Навігація
Головна
Поняття і класифікація методів дослідження документальних данихПоняття і класифікація методів дослідження документальних данихОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...Документальні джерела в дослідженнях соціальних відносинДокументальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими...Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної платиЯкісні методи дослідженняДокументальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...Комплексно-комбіновані методи дослідження систем управлінняМетоди дослідження сенсомоторної активності у трудовій діяльності
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи дослідження документальних даних

Експерт-бухгалтер є суб'єктом застосування методів дослідження документальних даних. Дані методи використовуються в експертній практиці в залежності від розв'язуваних експертних завдань і специфіки бухгалтерського обліку в різних видах економічної діяльності.

За сферою застосування дослідження документальних даних методи поділяються на загальні і приватні. Загальні використовуються при аналізі різних облікових документів і операцій у всіх видах економічної діяльності і на всіх ділянках діяльності господарюючих суб'єктів. Приватні методи застосовуються для перевірки певних груп документів і господарських операцій на окремих ділянках.

За формами відображення замаскованих правопорушень в облікових даних вони поділяються на методи:

1) спрямовані на виявлення суперечностей у змісті окремого документа;

2) що допомагають виявити невідповідності в змісті декількох взаємопов'язаних документів;

3) сприяють отриманню інформації про конкретні господарські операції та записах в первинних документах і рахунках бухгалтерського обліку (інспектування, простежування і ін.).

За способами дослідження містяться в документах відомостей методи поділяються на методи документальної і фактичної перевірки.

Методи виявлення підроблених документів в залежності від виникаючих невідповідностей в бухгалтерському обліку поділяються на прийоми: а) перевірки окремого документа, б) перевірки взаємопов'язаних документів.

Дослідження окремого бухгалтерського документа здійснюється шляхом формальної, нормативної та арифметичної (лічильної) перевірки.

Формальна перевірка - це зовнішній огляд бухгалтерського документа, вивчення і зіставлення його реквізитів.

Початкова стадія огляду може привернути увагу перевіряючого до окремих відхилень від формальних вимог:

- Відхилення від правил складання та оформлення документів. Первинні документи складаються за формою, що міститься в альбомі уніфікованих форм первинної облікової документації. Все самостійно розробляються форми документів підлягають обов'язковому затвердженню в складі інших документів, що затверджуються при формуванні облікової політики;

- Відсутності будь-яких реквізитів (печатки, підписи, частини тексту і т.п.). Обов'язкові реквізити документа знаходять закріплення в ч. 2 ст. 9 Закону № 402;

- Наявності сумнівних реквізитів, які свідчать про ознаки матеріального підроблення (підчисток, травлення, подклеек, приписок інших змін цифрових та текстових записів);

- Наявності зайвих реквізитів, що свідчить, як правило, про прагнення злочинця надати документу найбільшу достовірність і силу. До їх числа відносяться різні позначки, сторонні записи в тексті документа, які можуть бути як поясненням суті вчиненого підроблення, так і сигналом для спільників;

- Невідповідності документів реальній обстановці їх складання, використання і зберігання (чисті, Нем'ятого і ін.);

- Протиріччя між реквізитами документа. Протиріччя бувають формальні, тобто між самими реквізитами (наприклад, невідповідність між штампом і печаткою за назвою підприємства), і логічні, які проявляються в незвичайному їх поєднанні або знаходяться в суперечності з нормальною господарською діяльністю підприємства взагалі або окремо взятої господарської операцією. Наприклад, найменування підприємства, від імені якого складено документ, може не збігатися з його найменуванням на друку, або дата на первинному документі вказує на святкові і вихідні дні, коли підприємство не працювало.

Успіх застосування формальної перевірки при виявленні ознак злочинів знаходиться в прямій залежності від знання експертами порядку заповнення бухгалтерських документів, слабких ланок в обліковому процесі, уразливих господарських операцій, які використовуються підозрюваними в своїх корисливих цілях; застосування апробованих ревізійної практикою прийомів розпізнавання доброякісності документів.

Нормативна перевірка полягає у вивченні документа з точки зору відповідності діючим законам, нормативним актам, інструкціям, правилам, ГОСТам, ОСТам, ТУ, СНІПАМ, нормам витрат сировини, правильності застосування розцінок, розміром податків і т.п., а також доцільності відображеної в ньому господарської операції. Подібна перевірка дозволяє з'ясувати правомірність різних господарських операцій та встановити факти порушення різних правил, інструкцій (наприклад, незаконний залік пересортиці товарів, правильність застосування норм природних втрат окремих видів товарів, перевищення ліміту залишків готівки в касі та ін.).

Існують об'єктивні обмеження використання нормативної перевірки працівниками правоохоронних органів. Вони пов'язані з наявністю великого числа діючих правил оформлення різних облікових документів. При цьому поряд зі знаннями бухгалтерського обліку дуже часто виникає необхідність вивчення нормативного матеріалу, що відноситься до технології, товарознавства, оподаткуванню, економіці та ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Арифметична (рахункова) перевірка полягає у встановленні правильності зроблених в документі підрахунків підсумкових сум. З її допомогою можна виявити арифметичні невідповідності між приватними і підсумковими сумами. Названі невідповідності можуть бути виявлені як по горизонтальних (наприклад, при множенні або складення), так і по вертикальних (правильність підрахунку по окремим колонок і підсумковій сумі - і в кількісному, натуральному, і у вартісному вираженні) рядках. Така перевірка дає підстави встановити правильність обчислення відсотків, множення кількісних показників на цілісні і т.п.

Цей метод найбільш часто застосовується в поєднанні з іншими прийомами контролю, що дозволяє не тільки здійснити лічильну перевірку бухгалтерської звітності і балансів, а й вивчити стан розрахункових взаємовідносин з податковими органами по податкових платежах, з банками по кредитуванню, а також іншими організаціями з різних рахунках.

Методи дослідження взаємопов'язаних документів включають в себе два прийоми - зустрічну перевірку і взаємний контроль.

Зустрічна перевірка - це зіставлення різних примірників одного і того ж документа, що знаходяться в різних підрозділах або організаціях.

Більшість первинних документів складаються в двох і більше примірниках. При здійсненні внутрішніх операцій вони потрапляють в різні підрозділи одного підприємства, а при вчиненні зовнішніх - в різні організації. Найбільшого поширення мають випадки неоприбуткування отриманих в інших організаціях товарних і грошових коштів, зменшення кількості отриманих матеріальних цінностей шляхом підробки тих примірників документів, які надходять у відповідну організацію. При безготівкових розрахунках зміни часто вносяться в екземпляри рахунків та інших документів, які направляються в банк.

Даною перевіркою встановлюються ознаки розкрадань, скоєних шляхом виправлення даних в окремих документах, складання підроблених і заміни оригіналів документів. З її допомогою виявляються зловживання, при яких двосторонні операції отримують різне відображення в бухгалтерському обліку у кожної зі сторін.

Застосовувати зустрічну перевірку доцільно в двох ситуаціях:

1) коли знищений тільки один екземпляр документа, а в інших організаціях (підрозділах) екземпляри збереглися;

2) коли в результаті вчинення підробки з'явилися розбіжності в змісті різних примірників одного і того ж документа. В цьому випадку збереглися всі екземпляри, але зміст окремих сфальсифіковано.

Ефективність застосування названого прийому багато в чому залежить від знання експертами-бухгалтерами графіка документообігу та взаємодії з працівниками інших регіонів, де знаходяться представляють інтерес документи; наявності можливої змови між працівниками даного та інших підприємств, який може привести до знищення документа або втрати слідів злочину в ньому.

У випадках знищення або фальсифікації всіх примірників документів або складання їх тільки в одному екземплярі (прибутковий касовий ордер, грошовий чек, квитанція, шляховий лист автомобіля з відривним талоном і ін.) Здійснення зустрічної перевірки не результативно.

Різновидом зустрічної перевірки є зіставлення в різних організаціях записів за взаємними розрахунками (табл. 1).

Таблиця 1 . Зіставлення записів за взаємними розрахунками

п / п

ТЕКСТ

МУЗ

горбол-ца № 2 Дебет Кредит

МУП

"Фармація" Дебет Кредит

1.

Сальдо на 1 січня 2011 р

3000

8000

2.

Рахунок-фактура № 249 від 1 квітня 2011р.

2968-88

2968-88

3.

Рахунок-фактура № 250 від 11 квітня 2011 р

29-36

29-36

4.

Перераховано МУП "Фармація" в грудні 2011 р пір. N8 630 від 10 грудня 2011 р

5000

РАЗОМ

2998-245000

80002998-24

Сальдо на 1 січня 2012 р 5001-768000 Сальдо на 1 грудня 2012 р 5001-765001-76

Взаємний контроль полягає у використанні в будь-якому поєднанні найрізноманітніших документів, прямо або побічно відображають перевіряється господарську операцію однієї або декількох взаємопов'язаних організацій.

На відміну від зустрічної перевірки взаємний контроль має ширшу сферу застосування. При його проведенні порівнянні можуть піддаватися різні бухгалтерські документи, а також документи оперативно-технічного обліку (ваговий журнал, бракеражний журнал, табелі обліку робочого часу, пропуску на вивезення та ін.). Наприклад, при зіставленні видаткової накладної з дорожнім листом і пропуском на вивезення матеріальних цінностей можна встановити факти прихованого вивезення товару з підприємства.

За допомогою взаємного контролю вирішуються дві основні задачі: 1) виявляються підроблені документи; 2) визначається коло учасників злочинів.

Про наявність в документах підробки (як інтелектуального, так і матеріального) свідчать дві групи ознак, що виявляються взаємним контролем:

- Відсутність необхідних взаємопов'язаних документів (розрив в "ланцюжку" документів);

- Протиріччя в змісті взаємопов'язаних документів.

Даний прийом є одним з найбільш ефективних, але в той же час досить складних в організаційному та методичному плані. Складність полягає в тому, що він більш трудомісткий і вимагає в ряді випадків зіставлення декількох взаємопов'язаних документів.

Взаємний контроль застосовується також при виявленні міжрегіональних і міжгалузевих злочинів, коли злочинна діяльність пов'язана з виконанням працівниками різних підприємств, установ і організацій своїх обов'язків в іншій місцевості при збуті або закупівлю викраденого за межами даного регіону.

Метод взаємного контролю документів вирішує, крім того, і завдання моделювання втраченого або спотвореного документа. Зіставляючи різні документи, можна побудувати модель документа в первісному (первозданному) вигляді, який може служити джерелом інформації про містяться в ньому відомостей.

За допомогою створення моделі документа можна встановити:

- Дійсний зміст документа з усіма його реквізитами;

- Які реквізити документа спонукали підозрюваних його знищити або фальсифікувати;

- Які сліди господарської операції, зазначеної у втраченому або спотвореному документі, можуть знайти відображення в інших носіях інформації ( "ланцюжок" і "коло" документів).

Завдяки цьому слідчі органи можуть проводити більш цілеспрямовану роботу по встановленню фактів зловживань і вивчення кола осіб, причетних до їх вчинення.

Інспектування - метод документальної перевірки окремих господарських операцій, що включає перевірку записів, документів або матеріальних активів. Інформація вважається достовірною тільки в тому випадку, якщо отримана в момент дослідження операції, наприклад законність і правильність відображення в обліку періоду реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відстеження - це документальна процедура, що дозволяє переконатися в правильності відображення господарської операції в бухгалтерському обліку, перевірити відображення окремих первинних документів в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, правильності кореспонденції рахунків.

Методи фактичної перевірки, як правило, не застосовуються експертом-бухгалтером самостійно. Найчастіше використовуються результати їх застосування іншими суб'єктами (правоохоронними, контролюючими органами). До числа найбільш часто використовуваних методів фактичної перевірки відносяться: вибіркова інвентаризація; огляд; обстеження; контрольний запуск сировини у виробництво; контрольний обмір; аналіз якості продукції; отримання письмових пояснень; запит (докладніше див. параграф 6.3).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття і класифікація методів дослідження документальних даних
Поняття і класифікація методів дослідження документальних даних
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Документальні джерела в дослідженнях соціальних відносин
Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати
Якісні методи дослідження
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Комплексно-комбіновані методи дослідження систем управління
Методи дослідження сенсомоторної активності у трудовій діяльності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук