Навігація
Головна
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОсновні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік...Облік матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізаціїВідображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах...Облік матеріальних запасівОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВУніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення...Облік надходження матеріально-виробничих запасів
 
Головна arrow Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація оперативно-бухгалтерського методу обліку матеріально-виробничих запасів

Правильно оформлена первинна документація по руху МПЗ і чітка організація документообігу є основою їх оперативно-бухгалтерського, або сальдового, методу обліку.

Організація руху матеріалів визначається масштабами виробництва, сформованою практикою постановки складського господарства. Останнє може бути представлено в організації у вигляді центрального складу і різних проміжних складів в структурних підрозділах (дільницях, цехах, виробництвах). Важливе значення має також стан ваговимірювального господарства.

Матеріальні цінності повинні бути розміщені відповідно до їх специфічними властивостями:

• сипучі вантажі - навалом;

• електротовари - в ящиках;

• пиломатеріали - в штабелях;

• інші види матеріалів - в піддонах, осередках і т.п.

У місцях зберігання до кожного виду матеріалів прикріплюється матеріальний ярлик із зазначенням номенклатурного номера матеріалу, одиниці виміру, ціни і ліміту наявності. Все це забезпечує більш чітку постановку оперативного обліку руху матеріальних цінностей, своєчасний контроль над регулюванням їх оптимального запасу.

У картках обліку матеріалів (форма № М-17) ведеться кількісний сортовий облік по кожному найменуванню. Правильність записів у них періодично (раз на тиждень, декаду) підтверджується підписом бухгалтера із зазначенням дати перевірки в графі "Контроль (дата і підпис)". У цьому сутність оперативно-бухгалтерського, або сальдового, методу обліку матеріалів і основна його відмінна риса. Дана процедура є першою стадією поточного контролю з боку бухгалтерії за правильністю ведення поточних операцій по руху матеріалів. З її допомогою стає можливим виключити дублювання складського обліку та обліку в бухгалтерії за кількістю і сумою.

Друга стадія контролю здійснюється в бухгалтерії за даними реєстру здачі документів, що представляється завідувачем складом в двох примірниках окремо по приходу і витраті матеріалів. Періодичність подання такого звіту залежить від обсягу операцій по складу: щодня, один раз в два-три дні або ін., Але в будь-якому випадку не пізніше 1-го числа місяця, наступного за звітним. Одночасно в бухгалтерію із структурних підрозділів організації надходить необхідна інформація про наявність, надходження та використання матеріалів, представлений паю в матеріальних звітах та доданих до них первинних документах. Перший примірник з доданими до реєстру первинними документами (прибутковими ордерами, актами приймання, товарно-транспортними накладними та ін.) Залишається в бухгалтерії під розписку бухгалтера на другому примірнику, який повертається завідувачу складом.

Утримання реєстру здачі документів, що є по суті своїй звітом зазначеної особи, включає в себе номери здаються первинних документів, перелік і загальна їх кількість із зазначенням дати і номера кожного документа. У графі "Кількість додатків до основного документа" відображається кількість аркушів рахунків-фактур, платіжних вимог, специфікацій і т.п. Представлені в бухгалтерію при реєстрі первинні документи по руху МПЗ є об'єктом ретельного контролю та звірки з наявної облікової інформацією про їх русі.

Разом з тим сутність оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу визначає і третя стадія контролю. За даними карток обліку матеріалів в бухгалтерії складається відомість обліку залишків матеріалів на складі. Ці залишки таксируют шляхом множення кількості на ціну за одиницю. Остання вказується, виходячи з варіанта облікової політики по одному з методів оцінки виробничих запасів, розглянутих нами вище. Протаксірованние залишки дозволяють отримати необхідні дані в розрізі окремих облікових груп, по складу і матеріально відповідальних осіб.

Інформація, представлена в сальдових відомостях або відомостях обліку залишків матеріалів, в подальшому використовується для складання зведених облікових регістрів аналогічного назви в цілому по організації за кожний поданий період. З метою підтвердження правильності облікових даних, що містяться в цих відомостях, вони звіряються з даними синтетичного обліку матеріалів.

На складі з обмеженою номенклатурою запасів замість карток обліку матеріалів допускається ведення обліку матеріалів в книзі сортового обліку, що має ті ж реквізити.

Якщо на складах є ЕОМ, то замість зазначених облікових регістрів складаються машинограми - відомості руху і залишків матеріалів, за допомогою яких забезпечується більш гнучка система управління МПЗ організації в розрізі складів і матеріально відповідальних осіб, так як подібну інформацію можна отримувати на будь-яку дату.

Загальна схема управління МПЗ в умовах автоматизації їх обліку представлена на рис. 5.2.

Організація автоматизованого обліку з управління МПЗ дозволяє підприємству вирішувати завдання обліку:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

1) виконання договірних зобов'язань за кожним постачальником;

Управління матеріально-виробничими запасами організації в умовах автоматизованого обліку

Мал. 5.2. Управління матеріально-виробничими запасами організації в умовах автоматизованого обліку

2) відхилень МПЗ від встановлених норм в розрізі окремих найменувань;

3) руху МПЗ за місцями зберігання і споживання.

У процесі вирішення першого завдання контролюється виконання договорів закупівлі матеріалів і комплектуючих виробів по кожному найменуванню, загальними обсягами і термінами поставки по кожному постачальнику. У вихідних формах при необхідності, виходячи із запитів окремих користувачів, зазначена інформація може доповнюватися плановими розрахунками.

При вирішенні другого завдання переслідується мета виявити результат відхилення процесу заготовляння МПЗ щодо встановлених норм. У разі перевищення фактичного обсягу проти зазначених норм величина наднормативних запасів повинна бути об'єктом ретельного аналізу з боку працівників відповідних служб організації. Такий же підхід застосовується в протилежній ситуації, коли потреба в запасах не забезпечена в звітному періоді.

Основною метою вирішення третього завдання є встановлення наявності матеріальних цінностей, за якими не було споживання в звітному році.

В умовах ручної обробки даних з метою ув'язки аналітичного і синтетичного обліку в процесі формування фактичної собівартості МПЗ, виявлення відхилень від їх вартості але обліковими цінами, а також забезпечення належного контролю в розрізі складів і матеріально відповідальних осіб в бухгалтерії складається відомість № 10 "Рух матеріальних цінностей (в грошовому еквіваленті)". Вона складається з двох довідок, трьох розділів і ведеться в організації, що має понад п'ять складів. Якщо їх менше п'яти, складається відомість № 10-а.

Складові фактичної собівартості надійшли матеріальних цінностей згідно з даними журналів-ордерів показуються в довідці 1. У ній наводяться суми по синтетичному рахунку 10 "Матеріали" в розрізі облікових груп по кожному журналу-ордеру, в якому реєструються записи по приходу зазначених цінностей (№ 6, 7 , 10/1 та ін.) і в цілому по всім журналів-ордерів. В даній довідці відображаються зміна залишків але матеріалами в дорозі і фактична собівартість які поступили тих матеріальних цінностей в звітному періоді.

Облікова вартість які поступили цінностей, відображена у відповідному журналі-ордері і в цілому за підсумком, наведена в довідці 2. Її дані в подальшому використовуються для звірки з розд. I відомості № 10 і для розрахунку результатів заготовлення цінностей за звітний місяць.

Перший розділ відомості № 10 "Рух на загальнозаводських складах (за обліковими цінами)" призначений для обліку руху МПЗ по складах загальною сумою без розбивки за синтетичними рахунками і обліковими групами. Заповнюється розділ в оцінці за обліковими цінами, прийнятим в організації. Джерелом його заповнення базується на інформації, представлена в накопичувальних відомостях синтетичного обліку матеріалів по приходу за звітний місяць; його призначення - ув'язка даних аналітичного обліку матеріалів на складі з їх синтетичним обліком у бухгалтерії.

Другий розділ відомості № 10 "Надходження на загальнозаводські склади і залишок по підприємству на початок місяця за синтетичними рахунками і вимагаються обліковими групами" розкриває інформацію про надходження та залишки матеріалів на початок місяця по кожному синтетичному рахунку запасів і обліковими групами. Дані про їх фактичної собівартості і облікової вартості заповнюються на підставі довідок 1 і 2. Ця інформація служить вихідною базою для розрахунку відсотка відхилень шляхом зіставлення фактичної собівартості надійшли і залишилися на початок місяця матеріалів з їх вартістю за обліковими цінами. Надалі відсоток відхилень використовується для обчислення суми відхилень, що відноситься до запасів, витрачених протягом місяця і списаних за напрямками витрат за обліковими цінами. Сума відхилень може бути позитивною або негативною в залежності від розміру сформованих у звітному періоді (з урахуванням вхідного залишку) різних націнок, сум комісійної винагороди, витрат на транспортування, сплату митних зборів, брокерських послуг тощо

Третій розділ відомості № 10 "Витрати матеріальних цінностей" містить дані про витрату за звітний місяць і залишки матеріалів на кінець місяця за обліковими цінами і фактичної собівартості. Залишок матеріалів на кінець звітного місяця за обліковими цінами і фактичної собівартості обчислюється так:

Залишок на початок місяця + Прихід за звітний період - - Витрата за звітний період.

Обороти по надходженню і вибуттю матеріалів за звітний місяць разом з сумами відхилень з метою перевірки правильності зроблених записів звіряються з відповідними показниками журналів-ордерів № 6, 7, 8, 10 і 10/1.

При відсутності загальнозаводських складів у організації облік руху МПЗ в цехових складах (коморах) ведеться в відомості № 11 "Рух матеріальних цінностей (за обліковими цінами) по цехах і цеховим складам" на підставі даних матеріальних і виробничих звітів цехів. Відомість відкривається па місяць. У пий по кожному цеху в розрізі субрахунків до рахунку 10 "Матеріали" записуються показники по наявності і руху відповідних МПЗ за звітний період. Показники відомості № 11 відображаються в розд. 3 по рядку "Відпуск і витрата цехових складів, які є самостійними обліковими одиницями" відомості № 10.

Джерелом заповнення даних облікових регістрів є щомісячні матеріальні звіти цехів, дільниць про наявність та рух МПЗ, які подаються до бухгалтерії в терміни, затверджені графіком документообігу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів, готової продукції, реалізації
Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бухгалтерського обліку
Облік матеріальних запасів
ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Облік надходження матеріально-виробничих запасів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук