Навігація
Головна
Банк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністюКомерційні банкиКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК - основна ланка БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇМіжнародні (транснаціональні) комерційні банкиОрганізаційне пристрій комерційного банкуОрганізаційна структура управління банку та структура управління імЗагальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх...Структура бухгалтерського балансу комерційного банкуСтратегії міжнародних комерційних банків та їх структураКОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОПЕРАЦІЇ
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційна та управлінська структура комерційних банків

Відповідно до організаційно-правовою формою власності комерційні банки поділяються па акціонерні, капітал яких формується за рахунок продажу власних акцій, кооперативні, або пайові, капітал яких формується за рахунок продажу паїв, вони, як правило, невеликі за розмірами, тому їх не так багато , і приватні банки, капітал яких належить одній особі. Набагато рідше зустрічаються державні банки, капітал яких належить державі, муніципальні, капітал яких знаходиться в міській (муніципальної) власності, змішані, капітал яких формується на основі різних форм власності, і спільні, коли капітал банку грунтується на капіталі різних країн. В даний час переважаючими серед комерційних байків виступають акціонерні банки. Які мають величезними капіталами, ці банки в більшій мірі можна називати банківськими організаціями, консорціумами або холдингами, які охоплюють не тільки філіальну мережу, але і ряд кредитних організацій.

У Росії банки можуть створюватися на основі будь-якої форми власності у вигляді товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, акціонерних (відкритих і закритих) товариств (табл. 5.1).

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) засновується одним або кількома особами. Його статутний капітал розділений на частки, визначені установчими документами. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості внесених ними вкладів.

Товариство з додатковою відповідальністю (О ДО) засновується також одним або кількома особами. Його статутний капітал формується за рахунок внесення вкладів його учасниками. Установчими документами таких банків виступають засновницький договір і статут.

Акціонерне товариство (АТ) засновується за допомогою випуску акцій. Основним засновницьким документом таких байків виступає статут. У ньому фіксуються організаційно-правова форма банку, величина капіталу, кількість акцій (часток), номінал однієї акції (грошовий розмір частки), органи управління і контролю; механізми прийняття основних управлінських рішень і їх реалізації, а також інші найважливіші положення. Акціонерні банки можуть бути відкритого (ВАТ) і закритого (ЗАТ) типів.

Організаційна структура комерційного банку визначається його статутом, в якому містяться положення про органи управління банку, їх повноваження, відповідальність та взаємозв'язку здійсненні банківських операцій.

Таблиця 5 .1

Динаміка організаційно-правових форм діючих кредитних організацій

Найменування

на 01.01.2006

на 01.01.2007

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

кількість

частка

кількість

частка

кількість

частка

кількість

частка

кількість

частка

Діючі кредитні організації

тисяча двісті п'ятьдесят три

100,0

1189

100,0

1 136

100

1108

100,0

1 068

100,0

в тому числі:

акціонерні

суспільства

799

63,77

772

64,93

744

65,49

726

65,5

699

66,07

з них:

ЗАТ

330

26,34

319

26,83

307

27,02

296

26,71

285

26,94

ВАТ

469

37,43

453

38,10

437

38,47

430

38,8

414

39,13

Пайові

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

454

36,23

417

35,07

392

34,51

382

34,48

359

33,93

ТОВ

ТДВ

454

36,23

417

35,07

392

34,51

382

34,48

359

33,93

Управляє акціонерним банком загальні збори акціонерів , яке затверджує і вносить зміни до статуту банку, затверджує річний звіт, розподіляє прибуток банку, приймає рішення про формування його фондів, створення і ліквідації філіальної мережі, а також вирішує інші важливі для банку питання.

Загальні збори акціонерів обирає рада директорів або рада банку , в який зазвичай входять 5-25 чоловік в залежності від величини банку. Найчастіше до ради директорів входять власники пакетів акцій. Діяльність ради директорів включає: визначення цілей банку і формування його політики; внесення змін до статуту банку; визначення розміру дивідендів; переказ коштів з рахунку нерозподіленого прибутку на резервні рахунки; визначення організаційної структури банку; наймання і звільнення керівних працівників; визначення форм і видів звітів; контроль за позиками та інвестиціями; перевірку всіх банківських операцій, здійснення консалтингових послуг, формування маркетингової політики банку, встановлення ділових зв'язків з іншими юридичними особами.

Рада директорів обирає голову ради директорів , який може бути президентом банку. Голова займається інформуванням ради директорів про роботу банку, про зв'язки з громадськістю, про перспективи розвитку банку і т.д .; здійснює управління оперативною діяльністю банку і т.п.

Правління банку поряд з головою ради директорів включає в себе віце-президентів, які очолюють провідні відділи банку, а також головного бухгалтера.

У зарубіжних банках в правління входить ревізор, який підпорядковується безпосередньо голові ради директорів і здійснює зовнішній огляд банку, виявляє його недоліки, оцінює перспективи розвитку і доповідає раді директорів. Організаційна структура банків відповідає загальноприйнятій схемі управління акціонерним товариством (рис. 5.1).

У діяльності банку реалізуються як оперативні, так і штабні функції. У зв'язку з цим в структурі банку зазвичай виділяють два твань відділів: лінійні і штабні.

В лінійних відділах займаються виконанням операційної роботи, а саме: прийняттям вкладів, видачею кредитів, купівлею цінних паперів і т.д. Свою назву ці відділи отримали за характером функцій, які делегуються з вищих ешелонів управлінської структури на більш низькі і утворюють безперервний зв'язок по вертикалі.

Штабні відділи виконують функції обслуговування лінійних з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Схема управління акціонерним банком

Мал. 5.1. Схема управління акціонерним банком

До штабним відносять такі відділи, як відділ кадрів, планування, юридичний, статистичний і т.д.

Типова організаційна структура комерційного банку може бути:

- Дивизиональной , при якій розподіл всіх підрозділів відбувається відповідно до типу клієнтів (фізичні та юридичні особи), пропонованими видами послуг (кредитування, операції з цінними паперами), регіонами (філії; відділення); часто при цьому організаційна структура може будуватися за галузевим чи за територіальною ознакою (наприклад, відділ кредитування може включати підвідділи по кредитуванню окремих галузей економіки та територіальних підрозділів);

- Матричної, коли співробітники мають подвійне підпорядкування;

- Функціональної, що включає в себе функціональні підрозділи і служби, число яких визначається економічним змістом та обсягом банком операцій.

В останньому випадку основними організаційними одиницями можуть стати:

1) кредитний і ревізійний комітети, які займаються загальними питаннями. Перший розробляє кредитну політику, другий проводить зовнішній огляд і оцінку діяльності банку;

2) управління планування. Займається організацією комерційної діяльності та управлінням банківською ліквідністю; економічним аналізом і вивченням кредитоспроможності клієнтів; розробкою планів комерційної діяльності банків; маркетингом і зв'язками з громадськістю;

3) управління депозитних операцій. Проводить прийом і видачу вкладів і займається емісією і розміщенням власних цінних паперів - облігацій, векселів, акцій, сертифікатів;

4) управління кредитних операцій. Здійснює короткострокове і довгострокове кредитування організацій; кредитування населення; проводить нетрадиційні банківські операції, пов'язані з кредитуванням, такі як лізинг, факторинг і т.д .;

5) управління посередницьких та інших операцій. Зайнято проведенням гарантійних операцій та операцій за дорученням (трастові операції), комісійних операцій; наданням факторингових і посередницьких послуг; виконанням операцій з цінними паперами;

6) управління організації міжнародних банківських операцій. Здійснює валютні і кредитні операції із залученням валютних вкладів, покупку валюти, надання валютних кредитів, проведення міжнародних розрахунків;

7) обліково-операційне управління, що включає в себе операційний відділ, відділ касових операцій, розрахунковий відділ. Займається проведенням розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Для виконання штабних функцій в банку формуються наступні служби: адміністративно-господарський відділ; юридичний відділ; відділ кадрів; відділ експлуатації та впровадження обчислювальної техніки; бухгалтерія.

В силу того що організаційну структуру банку розробляє рада директорів, вона може бути індивідуальною для кожного банку і залежати від тієї сукупності банківських операцій, які виконує банк. Найчастіше банк має змішану , структуру побудови, орієнтовану на централізований або децентралізований тип управління.

При централізованої організаційної структури в банку існує чітка вертикаль влади, де підпорядкування співробітників здійснюється відповідно до їх функціональних обов'язків.

Децентралізована організаційна структура передбачає розподіл за видами продуктів: цінні папери (управління цінних паперів), кредитування (кредитне управління).

Практично кожен банк, вибираючи організаційну структуру, повинен звертати увагу па те, що для органу, що управляє ресурсами банку, головною метою є отримання прибутку, а для головного бухгалтера - максимальна правильність в проведенні і відображенні операцій. Відповідно до цього, як правило, формується дворівнева система здійснення угоди: фронт-офіс - підрозділ, укладає угоди, і бек-офіс - підрозділ, яке опрацьовує угоди. Іноді до них додається третя система - бухгалтерія , що здійснює облік операцій.

Залежно від видів діяльності, географічне розташування і наявність філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, комерційний банк може мати пірамідальну, географічну, функціональну або комбіновану структуру.

Пірамідальний принцип побудови структур банку характеризується граничною простотою вертикальних зв'язків, прямим і безпосереднім підпорядкуванням відділів вищому керівництву банку. При даній структурі управління в банку, як правило, є 6-8 відділів, які охоплюють основне коло операцій (позичкові, інвестиційні, касові, депозитні, трастові), адміністративний і ревізійний відділи, відділ маркетингу (рис. 5.2).

Структура управління, побудована але пірамідальним принципом

Мал. 5.2. Структура управління, побудована але пірамідальним принципом

Особливістю географічного принципу є те, що відбувається поділ реалізації стратегічних і тактичних завдань (рис. 5.3). Стратегічні проблеми вирішуються в головному представництві банку, а рішення тактичних питань передається за місцем розташування регіональних філій банку. Завдяки цьому відбувається розширення ареалу банківської діяльності.

Структура управління банком, побудована але географічним принципом

Мал. 53. Структура управління банком, побудована але географічним принципом

При функціональному принципі побудови структура управління заснована на чіткому розподілі функцій акумуляції ресурсів і способів їх використання (рис. 5.4).

Структура управління банком за функціональним принципом

Мал. 5.4. Структура управління банком за функціональним принципом

Діяльність комерційних банків в Росії активізується, виникає ряд нових операцій, що знаходить відображення в організаційній структурі, призводить до її вдосконалення і розширення. Продумана організаційна структура комерційного банку забезпечує ефективну систему управління, оптимізований документообіг, ефективний менеджмент, є інструментом стимулювання праці, який не потребує будь-яких додаткових грошових вкладень.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Банк як комерційна організація і зовнішнє управління його діяльністю
Комерційні банки
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК - основна ланка БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ
Міжнародні (транснаціональні) комерційні банки
Організаційне пристрій комерційного банку
Організаційна структура управління банку та структура управління ім
Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види
Структура бухгалтерського балансу комерційного банку
Стратегії міжнародних комерційних банків та їх структура
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ ОПЕРАЦІЇ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук