Навігація
Головна
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИЕтапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИЕтапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

• предмет судово-бухгалтерської експертизи та його ознаки;

• родові і конкретні об'єкти судово-бухгалтерської експертизи;

• види бухгалтерських документів;

• законодавчу процедуру вилучення бухгалтерських документів;

вміти

• використовувати захисні функції бухгалтерського обліку при виявленні ознак злочинів;

• розрізняти родові і конкретні об'єкти судово-бухгалтерської експертизи;

• розрізняти загальні і спеціальні об'єкти судово-бухгалтерської експертизи;

володіти

• прийомами перевірки окремого бухгалтерського документа;

• навичками виявлення ознак матеріального і інтелектуального підроблення в бухгалтерських документах.

Предмет судово-бухгалтерської експертизи

Знання предмета та об'єктів будь-якої судової експертизи має істотне методологічне значення. Предмет судової експертизи в поєднанні з об'єктом є критерієм розмежування різних видів експертиз, визначення компетенції експертів, а також можливостей для розв'язання поставлених ними завдань.

У "Словнику основних термінів судової експертизи" вказується, що "предмет експертизи визначається об'єктом експертних досліджень і питаннями слідчого (судом)" [1] . Дане визначення передбачає залежність предмета судової експертизи від двох взаємопов'язаних складових: а) об'єкта досліджень; б) питань, поставлених перед експертом слідчим або судом.

Взаємозв'язок предмета і об'єкта судово-бухгалтерської експертизи обумовлена тим, що направляються експерту носії інформації (бухгалтерські та інші документи, матеріали справи і т.п.) піддаються дослідженню з метою встановлення фактичних даних, що входять в предмет даної експертизи.

До предмету судово-бухгалтерської експертизи відносяться фактичні дані, які характеризуються сукупністю наступних ознак:

1) вони пов'язані з об'єктами бухгалтерського обліку економічного суб'єкта;

2) вони знайшли відображення в бухгалтерському обліку;

3) їх межі визначаються питаннями, поставленими слідчим (судом);

4) наявність висновку, зробленого фахівцем в області бухгалтерського обліку.

Специфіка бухгалтерського обліку, що відрізняє його від інших господарських обліків, полягає в наявності у нього нормативно визначених ознак, які передбачають формування документованої, систематизованої інформації про об'єкти обліку (ч. 2 ст. 1 Закону № 402).

Під документуванням в бухгалтерському обліку розуміється суцільне, безперервне оформлення всього облікового процесу бухгалтерськими документами. Кожен факт господарського життя підлягає оформленню первинними документами (ч. 1 ст. 9 Закону № 402), що надає даним бухгалтерського обліку юридичну силу.

Систематизація бухгалтерського обліку має на увазі сукупність всіх об'єктів обліку, пов'язаних між собою і утворюють функціональну єдність, регульоване нормами законодавства.

До числа об'єктів бухгалтерського обліку економічного суб'єкта (ст. 5 Закону № 402) відносяться: факти господарського життя; активи; зобов'язання; джерела фінансування його діяльності; доходи; витрати; інші об'єкти, встановлені федеральними стандартами.

Багато протиправні операції знаходять відображення в економічній інформації, особливо в бухгалтерських документах, які є найбільш доступними для їх фальсифікації різними учасниками господарських операцій. У зв'язку з цим документування в сфері бухгалтерського обліку набуває особливого значення для подальших досліджень, що проводяться експертом-бухгалтером.

Аналіз бухгалтерських та інших документів здійснюється експертом-бухгалтером за допомогою застосування різних методик. Встановлені ним надалі фактичні дані виступають лише в якості відомостей про факти, оскільки сам експерт не є кінцевим суб'єктом доказування, і остаточне визнання отриманих фактів як джерело доказів проводиться відповідно до процесуального законодавства і відноситься до компетенції суду.

Предмет судово-бухгалтерської експертизи обмежений переліком спеціальних питань, сформульованих ініціатором проведення експертизи, які відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. При цьому експерт не може вийти за межі досліджуваних питань і здійснювати дії, що відносяться до компетенції слідчого або суду.

Предмет даної експертизи передбачає правильну і точне формулювання питань, які знаходять відображення в постанові (ухвалі) слідчого (суду). Саме предмет судово-бухгалтерської експертизи є загальним критерієм для грамотної постановки експерту-бухгалтеру питань, які відносяться до його компетенції.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Предмет судово-бухгалтерської експертизи обмежується переліком спеціальних питань, що належать до сфери компетенції експерта-бухгалтера.

При постановці питань експерту-бухгалтеру слідчим (судом) виділяються наступні вимоги:

- Необхідно чітко формулювати питання, уникаючи необґрунтованих узагальнень (наприклад, які порушення нормативних правових актів допущені в бухгалтерському обліку);

- Зміст питань повинно викликати необхідність експертно-бухгалтерського дослідження, а не носити довідковий характер (наприклад, якими документами оформляється видача грошей з каси; хто повинен стежити за своєчасністю надання відпусток матеріально відповідальних осіб);

- Постановка питань повинна бути логічною і послідовною, короткою і чіткою [2] .

При виробництві судово-бухгалтерської експертизи досліджуються способи ведення бухгалтерського обліку, прийоми здійснення господарських операцій, піддаються аналізу первинні бухгалтерські документи, облікові регістри і одночасно виявляються способи спотворення бухгалтерського обліку, а також їх вплив на результат фінансово господарської діяльності економічного суб'єкта.

Під предметом судово-бухгалтерської експертизи розуміється достовірність відображення в системі бухгалтерського процесу інформації про об'єкти обліку, щодо яких експерт-бухгалтер дає висновок з питань, поставлених на його вирішення слідчим, судом.

Виділяється: а) родової (видовий); б) конкретний (приватний) предмет даної експертизи.

Родовий (видовий) предмет судово-бухгалтерської експертизи визначається компетенцією експерта даної експертної спеціальності і можливостями цього виду експертизи, які передбачають дослідження записів бухгалтерського обліку з метою встановлення наявності або відсутності в них перекручених даних [3] .

Конкретний (приватний) предмет - це коло питань, що вирішуються даною експертизою, який не може виходити за рамки родового об'єкта. Конкретний предмет має значення для підбору експерта, визначення його компетенції в області бухгалтерського обліку. Наприклад, експерт має право знайомитися тільки з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до предмета судової експертизи (п. 1 ч. 2 ст. 57 КПК України) і давати висновок в межах своєї компетенції з питань, що мають відношення до предмету експертного дослідження (п. 4 ч . 3 ст. 57). Експерт не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомі у зв'язку з виробництвом експертизи, якщо вони не належать до предмета даної судової експертизи (ч. 2 ст. 205 КПК України).

При визначенні конкретного (приватного) предмета судово-бухгалтерської експертизи враховуються два критерії: спеціальний і юридичний.

Спеціальний критерій обумовлений рівнем розвитку обліково-економічних знань і досконалістю експертних методик.

Юридичний критерій міститься в нормах права, які застосовуються слідчим (судом), і в нормативних правових актах. Він не тільки відображає приватний предмет експертизи, але і відповідає проектами рішень керівництва підприємства, які ставляться на дозвіл експерту слідчим (судом).

Предмет судово-бухгалтерської експертизи повинен відповідати вимогам різних галузей процесуального права, виходячи з відмінностей і особливостей кримінального, цивільного і арбітражного судочинства

  • [1] Словник основних термінів судової експертизи. М .: МАУП, 1989. С. 235.
  • [2] Білуха Η. Т. Судово-бухгалтерська експертиза. М, 1993. С. 54.
  • [3] Див .: Наказ МВС Росії від 29 червня 2005 р №511, яким схвалено Перелік пологів (видів) експертиз, вироблених в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Російської Федерації.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук