Навігація
Головна
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизиСУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиПоняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизиТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ II. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

МЕТОДИ І МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

• загальні та приватні методи експертного дослідження;

• зміст розрахунково-аналітичних і документальних методів дослідження господарських операцій;

• етапи застосування експертних методик;

• зміст типових і приватних експертних методик;

• методи фактичної перевірки господарських операцій;

вміти

• використовувати спеціальні методи судово-бухгалтерської експертизи при виявленні обліково-економічних невідповідностей;

• використовувати результати методів фактичної перевірки в процесі експертного дослідження;

• узагальнювати результати використання різних методів дослідження для формулювання аргументованих висновків;

володіти

• прийомами економічного аналізу господарської діяльності економічного суб'єкта;

• прийомами перевірки окремого і взаємопов'язаних бухгалтерських документів;

• навичками ефективного використання результатів методів фактичної перевірки при проведенні експертного дослідження.

Поняття і класифікація методів судово-бухгалтерської експертизи

У загальному розумінні методом є спосіб пізнавальної діяльності, підхід до досліджуваного події, явища, образ дій для досягнення мети або вирішення конкретного завдання. В теорії пізнання метод являє собою систему правил, норм практичної та теоретичної діяльності людини, завдяки яким ця діяльність може бути ефективною.

Методи судово-бухгалтерської експертизи включають в себе загальнонаукові і конкретно-наукові методичні прийоми і способи вивчення об'єктів дослідження. Прийомом є окрема дія, рух, спосіб в здійсненні чого-небудь. Під способом розуміється дія або система дій, що застосовуються для виконання якоїсь роботи. Відповідно, метод судово-бухгалтерської експертизи включає сукупність прийомів і методів, що застосовуються експертом-бухгалтером при дослідженні даних бухгалтерського обліку.

Метод судово-бухгалтерської експертизи - це сукупність методичних прийомів, що застосовуються при експертному дослідженні об'єктів судово-бухгалтерської експертизи.

Вибір методів експертного дослідження процесуальне законодавство залишає на розсуд експерта-бухгалтера, який при цьому враховує об'єктивні, суб'єктивні умови виробництва дослідження, специфіку виду економічної діяльності, поставлені на дозвіл питання, повноту представлених матеріалів і ін.

До судово-експертним методам пред'являється ряд вимог: 1) наукова обґрунтованість і апробованість експертною практикою; 2) наукова доведеність їх ефективності; 3) результативність та економічність їх застосування; 4) очевидність (наочність) їх застосування для учасників в різних галузях судочинства з метою виключення порушення їх прав і законних інтересів; 5) законодавча допустимість методу.

Виділяють філософські (загальнонаукові) та науково-практичні методи. Філософські методи абстрагуються від конкретного змісту процесу пізнання, а науково-практичні покликані відображати його специфіку в певній предметній області. Класифікація методів конкретної галузі практичної діяльності, зокрема бухгалтерської експертизи, спирається на класифікації відповідних областей. Для судово-бухгалтерської експертизи - це теорія бухгалтерського обліку, галузевої бухгалтерський облік, аналіз і ревізія господарської діяльності, аудит, правові науки (криміналістика, кримінальний, цивільний, арбітражний процес, кримінальне право і ін.).

Проблема класифікації методів експертних досліджень за різними підставами: ступеня спільності і субординації; джерела походження; важливість справ; характером одержуваної інформації, - дістала відображення в роботах Т. В. Авер'янова, А. І. Винберга, І. В. Постіка, E. Р. Російської, А. Р. Шляхова та ін. Причому єдиного підходу до класифікації немає, різні автори пропонують різну за рівнями систему класифікації експертних методів.

Всі методи судово-бухгалтерської експертизи можна розділити: 1) на загальні (пізнавальні) методи; 2) приватні методи.

1. Загальні методи виступають як загальнонаукових і загальнопізнавальних методів і застосовуються в різних сферах наукової та практичної діяльності. У процесі їх застосування використовуються наступні прийоми і способи їх реалізації.

Аналіз - прийом дослідження, що полягає в тому, що досліджуваний предмет розкладається на складові елементи (ознаки, властивості, відносини), кожен з яких вивчається окремо. Так, при визначенні підзвітних сум експерт-бухгалтер виділяє стосовно розрізі матеріально відповідальних осіб конкретний розмір отриманих ними грошових коштів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Синтез - уявне з'єднання частин предмета, розчленованого в процесі аналізу, встановлення взаємодії частин і пізнання цього предмета в цілому. За допомогою синтезу експерт-бухгалтер може встановити загальну суму надлишків, нестач, а також використовувати даний прийом для відповіді на питання, поставлене перед експертом.

Індукція - прийом досвідченого пізнання, здійснюваний від окремих фактів до загального висновку. Виявляючи подібні ознаки у окремих об'єктів, експерт може зробити висновок, що вони притаманні всім предметам певного класу.

Дедукція - прийом дослідження об'єкта в цілому, а згодом його складових елементів. Таким чином може бути зроблений висновок від загального до конкретного. Наприклад, загальна сума

недостачі розподілена між матеріально відповідальними особами (за часом виникнення, змінах роботи і ін.).

Порівняння - зіставлення об'єктів з метою виявлення спільних рис і відмінності між ними [1] . Особливого значення цей прийом набуває в ідентифікаційних дослідженнях. З позиції логічних правил для здійснення даного прийому допустимо порівняння найбільш суттєвих ознак і тільки у відношенні однорідних предметів і явищ об'єктивної дійсності.

Даний прийом дозволяє виявляти відмінності в документах, наприклад відсутність законодавчо встановлених обов'язкових реквізитів, підписів посадових і матеріально відповідальних осіб, наявність підписів уповноважених осіб, що дозволяє встановити відхилення і невідповідності в різних видах документів.

Моделювання - прийом наукового пізнання будь-яких предметів на конкретній моделі, що відбиває істотні сторони досліджуваного оригіналу. Моделювання може лежати в основі встановлення давності утворення матеріальних підробок в документах бухгалтерського обліку. Воно також характеризує сукупність відомостей про стан досліджуваного об'єкта на рівні економічного суб'єкта (баланс організації, виробничий цикл та ін.).

Спостереження - процес дослідження документів і явищ об'єктивної дійсності в тому вигляді, в якому вони існують в природних умовах і є доступними безпосередньому візуальному сприйняттю експертом-бухгалтером.

Конкретизація - прийом дослідження об'єктів з урахуванням їх різнобічності і різноманіття, наприклад виявлення надлишків за місцями їх утворення (виробничих дільниць, технологічних циклів, секціях).

Аналогія - прийом наукового дослідження пізнання одних і тих же об'єктів на основі використання їх подібності з іншими об'єктами. Даний прийом лежить в основі загального законодавчого вимоги до всіх економічним суб'єктам у сфері бухгалтерського обліку.

Системний аналіз - спосіб вивчення об'єктів експертного дослідження як сукупності елементів, що утворюють певну систему. Цей прийом дозволяє встановити причинні зв'язки між особами, які перебувають у виробничих відносинах і посадовий залежності, при вчиненні дій, що призвели до збитків економічному суб'єкту.

Функціонально-вартісний аналіз - вивчення об'єкта на стадії технологічної організації виробництва, включаючи проектування і функціонування технологічних систем з урахуванням їх ефективності та якості продукції, що випускається. В умовах розвитку автоматизації виробництва в різних видах економічної діяльності, що дозволяють здійснювати виробництво з мінімальною участю і втручанням суб'єктивних чинників, можливі порушення шляхом внесення неправомірних поправок в системи вимірювання і параметри якості виробленої продукції, що може привести до утворення неврахованих надлишків, наднормативних запасів, збільшення кількості шлюбу. Даний аналітичний прийом дозволяє встановити розмір збитку і визначити конкретних осіб (технологів, метрологів, інженерів та ін.), Причетних до його утворення.

2. Спеціальні методи судово-бухгалтерської експертизи розробляються або пристосовуються з урахуванням досягнень економічних, юридичних та інших наук для дослідження конкретного, одиничного об'єкта. Дані методи розробляються на основі і в розвиток загальних методів з урахуванням специфіки розв'язуваних судово-бухгалтерської експертизою завдань і особливостей досліджуваних об'єктів.

Застосування спеціальних методів обумовлено тим, що багато способи вчинення економічних злочинів в різних видах економічної діяльності мають свою специфіку і своєрідно відображаються в даних бухгалтерського обліку. Так, облік в роздрібній торгівлі істотно відрізняється від обліку на об'єктах промисловості або в агропромисловому комплексі.

Джерелами формування спеціальних методів судебнобухгалтерской експертизи є:

- Область наукового знання, яка є основною при виробництві даного виду експертиз;

- Специфічні якості досліджуваних об'єктів бухгалтерського обліку;

- Професійний досвід експерта-бухгалтера;

- Результати позитивної судово-експертної практики в сфері бухгалтерського обліку.

Спеціальні методи можна об'єднати в три групи: 1) розрахунково-аналітичні методи; 2) методи дослідження документальних даних; 3) методи узагальнення та реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи.

1. Розрахунково-аналітичні методи передбачають застосування експертом-бухгалтером різних аналітичних процедур.

Під аналітичними процедурами розуміються аналіз і оцінка отриманої експертом інформації, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників суб'єкта з метою виявлення незвичайних і невірно відбитих у бухгалтерському обліку фактів господарського життя, а також встановлення причин таких помилок і перекручувань.

Розрахунково-аналітичні методи засновані на використанні експертом-бухгалтером аналітичних процедур, які включають в себе прийоми економічного аналізу, статистичних розрахунків, економіко-математичного аналізу і ін.

Економічний аналіз - це система наукових прийомів, застосовуваних для дослідження економічних показників господарюючого суб'єкта, що характеризують різні сторони його діяльності з метою виявлення відхилень.

Економічний аналіз є ефективним засобом виявлення економічних невідповідностей, які відображено в даних бухгалтерського обліку. При аналізі використовуються дані: а) самого підприємства; б) контролюючих органів; в) інших сторін, що беруть участь у господарській діяльності (зовнішні договори з контрагентами, двосторонні угоди і т.п.). У процесі його застосування досліджуються різні сторони діяльності економічного суб'єкта (господарські операції, дебіторська заборгованість, фінансові вкладення, джерела фінансування, облік основних засобів та ін.). При цьому експертом-бухгалтером зіставляються абсолютні та відносні величини, визначається ступінь виконання економічних показників і здійснюється розрахунок коефіцієнтів, що характеризують динаміку розвитку фінансово-економічної діяльності суб'єкта.

Економічний аналіз заснований на взаємозв'язку різних економічних показників. Наприклад, продуктивність продукції залежить від виробничої бази підприємства та трудових ресурсів, що може відбитися на собівартості продукції.

В результаті застосування економічного аналізу можуть бути виявлені порушення фінансової дисципліни, нецільове витрачання бюджетних коштів, неефективне використання сировини і матеріалів у виробничій діяльності і ін.

Можливості економічного аналізу використовуються при вирішенні приватних завдань, коли виникає необхідність дослідити однорідні господарські операції. У даній ситуації застосовуються хронологічний і порівняльний аналізи.

Хронологічний аналіз проводиться шляхом ділення облікового періоду на більш короткі проміжки часу (місяць ділиться на декади, декада - на дні і т.п.). В якості підстави періодизації можуть використовуватися і більш тривалі періоди.

Під обліковим періодом розуміється відрізок часу, за який матеріально відповідальна особа складає свій звіт. Наприклад, експедитор складає звіт за кожен день.

За допомогою хронологічного аналізу можуть бути встановлені:

- Дивні закономірності в роботі підприємства, які проявляються у вигляді спалахів або спадів в здійсненні господарських операцій, і стосуватися вони можуть не тільки кількісної, але, що не менш важливо, якісної їх боку. Наприклад, може спостерігатися зростаючий обсяг реалізації окремих видів виробів в період роботи конкретних матеріально відповідальних осіб;

- Одиничні відхилення від нормального обороту, що вказують на можливість підробки в окремому документі. Найбільш простим відхиленням може бути перевищення реалізації надлишків отриманої продукції, тобто витрати над приходом, за якийсь проміжок часу.

Наприклад, при зіставленні даних про залишок і оприбуткуванні готової продукції з щоденними даними про її вироблення за технологічними процесами виробництва і її відпустці можна встановити перевищення в окремі дні відпустки продукції в порівнянні з обсягами її виготовлення.

Порівняльний аналіз полягає в зіставленні порівнюєш господарської операції з аналогічними з метою виявлення можливих важкопоясненних звичайними причинами відхилень. Предметом зіставлення можуть бути різні однотипні операції: кількісні і якісні вимірники і ін.

При проведенні порівняльного аналізу вирішуються такі питання:

1) чи є важкозрозумілі з економічної точки зору значні відхилення в господарській діяльності в порівнянні з аналогічними підприємствами;

2) наскільки очевидними були знайдені невідповідності і яка була реакція на них керівника підприємства і контролюючих органів.

Названий прийом може використовуватися як самостійно, так і в сукупності з іншими аналітичними прийомами. Застосовується він в основному для пошуку первинних відомостей про факти можливих відхилень в діяльності економічного суб'єкта.

Статистичні розрахунки - сукупність статистичних прийомів, за допомогою яких експерт-бухгалтер може визначити якісні та кількісні характеристики об'єктів бухгалтерського обліку, що не містяться у вихідній економічної інформації (первинних, зведених документах, фінансової звітності). Використання цього прийому дозволяє більш точно зрозуміти кількісні зв'язки і відносини, наприклад ефективність використання орендованих площ, фінансовий стан економічного суб'єкта, граничний обсяг продукції, що випускається.

Економіко-математичні прийоми застосовуються при встановленні фактів, що впливають на результати господарської діяльності економічного суб'єкта з метою оптимізації діяльності економічного суб'єкта.

Дані прийоми забезпечують комплексне вивчення економічних показників для визначення оптимальних витрат, допустимих перевитрат сировини, ефективних маршрутів перевезення продукції і т.д.

2. Методи дослідження документальних даних включають в себе прийоми інформаційного моделювання і численні прийоми дослідження однорідних і взаємопов'язаних бухгалтерських документів.

Інформаційне моделювання - це сукупність даних про стан досліджуваного об'єкта на рівні конкретного підприємства (виробничо-фінансова діяльність, економічні показники) і його нормативно-правовому регулюванні.

Метою інформаційного моделювання є систематизація обліково-економічної, нормативно-правової інформації про об'єкт дослідження. Так, операції з матеріальними цінностями вимагають економічної інформації про кількісну і якісну характеристику прийнятих цінностей від постачальників, щодо повноти оприбуткування, нормах витрат сировини і матеріалів, які можуть бути виявлені на початковому етапі інвентаризацією і ревізією. Нормативними актами цього об'єкта є інструкції про кількісну і якісну приймання товарно-матеріальних цінностей (№ П-6, П-7); цивільно-правові договори поставок, купівлі-продажу; договори про матеріальну відповідальність [2] .

Прийоми дослідження документів - це різні способи вивчення явищ обліково-економічного процесу з метою виявлення невідповідностей в документах і відхилень в русі товарно-матеріальних цінностей. Вони включають в себе: а) дослідження окремих і взаємопов'язаних бухгалтерських документів; б) інспектування; в) простеження; г) підтвердження (докладніше див. параграф 6.2).

3. Методи узагальнення та реалізації результатів судебнобухгалтерской експертизи - це сукупність прийомів (угруповання, узагальнення, зведення, систематизація), які використовуються для викладу отриманих результатів дослідження у висновку експерта-бухгалтера з метою їх подальшої реалізації в різних галузях судочинства.

Угруповання - підбір виявлених недоліків і відхилень, отриманих в процесі експертного дослідження, за часом і періодах виникнення.

Узагальнення - логічний прийом переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш загального значення [3] .

Зведення - обробка первинних матеріалів з метою їх узагальнення, яка полягає в підрахунку підсумків, угрупованню відомостей і отриманих показників. Результати зведення можуть оформлятися у вигляді таблиць, графіків, схем, які можуть знаходити відображення в додатку до висновку експерта-бухгалтера.

Систематизація включає в себе дії експерта-бухгалтера з метою зведення безлічі елементів, отриманих в процесі дослідження, які перебувають у взаємозв'язку один з одним, в цілісне утворення для подальшого їх відображення в заключній частині експертного дослідження.

Всі перераховані прийоми дозволяють надати висновку експерта системний характер, сформулювати висновки по кожному питанню, скласти наочне відображення результатів експертизи і при необхідності виробити заходи щодо профілактики правопорушень.

  • [1] Див .: Кондаков Н. І. Логічний словник-довідник. М .: Наука, 1975. С. 543.
  • [2] Див .: Постанова Мінпраці Росії від 31 грудня 2002 р №85 "Про затвердження переліків посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими роботодавець може укладати письмові договори про повну індивідуальну або колективну (бригадної) матеріальної відповідальності, а також типові форми договорів про повну матеріальну відповідальність ".
  • [3] Філософський словник / під ред. Μ. М. Розенталя і Π. Ф. Юдіна. М., 1963. С. 315.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
Поняття, предмет, метод і завдання судово-бухгалтерської експертизи
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук