Навігація
Головна
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИДворівнева банківська системаБанківська система як ключовий елемент фінансової системи державиБезпека банківських електронних системФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУСистема правового забезпечення безпеки банкуПоняття і елементи банківської системиБезпека банківських системПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИБанки та їх роль у фінансовій системі
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рівень фінансової безпеки банківської системи РФ

Економічна безпека банківської системи - це забезпечення гарантованого захисту стану всіх її елементів, в тому числі при несприятливих умовах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Забезпечення економічної безпеки банківської системи пов'язано з її проникненням в усі сфери суспільного життя. Тому що виробляється політика фінансової безпеки банківської системи характеризується:

- Складною схемою організації;

- Ієрархічністю структури (наявністю в пий систем більш низького рівня);

- Впорядкованістю взаємодії між рівнями.

Сукупність властивостей банківської системи не тотожна

сукупності властивостей входять до неї елементів і знаходиться з нею у взаємній залежності. Недостатньо надійне функціонування одного з ланок (учасників) банківської системи здатне викликати серйозні порушення і деформацію у всій фінансовій системі і економічної діяльності держави.

Необхідність суворої регламентації діяльності фінансово-кредитних організацій наглядовим органом (центральним банком) і її передбачуваності з точки зору реалізації основних засад грошово-кредитної політики, функцій і операцій, що здійснюються банками, позначає поняття детермінованості банківської системи. Неможливість передбачити зміна ціп на банківські продукти і послуги в зв'язку зі зміною процентних ставок, валютних курсів, вартості ланцюгових паперів та рівня інфляції проявляється в її стохастичности. Разом з тим непередбачуваність банківської системи обумовлена і ступенем фінансової стійкості її елементів, структурними змінами в ній. Тому, будучи багатогранним економічним явищем, фінансова безпека банківської системи забезпечується сукупністю вироблених норм, правил і методик.

Необхідність створення системи безпеки діяльності банків викликана наступними причинами:

- Банківська система не тільки забезпечує механізм безпечного і ефективного міжгалузевого та міжрегіонального

перерозподілу грошового капіталу, а й є ключовим елементом розрахункового і платіжного механізмів системи;

- Від стану банківської системи держави істотно залежить стійкість національної валюти, її купівельна спроможність, що має першорядне значення для державного суверенітету;

- Банківська діяльність, по-перше, зачіпає майнові інтереси необмеженого кола суб'єктів, а по-друге, в силу своєї специфіки здатна впливати на економічні процеси в країні в цілому.

Зазначені обставини є цілком закономірною передумовою для встановлення відносно банків більш жорстких методів правового і економічного регулювання з метою забезпечення економічної безпеки в порівнянні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Комплексний підхід до оцінки безпеки банківської системи повинен відповідати таким вимогам (рис. 2.2):

Комплексний підхід до оцінки безпеки банківської системи

Мал. 2.2. Комплексний підхід до оцінки безпеки банківської

системи

• оцінювати, з одного боку, можливість протистояння банківських криз, а з іншого - можливість розвитку, розширення діяльності;

• оцінювати безпеку банківського сектора, проектуючи його розвиток на економіку регіону;

• враховуючи багатогранність і динамічність поняття "регіональна банківська безпека", - визначати векторну спрямованість, яка ніколи основні орієнтири розвитку;

• дозволяти проводити регулярний моніторинг стану безпеки регіонального банківського сектора за допомогою системи показників.

З огляду на необхідність і достатність перерахованих вище вимог, слід застосовувати три підходи, які забезпечують оцінку фінансової безпеки банківської системи (табл. 2.3):

дуалістичний підхід, в основі якого лежить аналіз антикризового потенціалу - потенціалу зростання;

системно-цільовий підхід, при якому безпека розглядається як багатоступенева система, орієнтована на досягнення кінцевого результату - підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону;

критеріальний підхід, заснований на оцінці рівня і динаміки економічної безпеки банківського сектора регіону.

Дуалістичний підхід (рис. 2.3) до аналізу безпеки банківського сектора реалізується за допомогою дослідження ризиків і потенційних можливостей

Антикризовий потенціал банківської системи характеризується наявністю відповідних ресурсів (внутрішніх і зовнішніх резервів) для нівелювання ризиків (загроз), що характеризують діяльність банківського сектора регіону. Одночасно і потенціал зростання відображає також внутрішні і зовнішні резерви банківського сектора, що дозволяють здійснити кількісні і якісні зміни, пов'язані зі здійсненням банківських бізнес-процесів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фінансовий потенціал банківської системи включає в себе всі фінансові ресурси, які може мобілізувати кредитна організація в цілях протидії кризовим явищам і розширення масштабів діяльності. Головним чином до них можна віднести власні кошти кредитної організації.

Потенціал ринкового середовища являє собою сукупність економічних суб'єктів в регіоні і за його межами, зв'язків між ними, зацікавлених у стабільній роботі і розвитку кредитних організацій. Використання в сукупності викладених підходів дозволяє інтерпретувати процесДуалістичний підхід до аналізу й оцінки безпеки банківського сектора

Рис .. 23. Дуалістичний підхід до аналізу й оцінки безпеки банківського сектора

поетапного досягнення безпеки банківської системи у вигляді чотирьох рівнів. При цьому векторна спрямованість побудови багатоступінчастої системи безпеки банківського сектора слід від нижчого рівня до вищого (рис. 2.4).

Векторна спрямованість побудови багатоступінчастої системи безпеки банківського сектора

Мал. 2.4. Векторна спрямованість побудови багатоступінчастої системи безпеки банківського сектора

Склад показників для аналізу фінансової безпеки банківської системи повинен включати індикатори, що характеризують організацію грошово-кредитного регулювання, правового регулювання банківських операцій, ефективності та достатності банківського нагляду і ефективності функціонування платіжної системи. Дані показники є систему індикаторів, оскільки вони взаємопов'язані між собою і охоплюють основні сфери банківської діяльності. Названі показники можуть бути побудовані як для окремого банку, так і для банківської системи в цілому згідно з різними рівнями ієрархії, що підкреслює їх приналежність до певної системи.

Критерії безпеки банківської системи - це інструменти оцінки стану банківської системи з точки зору найважливіших процесів, що відображають сутність економічної безпеки. Критеріальна оцінка безпеки включає в себе оцінку ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку, рівня ефективності використання ресурсів.

Рейтингові оцінки найбільших міжнародних агентств міцно увійшли в число критеріїв, що визначають положення фінансових інститутів на фінансових ринках, обсяги інвестицій в національні економіки, курси боргових зобов'язань, що обертаються на фондових біржах. Наприклад, процедура Standard & Poors традиційно не приділяє уваги валютної складової власного капіталу комерційного банку, акцентуючи увагу насамперед на його основних компонентах (кошти акціонерів, субординований борг, нерозподілений прибуток, резерви).

Встановленого набору факторів, що визначають кожну з рейтингових оцінок, не існує. Для приватного банку, що конкурує з банками аналогічних масштабів, рівень менеджменту, ліквідність, якість активів, прибутковість і достатність капіталу відіграють домінуючу роль. Для державного банку на перший план може вийти його значення для національної банківської системи, а також положення державної структури, яка володіє банком, на своєму ринку.

У банківській фінансовій системі фінансові ресурси акумулюються і перерозподіляються через банківський сектор економіки.

У ринковій фінансовій системі фінансування реального сектора економіки здійснюється через ринок цінних паперів.

Як правило, банківські фінансово-кредитні системи притаманні країнам, що розвиваються, а ринкові - розвиненим. Основна перевага ринкової фінансової системи полягає в ефективності розподілу ресурсів через ринок цінних паперів, в той час як головним плюсом банківської системи є її висока підконтрольність і стабільність. Однак недостатнє забезпечення надійного функціонування одного з ланок банківської системи здатне викликати серйозні порушення і деформацію у всій фінансовій системі і економічної діяльності держави.

Основною умовою здатності держави здійснювати самостійну фінансово-кредитну політику відповідно до своїх національних інтересів є фінансово-кредитна безпеку. Під нею розуміється здатність державних органів забезпечувати стійкість економічного розвитку держави, платіжно-розрахункової системи та основних фінансово-економічних параметрів; нейтралізовувати вплив світових фінансових криз на національну економічну та соціально-політичну систему; запобігати конфліктам між владою різних рівнів з приводу розподілу і використання ресурсів національної бюджетної системи; найбільш раціонально залучати і використовувати іноземні запозичення і т.п.

Як об'єкта банківської безпеки можуть виступати як окремі компоненти банківської системи - банки, інші кредитні організації, банківська інфраструктура, - так і банківська система в цілому, що розглядається па загальнонаціональному та регіональному рівнях.

Суб'єктами банківської безпеки в умовах ринкової економіки є, по-перше, безпосередньо кредитні організації, які через своїх керівників організовують і підтримують функціонування власної системи забезпечення безпеки; по-друге, до суб'єктів банківської безпеки в частині, що стосується всієї банківської системи в цілому, слід віднести держава, яке формує загальнонаціональну банківську систему і через свого представника - Банк Росії керує її розвитком, в тому числі створенням і функціонуванням системи безпеки.

Між об'єктом і суб'єктом безпеки регіонального банківського сектора в процесі його функціонування і взаємодії із зовнішнім середовищем формуються різноманітні взаємозв'язки, в тому числі з приводу безпеки функціонування всієї системи і окремих її компонентів. Ці зв'язки регулюються законодавством і нормативними актами Банку Росії.

На думку більшості зарубіжних дослідників, стійкість фінансово-кредитної системи визначається рівнем дефіциту бюджету, стабільністю ціп, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових відносин, надійністю банківської системи і національної валюти, ступенем захищеності інтересів вкладників, зниженням зовнішнього і внутрішнього боргу і дефіциту платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для активізації інвестиційної діяльності.

Зміст фінансової безпеки, очевидно, не можна відокремити від загроз, які перешкоджають розвитку економіки.

Під загрозою фінансової безпеки розуміється об'єктивно існуюча потенційна можливість негативного впливу на вхідні параметри, що викликають зміни вихідних параметрів банківської системи. Поява небезпеки у вигляді реальних втрат слід розглядати як сигнал можливого переростання її в загрозу, якщо не будуть вжиті адекватні заходи.

Однією з основних загроз безпеки банківського сектора є банківська криза , який визначається як період, протягом якого значна частина банківської системи стає неліквідної і неплатоспроможною. З цієї точки зору кризи ліквідності виникають, коли банки не можуть вчасно і в повному обсязі виконувати свої договірні зобов'язання перед кредиторами (позичальниками), навіть якщо їх (банків) капітал (чиста вартість) позитивний. Кризи платоспроможності пов'язані з ситуацією, коли справжня приведена вартість зобов'язань банків перевершує наведену вартість їх активів (банк фактично є банкрутом). Основними причинами банківських криз є різке падіння цін на активи (фінансові); різке і значне зниження обмінного курсу і (або) офіційних міжнародних резервів; неплатоспроможність (неспроможність) учасників ринків; дефолти, включаючи і дефолт на рівні держави в цілому; зростання процентних ставок; зростання коливань прибутковості інструментів фінансово-кредитного ринку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
Дворівнева банківська система
Банківська система як ключовий елемент фінансової системи держави
Безпека банківських електронних систем
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУ
Система правового забезпечення безпеки банку
Поняття і елементи банківської системи
Безпека банківських систем
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Банки та їх роль у фінансовій системі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук