Навігація
Головна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПрофілактичні заходи, спрямовані на попередження екстремістської...ПРАВОВА ОСНОВА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ...Типологія клієнтів і цільових груп профілактичної діяльностіЗабезпечення санітарно-побутового та лікувально-профілактичного...Експертна оцінка успішності спортивної діяльностіПро державну судово-експертної діяльності в Російській ФедераціїМетоди експертних оцінок та моделі організації складних експертизСудово-психологічна експертна оцінка психічної діяльності...Профілактичні заходи
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експертно-профілактична діяльність

У процесі доказування у кримінальному судочинстві підлягають виявленню обставини, що сприяють вчиненню злочину (ч. 2 ст. 73 КПК України). У зв'язку з цим слідчий (суд) ставить задачу їх виявлення під час здійснення будь-якої слідчої дії, в тому числі при призначенні експертизи.

Проведені дослідження переконливо підтверджують, що 21% дізнавачів і слідчих називають судову експертизу в числі слідчих дій, при виробництві яких найбільш часто виявляються причини і умови вчинення конкретних злочинів [1] . Дана діяльність включає закономірності виявлення, дослідження, оцінки, фіксації та використання експертом криміналістично значимої інформації про обставини, що сприяють вчиненню і приховуванню злочинів, з метою нейтралізації вказаних обставин.

Розслідування справи не може бути повним і всебічним, якщо не виявлені обставини, що сприяють вчиненню злочину, тому, призначаючи судово-бухгалтерську експертизу, орган дізнання, слідчий, суд ставлять на її дозвіл питання, не тільки спрямовані на ефективне здійснення розслідування, а й стосуються причин і умов скоєння злочину. Дані питання не повинні виходити за межі компетенції експерта-бухгалтера і його правового статусу.

Експертна профілактична діяльність - це діяльність судового експерта, яка б враховувала отриманої криміналістичної інформації і спрямована на розробку спеціальних заходів (рекомендацій) для усунення обставин вчинення злочинів та доведення їх до відома дізнавача, слідчого, суду.

Основними завданнями профілактичної діяльності експерта-бухгалтера є:

- Максимальне використання можливостей експертизи для встановлення спотворень даних бухгалтерського обліку;

- Розробка в рамках експертного дослідження профілактичних заходів (організаційних, правових і ін.);

- Розширення непроцесуальних форм діяльності експерта для вироблення рекомендацій попереджувального характеру;

- Взаємодія експерта з дізнавачем, слідчим, судом з метою координації профілактичної діяльності.

До видам профілактичних заходів, здійснюваних експертом-бухгалтером, відносяться: а) соціально-економічні, спрямовані на поліпшення діяльності економічного суб'єкта і забезпечення виконання зобов'язань щодо своєчасної видачі зарплати працівникам організації та різних соціальних виплат; б) технічні, що передбачають необхідність наявності або установки технічних засобів, що забезпечують умови зберігання, транспортування, відпустки товарно-матеріальних цінностей; в) правові, що включають в себе вдосконалення підзаконних нормативних правових актів (наказів, інструкцій, положень та ін.), що регламентують функціональні обов'язки посадових осіб, права та обов'язки матеріально відповідальних осіб, організацію обліку і норми списання матеріальних цінностей та ін.

Здійснення профілактичної діяльності експертами бухгалтера нерозривно пов'язане з використанням захисних функцій бухгалтерського обліку. Певне значення для встановлення причин і умов підготовки і скоєння злочинів має попереджувальна і следообразующая функція.

Попереджувальна (превентивна) функція пов'язана з попереднім і поточним фінансовим контролем, здійснюваним безпосередньо економічним суб'єктом. Ця функція ускладнює вчинення правопорушень у сфері бухгалтерського обліку та дозволяє експерту-бухгалтеру визначити коло осіб, на яких було покладено контроль за обліково-економічними процесами.

Следообразующая функція формує сліди вчиненого протиправного діяння, які можуть бути виявлені в процесі дослідження документів експертом-бухгалтером.

Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є дослідження змісту різного виду документів, що відображають факти господарського життя і стан об'єктів бухгалтерського обліку. В процесі їх дослідження експерт-бухгалтер може встановлювати різні обставини справи, що сприяють вчиненню економічних злочинів. До них відносяться:

- Недоліки бухгалтерського обліку;

- Низька якість проведених ревізій і інвентаризацій;

- Порушення касової та фінансової дисципліни;

- Відсутність внутрішнього контролю за дотриманням відповідних нормативних правових актів у сфері бухгалтерського обліку;

- Завищення вартості виконаних робіт і необгрунтоване нарахування заробітної плати;

- Порушення правил обліку та обігу товарно-матеріальних цінностей;

- Несвоєчасне або неповне оприбуткування грошових коштів;

- Механізм утворення надлишків і особи, причетні до цього;

- Поверхневий аналіз посадовими особами і контролюючими органами матеріалів інвентаризації та ін.

У процесі експертної діяльності виявляються різні форми експертної ініціативи, що дозволяють вирішувати важливу задачу - витяг в процесі виробництва судово-бухгалтерської експертизи інформації, яка сприяє профілактиці причин і умов підготовки та скоєння злочинів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Слід виділити наступні форми профілактичної діяльності експерта-бухгалтера: 1) процесуальну; 2) непроцессуальную.

Процесуальною формою експертної діяльності є здійснення судової експертизи і дача висновку за її результатами. Експерт, досліджуючи питання, поставлені на його вирішення, а також за власною ініціативою виявляє на основі використання спеціальних знань причини правопорушень і розробляє профілактичні заходи для недопущення їх повторення в майбутньому господарської діяльності економічного суб'єкта. Причини правопорушень виявляються на дослідницькій частині експертизи і після систематизації відображаються в окремому розділі висновку або оформляються ініціативної запискою, яка надсилається разом з висновком для реалізації слідчому або до суду.

Експерт-бухгалтер при виявленні причин і умов вчинення конкретних злочинів може відобразити в своєму висновку заходи з питань організації бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю. Рекомендації експерта повинні бути обгрунтованими, конкретними і не втручатися в господарську діяльність економічного суб'єкта.

У висновку можуть міститися вказівки на конкретні обставини, що зумовили або полегшили вчинення економічного злочину. Наприклад, з метою виявлення порушень нормативних правових актів і положень з бухгалтерського обліку експерт-бухгалтер може в межах своєї компетенції встановити невідповідність дій посадових і матеріально відповідальних осіб вимогам даних актів, порушення правил документообігу, процедури контрольно-ревізійних заходів та інші відхилення, що сприяють вчиненню злочину .

За допомогою висновку експерта-бухгалтера суд і учасники кримінального процесу мають можливість усвідомити обставини, що сприяють підготовці і здійсненню економічного злочину.

Слідчий, суд, реалізуючи пропозиції, рекомендації профілактичного характеру, викладені у висновку експерта-бухгалтера, перевіряють обґрунтованість запропонованих заходів і при відсутності сумнівів в обгрунтованості використовують їх в сукупності з іншими доказами для підготовки подання (визначення) щодо усунення обставин скоєння злочину.

Експерт має право давати висновок в межах своєї компетенції, в тому числі з питань, хоча і не містяться в постанові про призначення судової експертизи, але які мають відношення до предмету експертного дослідження (п. 4 ч. 3 ст. 57 КПК України). При цьому відображення висновків експерта в укладанні про заходи попереджувального характеру має процесуальний характер і юридичну силу. Отримана при цьому слідчим (судом) інформація може сприяти підвищенню якості розслідування та профілактики злочинів.

Специфіка одержуваної експертом-бухгалтером інформації і можуть бути вирішені їм завдання дозволяють використовувати дану інформацію для профілактики економічних, податкових, посадових та інших злочинів на самих ранніх стадіях прояви криміногенних факторів.

Непроцесуальна форма експертної профілактики має істотне значення для оптимізації судово-експертної діяльності та включає в себе узагальнення контрольно-ревізійної і судово-експертної практики з метою підготовки профілактичних рекомендацій.

Експертна профілактична діяльність не обмежується встановленням фактів, які знаходяться в прямому причинному зв'язку з досліджуваним експертом-бухгалтером подією. Вона повинна бути спрямована не тільки на усунення причин, які їм виявлені, але і на ліквідацію інших недоліків (економічного, організаційного характеру), які можуть використовуватися згодом для здійснення економічних злочинів.

  • [1] Данилова С. І. Профілактична діяльність слідчого і дізнавача: монографія. М .: ВНДІ МВС РФ, 2003. С. 43.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Профілактичні заходи, спрямовані на попередження екстремістської діяльності
ПРАВОВА ОСНОВА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Типологія клієнтів і цільових груп профілактичної діяльності
Забезпечення санітарно-побутового та лікувально-профілактичного обслуговування працівників
Експертна оцінка успішності спортивної діяльності
Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації
Методи експертних оцінок та моделі організації складних експертиз
Судово-психологічна експертна оцінка психічної діяльності підекспертного
Профілактичні заходи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук