Навігація
Головна
Документальні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових...МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з...Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибуткуАУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯСистема аналітичних фінансових документів як інформаційна основа...ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУПорядок відображення операцій з формування фінансового результату на...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Судово-бухгалтерська експертиза
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку

У процесі дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку широко застосовується економічний аналіз, який дозволяє експерту-бухгалтеру отримати різнобічну інформацію про порядок формування фінансових результатів економічного суб'єкта, наявності незавершеного виробництва, розподілі прибутку по фондах накопичення і споживання.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в себе: а) оцінку по кожному звітному показнику за аналізований період (квартал, рік); б) оцінку структури показників прибутку і її змін; в) дослідження динаміки зміни показників за ряд звітних періодів; г) виявлення факторів, що вплинули на зміну показників прибутку.

Важливим джерелом інформації для аналізу є обов'язкові екземпляри бухгалтерської (фінансової) звітності. Вони складають державний інформаційний ресурс, що дозволяє здійснити до нього доступ зацікавлених осіб, за винятком випадків, коли в інтересах збереження державної таємниці такий доступ повинен бути обмежений (ч. 3 ст. 18 Закону № 402). Офіційна інформація по статистичному обліку поширюється шляхом її опублікування в офіційних виданнях органів статистичного обліку, засобах масової інформації та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах та на офіційних сайтах в Інтернеті.

Окремі компанії публікують також щоквартальні фінансові звіти, що містять поточну інформацію в формі короткого фінансового звіту, які можуть аналізуватися з позиції змін, що відбуваються в доходах економічного суб'єкта і його фінансове становище.

Економічного аналізу піддаються статті бухгалтерського балансу (ф. 1), що відображають основні фінансові результати виробничо-господарської діяльності. Статті бухгалтерського балансу можуть спотворюватися шляхом:

1) неправильної оцінки окремих статей балансу. Наприклад, перебільшена оцінка активу і зменшена оцінка пасиву дозволяють штучно завищити розмір прибутку і, відповідно, завищити величину власного капіталу;

2) неправильної переоцінки об'єктів основних засобів з метою спотворення даних про майно підприємства в бік як збільшення, так і зменшення (надання майна в заставу, зміна оподатковуваної бази і т.д.);

3) невключення до звітний баланс сум, що мають відношення до звітного періоду, але які підлягають оплаті в майбутньому;

4) виключення з балансу бюджетних витрат за статтею "Витрати майбутніх періодів", що дозволяє зменшити величину нерозподіленого прибутку і скоротити частку важкореалізованих активів у складі оборотних активів;

5) включення в актив балансу сум, що підлягають списанню або вже списаних (неліквідних об'єктів, товарів з простроченим терміном зберігання тощо);

6) включення в звітний баланс майна, що не належить підприємству на правах власності (що знаходиться в оренді або на відповідальному зберіганні).

Спотворення звітного балансу в бік заниження прибутку характерно для податкових злочинів (ст. 199 КК РФ "Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації"). Здійснюються при цьому дії складаються у включенні в нього неіснуючої кредиторської заборгованості з одночасним заниженням величини прибутку.

Навмисність спотворення розміру нерозподіленого прибутку, показаного в звітності, крім зазначених розбіжностей, може бути підтверджена взаємним звіренням записів, зроблених за рахунками 90, 91 і 99 в Головній книзі, з показниками балансу і звіту про прибутки і збитки.

Зустрічаються випадки, коли з метою навмисного спотворення звітних даних працівники бухгалтерії з відома і згоди керівництва ведуть "подвійну" бухгалтерію. Суть такого обліку полягає в тому, що на підприємстві існують дві Головні книги, одна з яких відображає дійсний фінансовий стан економічного суб'єкта, а інша - спотворене, відповідне даними і показниками представленого бухгалтерського звіту.

Фінансовий результат діяльності економічного суб'єкта визначається показниками не тільки прибутку, але і збитків. Формування підсумків річного фінансового результату здійснюється накопичувальним шляхом протягом календарного (господарського) року на рахунку 99 "Прибуток і збитки", в якому прибуток відображається за кредитом рахунка, а збиток - за дебетом рахунка. Фінансовим результатом є різниця від зіставлення сум доходів і витрат підприємства. Перевищення доходів над видатками становить прибуток, витрат над доходами - збиток.

При опублікуванні зовнішньої звітності окремі підприємства прагнуть нс показувати збитки, які можуть бути викликані приховуванням прибутку і несплатою податку на прибуток, діяльністю підприємства в тіньовому секторі економіки, відсутністю обсягів виробництва, псуванням продукції та ін.

Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності економічного суб'єкта представлені формі звіту про фінансові результати, що включає в себе квартальну і річну звітність, показники на початок і кінець звітного періоду. Основою для аналізу є наступні показники: а) прибуток (збиток) від реалізації; б) прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності; в) прибуток (збиток) за звітний період; в) нерозподілений прибуток (збиток) за звітний період. Крім того, за допомогою форми 2 можуть бути розраховані інші показники фінансових результатів: прибуток від іншої реалізації (основних засобів і іншого майна); прибуток від позареалізаційної діяльності, яка не пов'язана з виробництвом і реалізацією (робіт, послуг), продажем основних засобів і іншого майна (штрафи, пені та неустойки, отримані від інших організацій, виявлені надлишки при інвентаризації, списання кредиторської заборгованості, оренда майна, безоплатне отримання майна та ін.); прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податку і різних платежів (чистий прибуток); валовий прибуток від реалізації товарів, продукції і послуг.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Економічний аналіз дозволяє зіставити загальну тенденцію розподілу прибутку за звітний період і аналогічні періоди минулого року і встановити зміна показників прибутку в динаміці.

При здійсненні аналізу бухгалтерського балансу використовується горизонтальний аналіз - порівняльний аналіз фінансових даних за ряд звітних періодів.

При горизонтальному аналізі фінансової звітності, наприклад балансу, береться який-небудь показник (рядок) і простежується його зміна протягом двох і більше періодів. Як періодів можуть досліджуватися будь однакові часові інтервали, але найбільш часто в експертній практиці використовуються квартальний і річний аналізи.

При горизонтальному аналізі здійснюється порівняння зміни: а) абсолютних величин (в рублях); б) відносних величин (у відсотках).

Крім горизонтального аналізу використовується вертикальний аналіз фінансової звітності, де порівняння здійснюється в рамках одного звітного періоду в порівнянні з іншими взаємопов'язаними показниками. Наприклад, вертикальний аналіз балансу здійснюється шляхом визначення частки постійних і поточних активів в результаті балансу.

Приклад економічного аналізу економічного суб'єкта відображений в табл. 4.

Таблиця 4. Аналіз фінансових результатів ВАТ "М'ясопереробний комбінат" Лазаревське ""

№ п / п

Показники господарської діяльності економічного суб'єкта

базовий рік

Звітній рік

відхилення

Темп зростання, %

1

2

3 = 2-1

4 = 2/1 • 100

1.

Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

645809

7015030

55694

108623

2.

Вартість реалізованих товарів, тис. Руб.

364258

389245

24987

106859

3.

Прибуток (збиток) від продажу, тис. Руб.

44186

62412

18226

141248

4.

Прибуток від фінансово-господарської діяльності, тис. Руб.

151

3108

2957

2058,2

5.

Залишкова вартість основних засобів, тис. Руб.

265252

283458

20206

106, 86

6.

Середньооблікова чисельність працівників

457

458

1

100,2

З табл. 4 випливає, що собівартість і прибуток в аналізованому періоді збільшилися. Сума виручки також збільшилася, і спостерігається зростання прибутку від продажів з 44186 до 62 412 тис. Руб. Таким чином, прибуток від фінансово-господарської діяльності збільшилася в зв'язку зі збільшенням виручки і собівартості проданих товарів.

У процесі економічного аналізу можуть визначатися прогнозні значення прибутку і збитків, руху готівкових грошових коштів. За даними цих прогнозів можна оцінити фінансовий стан, платоспроможність, фінансову стійкість економічного суб'єкта. Для підвищення якості оцінки використовуються результати структурного аналізу витрат і доходів в попередніх періодах. В ході аналізу виявляються статті, що зробили найбільший вплив на фінансовий результат.

Згідно ст. 284 НК РФ податкова ставка на прибуток встановлюється в розмірі 20%. Однак слід враховувати, що повного визволення від оподаткування підлягає прибуток: а) підприємств громадських організацій інвалідів, спрямована на забезпечення статутної діяльності цих організацій або витрачена самостійно на соціальні потреби інвалідів; б) (трудових) майстерень при установах соціального захисту та соціальної реабілітації населення; в) підприємств Федерального агентства лісового господарства РФ.

Розмір прибутку як кінцевого фінансового результату господарської діяльності підприємства залежить від важливого показника - величини (обсягу) виручки від реалізації продукції.

При дослідженні операцій з реалізації продукції експертом-бухгалтером аналізуються:

- Обгрунтованість витрат на виробництво продукції;

- Правильність обліку витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції її собівартості;

- Розміри втрат від браку і простоїв на виробництві;

- Наявність незавершеного виробництва.

Придбання підприємством різних цінних паперів є фінансовим вкладенням і враховується на синтетичному рахунку 58 "Фінансові вкладення". Цінні папери при здійсненні продуманої політики підприємства здатні приносити дохід. При дослідженні операцій з цінними паперами слід враховувати, що заборонено випуск акцій підприємством для покриття його збитків. Крім того, проспекти емісій і договори на здійснення операцій з цінними паперами повинні відповідати вимогам законодавства (затвердження та опублікування в центральній пресі проспектів емісій).

Підприємствами при спотворенні результатів операцій з цінними паперами найбільш часто використовуються: а) відсутність публікацій у пресі про додаткові емісії; б) випуск сертифікатів акцій замість самих акцій; в) завищення обсягів випуску привілейованих акцій (більше 25% їх загального обсягу); г) неправильне оформлення оплати акцій і ін.

В даний час в умовах автоматизованої обробки звітної бухгалтерської інформації є бухгалтерські комп'ютерні програми, що дозволяють здійснювати аналітичні функції. З метою здійснення розгорнутого економічного аналізу із застосуванням статистичних і математичних методів використовуються прикладні пакети з аналізу. Для цієї мети створюються автоматизовані робочі місця (АРМ) аналітика, що дозволяють автоматизувати проведення економічного аналізу.

Використання програм перевірки автоматизованого обліку може сприяти відновленню обліку за окремими статтями балансу і дозволить зіставити результати відновленого обліку з даними бухгалтерського обліку і бухгалтерської (фінансової) звітності. У процесі такої перевірки можуть бути виявлені викривлення бухгалтерської звітності шляхом неправильної кореспонденції рахунків, неправильне визначення оборотів за рахунками внаслідок арифметичних помилок, невідповідність даних синтетичного обліку даними аналітичного обліку або даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку.

Статистичні розрахунки застосовуються експертом-бухгалтером для елімінування впливу зовнішніх факторів на виконання планових показників економічним суб'єктом, дослідження зміни індексу цін на продукцію, сировину і послуги.

При здійсненні статистичних розрахунків крім даних бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються такі форми статистичної звітності: ф. 1-П "Звіт про продукцію"; ф. 1-Т "Звіт з праці"; ф. 5-3 "Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства"; ф. 7 "Звіт про запаси невстановленого обладнання"; ф. 11 "Звіт про наявність та рух основних засобів"; ф. БМ "Баланс виробничої потужності" і ін.

Основними формами статистичної звітності, що відображають інвестиційну та фінансову діяльність економічних суб'єктів, є форми П-2 "Відомості про інвестиції" і П-3 "Відомості про фінансовий стан організацій".

Співвідношення статистичних показників з показниками діяльності підприємства може характеризувати реальний фінансовий стан економічного суб'єкта, його приховану економічну або заборонену діяльність.

Арифметичні розрахунки використовуються для перевірки сум первинних бухгалтерських документів, що відображають доходи і витрати економічного суб'єкта.

Арифметичні розрахунки дозволяють досліджувати кількісне вираження взаємозв'язку між фінансовими результатами і факторами, їх визначальними, описати економічний процес за допомогою математичних символів (рівнянь, нерівностей тощо) і зіставити їх з ситуаціями, що склалися в процесі виробничої діяльності.

У регістрах синтетичного та аналітичного обліку дані розрахунки застосовуються для горизонтальної та вертикальної перевірок сум підсумків за кожною господарською операцією, кореспондуючому рахунку і перевірці отриманих результатів шляхом зіставлення.

Арифметичним шляхом здійснюється перевірка:

- Податкової звітності різних звітних (податкових) періодів;

- Правильності розрахунку сум по податках і різним платежам;

- Розрахунку податкових ставок і податкових пільг.

Крім того, проводиться порівняння підсумкових фінансових показників діяльності підприємства з іншими періодами господарської діяльності.

Процес статистичних та арифметичних розрахунків супроводжується дослідженням великого обсягу даних, які можуть бути представлені експертом-бухгалтером у вигляді узагальнюючих таблиць, графіків. Їх використання при здійсненні аналітичних процедур дозволяє систематизувати узагальнюючі дані і наочно їх представити, а також зменшити обсяг підсумкових розрахункових даних в описовій частині дослідження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документальні прийоми дослідження операцій по формуванню фінансових результатів і використання прибутку
МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з матеріально-виробничими запасами
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з праці та заробітної плати
Розрахунково-аналітичні прийоми та методи дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
Поняття фінансових результатів. Формування і використання прибутку
АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджменту
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Порядок відображення операцій з формування фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук