Навігація
Головна
Основні поняття предметної області знань "Безпека життєдіяльності"ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІЗагальні питання забезпечення безпеки життєдіяльностіПравові та нормативні основи безпеки життєдіяльностіОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Основні поняття предметної області знань "Безпека життєдіяльності"Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльностіЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІСтруктурні рівні безпеки життєдіяльностіНОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ...
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ЗНАНЬ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

У цьому розділі розглянуто загальні особливості предметної області знань "Безпека життєдіяльності", основні поняття і класифікації предметної області, змістові лінії та особливості змісту предметної дисципліни "Безпека життєдіяльності".

Після вивчення цієї теми студент повинен:

знати

• загальні поняття, визначення безпеки життєдіяльності;

• основні змістовні лінії навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності";

• основні завдання, що визначають предметну область знань "Безпека життєдіяльності";

• основні класифікації безпеки життєдіяльності (класифікацію небезпек, класифікацію надзвичайних ситуацій (НС) за видами, масштабами поширення, швидкості поширення та ін.);

вміти

• використовувати теоретичні знання для визначення ризиків, небезпек, загроз безпеки життєдіяльності;

• системно аналізувати і характеризувати походження основних небезпек і загроз (за типом походження НС);

• класифікувати небезпеки за видами (класами);

володіти

• основною термінологією про небезпеки і загрози;

• методами захисту від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

• мотивацією до здійснення професійної діяльності;

• структурою безпеки життєдіяльності.

Основні поняття: безпека, предметна область "Безпека життєдіяльності", небезпека, життя, діяльність, життєдіяльність, класифікація небезпек, загроза, наукова галузь знань, основні напрямки безпеки життєдіяльності, надзвичайна ситуація, фактор небезпеки, негативний фактор, фактор середовища проживання, аварія, виклики .

Загальні особливості предметної області знань "Безпека життєдіяльності"

Науково-технічний прогрес XX в. зумовив "вибуховий характер" розвитку антропогенного впливу на навколишнє середовище. В результаті в геосфері відбулися такі кількісні та якісні зміни, кумуляція яких привела до перетворення антропогенної діяльності в значущий фактор не тільки місцевого і регіонального, але й глобального масштабу. Загроза погіршення екологічної ситуації в країні, виснаження природних ресурсів знаходиться також в прямій залежності від стану економіки, неготовність суспільства усвідомити глобальність і важливість цих проблем. Для Росії ця загроза особливо велика через переважного розвитку паливно-енергетичних галузей промисловості, нерозвиненості законодавчої основи природоохоронної діяльності, відсутності або обмеженого використання природозберігаючих технологій, низької екологічної культури.

На тлі спостерігається зростання аварій і катастроф, що відбуваються на промислових та інших об'єктах, їх дедалі більшого руйнівної сили і признається реальністю глобальної екологічної кризи, все світове співтовариство проявляє сьогодні великий інтерес до стану і перспективам еволюції навколишнього середовища, техногенної та екологічної безпеки і намагається об'єднати свої зусилля для вирішення цих проблем.

Зберігається загроза фізичному здоров'ю нації за рахунок зростання алкоголізації та наркотизації серед підростаючого покоління і дорослого населення Росії.

Наслідками глибокої соціальної кризи пострадянського простору є скорочення середньої тривалості життя в країні, деформація демографічного і соціального складу суспільства, підрив трудових ресурсів як основи розвитку виробництва, ослаблення фундаментальної осередку суспільства - сім'ї, зниження духовного, морального і творчого потенціалу населення.

З'явилися небезпеки, пов'язані з життєдіяльністю людини, зокрема з втратою моральних основ людської спільноти. Невміння людини забезпечити свою безпеку в сучасних умовах набуває загрозливого характеру. Це і сприяло виникненню необхідності підготовки громадян до безпечної поведінки в повсякденному житті, а саме перегляду орієнтирів самого характеру безпеки життєдіяльності людей.

Необхідно відзначити, що вплив перерахованих вище і багатьох інших негативних чинників в умовах, що змінилися громадських і економічних відносин і відсутності елементарних знань про основні принципи безпечного існування в умовах сучасної російської дійсності привело до необхідності формулювання актуальних аспектів і проблем безпеки життєдіяльності особистості, суспільства і держави, рішення яких неможливо без участі висококваліфікованих фахівців широкого профілю.

Аналіз виникаючих загроз, обумовлених діяльністю людини, привів до необхідності ретельного дослідження факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, і, як наслідок, до створення предметної області "Безпека життєдіяльності".

В даний час більшість людей проявляє утилітарний підхід до навколишнього природно-соціальної та техногенної середовищі і має поверхові уявлення про сутність і зміст поняття "безпека". Сучасна наука визначає дане поняття як категорію багатогранну, що зачіпає практично всі сфери життя і діяльності сучасного суспільства, тому сучасна реальність, об'єктивні і суб'єктивні чинники і потреби розвитку кожної особистості і суспільства в цілому характеризуються необхідністю підвищення готовності особистості до сприйняття небезпек сучасного світу, успішного застосування особистих і колективних заходів безпеки, вдосконалення человекозащітной і природоохоронної та захисної діяльності на основі предметної області знань "Безпека життєдіяльності".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Наукова область "Безпека життєдіяльності" в силу особливостей свого змісту, пов'язаних з характером предметних знань з безпеки життєдіяльності (науки ноксологіі), володіє потужним розвиваючим і виховним потенціалом. Вивчення проблем природного, екологічного, техногенного та соціального характеру, що загрожують сучасній цивілізації в цілому, їх причин, можливих наслідків і заходів щодо їх запобігання, визначає стиль формується нового мислення, найважливішими рисами якого є: ноосферна, цілісність сприйняття світу з його численними і всебічними зв'язками в цілому (в тому числі і з проблем безпеки); гнучкість і відкритість особистості, її вміння бачити альтернативні шляхи вирішення проблем безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві; здатність людини до встановлення причинно-наслідкових, імовірнісних, прогностичних та інших видів зв'язків у системі "суб'єкт - об'єкт - система безпеки".

Все це дозволяє виділити основні положення безпеки життєдіяльності :

• діяльність людини завжди потенційно небезпечна. Що б не робила людина, завжди є можливість виникнення небезпеки;

• небезпеки - це те, що загрожує як окремій людині, так і суспільству і державі в цілому. Одна і та ж небезпека (наприклад, криміногенна) в різних масштабах поширення впливає на окрему особистість чи на світ в цілому;

• безпека - це прийнятний ризик. Що для однієї людини є прийнятним (наприклад, пізнє повернення додому, стрибок з парашутом, політ на літаку і т.п.), то інша людина вважає небезпечним і намагається уникати цих випадків.

Розглядаючи предметну область знань "Безпека життєдіяльності", необхідно відзначити, що різні сфери життя людини, суспільства, держави і весь простір їх безпеки є інтегративної, синтетичної системою наукових знань, що розвивається на межпредметной, комплексній основі.

Специфічною особливістю предметної області знань "Безпека життєдіяльності" є те, що її не можна вивчити методами приватних наук або простим підсумовуванням їх методів. Її проблематика охоплює багато, якщо не все, області людського знання і є результатом взаємодії, цілісного взаємопов'язаного прояви різноманітних, але однорідних за своєю суттю проблем.

Саме людина, що володіє знаннями і культурою безпеки, з явно вираженими якостями особистості безпечного типу поведінки в своїх вчинках, побуті і різних видах виробничої діяльності несе відповідальність за безпеку кожної особистості, суспільства і держави.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні поняття предметної області знань "Безпека життєдіяльності"
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльності
Правові та нормативні основи безпеки життєдіяльності
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Основні поняття предметної області знань "Безпека життєдіяльності"
Загальні питання забезпечення безпеки життєдіяльності
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Структурні рівні безпеки життєдіяльності
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук