Навігація
Головна
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизиМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИСУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗАСУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗАПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИСНОВКУ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИСудово-біологічні експертизиПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИСудово-бухгалтерська експертиза
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Висновок судово-бухгалтерської експертизи

За результатами проведеного дослідження експерт-бухгалтер складає висновок, під яким в різних галузях судочинства розуміється письмову мотивовану відповідь на поставлені питання обізнаного особи, залученого в якості експерта, сформульований на основі його спеціальних бухгалтерських знань в результаті всебічного, повного і об'єктивного дослідження поданих матеріалів.

Висновок експерта-бухгалтера - це процесуальний документ, в якому експерт доводить свої висновки до відома органу або особи, яка призначила експертизу. Усні відповіді експерта в ході допиту його на слідстві або в суді лише роз'яснюють письмовий висновок, але не можуть його замінити. Всі галузі процесуального права відносять висновок до числа найважливіших джерел доказів (ст. 74 КПК України, ст. 55 ЦПК РФ, ст. 64 АПК РФ, ст. 26.2 КоАП РФ).

Експерт не має права засновувати свій висновок на документах, що не долучені слідчим до справи. В той же час

висновок буде некомпетентним, якщо експерт врахує не всі подані йому матеріали, які мають значення для вирішення питань, поставлених перед ним.

Висновок експерта-бухгалтера в кримінальному судочинстві складається відповідно до вимог ст. 57, 204 КПК України. Висновок повинен бути об'єктивним і достовірним, а викладені в ньому факти - безперечними.

Головним критерієм об'єктивності і достовірності висновків експерта є їх обгрунтованість первинної облікової документації, яка підтверджує факт здійснення господарської операції, що стала об'єктом розслідування і дослідження експертизою. При цьому експерт-бухгалтер зобов'язаний не тільки вказувати на певні факти, а й пояснювати їх, щоб висновок був зрозуміло всім учасникам кримінального, цивільного або арбітражного процесів. З метою наочності він може використовувати аналітичні таблиці з результатами порівняльного аналізу. Великі за обсягом таблиці можуть наводитися не в тексті, а у вигляді додатку до висновку.

В експертних установах ув'язнення зазвичай складаються на спеціальному бланку, де зазначаються найменування, адреса і телефон установи.

Висновок складається з трьох частин: вступної, дослідницької, заключній (висновків).

У вступній частині вказуються:

- Найменування експертизи та її вид (додаткова, повторна, комісійна);

- Дата, час і місце проведення бухгалтерської експертизи;

- Відомості про експерта: прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, вчений ступінь і звання, посада;

- Дати надходження матеріалів на експертизу і підписання висновку;

- Підстава для проведення експертизи (ким і коли винесено постанову);

- Перелік матеріалів, що надійшли;

- Відомості про попередження експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку;

- Відомості про осіб, які були присутні при проведенні експертизи, їх процесуальне становище;

- Питання, поставлені на вирішення експерта.

Питання наводяться в тому формулюванні, в якій вони були сформульовані в постанові про призначення експертизи. Експерт не має права їх групувати і повинен викласти в тій послідовності, в якій забезпечується найбільш доцільний порядок виробництва дослідження. У разі виробництва додаткової або повторної експертизи наводяться відомості про попередні експертизах.

Дослідницька частина передбачає докладний опис процесу дослідження і його результатів, а також наукове обґрунтування викладених фактів. У цій частині висвітлюються:

- Обставини справи, що мають значення для дачі висновку і прийняті експертом в якості вихідних даних;

- Відомості про клопотаннях експерта про надання додаткових матеріалів та результати їх розгляду із зазначенням дат їх заяви та отримання;

- Зміст етапів дослідження із зазначенням методів дослідження, умов їх застосування і отриманих результатів;

- Відомості про застосовані методиках, якими експерт-бухгалтер керувався при вирішенні питань;

- Виявлення експертом з власної ініціативи істотні обставини, з приводу яких йому не були поставлені питання;

- Посилання на додатки і необхідні пояснення до них;

- Причини неможливості вирішення окремих питань у повному або необхідному в постанові обсязі;

- Оцінка окремих етапів дослідження, аналіз отриманих результатів в цілому, обґрунтування і формулювання висновків по вирішуваних питань.

Кожному питанню, разрешаемому експертом, має відповідати певний розділ дослідницькій частині висновку. При необхідності одночасного дослідження двох або більше взаємопов'язаних питань результати викладаються в одному розділі. У разі неможливості дати відповідь на поставлене запитання вказуються причини.

При складанні цього розділу укладення повинні дотримуватися вимоги об'єктивності, логічної та хронологічної послідовності викладу матеріалу, стислості і ясності формулювань.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У заключній частині укладення викладаються висновки експерта-бухгалтера, які повинні бути чітко сформульовані, щоб не допускати різних тлумачень. Вони викладаються у вигляді відповідей на поставлені питання і в тій послідовності, в якій ці питання були вказані у вступній частині. На кожне поставлене питання має бути дана відповідь по суті або вказано на неможливість його вирішення.

Висновок є кінцевою метою експертного дослідження і має доказове значення у справі. Сформульовані експертом-бухгалтером висновки повинні відповідати певним вимогам. До них відносяться: а) кваліфікованість - експерт може формулювати тільки такі висновки, для побудови яких необхідна досить висока кваліфікація, відповідні спеціальні знання; б) визначеність - неприпустимі невизначені, двозначні висновки, що дозволяють різне тлумачення укладення; в) доступність - в процесі доведення повинні бути використані тільки такі висновки експерта, які не вимагають інтерпретації за допомогою спеціальних знань, є доступними для осіб, які здійснюють розслідування і судовий розгляд.

Відрізняються такі форми висновків: а) категоричні (позитивні, негативні); в) альтернативні; г) умовно-певні [1] .

Категорично ствердну (позитивний) висновок - це достовірний висновок про досліджуваний факт незалежно від умов його існування. Дані висновки мають найбільшу силу, будучи вагомими джерелами фактичних даних, які використовуються в процесі доведення. Негативний висновок передбачає заперечення існування факту, щодо якого перед експертом на дозвіл поставлено питання.

Альтернативний висновок формулюється в разі, якщо експерту не вдалося знайти в процесі дослідження єдиного варіанта вирішення поставленого питання. Такий висновок передбачає наявність взаємовиключних фактів. Подібний висновок може бути обумовлений неправильним формулюванням питань, поставлених на вирішення експерта.

Умовно-певний висновок можливий при визнанні факту в залежності від певних обставин, достовірності і доведеності інших фактів. Даний висновок відображає неповну внутрішню психологічну переконаність експерта, неможливість досягнення нею повного уявлення про досліджувані факти.

Висновки про обставини, що мають значення для справи, по якому експерту були поставлені питання, але які були встановлені в ході дослідження, викладаються в кінці висновку.

Кожна сторінка висновків і додатку до нього підписуються експертом, який проводив дослідження, і засвідчуються печаткою експертної установи. Висновок складається в двох примірниках: перший пред'являється до органу, який призначив експертизу, другий залишається в експертній установі. Висновок експерта-бухгалтера має містити наступні основні положення:

- Опис порушень, допущених посадовими і матеріально відповідальними особами;

- Період, протягом якого відбувалися порушення;

- Розмір збитку;

- Факти, що сприяють вчиненню і приховуванню порушень;

- Особи, відповідальні за контроль операцій, за якими виявлені порушення, та ін.

Не допускається наявність у висновку експерта-бухгалтера юридичних термінів: зловживання, недбалість, викрадення, привласнення, розтрата і т.п., а також розгляд питань юридичної кваліфікації, провини підозрюваного, мотивів і цілей вчинення злочину.

Додатки до висновку експерта-бухгалтера є відомості, таблиці, графіки, схеми, аналітичні розрахунки, які деталізують проведене експертне дослідження. На дані матеріали, які ілюструють проведене дослідження, виробляються посилання в експертному висновку. Якщо досліджувані документи підтверджуються матеріалами кримінальної справи (допитами свідків, обвинувачених, очними ставками і ін.), То робляться посилання із зазначенням тому і аркушів справи.

На додатку проставляються номер і дата укладення, за яким вони складені. Кожна сторінка додатка пронумеровується, підписується експертом-бухгалтером і є невід'ємною частиною висновку експерта.

Висновок і додаток підписуються експертом або комісією експертів (ст. 25 Закону № 73), які проводили дослідження, і засвідчуються печаткою експертної установи. Висновок складається в двох примірниках: перший пред'являється до органу або особі, що призначив експертизу, другий залишається в судово-експертній установі.

  • [1] Див .: Корухов Ю. Г. Судова експертиза в кримінальному процесі: практичний посібник для експертів і суддів. М., 2012. С. 24.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Оформлення висновку про виробництво судово-бухгалтерської експертизи
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИСНОВКУ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-біологічні експертизи
ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-бухгалтерська експертиза
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук