Навігація
Головна
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ...Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Стандарт експертного дослідження операцій з праці та заробітної платиСтандарт експертного дослідження операцій з матеріально-виробничими...Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В КАСІ І НА РАХУНКАХ В БАНКУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

• об'єкти, що підлягають дослідженню при перевірці операцій з грошовими коштами та на рахунках в банку;

• джерела інформації при дослідженні операцій з грошовими коштами та на рахунках в банку;

• порядок оформлення банківських операцій;

• методичні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами та на рахунках в банку;

вміти

• застосовувати розрахунково-аналітичні прийоми при дослідженні операцій з грошовими коштами та на рахунках в банку;

• виявляти ознаки відхилень у господарських операціях в процесі їх порівняння;

• виявляти протиправні діяння при здійсненні розрахункових операцій на банківських рахунках;

володіти

документальними прийомами дослідження грошових операцій;

• навичками виявлення підробок в касовій книзі;

• технічними і спеціальними прийомами економічного аналізу;

• прийомами аналізу банківських виписок.

Стандарт експертного дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку

У процесі здійснення експертних досліджень різних операцій застосовується широкий спектр аналітичних прийомів і методів перевірки. Законодавче регулювання експертної діяльності дозволяє експерту-бухгалтеру керуватися стандартними прийомами рішення експертних завдань, які включають в себе наступні елементи: а) об'єкти; б) джерела інформації; в) методичні прийоми і процедури експертного дослідження; г) методичні прийоми узагальнення і реалізації отриманих матеріалів.

Грошові кошти є складовою частиною оборотних активів підприємства. Вони необхідні економічному суб'єкту для здійснення різноманітної господарської діяльності: розрахунків з постачальниками та підрядниками; розрахунків з різних видів платежів; видачі заробітної плати працівникам; виконання кредитно-грошових операцій і виконання інших фінансових зобов'язань.

В умовах становлення ринкової економіки ефективне використання грошових коштів може приносити економічному суб'єкту додатковий дохід за рахунок раціонального вкладення вільних грошових коштів для отримання прибутку в депозити банку, цінні папери, інвестиційні фонди та ін.

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з грошовими коштами проводиться відокремлено від дослідження інших операцій економічного суб'єкта в наступних випадках:

- Коли на дозвіл експертизи поставлені питання, пов'язані з нестачею коштів або їх розкраданням в особливо великих розмірах;

- Є порушення нормативних документів в області організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами, що послужили підставою нанесення шкоди економічному суб'єкту;

- Виявляються факти привласнення грошових коштів окремими працівниками організації (керівником, касиром, бухгалтером), що мають доступ до готівкових коштах [1] .

Завданнями судово-бухгалтерської експертизи є:

- Дослідження повноти, точності і своєчасності обліку грошових коштів, розрахункових операцій та здійснення аналізу їх руху;

- Перевірка дотримання нормативно-правових актів, що регламентують касову і розрахунково-платіжну дисципліну;

- Дослідження цільового використання грошових коштів і кредитів;

- Встановлення суми заподіяної матеріальної шкоди економічному суб'єкту;

- Виявлення причин і умов вчинення виявлених правопорушень та розробка профілактичних заходів, спрямованих на збереження грошових коштів, правильне оформлення розрахункових документів, дотримання нормативних документів, підбір і розстановку кадрів на матеріально відповідальні посади; вдосконалення управлінських рішень та ін.

Об'єктами дослідження судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів в касі і на рахунках в банку є:

- Система нормативних правових документів, що регламентують рух грошових коштів в касі і на рахунках в банку;

- Касові та банківські операції;

- Первинні і зведені документи;

- Регістри аналітичного і синтетичного обліку;

- Недостача коштів, виявлена в процесі проведення внутрішнього контролю, ревізії, аудиторської перевірки;

- Обгрунтованість встановлення факту матеріального збитку і відповідальних за його нанесення осіб.

Джерелами інформації для дослідження операцій в касі і на рахунках в банку є:

1) федеральні нормативні правові акти;

2) локальні (внутрішні) нормативні акти;

3) первинні документи та регістри бухгалтерського обліку і звітності;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4) акти ревізій і внутрішніх перевірок розрахунково-касових та банківських операцій;

5) договори про матеріальну відповідальність працівників;

6) інформація правоохоронних і контролюючих органів.

До федеральним нормативним правовим актам відносяться: ГК РФ (гл. 45, 46); ТК РФ (ст. 244); НК РФ (ч. 3 ст. 45, ст. 118; п. 3 ч. 3 ст. 149); Закон № 402; Федеральні закони від 10 липня 2002 № 86-ФЗ "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)"; від 27 червня 2011 № 161-ФЗ "Про національну платіжну систему"; від 27 липня 2010 року № 208-ФЗ "Про консолідованої фінансової звітності"; від 22 травня 2003 № 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт" і ін.

Підзаконні акти включають такі нормативні правові акти: Указ Президента РФ від 18 серпня 1996 № 2012 "Про заходи щодо підвищення збирання податків та інших обов'язкових платежів та впорядкування готівкового та безготівкового грошового обігу"; постанову Міністерства праці від 31 грудня 2002 № 85 (додаток № 2); лист Банку Росії від 16 липня 2012 року № 385-П, яке стверджує Положення про Правилах ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації; Положення з бухгалтерського обліку (ПБО), затверджені Мінфіном Росії, Положення про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою нормативно-правовим Банку Росії на території Російської Федерації, затверджене Банком Росії 12 жовтня 2011 № 373-П, а також методичні рекомендації, інструкції , листи, положення інших міністерства і відомств, що стосуються грошового обігу і банківських операцій.

Для кредитних і клірингових організацій встановлюється обов'язковий внутрішній контроль, який регламентується Положенням про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах, затвердженим Банком Росії 16 грудня 2003 № 242-П, і ст. 10 Федерального закону від 7 лютого 2011 року № 7-ФЗ "Про кліринг і клірингової діяльності".

Для дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку використовуються наступні документи:

1) первинна документація, що підтверджує факт здійснення касових операцій та операцій на рахунках в банку;

2) записи в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, Головній книзі, бухгалтерської (фінансової) звітності, картки аналітичного обліку за рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами";

3) недостачі коштів, що відбилися в облікових даних, виявлених в процесі внутрішнього контролю та аудиторською перевіркою, а також проведеної документальної ревізією;

4) матеріали, що підтверджують розмір збитку, заподіяного економічному суб'єкту.

Первинні документи при здійсненні касових операцій включають в себе:

- Прибутковий касовий ордер (ф. КО-1) - використовується для оформлення надходження готівки в касу;

- Видатковий касовий ордер (ф. КО-2) - застосовується для оформлення видачі готівки з каси організації;

- Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (ф. КО-3) - застосовується для реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;

- Касова книга (ф. КО-4) - застосовується для обліку надходжень і видач готівки організації касі;

- Книга прийнятих і виданих касиром грошових коштів - використовується для обліку грошей, виданих касиром з каси організації іншим касирам або довіреній особі.

Банківські операції оформляються наступними основними документами:

- Заяву (ф. 0401025) на відкриття розрахункового рахунку;

- Картки (ф. 0401026), завірені нотаріально із зразками підписів осіб і відбитком гербової печатки підприємства;

- Документ про державну реєстрацію юридичної особи;

- Оголошення на внесок готівкою (ф. 0402001) - оформляється при внесенні платником готівкових коштів на розрахунковий рахунок;

- Платіжне доручення (ф. 0401060) - складається в письмовому дорученні банку - держателю рахунки підприємства провести списання грошових коштів у зазначеній сумі одержувачу;

- Платіжна вимога (ф. 0401061) - полягає у вимозі постачальника до покупця оплатити згідно спрямованим в обслуговуючий його банк документам вартість продукції, робіт, послуг;

- Виписка банку - основний документ, на основі якого бухгалтер складає кореспонденцію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства;

- Вексель - документ, що є різновидом боргового зобов'язання, що дає право власнику вимагати сплати вказаній у векселі суми після закінчення терміну його дії. Розрахунок векселями регламентований Мінфіном Росії [2] ;

- Чек - цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ній суми чекодержателю (п. 1 ст. 877 ЦК України);

- Акредитив (ф. 0401063) - доручення банку покупця банку постачальника відкрити спеціальний рахунок для платежів останньому на умовах аккредитивного заяви. Акредитив широко застосовується при іногородніх розрахунках.

Регістри синтетичного і аналітичного обліку включають в себе картки аналітичного обліку, журнали-ордери, відомості по рахунках 50 "Каса"; 51 - "Розрахунковий рахунок"; 55 "Спеціальні рахунки в банках"; 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"; 71 "Розрахунки з підзвітними особами"; 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"; 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Інформація про суми нарахованої іноземної валюти міститься в картках аналітичного обліку до рахунку 52 "Валютний рахунок", журналі-ордері № 2/1, відомості 2/1, виписках з розрахункового, валютного рахунку. Результати ревізій і перевірок касових операцій можуть міститися в матеріалах податкових органів, які правомочні перевіряти повноту обліку грошових коштів і касової дисципліни в процесі камеральної (ст. 88 НК РФ) і виїзний (ст. 89 НК РФ) податкових перевірок.

Методичні прийоми дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів в касі і на рахунках в банку включають в себе застосування: 1) расчетноаналітіческіх прийомів (економічний аналіз, прийоми порівняння, метод угруповань і факторного аналізу, арифметичні та статистичні розрахунки і ін.); 2) документальних прийомів перевірки окремого облікового документа (нормативна, арифметична перевірка та ін.), Дослідження взаємопов'язаних документів (зустрічна перевірка, взаємний контроль).

Звірці підлягають облікові записи розрахункових операцій в документах аудиту і взаємодіючих з нею інших підприємств, а також результати аналізу актів звірки взаєморозрахунків, письмових претензій, позовних заяв та ін.

Методичні прийоми узагальнення і реалізації матеріалів судово-бухгалтерської експертизи включають в себе: 1) угруповання попередніх результатів експертизи; 2) хронологічне систематизування отриманих даних; 3) аналітичну угруповання доказів; 4) узагальнення результатів дослідження та складання висновку; 5) розробку і реалізацію пропозицій з профілактики правопорушень.

  • [1] Див .: Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник для студентів вузів / під ред. E. Р. Російської, Н. Д. Еріашвілі. С. 224-225.
  • [2] Див .: Лист Мінфіну Росії від 9 серпня 2004 № 07-05-14 / 207 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування податком на прибуток операцій з простими векселями".
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації
Документальні прийоми дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Стандарт експертного дослідження операцій з праці та заробітної плати
Стандарт експертного дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук