Навігація
Головна
Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по...АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИМЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ...Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОблік матеріально-виробничих запасівІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів....Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами

Судово-експертне дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами здійснюється з використанням аналітичних процедур для зіставлення наявності товарно-матеріальних цінностей в різні періоди, даних звіту про їх русі з даними бухгалтерського обліку, оцінки співвідношень між різними статтями звіту і зіставлення їх з даними за попередні періоди .

Аналітичні процедури дозволяють виявити причинно-наслідкові зв'язки між такими показниками економічного суб'єкта, як:

1) виручка від реалізації продукції - дебіторська заборгованість - грошові кошти, що надійшли на підприємство від реалізації товарів (послуг);

2) виручка від реалізації - собівартість реалізованої продукції;

3) чисельність працівників - витрати на формування фонду заробітної плати.

Здійснення аналітичних процедур передбачає використання в процесі експертного дослідження наступних розрахунково-аналітичних методів і прийомів: економічного аналізу; порівняння й угруповання; аналітичних і статистичних розрахунків; економіко-математичних прийомів.

Розрахунково-аналітичні прийоми застосовуються з метою підвищення ефективності роботи з первинного пошуку ознак спотворень бухгалтерської звітності, відхилень в обліковому процесі, встановлення ознак економічних злочинів.

Економічний аналіз застосовується для встановлення регулярності поставок сировини і матеріалів на підприємство, виявлення причин відхилення від норм витрачання сировини. У процесі аналізу виявляються невикористані ресурси, дається оцінка фактичних результатів щодо раціонального використання матеріалів.

Характерними особливостями економічного аналізу є: використання сукупності економічних показників, які можуть характеризувати результати шуканих взаємодій, виділення змін цих показників, ймовірно, пов'язаних з подією злочину, дослідження знайдених змін з метою реконструкції окремих характеристик злочинної діяльності, і перш за все способу її здійснення [1] .

Основними джерелами аналізованої економічної інформації є дані:

- Бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності;

- Статистичного обліку;

- Оперативно-технічного обліку фактів господарського життя економічного суб'єкта.

Дані джерела характеризують діяльність економічного суб'єкта в цілому або його окремих ланок (цехів, відділів, ділянок, конкретних посадових і матеріально відповідальних осіб.

У процесі економічного аналізу все економічні показники поділяються на два види: а) знайшли відображення в бухгалтерській і статистичній звітності; б) спеціально розраховуються при виробництві експертного дослідження.

Останні відображені в матеріалах бухгалтерської звітності і оперативно-технічної документації конкретних учасників господарської діяльності (бригадирів, виконробів, матеріально відповідальних осіб).

Всі економічні показники поділяються на кількісні і якісні. Кількісні показники відображають обсяги виробництва продукції, її реалізацію, кількість і вартість сировини і матеріалів, чисельність трудових ресурсів. Якісні показники характеризують особливості виробничої діяльності економічного суб'єкта, окремих виробничих ланок, їх економічну ефективність (продуктивність, фондовіддачу, матеріаловіддача, рентабельність, прибуток і т.д.). Кількісні і якісні показники знаходяться у взаємозв'язку. Наприклад, продуктивність знаходиться в тісному взаємозв'язку з чисельністю виробничого персоналу. При зміні якісних показників змінюється кількісний показник. Так, при випуску неврахованої продукції можуть мати місце порушення технології (заміна дорогих компонентів більш дешевими, зміна температурних режимів обробки, зменшення обсягу відходів, використання низькосортної сировини і матеріалів), що дозволяє кількісно збільшити випуск продукції, що не відповідає нормативам і вимогам ГОСТів, ОСТів, ТУ.

При виборі показників для здійснення економічного аналізу особливої уваги потребують ті з них, значення яких можуть реагувати на подію злочину: операції, ділянки господарської діяльності, на яких відбувалися протиправні діяння, матеріально відповідальні за дані ділянки особи, періоди їх роботи і ін.

Складені в процесі економічного аналізу розрахунки і аналітичні таблиці дозволяють зіставити витрати матеріалів і сировини за певні періоди, виявити факти порушень технології, перевитрати сировини і ін.

Порівняння як аналітичний прийом дослідження використовується для загальної оцінки роботи економічного суб'єкта з матеріально-виробничими запасами: виявлення економічних відхилень, що вказують на негативні фактори в його господарській діяльності і ознаки вчинення злочинів. Порівняння дозволяє виявити ділянки, напрямки господарської діяльності, що вимагають детального вивчення.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У процесі здійснення аналітичних процедур порівнянні піддаються:

- Фактичні показники витрат сировини і матеріалів з нормативними, що встановлюються законодавством;

- Фактичні показники з показниками бухгалтерської звітності;

- Фінансові показники економічного суб'єкта за різні періоди;

- Динаміка окремих показників (матеріаломісткість, продуктивність праці, обсяг випущеної продукції за період, що перевірявся, коефіцієнт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів, якість продукції).

Порівняння звітних даних з показниками інших економічних суб'єктів проводиться в процесі порівняльного аналізу. При його застосуванні виявляються відмінності на досліджуваних об'єктах (підприємствах, структурних підрозділах) виробничих ресурсів в зіставленні з іншими підприємствами, схожими за виробничим циклом, профілем продукції, що випускається, виробленим матеріалами. За допомогою порівняльного аналізу можна оцінити фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність і кредитоспроможність, профіль, що випускається, відповідність виробничого циклу виробленим матеріалами. Однак недоліком даного прийому дослідження є можлива неточність заснованих на ньому висновків через різнорідності порівнюваних показників, різниці в обліковій політиці, а також у зв'язку різним рівнем технічної оснащеності об'єктів і професійними якостями персоналу.

Незважаючи на те, що порівняльний аналіз є самостійним прийомом дослідження, його застосування часто передує прийом деталізації досліджуваних зведених показників. Деталізація здійснюється за місцем, часом, періодами виробничого циклу.

Угруповання використовується при здійсненні економічного аналізу і дозволяє експерту-бухгалтеру встановити зв'язку між аналізованими явищами і процесами. Для правильного застосування аналітичних процедур аналізовані показники поділяються на групи. Так, застосування угруповання при дослідженні продуктивності праці дозволяє розмежувати участь у виробництві сировини і матеріалів постійного і тимчасового складу співробітників.

Аналітичні і статистичні розрахунки здійснюються на основі наявних статистичних даних. Їх застосування розширює і збагачує зміст економічного аналізу.

Дані розрахунки поділяються на дві групи: а) розрахунки окремих показників (собівартість продукції, відпуск матеріалів на склад, розрахунки з постачальниками та ін.); б) комплексні розрахунки системи показників (наприклад, виручка від реалізації продукції з урахуванням дебіторської заборгованості та коштів, що надійшли на підприємство при реалізації сировини, матеріалів.)

Результатом статистичних розрахунків є статистичні угруповання, в яких використовується кореляція, що дозволяє здійснити обробку статистичних даних. У статистиці кореляція є зв'язок між двома (або більше) змінними, при якій систематичне збільшення значення однієї змінної супроводжується систематичним збільшенням або зменшенням іншого.

Економіко-математичні прийоми дозволяють встановити кількісне співвідношення між фінансовими показниками підприємства і факторами, їх визначальними.

В результаті використання даних методів експертом-бухгалтером досягається більш повне вивчення впливу окремих факторів на узагальнюючі показники діяльності економічного суб'єкта, підвищується точність здійснення економічних розрахунків.

У процесі застосування даного прийому використовуються математичні розрахунки, засновані на методології економіко-математичного моделювання (логарифмирование, диференціювання, лінійне програмування та ін.).

  • [1] Див .: Баканов М. І., Шеремет М. І. Теорія економічного аналізу. М., 1995. С. 66.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документальні прийоми дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з праці та заробітної плати
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Облік відпуску матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально-виробничих запасів
Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку
Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бюджетного обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук