Навігація
Головна
Призначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у...Особливості призначення і виробництва судово-бухгалтерської...ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизиПроцесуальний порядок призначення і виробництва судово-медичної...
Призначення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному...Призначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у...ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Судово-психологічна експертиза в судочинствіМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

фактичні і юридичні підстави призначення судово-бухгалтерської експертизи;

• алгоритм обов'язкових дій при призначенні судово-бухгалтерської експертизи;

• права та обов'язки слідчого при призначенні судово-бухгалтерської експертизи;

• повноваження експерта-бухгалтера при проведенні експертизи;

• структуру висновку експерта-бухгалтера;

вміти

• складати постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи;

• здійснювати взаємодію з експертом-бухгалтером при призначенні і проведенні експертизи;

• розрізняти підстави призначення додаткової, повторної і комісійної судово-бухгалтерської експертизи;

• розрізняти процесуальні етапи виробництва судово-бухгалтерської експертизи;

володіти

• навичками призначення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному, цивільному, арбітражному судочинстві;

• прийомами формулювання питань експерту-бухгалтеру для вирішення їх в ході експертного дослідження.

Організація призначення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному судочинстві

Призначення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному судочинстві не відноситься до обов'язкових випадків призначення судових експертиз, передбачених ст. 196 КПК РФ. Найчастіше вона призначається при розслідуванні економічних і податкових злочинів, перш за все розкрадань, скоєних посадовими і матеріально відповідальними особами, коли висновків документальної ревізії фінансово-господарської діяльності може не вистачити для доведення.

Для призначення судово-бухгалтерської експертизи необхідна сукупність фактичних і юридичних підстав.

Фактичними підставами є такі:

- Є протиріччя між висновками ревізії і матеріалами кримінальної справи, а також між висновками первинної і повторної ревізій;

- Ревізор не прийняв до обліку пред'явлені посадовими і матеріально відповідальними особами документи;

- Відсутнє документальне підтвердження висновків ревізора про недостачу, що не диференційована за матеріально відповідальними особами;

- Ревізія проведена без участі посадових і матеріально відповідальних осіб або в неповному обсязі: без освітлення окремих епізодів злочинної діяльності, використання чорнових записів, вилучених у посадових осіб;

- Виник сумнів в правильності обчислення розміру шкоди або коли застосовуються ревізором методи визначення шкоди викликають сумніви;

- Є обгрунтовані клопотання обвинуваченого у кримінальній справі, що заперечують висновки ревізії, і ін.

Юридичні підстави призначення судово-бухгалтерської експертизи містяться в галузевому процесуальному законодавстві (ст. 144, 195 КПК України, ст. 79 ЦПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ) і реалізуються шляхом винесення дізнавачем, слідчим, керівником слідчого органу постанови або судом ухвали про її призначення.

У кримінальному судочинстві орган дізнання, слідчий, керівник слідчого органу має право призначити судово-бухгалтерську експертизу до порушення кримінальної справи під час перевірки повідомлення про злочин, брати участь в її виробництві і отримувати висновок експерта (ч. 1 ст. 144 КПК України).

На слідчого відповідно до ст. 38 КПК РФ покладається обов'язок збирання доказів, на основі яких встановлюються наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка його вчинила, та інші обставини. Ці дані встановлюються показаннями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновками експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій та іншими документами.

Наявність в кримінальній справі довідок, актів внутрішнього контролю, висновків аудиторів, результатів відомчого дослідження, які можуть бути представлені керівниками підприємств і організацій, не можуть підміняти висновок експерта та бути підставою для відмови в призначення судово-бухгалтерської експертизи.

Перед призначенням судово-бухгалтерської експертизи співробітник органу попереднього розслідування повинен виконати наступні дії:

1) визначити фактичні, юридичні підстави і момент призначення судово-бухгалтерської експертизи;

2) підготувати необхідні документи і матеріали кримінальної справи;

3) здійснити вибір судово-експертної установи, де вона буде проводитися;

4) оформити постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства;

5) ознайомити з постановою підозрюваного, обвинуваченого і його захисника, роз'яснити їм права, передбачені ст. 198 КПК України;

6) вирішити клопотання в разі їх заяви підозрюваним, обвинуваченим, його захисником і потерпілим;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

7) направити постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи з усіма документами і матеріалами кримінальної справи в судово-експертної установи або експерта;

8) повідомити експерту-бухгалтеру про свою присутність чи відсутність при проведенні експертизи.

Визнавши зібрані для виробництва судово-бухгалтерської експертизи матеріали достатніми, слідчий приймає рішення про її призначення. Документом, які реалізують рішення слідчого, є постанова, яка відноситься до обов'язкових процесуальним актам, і його не підміняє інший документ. Судова експертиза вважається призначеною з моменту винесення постанови.

Постанова про призначення судово-бухгалтерської експертизи складається у двох примірниках і структурно складається з трьох частин: вступної, описової та резолютивної.

Вступна частина містить: дату, місце складання, інформацію по справі, по якому складено постанову (номер, кваліфікація та ін.).

В описовій частині вказується коротка фабула справи і обставини, в зв'язку з якими виникла потреба в спеціальних знаннях. При необхідності може здійснюватися опис особливостей об'єктів, що підлягають дослідженню, які можуть мати значення для обгрунтованості висновків експерта.

Резолютивна частина містить вказівку на рід і вид експертизи, що формулюються слідчим питання, що виносяться на вирішення експерта, особа, якій доручається її виробництво, документи і матеріали справи, надані в розпорядження експерта-бухгалтера.

На вирішення експерта можуть бути поставлені різноманітні питання, пов'язані з особливостями розслідування кримінальної справи і специфікою обліку, наявної в різних видах економічної діяльності.

Неточна редакція питань не може служити підставою для відмови експерта дати висновок. З приводу формулювання питань слідчий може проводити консультації з кваліфікованим бухгалтером. Консультантом може бути, зокрема, і майбутній експерт у справі. Такого роду непроцесуальна консультація часто є необхідною, оскільки від правильності поставлених питань залежать повнота дослідження і дотримання термінів проведення експертизи.

Доцільно ставити перед експертом лише вузлові питання, які стосуються певних обставинах розслідування справи: наприклад, про якість документальної ревізії, розмірі і періоді освіти матеріального збитку, правильності постановки бухгалтерського обліку, про достовірність цього обліку, про певні господарські операції в даній організації і т.п .

При постановці питань і завдань можуть використовуватися їх наступні формулювання [1] .

1. Чи відповідає організація обліку і звітності на даному підприємстві (установі) вимогам бухгалтерського обліку; якщо ні, то які є відступи від нормативних документів, що регламентують постановку обліку і звітності?

2. Яким чином має бути оформлено списання сировини?

3. Чи правильно оформлено списання товарів через їх псування, і на яку суму списані товари?

4. Чи можливо шляхом аналізу документів перевірити законність здійснення даної фінансово-господарської операції?

5. Як повинен бути оформлений витрата коштів в певний період і які допущені відступи?

6. Яким чином нестача товарно-матеріальних цінностей повинна бути відображена в обліку?

7. Визначити реальність валюти балансу конкретного підприємства (ТОВ) на момент виходу учасників зі складу засновників.

8. За даними бухгалтерського обліку дати оцінку дійсної вартості майна товариства, що підлягає виплаті учасникам на момент їх виходу зі складу засновників.

9. Дати оцінку показнику прибутку товариства на конкретний момент.

10. Визначити частину прибутку, яка підлягає виплаті вибулим засновникам, і т.п.

Питання і завдання, які ставляться на дозвіл експертами бухгалтера, дуже різноманітні і залежать від індивідуальних особливостей розслідуваної кримінальної справи, ситуації, що склалася, способу злочину, предмета дослідження і т.п.

Всі питання, що формулюються експерту-бухгалтеру, можна об'єднати в п'ять груп.

Перша група питань стосується визначення достовірності здійснення операцій перевіряються.

Друга група служить для встановлення сум, періодів освіти нестач (надлишків) товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і винних в цьому осіб.

Третя група питань покликана визначити обґрунтованість відмови ревізорів (членів інвентаризаційної комісії) прийняти облікові документи, пред'явлені матеріально відповідальними особами.

Питання четвертої групи спрямовані на встановлення суми матеріального збитку, заподіяного діями конкретних посадових і матеріально відповідальних осіб.

П'ята група питань пов'язана з необхідністю дослідження правильності висновків фактичних перевірок (інвентаризацій, документальних ревізій) і ін.

Шоста група питань стосується проведення складних розрахунків, пов'язаних з висновками експертів інших спеціальностей і іншими матеріалами справами [2] .

Матеріали, необхідні експерту-бухгалтеру для проведення експертизи у конкретній кримінальній справі, визначає слідчий. Однак експерт може клопотати про надання додаткових матеріалів і після призначення експертизи.

Для виробництва експертного дослідження експерту надаються такі документи: первинні документи; журнали-ордери; акти інвентаризацій і ревізій; протоколи допитів свідків, обвинувачуваних; протоколи очних ставок; висновки експертів інших галузей знань (результати товарознавчої, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз), неофіційні облікові документи та ін.

Експерт-бухгалтер, маючи в своєму розпорядженні матеріалами бухгалтерського обліку для відповіді на поставлені питання, не повинен відмовлятися від використання інших даних, зокрема від застосування неофіційною облікової документації (книги чорнових схилів, акти неофіційного зняття залишків, чорнові записи облікових операцій і ін.). Зазвичай ці документи фіксують економічні явища і складаються матеріально відповідальними і іншими особами за їх ініціативою. Вони характеризують рух товарно-матеріальних цінностей, розмір матеріального збитку і час його виникнення, розподіл сум матеріального збитку між посадовими і матеріально відповідальними особами. Такі документи знаходяться поза бухгалтерським контролю і самостійного доказового значення не мають, але можуть бути успішно використані правоохоронними органами при оцінці виявлених фактів і визначенні ступеня винності окремих працівників у допущених порушеннях і зловживаннях.

Труднощі використання неофіційної облікової документації в експертизі багато в чому пов'язані з різноманіттям форм цих документів і значною різницею в їх оформленні. У неофіційних документах можуть міститися неясні, неповні і неточні записи. Незважаючи на це, експерт може їх зіставити з даними бухгалтерського обліку за цими ж операціями і визначити причину розбіжності між ними.

Разом з тим дуже важливо, щоб експерту-бухгалтеру передавалися лише такі матеріали, які дійсно потрібні для всебічного вирішення питань експертизи - щоб уникнути невиправданої витрати сил і засобів та подовження термінів проведення експертизи. У той же час безпідставне обмеження обсягу досліджуваних матеріалів може звузити можливості експертизи і стати причиною недостатньої її повноти. Неповнота матеріалів, представлених експерту, зазвичай є наслідком труднощів органів дізнання, слідчого в визначенні обсягу та меж дослідження. У таких випадках ініціатору, який призначив експертизу, слід проконсультуватися з експертом-бухгалтером.

У процесі розслідування кримінальної справи слідчий паралельно з проведенням експертизи здійснює комплекс слідчих дій. При необхідності використання спеціальних бухгалтерських знань в цих діях може брати участь експерт-бухгалтер (наприклад, при допиті матеріально відповідальних осіб і бухгалтерів, а також під час проведення обшуку, де можуть бути виявлені бухгалтерські документи і чорнові записи).

З постановою про призначення судово-бухгалтерської експертизи слідчий знайомить підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника і роз'яснює їм права, передбачені ст. 198 КПК РФ, про що складається протокол, який підписується слідчим і особами, які ознайомлені з постановою (ч. 3 ст. 195 КПК України).

Для зменшення термінів проведення судово-бухгалтерської експертизи, а також отримання більш переконливого висновку допустимо доручення проведення експертизи кільком експертам з окремих розділів, епізодами або питань справи. Коли експертиза проводиться декількома експертами, вони можуть дати як окремі висновки, так і загальне (якщо їх висновки не мають протиріч).

Винесена постанова про проведення експертизи направляється слідчим, органом, суддею керівнику державного судово-експертної установи. Постанова розглядається керівником експертної установи протягом доби і фіксується в журналі реєстрації експертиз.

  • [1] Детальніше див .: Судово-бухгалтерська експертиза // Судові експертизи / відп. ред. Н. А. Селіванов. М., 1990.
  • [2] Див .: Єрьомін С. Г. Судова бухгалтерія: підручник. М .: ЦОКР МВС Росії, 2005. С. 336.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Призначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у кримінальних справах
Особливості призначення і виробництва судово-бухгалтерської експертизи в цивільному і арбітражному процесах
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизи
Процесуальний порядок призначення і виробництва судово-медичної експертизи
Призначення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному судочинстві
Призначення і виробництво судово-бухгалтерської експертизи у кримінальних справах
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-психологічна експертиза в судочинстві
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук