Навігація
Головна
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВОхорона природної та культурної спадщини в населених пунктахПриродокористування в зеленому фонді міських і сільських населених...ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВМіське і сільське населення.Загальні відомості про водопостачання населених пунктівУправління в галузі використання і охорони земель населених пунктівПожежа в населеному пункті і на промислових об'єктахЗонування територій населених пунктівПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Охорона природних об'єктів в міських і сільських населених пунктах

У межах міського чи сільського населеного пункту знаходяться різні природні об'єкти, в різному ступені пристосовані людиною для своїх потреб. Однак незалежно від свого стану вони утворюють екосистему населеного пункту, що є складовою частиною екологічної системи РФ в цілому. На території населених пунктів питання використання та охорони окремих природних об'єктів мають певну специфіку, обумовленої потребами забезпечення нормального функціонування міських і сільських населених пунктів.

Одним з головних чинників оздоровлення екологічної обстановки на території міст та інших населених пунктів є наявність на їх території системи озеленених територій. Їх роль в підтримці сприятливого якості навколишнього середовища населених пунктів по-своєму унікальна, оскільки вони виконують роль зелених фільтрів очищення міського повітря від кіптяви, пилу, газу, диму, що викидаються в повітря промисловими підприємствами і автомобільним транспортом, збагачують повітря киснем, служать одним з засобів боротьби з шумом, роблять позитивний вплив на клімат, захищають джерела водопостачання від забруднення і служать місцем організованого відпочинку населення.

Наявність таких територій дозволяє знизити на 40-50% вплив негативних екологічних факторів, що впливають па міських жителів. Особливо велика їх роль в нейтралізації шкідливих викидів автотранспорту. Весь санітарно-гігієнічний та ландшафтно-рекреаційний потенціал озеленених територій розкривається в повній мірі тільки при поєднанні різних категорій і типів зелених насаджень, що утворюють єдину систему в межах міських і приміських територій.

Зелений фонд міських та сільських населених пунктів - це сукупність міських лісів і зелених зон,

розташованих в межах населеного пункту і виконують екологічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні й інші функції з метою пом'якшення несприятливого впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище населених пунктів і підтримання там екологічного балансу.

Міські ліси - це сукупність зелених насаджень (дерев і чагарників) в межах категорії земель населених пунктів, для яких передбачено ряд особливостей використання і охорони, обумовлених необхідністю збереження ландшафтів, рослинного і тваринного світу, навколишнього середовища населених пунктів, поліпшення мікроклімату, організації відпочинку і спорту населення, захисту території від вітрової та водної ерозії.

Під зеленими зонами слід розуміти частину території міського чи сільського населеного пункту (бульвари, парки, сквери і т.д.), зайняту сукупністю зелених насаджень, включаючи деревно-чагарникові, трав'янисті і квіткові рослини природного і штучного походження.

Міські ліси і зелені зони підлягають особливій охороні в силу ст. 102 ЛК, що відносить їх до різновидів лісів, що виконують функції захисту природних і інших об'єктів (різновиди захисних лісів).

Території, на яких розташований зелений фонд міських та сільських населених пунктів, можуть розташовуватися в межах рекреаційних зон або в складі інших територіальних зон, що виділяються відповідно до вимог ГрК.

Територіальна зона - це частина території муніципального освіти, яка характеризується особливим правовим режимом використання земельних ділянок, а її межі визначені при зонуванні земель відповідно до земельного, екологічним, містобудівним, лісовим, водним та іншим законодавством.

Вичерпного переліку територіальних зон ГрК не містить. Правилами землекористування і забудови встановлюється містобудівний регламент для кожної територіальної зони індивідуально, з урахуванням особливостей її розташування і розвитку, а також можливості територіального поєднання різних видів використання земельних ділянок. Для земельних ділянок, розташованих в межах однієї територіальної зони, відповідно до п. 2 ст. 85 ЗК встановлюється єдиний містобудівний регламент.

До зеленого фонду населених пунктів за своїми екологічними функціями тісно примикають знаходяться за межами кордонів населених пунктів приміські зони, в складі яких також можуть виділятися зелені зони, виконують санітарні, санітарно-гігієнічні та рекреаційні функції. Наприклад, в зелених зонах Волгограда, Камишина, Котельникова, Калача створено близько 7 тис. Га штучних насаджень.

Землі приміських зелених зон можуть бути віднесені до земель рекреаційного призначення - різновиди земель особливо охоронюваних територій. До складу зон рекреаційного призначення ч. 11 ст. 35 ГрК включає зони в межах територій, зайнятих міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, пляжами, береговими смугами водних об'єктів загального користування, а також в межах інших територій, що використовуються і призначених для відпочинку, туризму, занять фізичною культурою і спортом.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У цьому випадку відповідно до ст. 105 ЛК в їх межах забороняється господарська та інша діяльність, що надає негативний (шкідливий) вплив на навколишнє середовище, в тому числі: використання токсичних хімічних препаратів для охорони і захисту лісів, в тому числі в наукових цілях; ведення мисливського господарства; ведення сільського господарства; розробка родовищ корисних копалин; розміщення об'єктів капітального будівництва, за винятком лісових стежок, гідротехнічних споруд.

Разом з тим ст. 86 ЗК допускає використання земельних ділянок зі складу земель промисловості та іншого спеціального призначення, на яких розташовані зелені зони, з метою будівництва, реконструкції та експлуатації ліній електропередачі, ліній зв'язку, доріг, трубопроводів та інших лінійних об'єктів, а також за рішенням Уряду РФ з метою будівництва, реконструкції та експлуатації аеродромів.

За функціональним призначенням зелені насадження, що утворюють зелений фонд міських та сільських населених пунктів, розташовуються на трьох видах територій: територіях загального користування (сквери, бульвари, міські ліси і т.д.); територіях обмеженого користування (в межах житлової, промислової та іншої забудови, включаючи древестно-чагарникову рослинність садових, городніх і дачних ділянок; територіях, особливо цінні в культурному відношенні); територіях спеціального призначення (санітарно-захисні, охоронні зони).

Особливе місце серед них займають зелені насадження особливо охоронюваних природних територій міських і сільських населених пунктів, наприклад, які ростуть в дендрологічних парках і ботанічних садах. Така територія отримує особливий еколого-правовий статус.

Слід розрізняти поняття "охорона" і "захист" зелених насаджень. Як вказує Ю. І. Щуплецова, під охороною розуміється весь комплекс заходів по збереженню і розвитку зелених насаджень, а йод захистом тільки ті заходи, які спрямовані на протидії таким шкідливим факторам, як хвороби, шкідники, пожежі [1] . Подібний підхід простежується і в ЛК.

Охорона зеленого фонду міських і сільських населених пунктів передбачає систему заходів, що забезпечують збереження і розвиток системи зелених насаджень, необхідних для нормалізації екологічної обстановки та створення сприятливого навколишнього середовища. Зазначені заходи можуть складатися в покладанні обов'язків на громадян і юридичних осіб, а також у здійсненні заходів з охорони зеленого фонду органами державної влади та місцевого самоврядування.

Одним з напрямків в діяльності з озеленення міських територій є перехід від стратегії створення окремих (поодиноких) зелених острівців до створення (підтримання та відновлення) великих зелених масивів.

Особливе місце серед такого роду зелених насаджень в містах займають міські ліси. Вони відрізняються від інших лісів, перш за все, малою площею займаної території, яка обмежена межами населеного пункту. Крім того, міські ліси, як правило, створені штучно, хоча є приклади того, як природні ліси, що виростали на землях, забудованих міськими населеними пунктами, зазнавали суттєвих змін і перетворювалися в рекреаційні зони.

Поряд з охороною зелених насаджень, найважливішим завданням охорони навколишнього середовища населених пунктів є охорона водних об'єктів, розташованих в їх межах. Цей взаємозв'язок проявляється в тому, що збільшення площі міської забудови збільшує антропогенне навантаження на водні екосистеми, що, в свою чергу, спричиняє погіршення якості питної води та збільшення внаслідок цього смертності населення.

В цілому охорона вод - це система заходів щодо збереження та відновлення водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засмічення і виснаження, а також ліквідації наслідків зазначених явищ. Як і у випадках охорони інших природних об'єктів, завдання охорони вод вирішується за допомогою покладання обов'язків на суб'єктів водних відносин (громадян і юридичних осіб, а також публічно-правові освіти), включаючи вимоги при здійсненні господарської та іншої діяльності, а також за допомогою надання окремим водним об'єктам особливого еколого-правового статусу. При цьому законодавець вказує на особливості охорони поверхневих і підземних вод, а також регулює як загальний порядок охорони вод, так і конкретизацію цих вимог в залежності від виду діяльності або місця розташування джерела забруднення.

У числі загальних обов'язків вищевказаних суб'єктів можна виділити наступні:

- По-перше, охорона водних об'єктів населених пунктів від забруднення. Джерелами забруднення зізнаються об'єкти, з яких здійснюється скидання або інше надходження у водні об'єкти шкідливих речовин, що погіршують якість поверхневих і підземних вод, що обмежують їх використання, а також негативно впливають на стан дна і берегів водних об'єктів. Органи державної влади здійснюють охорону водних об'єктів від усіх видів забруднення, включаючи забруднення через поверхню землі і повітря, причому ситуація тут далеко не ідеальна;

- По-друге, охорона водних об'єктів від забруднення, тобто накопичення в них сторонніх (зазвичай нерозчинних) речовин: будівельного і побутового сміття, деревини і т.д. Реалізація цього обов'язку здійснюється за допомогою встановлення загального заборони на скидання в міські водні об'єкти і поховання в них виробничих, побутових та інших відходів;

- По-третє, попередження та ліквідація аварійного забруднення водних об'єктів, яке виникає при залповому скиданні шкідливих речовин в поверхневі або підземні водні об'єкти і заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди здоров'ю населення, нормальному здійсненню господарської та іншої діяльності, станом довкілля населеного пункту, а також біологічного розмаїття.

  • [1] Див .: Щуплецова Ю. І. Правова охорона зелених насаджень в містах: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. М., 2000. С. 8.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Охорона природної та культурної спадщини в населених пунктах
Природокористування в зеленому фонді міських і сільських населених пунктів
ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Міське і сільське населення.
Загальні відомості про водопостачання населених пунктів
Управління в галузі використання і охорони земель населених пунктів
Пожежа в населеному пункті і на промислових об'єктах
Зонування територій населених пунктів
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук