часу і місця виникнення недостачі;

- Перевірка документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів;

- Встановлення фактів перевитрати фонду заробітної плати і кошторисних асигнувань, неправильного використання банківських позик, неправильного обчислення податків, порушень касової дисципліни і т.п.

До другої групи належить визначення правильності ведення бухгалтерського обліку, звітності та організації фінансового контролю з метою:

- Відповідності відображених у бухгалтерських документах господарських операцій вимогам чинних нормативних правових актів;

- Визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної посадовими та іншими особами в результаті допущених порушень і зловживань;

- Визначення та аналізу недоліків в системі бухгалтерського обліку і звітності;

- Встановлення правильності (або помилковості) методики проведення документальної ревізії та виявлення недоліків при здійсненні попереднього, поточного і наступного фінансового контролю.

До третьої групи завдань належить встановлення кола осіб, у віданні яких знаходилися товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, а також осіб, відповідальних за порушення правил обліку і контролю.

Якщо виявлені порушення і зловживання викликані незадовільним станом обліку, неправильним документальним оформленням операцій або іншими причинами, експерт-бухгалтер в межах своєї компетенції має розробити пропозиції, спрямовані на ліквідацію цих порушень.

  • [1] Див .: наказ Мін'юсту Росії від 20 грудня 2002 № 347 "Про затвердження Інструкції з організації виробництва судових експертиз в судово-експертних установах системи Міністерства юстиції Російської Федерації"; наказ МВС Росії від 14 січня 2005 № 21 "Про атестацію експертів на право самостійного виробництва судових експертиз і про порядок перегляду рівня їх професійної підготовки" і ін.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
МЕТОДИ І МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Поняття, цілі і завдання судово-бухгалтерської експертизи
ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук