Навігація
Головна
Аналіз кредитних операцій банкуКредитні операції банківОрганізація кредитної політики банку та класифікація позичокКредитна політика комерційного банку, класифікація позичокОперації кредитних організацій з цінними паперами, що здійснюються на...Кредитні операції банкуІнструменти грошово-кредитної політики Банку РосіїКомерційні банки і їх операції. Пасивні та активні операції....Операції комерційного банку з дорогоцінними металами і дорогоцінним...Структура і класифікація активів банку. Кредитні операції
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз кредитних операцій банку

Аналіз будь-якого виду діяльності банку необхідно починати з оцінки стану банку на відповідному ринку, його конкурентоспроможності, а також вивчення змін, що відбуваються на самому ринку.

Аналіз позичкових операцій банківського сектора в цілому спрямований на виявлення сталих на певний момент часу середніх значень тих чи інших основних показників, що характеризують операції банків та позик, що входять в однорідні групи; оцінку їх змін; змін певних показників аналізованого банку. Такі показники можуть бути абсолютними (розмір виданих банком позичок в цілому або певного їх виду, величина прострочених, списаних позик) і відносними (частка позик певної якості, прибутковість позик, коефіцієнти ліквідності і т.д.).

Непрямим індикатором активності банку в регіоні в реальному секторі економіки може служити показник співвідношення активів, вкладених в нефінансовий сектор економіки, до загального обсягу банківських активів.

Інформаційною базою аналізу позичкових операцій, крім балансового звіту, є такі основні форми фінансової звітності банку:

• форма № 0409115 "Інформація про якість позичок, позикової і прирівняної до неї заборгованості";

• форма № 0409118 "Дані про великі кредити";

• форма № 0409128 "Дані про середньозважені процентні ставки за кредитами, наданими кредитною організацією";

• форма № 0409301 "Окремі показники, що характеризують діяльність кредитної організації";

• форма № 0409302 "Відомості про кредити та заборгованості за кредитами, наданими позичальникам різних регіонів".

Аналіз кредитних операцій починають з визначення питомої ваги виданих банком позик в загальному обсязі його активів. Якщо в зарубіжній практиці позитивно оцінюється частка кредитних активів, що перевищує 0,8 від усіх активів, то для вітчизняної кредитно-фінансової системи характерно поки ще набагато менш значне участь її у фінансуванні реального сектора економіки (хоча ця величина зростає з року в рік разом зі зміцненням економіки країни в цілому).

Далі визначають динаміку абсолютного і відносного приросту позичкових активів в цілому і кожного їх виду за останні кілька років. При цьому темпи зростання позик обчислюються як відношення середніх залишків позичкових активів першого року до того ж показника п-т про року, помножена на 100%.

Темпи зростання позичкових активів повинні не тільки перевищувати 100%, але і не повинні уповільнюватися. В іншому випадку це призведе до втрати позицій банку на ринку і витіснення його більш конкурентоспроможними інститутами. У той же час їх приріст повинен бути розмитою і стабільним.

Темпи зростання середніх залишків позичкових активів прийнято зіставляти з темпами зростання сукупних активів. Таке співвідношення називають коефіцієнтом випередження. Він показує, у скільки разів зростання середніх залишків позичкових активів випереджає зростання сукупних активів. Значення коефіцієнта більше 1 свідчить про активну роботу банку в області кредитних вкладень.

Після цього переходять до аналізу складу і структури позичкової заборгованості за більш короткі проміжки часу звітного року (місяць, квартал, рік). Це можна зробити з використанням, наприклад, такої таблиці (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Аналіз складу і структури позикових активів банку, тис. Руб.

Позичкова і прирівняна до неї заборгованість

Сума, тис. Руб.

Питома вага,

о /

/ о

Прострочена понад 30 днів заборгованість

Питома вага простроченої заборгованості

Прострочена понад 30 днів заборгованість але відсоткам

Питома вага простроченої заборгованості за відсотками

Кредити, надані: кредитним організаціям

клієнтам

Враховані векселі: кредитних організацій

клієнтів

Суми, які не стягнені але банківськими гарантіями

факторинг

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

уступка вимоги

Вимоги але придбаним на вторинному ринку заставних

Вимоги але операціях продажу фінансових активів з відстрочкою платежу:

до кредитних організацій

до клієнтів

лізинг

Інші вимоги з кредитним ризиком

Разом:

В ході аналізу вивчають: які види кредитів переважають в банку (мають найбільшу питому вагу); яку частку становлять прострочені кредити. Такий аналіз слід проводити за ряд звітних періодів з метою встановлення динаміки основних складових позичкових активів банку і тенденції в русі прострочених позичок.

Використовуючи дані інших форм звітності (зокрема, форм Л "0409115 та 0409128) і дані аналітичного обліку, встановлюють: який середній термін прострочених кредитів; рівень супутніх їм ризиків; відповідний їм склад клієнтів; середній рівень процентної ставки; зіставляють темпи зростання простроченої заборгованості з темпами зростання позикової заборгованості і т.д.

Кредитування підприємств і організацій - пріоритетний напрямок діяльності банку, оскільки його обсяг вище, а ризик нижче, ніж при кредитуванні населення. Однак коли вичерпуються можливості отримання доходів від будь-якого виду діяльності, банки шукають нові шляхи їх отримання. Так відбувається в країнах з розвиненою економікою, цим же шляхом слід і банківська система Росії. Сьогодні кредитування населення поряд з кредитуванням організацій - одне з найбільш перспективних напрямків банківської діяльності.

Далі позики аналізують за іншими ознаками: але галузевої приналежності клієнтів; цільовим призначенням; терміну погашення; видами валют; способам видачі; кількістю кредиторів і ін.

Зокрема, за галузевою належністю клієнтів позики можуть класифікуватися, наприклад, відповідно до прийнятої в формі звітності № 040932 "Відомості про кредити та заборгованості за кредитами, наданими позичальникам різних регіонів" їх угрупованням: сільське господарство, мисливство та лісове господарство; видобуток корисних копалин; обробні виробництва; виробництво і розподіл електроенергії, газу і води; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; транспорт і зв'язок; інші види діяльності.

Необхідно враховувати, що надмірне кредитування банком підприємств окремих географічних регіонів або секторів економіки значно підвищує ризик і погіршує якість його кредитного портфеля в разі настання несприятливих для підприємств галузі подій.

За цільовим призначенням позики розглядаються як:

- Призначені для фінансування виробничого капіталу (основного або оборотного);

- Видані на тимчасові потреби;

- Видані на споживчі цілі фізичним особам.

Як правило, найбільший ризик притаманний позиках, що видаються па придбання або збільшення основного капіталу. Надання та обслуговування позик на споживчі цілі пов'язане з високими питомими витратами по ним, по при правильній організації кредитного процесу і при наявності великих обсягів зазначеного виду позик у великих банків виникає ефект масштабу виробництва, що дозволяє відносити ці позики до категорії досить прибуткових. Найменший ризик і найбільшу питому вагу, як правило, буває у кредитів, які видаються на поповнення оборотного капіталу.

Велике значення для аналізу якості кредитного портфеля банку є їх угруповання в залежності від фінансового стану позичальника і якості обслуговування ним свого обов'язку. За цим показником позики діляться на стандартні, нестандартні, сумнівні, проблемні, безнадійні. При цьому позики класифікуються в момент їх видачі , а потім переглядаються відповідно до ступеня кредитного ризику не рідше одного разу на місяць.

Стандартні позики або позики I (вищої) категорії якості - це відповідно до Положення Банку Росії № 254-11 позики, за якими відсутній кредитний ризик (тобто ймовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за позикою дорівнює нулю).

Нестандартні позики (II категорії якості) несуть в собі помірний кредитний ризик, що веде до знецінення вартості позики в розмірі від одного до 20%.

Сумнівні позики (III категорія якості) пов'язані зі значним кредитним ризиком знецінення в розмірі від 21 до 50%.

Проблемні позики (IV категорія якості) мають високий кредитний ризик знецінення позик в розмірі від 51 до 100%.

Безнадійні позики V (нижчої) категорії якості - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконувати зобов'язання але позикою, що обумовлює повне (в розмірі 100%) знецінення позики.

В ході аналізу встановлюють частку стандартних позик і частку позик знецінених (віднесених до П-У категоріям якості).

Особлива увага повинна бути приділена нестандартним, сумнівним і проблемних позиках, за якими ще є шанс їх повернення. Висока частка повністю знецінених позик (V категорії) свідчить про низьку якість менеджменту банку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз кредитних операцій банку
Кредитні операції банків
Організація кредитної політики банку та класифікація позичок
Кредитна політика комерційного банку, класифікація позичок
Операції кредитних організацій з цінними паперами, що здійснюються на підставі ліцензії Банку Росії
Кредитні операції банку
Інструменти грошово-кредитної політики Банку Росії
Комерційні банки і їх операції. Пасивні та активні операції. Банківський прибуток
Операції комерційного банку з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
Структура і класифікація активів банку. Кредитні операції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук