Навігація
Головна
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИДокументальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасів
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИДокументальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасів
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

• об'єкти, що підлягають дослідженню при перевірці операцій з матеріально виробничими запасами;

• джерела інформації при дослідженні операцій з матеріально-виробничими запасами;

• порядок оформлення первинними документами операцій з матеріально-виробничими запасами;

• методичні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами;

вміти

• використовувати аналітичні процедури при дослідженні операцій з матеріально-виробничими запасами;

• застосовувати документальні методи перевірки при виявленні спотворень в операціях з матеріально-виробничими запасами;

• виявляти ознаки правопорушень в умовах автоматизованого обліку товарно-матеріальних цінностей;

володіти

• методами документальної перевірки аналітичного обліку операцій з матеріально-виробничими запасами;

• навичками виявлення відхилень при аналізі кореспондуючих рахунків за господарськими операціями з матеріально-виробничими запасами.

Стандарт експертного дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами

Матеріально-виробничі запаси мають істотне значення для ефективної господарської діяльності економічного суб'єкта. Вони є матеріальними активами і відносяться до об'єктів бухгалтерського обліку (п. 2 ч. 5 Закону № 402). Основна частина цих активів використовується у виробничому процесі і повністю переносить свою вартість на вартість виробленої продукції.

Матеріально-виробничі запаси включають в себе активи:

- Використовувані при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг);

- Призначені для продажу (готова продукція, товари);

- Використовувані для управлінських потреб організації.

Залежно від ролі виробничо-матеріальних запасів вони поділяються на такі групи: а) сировину і матеріали, які утворюють матеріальну (речову) основу продукту, що виробляється; б) допоміжні матеріали, використовувані для впливу на сировину і матеріали для додання продукту споживчих властивостей (паливо, мастильні матеріали, запасні частини, тара); в) покупні напівфабрикати - сировина і матеріали, які пройшли стадію обробки, але не є готовою продукцією; г) зменшення або збільшення витрат - залишки сировини і матеріалів, що утворилися в результаті їх переробки в готову продукцію (тирса, стружка); д) інвентар та господарські речі, які використовуються в якості засобів праці протягом не більше 12 місяців (інструменти та ін.).

Завданнями експертного дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами є активний вплив на усунення порушень в русі матеріальних цінностей, а також нейтралізація фактів привласнення, нестач і завищення виробничих витрат.

До об'єктів експертного дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами відносяться:

- Кількісна та якісна приймання товарно-матеріальних цінностей від постачальників, а також при їх внутрішнє переміщення між цехами, складами, виробництвами і матеріально відповідальними особами. При цьому судово-бухгалтерська експертиза досліджує своєчасність і повноту оприбуткування матеріальних цінностей, відповідність їх за якістю супровідним і прийомним документами, які складаються матеріально відповідальними особами;

- Збереження матеріальних цінностей і закріплення матеріальної відповідальності - досліджується експертизою на основі даних бухгалтерського обліку з позиції стану складського господарства та збереження матеріальних цінностей. Закріплення матеріальної відповідальності за конкретними особами перевіряється в процесі дослідження договорів про матеріальну відповідальність, укладених між керівництвом підприємства і конкретним працівником;

- Добові норми витрат матеріалів на виробництво і їх дотримання - перевіряються на предмет обґрунтованості затвердження норм і їх застосування в облікових документах (лімітно-забірних картах, відомостях) відображають витрати матеріальних цінностей на витрачання матеріальних цінностей, а також при стимулюванні економії витрат на виробництво продукції, виконання робіт і послуг;

- Шлюб і псування матеріальних цінностей і тари - досліджуються для встановлення причини виникнення нестач, розміру невиробничих витрат і осіб, відповідальних за заподіяну шкоду;

- Малоцінні та швидкозношувані предмети, їх використання та збереження - перевіряються для встановлення підстави їх придбання, оцінки, нарахування зносу, а також законності списання, виявлення фактів халатності, недостачі або присвоєння цінностей, встановлення осіб, відповідальних за заподіяну шкоду;

- Первинна документація з обліку матеріальних цінностей - досліджується в частині достовірності відображеної в ній фактів господарського життя економічного суб'єкта;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Бухгалтерський облік матеріальних цінностей і бухгалтерська (фінансова) звітність вивчається в частині їх достовірності, закріплення матеріальної відповідальності за товарно-матеріальні цінності, здійснення контролю за господарськими операціями, пов'язаними з прийомом і витрачанням сировини і матеріалів;

- Недостача цінностей і завдані збитки, виявлений ревізією, їх обґрунтованість і відповідальні особи - узагальнюються результати дослідження інших об'єктів, вивчаються причини збитку, виявленого ревізією, підтверджуються його розмір і відповідність даним бухгалтерського обліку, правильність визначення матеріально відповідальних осіб, які допустили порушення в обліковому процесі, і розмір відшкодування матеріальної шкоди.

Джерела інформації для дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами:

1) федеральні нормативні правові акти;

2) первинні документи та регістри бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

3) Позаоблікове інформація (накази, договори, акти та ін.).

До федеральним нормативним правовим актам відносяться:

ГК РФ, НК РФ (ст. 250-252, 254, 256), ТК РФ (ст. 244); Закон № 402; Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" (ПБУ 5/01), затв. наказом Мінфіну Росії від 9 червня 2001 № 44н; Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затв. наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2001 № 119н; Норми природного убутку при зберіганні і транспортуванні товарно-матеріальних цінностей, затв. постановою Уряду РФ від 12 листопада 2002 № 814; накази Мінфіну Росії від 2 липня 2010 року № 66 "Про форми бухгалтерської звітності організацій"; від 13 червня 1995 № 49 "Про затвердження Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань" і ін.

Первинні документи, якими оформляються основні операції з матеріально-виробничими запасами, включають в себе:

- Прибутковий ордер на одну номенклатурну позицію (ф. М-3) і прибутковий ордер на кілька номенклатурних позицій (ф. М-4) - виписуються матеріально відповідальною особою в одному примірнику для оформлення матеріалів, що надійшли на склад;

- Акт про приймання матеріалів (ф. М-7) - складається, коли при прийманні матеріальних запасів виявлено розбіжності з даними супровідних документів по номенклатурі, кількості, якості;

- Вимога (ф. М-10, М-10а, М-11) -Призначений для оформлення відпустки матеріалів в цеху понад установлений ліміт, а також при їх видачі на внутрішньогосподарські потреби (ремонт, канцелярські витрати тощо);

- Накладна на внутрішнє переміщення товарів (ф. М-12, М-13) - оформляється при переміщенні товарів усередині підприємства;

- Накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. М-15) - використовується для оформлення відпустки матеріалів стороннім організаціям або господарствам свого підприємства, розташованим за його межами;

- Лімітно-забірні карти (ф. М-8, М-8а, М-9, М-9а, М-28, М-28а) - призначаються для обліку видачі матеріалів цехам в межах встановленого ліміту та повернення їх при неповному використанні на склад;

- Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. МБ-4);

- Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (ф. МБ-5) - служить для оформлення списання або обміну на придатні пристосування або інструменти на підприємствах, що мають обмінний фонд;

- Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МБ-8) - служить для списання застарілих і зношених предметів, непридатних до подальшого вживання.

До регістрів синтетичного та аналітичного обліку відносяться: картки обліку матеріалів, журнали обліку матеріалів, журнал обліку витрат продукції, картка кількісно-вартісного обліку, журнали-ордери по рахунках 10 "Матеріали" і субрахунку даного рахунку по групах матеріальних цінностей; 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", 40 "Випуск продукції", 41 "Товари", 43 "Готова продукція", 45 "Товари відвантажені", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

зміст операції

Дебет

кредит

Сума, тис. Руб.

Оприбуткування матеріалів по їх закупівельній ціні

10

60

80,0

Пред'явлено рахунок транспортної організації за доставку матеріалів

10

60

7,0

Проведені розрахунки з постачальниками

60

51

78,0

Проведені розрахунки з транспортною організацією

60

51

7,0

Бухгалтерську (фінансову) звітність складають бухгалтерський баланс і додатки до нього. В додаток входять звіти про зміни капіталу, про рух грошових коштів, про цільове використання отриманих коштів.

Позаоблікове інформація міститься в наступних джерелах: накази, розпорядження, постанови керівника; акти ревізій і перевірок товарно-матеріальних цінностей; матеріали інвентаризації (ф. № інв-3-6, № інв-19, № інв-26); договори поставки, оренди; рекламації, претензії, відомості розрахунку норм природних втрат; акт контрольної перевірки правильності проведення інвентаризації цінностей; акти про псування, лому, бою товарно-матеріальних цінностей; договори про повну матеріальну відповідальність; пояснення матеріально відповідальних осіб за фактом недостачі (надлишків) матеріальних цінностей; довідки лабораторних досліджень матеріалів і продукції; матеріали кримінальної справи та ін.

При вивченні нормативно-довідкової інформації експертом-бухгалтером перевіряється дотримання трудового законодавства, наявність укладених договорів про повну матеріальну відповідальність, наявність підписів відповідальних за матеріальні цінності осіб, дотримання вимог нормативних правових актів про терміни і порядок проведення інвентаризації, вимог бухгалтерського законодавства щодо оформлення первинних облікових документів , результативність внутрішнього контролю за веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності.

При проведенні судово-бухгалтерської експертизи матеріально-виробничих запасів застосовуються такі методичні прийоми дослідження: 1) розрахунково-аналітичні прийоми (економічний аналіз, економіко-математичні прийоми, арифметичні та статистичні розрахунки і ін.); 2) документальні прийоми перевірки, включаючи простежування, перерахунок, перевірки бухгалтерських документів (нормативна, арифметична перевірка, зустрічна перевірка, взаємний контроль документів), усне опитування, контрольно-вибіркове звірення, інспектування та ін.

При проведенні дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами необхідно використовувати можливості інших видів експертиз, наприклад результати товарознавчих експертиз щодо якості сировини та матеріалів, технологічних експертиз - в частині технологічного процесу виробництва сировини, напівфабрикатів, готової продукції, відповідності випущеної продукції використовується при її виробництві сировини, а також почерковедческих судових експертиз для дослідження рукописних текстів, почерку, підписів матеріально відповідальних осіб.

Особливістю судово-бухгалтерської експертизи на відміну від інших господарських операцій є використання результатів фактичної перевірки (проведеної методами інвентаризації, контрольних обмірів, контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво, лабораторного аналізу, контрольних закупівель, огляду і обстеження, отримання пояснень матеріально відповідальних осіб, запитів щодо реального змісту здійснених господарських операцій). Це обумовлено тим, що досягнення цілей ефективного і всебічного дослідження обліково-економічних даних можливе лише при перевірці відповідності змісту документів реально досконалим господарськими операціями з сировиною і матеріалами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук