Навігація
Головна
ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙОрганізація внутрішнього контролю в кредитних організаціяхСистема внутрішнього контролю кредитних організаційАудит системи внутрішнього контролю кредитної організаціїОрганізація служби внутрішнього фінансового контролюОрганізація служби внутрішнього фінансового контролюПодання відомостей, зібраних банком в результаті процедури...Кредитні організації як агенти податкового контролюОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮОрганізація служби внутрішнього аудиту
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Служба внутрішнього контролю кредитних організацій

Як правило, основні функції щодо здійснення внутрішнього контролю і функції моніторингу системи внутрішнього контролю здійснюються в кредитних організаціях окремим підрозділом - службою внутрішнього контролю кредитних організацій.

Служба внутрішнього контролю кредитної організації відповідно до вищезгаданого Положення про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах створюється як самостійний внутрішнє структурний підрозділ кредитної організації для здійснення внутрішнього контролю і сприяння органам управління кредитної організації в забезпеченні ефективного функціонування кредитної організації. Фактично служба внутрішнього контролю, яка існує в російських кредитних організаціях, є службою внутрішнього аудиту, передбаченої вищевказаними рекомендаціями Базельського комітету банківського нагляду. Відповідно, організація і робота служби внутрішнього контролю будується на основі зазначених рекомендацій.

Організаційно служба внутрішнього контролю знаходиться в структурі кредитної організації і управляється виконавчими органами, але методично підпорядковується раді директорів (спостережній раді) кредитної організації. Представники служби внутрішнього контролю у філіях кредитної організації також мають подвійне підпорядкування - керівнику служби внутрішнього контролю кредитної організації і керівнику філії.

Основним завданням служби внутрішнього контролю є внутрішній нагляд (аудит) за діяльністю кредитної організації з боку ради директорів (наглядової ради) як представників учасників (акціонерів) кредитної організації.

Чисельний склад та структура служби внутрішнього контролю визначається кредитною організацією відповідно до масштабів її діяльності і характером здійснених банківських операцій і угод. Залежно від масштабу кредитної організації це може бути або окремий підрозділ служби внутрішнього контролю, або окремий співробітник.

Кредитні організації повинні мати внутрішній документ ,, що регулює діяльність служби внутрішнього контролю (положення про службу внутрішнього контролю), який повинен визначати, в тому числі:

- Статус служби внутрішнього контролю в організаційній структурі кредитної організації, її завдання, повноваження, права та обов'язки, а також взаємини з іншими підрозділами кредитної організації, в тому числі здійснюють контрольні функції;

- Підпорядкованість і підзвітність керівника служби внутрішнього контролю раді директорів (спостережній раді) кредитної організації;

- Підзвітність керівника підрозділу або працівника служби внутрішнього контролю філії кредитної організації керівнику служби внутрішнього контролю кредитної організації;

- Неможливість функціонального підпорядкування керівнику (його заступникам) служби внутрішнього контролю інших підрозділів кредитної організації;

- Неможливість суміщення співробітниками служби внутрішнього контролю своєї діяльності з діяльністю в інших підрозділах кредитної організації;

- Право керівника служби внутрішнього контролю безпосередньо взаємодіяти з відповідними керівниками кредитної організації (її підрозділів) для оперативного вирішення питань і порядок такої взаємодії;

- Порядок проведення службою внутрішнього контролю внутрішніх перевірок кредитної організації з питань, що визначаються кредитною організацією;

- Обов'язок керівника служби внутрішнього контролю інформувати про виявлених під час проведення перевірок порушеннях (недоліки) рада директорів (наглядова рада), одноособовий і колегіальний виконавчий орган та керівника структурного підрозділу кредитної організації, в якому проводилася перевірка;

- Порядок контролю за вжиттям заходів щодо усунення виявлених службою внутрішнього контролю порушень;

- Порядок затвердження річних та поточних планів перевірок, звітів про виконання планів перевірок, що проводяться службою внутрішнього контролю;

- Обов'язок керівника і співробітників служби внутрішнього контролю інформувати органи управління кредитної організації про всі випадки, які перешкоджають здійсненню службою внутрішнього контролю своїх функцій;

- Порядок участі служби внутрішнього контролю в розробці внутрішніх документів кредитної організації.

Положення про службу внутрішнього контролю має затверджуватися радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації, якщо в статуті кредитної організації не передбачено інше. В даному випадку поняття "інше" може означати тільки передачу повноважень щодо затвердження положення про службу внутрішнього контролю в компетенцію загальних зборів учасників (акціонерів) або виконавчих органів кредитної організації. Проте функції контролю кредитної організації від імені учасників (акціонерів) відповідно до Закону про АТ і Закону про ТОВ здійснює ревізійна комісія (ревізор) кредитної організації. З огляду на те, що призначенням і функціями служби внутрішнього контролю є контроль поточної діяльності кредитної організації, передавати повноваження по затвердженню положення про службу внутрішнього контролю в компетенції виконавчих органів кредитної організації також недоцільно. Тому, як правило, в статутах кредитних організацій дане повноваження закріплюється за радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Служба внутрішнього контролю кредитної організації здійснює такі функції:

- Моніторинг всієї системи внутрішнього контролю кредитної організації (наявність у інших органів, підрозділів і працівників кредитної організації контрольних функцій за реалізацією повноважень іншими службовцями під час виконання банківських операцій та інших угод кредитної організації);

- Моніторинг системи контролю банківських ризиків, в тому числі - перевірка наявності методології оцінки банківських ризиків і процедур управління банківськими ризиками, включаючи наявність методик, програм, правил, порядків і процедур здійснення банківських операцій і угод, управління банківськими ризиками, перевірка процесів і процедур внутрішнього контролю , здійснюваних підрозділами і працівниками кредитної організації;

- Перевірка надійності функціонування системи внутрішнього контролю за використанням автоматизованих інформаційних систем, включаючи контроль цілісності баз даних і їх захисту від несанкціонованого доступу;

- Перевірка достовірності, повноти, об'єктивності і своєчасності бухгалтерського обліку та звітності;

- Перевірка достовірності, повноти, об'єктивності і своєчасності подання необхідних встановлених законодавством відомостей до органів державної влади та Банк Росії;

- Перевірка стану забезпечення збереження майна кредитної організації;

- Оцінка економічної доцільності і ефективності здійснюваних кредитною організацією операцій і угод;

- Перевірка відповідності внутрішніх документів кредитної організації нормативно-правовим актам, стандартам саморегулівних організацій (для професійних учасників ринку цінних паперів).

- Інші питання, передбачені внутрішніми документами кредитної організації.

З метою збереження об'єктивності і забезпечення ефективності служби внутрішнього контролю кредитна організація зобов'язана забезпечити незалежність служби внутрішнього контролю. Для цього:

- Служба внутрішнього контролю повинна діяти під безпосереднім контролем ради директорів (наглядової ради);

- Керівник служби внутрішнього контролю повинен підпорядковуватися безпосередньо раді директорів (спостережній раді) кредитної організації;

- Керівник підрозділу або працівник служби внутрішнього контролю філії кредитної організації повинен бути підпорядкована безпосередньо керівникові служби внутрішнього контролю кредитної організації;

- Служба внутрішнього контролю повинна здійснювати свою діяльність без втручання з боку органів управління, підрозділів та інших працівників кредитної організації;

- Служба внутрішнього контролю може перевірятися незалежною аудиторською організацією або радою директорів (наглядовою радою), якщо така перевірка передбачена статутом кредитної організації.

Як правило, підпорядкованість керівників служби внутрішнього контролю кредитних організацій носить подвійний характер. Як і всі працівники кредитної організації, згідно з трудовим законодавством організаційно керівники служби внутрішнього контролю зобов'язані підкорятися одноосібного виконавчого органу (керівника філії - в філіях) і виконувати всі вимоги внутрішніх розпорядчих та організаційних актів кредитної організації. У той же час з метою визначення та виконання ними функцій внутрішнього контролю та з метою контролю виконання цих функцій керівники служби внутрішнього контролю безпосередньо підпорядковуються раді директорів (спостережній раді) кредитної організації. Відповідно, з метою забезпечення незалежності служби внутрішнього контролю документ, що регламентує роботу служби внутрішнього контролю, і (або) статут кредитної організації повинні містити умови про узгодження радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації зміни рівня оплати керівника служби внутрішнього контролю, застосування до нього заходів заохочення і дисциплінарного стягнення, а також про узгодження зазначених питань стосовно співробітників служби внутрішнього контролю з керівником служби внутрішнього контролю.

З метою збереження об'єктивності і підтримки ефективності служби внутрішнього контролю кредитна організація зобов'язана забезпечити неупередженість служби внутрішнього контролю. Для цього:

- Служба внутрішнього контролю не має права здійснювати будь-які інші види діяльності (здійснення, супровід, оформлення банківських операцій та інших угод), що піддаються перевіркам;

- Керівник і співробітники служби внутрішнього контролю не має права підписувати від імені кредитної організації платіжні (розрахункові) і бухгалтерські документи, а також інші документи, відповідно до яких кредитна організація приймає банківські ризики (договори та інші угоди), або візувати такі документи;

- Керівник (його заступники) і співробітники служби внутрішнього контролю, які раніше займали посади в інших структурних підрозділах кредитної організації, не повинні брати участь в перевірці діяльності та функцій, які здійснювалися ними протягом періоду, що перевіряється і протягом дванадцяти місяців після завершення такої діяльності і здійснення функцій ;

- Кредитна організація має право встановлювати порядок переміщення (періодичність, обґрунтованість) керівника (його заступників) і співробітників служби внутрішнього контролю на інші посади в кредитній організації;

- Служба внутрішнього контролю має доповідати раді директорів (спостережній раді) та виконавчим органам кредитної організації про питання, що виникають в ході здійснення службою внутрішнього контролю своїх функцій, і про пропозиції щодо їх вирішення.

Крім зазначених вимог у вищезгаданому Положенні визначені вимоги до професійної компетентності керівника (його заступників) і співробітників служби внутрішнього контролю.

Зокрема:

- Керівником служби внутрішнього контролю рекомендується не призначати особу, яка працює в кредитної організації за сумісництвом;

- Керівник (його заступники) і співробітники служби внутрішнього контролю повинні володіти достатніми знаннями про банківську діяльність, про методи внутрішнього контролю та збору інформації, про методи аналізу та оцінки інформації;

- Співробітники служби внутрішнього контролю повинні мати високий рівень професійної кваліфікації і підготовки, що відноситься до банківської діяльності, зокрема, мати вищу спеціальну освіту, профільне для здійснюваного напрямки внутрішнього контролю, і достатній стаж роботи в кредитних організаціях;

- До керівників (їх заступникам) служби внутрішнього контролю рекомендується пред'являти додаткові вимоги, що пред'являються до керівників кредитних організацій, про наявність досвіду керівництва структурним підрозділом кредитної організації, пов'язаним із здійсненням банківських операцій та інших угод;

- Керівникам (їх заступникам) і співробітникам служби внутрішнього контролю рекомендується проходити регулярне навчання (перепідготовку);

- Про призначення (зміні) керівника служби внутрішнього контролю кредитні організації зобов'язані повідомляти територіальне установа Банку Росії за місцем знаходження кредитної організації, які мають право оцінювати кваліфікацію даного працівника і його відповідність необхідним вимогам.

Плани роботи служби внутрішнього контролю розробляються службою внутрішнього контролю, можуть узгоджуватися з одноосібним і (або) колегіальним виконавчим органом і повинні затверджуватися радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації. Робота служби внутрішнього контролю полягає, як правило, в проведенні перевірок та контроль вжиття заходів за підсумками перевірок. Крім того, служба внутрішнього контролю здійснює поточний контроль стосовно до різних напрямів діяльності кредитної організації, як за власною ініціативою, так і за дорученням органів управління кредитної організації.

Служба внутрішнього контролю зобов'язана здійснювати перевірки в усіх напрямках діяльності кредитної організації. Об'єктом перевірок є будь-який підрозділ і працівник кредитної організації. Перевірки, які проводить служба внутрішнього контролю, можуть бути як планові, так і позапланові.

План проведення перевірок, здійснюваних службою внутрішнього контролю, повинен включати графік здійснення перевірок і складатися, виходячи з прийнятої органами управління кредитної організації методології оцінки управління банківськими ризиками. При складанні графіка здійснення перевірок повинна враховуватися встановлена в кредитній організації періодичність проведення перевірок за напрямками діяльності структурних підрозділів та кредитної організації в цілому. Плани проведення перевірок службою внутрішнього контролю, як правило, затверджуються в складі планів роботи служби внутрішнього контролю.

Програми (теми) перевірок, проведених службою внутрішнього контролю, повинні передбачати окремі програми перевірки кожного напрямку (питання) діяльності кредитної організації.

Основними способами здійснення перевірок службою внутрішнього контролю є:

- Фінансова перевірка, мета якої полягає в оцінці надійності обліку та звітності кредитної організації;

- Перевірка дотримання в кредитній організації законодавства та інших актів регулюючих і наглядових органів, внутрішніх документів кредитної організації і встановлених ними методик, програм, правил, порядків і процедур;

- Операційна перевірка, мета якої полягає в оцінці якості та відповідності систем, процесів і процедур, аналізі організаційних структур кредитної організації і їх достатності для виконання покладених функцій;

- Перевірка якості управління в кредитній організації, мета якої полягає в оцінці якості підходів органів управління, підрозділів та службовців кредитної організації до банківських ризиків і методів контролю за ними в рамках поставлених цілей кредитної організації.

При проведенні перевірок керівник і співробітники служби внутрішнього контролю мають право:

- Входити в будь-які приміщення кредитної організації з дотриманням процедур доступу, визначених внутрішніми документами кредитної організації;

- Отримувати доступ до документів, іншої інформації, необхідної для проведення перевірок;

- Отримувати документи і копії з документів та іншої інформації, а також будь-яких відомостей, що є в інформаційних системах кредитної організації, необхідних для здійснення контролю, з дотриманням вимог законодавства РФ і вимог кредитної організації по роботі з відомостями обмеженого поширення;

- Залучати до проведення будь-яких заходів, що проводяться в рамках перевірок, інших працівників кредитної організації.

Звіти служби внутрішнього контролю про результати перевірок представляються службою внутрішнього контролю раді директорів (спостережній раді), виконавчим органам, керівникам перевірених структурних підрозділів кредитної організації. Звіти про перевірки повинні містити:

- Опис цілей перевірки;

- Опис виконаних робіт;

- Етапи перевірки і виконані перевірочні процедури;

- Дані про розглянутих документах і іншу отриману в ході перевірки інформацію;

- Опис виявлених порушень, помилок і недоліків в діяльності кредитної організації, які можуть створити загрозу інтересам кредиторів і вкладників або вплинути на фінансову стійкість кредитної організації;

- Рекомендації та пропозиції служби внутрішнього контролю щодо поліпшення роботи та усунення виявлених порушень, помилок і недоліків.

Звіти про виконання планів перевірок повинні представлятися службою внутрішнього контролю не рідше двох разів на рік раді директорів (спостережній раді) кредитної організації.

За результатами перевірок, проведених службою внутрішнього контролю, органи управління кредитної організації (як правило - виконавчі органи) визначають заходи щодо усунення виявлених порушень, помилок і недоліків та щодо виконання рекомендацій і пропозицій служби внутрішнього контролю щодо поліпшення роботи кредитної організації, що забезпечують зниження рівня виявлених ризиків . У той же час органи управління має право прийняти рішення про прийнятність виявлених ризиків для кредитної організації і допустимість їх існування.

Згодом служба внутрішнього контролю здійснює контроль виконання зазначених заходів. У кредитній організації повинен бути встановлений порядок:

- Контролю (включаючи проведення повторних перевірок) за вжиттям заходів щодо усунення виявлених службою внутрішнього контролю порушень;

- Уявлення не рідше одного разу на півроку службою внутрішнього контролю інформації про вжиті заходи щодо виконання рекомендацій та усунення виявлених порушень раді директорів (спостережній раді) та виконавчим органам.

Якщо на думку керівника служби внутрішнього контролю зазначений прийнятий ризик є неприйнятним для кредитної організації, або вжиті заходи є недостатніми і неадекватні рівню ризику, то керівник служби внутрішнього контролю зобов'язаний проінформувати про це рада директорів (наглядова рада) кредитної організації.

Складовою частиною внутрішнього контролю в кредитних організаціях є комплаенс-контроль як контроль за дотриманням кредитної організацією законодавства і актів саморегулівних організацій. З метою впровадження в діяльність кредитних організацій даної функції Банк Росії в листі від 2 листопада 2007 р № 173-Т доводить до відома та використання в роботі кредитних організацій Рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду - "Комплаенс і комплаенс-функція в банках" (2005 м)

"Комплаенс-ризик" (відповідно до зазначених Рекомендацій) - ризик застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, суттєвого фінансового збитку або втрати репутації банком в результаті недотримання ним нормативів законів, інструкцій, правил, стандартів саморегулюючих організацій, ринкових угод, кодексів поведінки, що стосуються банківської діяльності, прийнятих галузевими асоціаціями, і внутрішніх кодексів поведінки, що стосуються персоналу банку. Дані нормативи ширше юридично обов'язкових вимог і включають більш загальні стандарти надійності і етичної поведінки.

Обов'язки комплаенс-функції в банку полягають у сприянні виконавчим органам в ефективному управлінні комплаєнс-ризиками, з якими стикається банк. Якщо деякі з цих обов'язків виконуються службовцями різних департаментів, розподіл обов'язків між департаментами має бути чітким.

Не всі обов'язки по комплаєнс обов'язково виконує фахівець комплаенс-контролю. Дані обов'язки можуть виконувати співробітники різних департаментів. Наприклад, юридична служба і служба комплаенс-контролю можуть бути різними підрозділами. При цьому юридична служба може відповідати за консультування керівництва про прийняті закони, правила і стандарти, що мають відношення до управління комплаенс- ризиками, і за надання вказівок для службовців, тоді як служба комплаенс-контролю може відповідати за контроль дотримання політик і процедур і звітність перед керівництвом. Проте в Положенні про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах йдеться про таку особу, як "відповідальний співробітник з правових питань", що входить в систему органів внутрішнього контролю кредитних організацій. У передмові до вищезазначеного листа від 2 листопада 2007 р № 173-Т Банк Росії застерігає, що поняття "відповідальний співробітник з правових питань" і "спеціаліст комплаенс-контролю" є тотожними.

Комплаенс-контроль повинен:

- Консультувати виконавчі органи про прийняті закони, правила і стандарти, що мають відношення до управління комплаєнс-ризиками, включаючи інформування про останні зміни в цій сфері (в сфері зміни законодавчих, нормативних та інших актів, які охоплюються комплаенс- контролем);

- Сприяти виконавчим органам в навчанні персоналу банку з питань комплаєнсу;

- Виступати в якості контактної точки в кредитній організації в зв'язку з запитами по цій темі від працівників кредитної організації;

- Здійснювати моніторинг дотримання кредитною організацією всіх застосовних до її діяльності законів, правил і стандартів.

Комплаенс-контроль функція і служба внутрішнього контролю повинні бути незалежні один від одного, щоб гарантувати незалежність перевірки діяльності комплаенс-контролю. Тому важливо, щоб в кредитній організації було розуміння того, яким чином між цими двома функціями розподіляються обов'язки з аналізу ризиків та перевірці, і щоб це було закріплено в документах (наприклад, в політиці управління комплаєнс-ризиками). Служба внутрішнього контролю зобов'язана інформувати керівника комплаенс-контролю про результати аудиту, пов'язаних з комплаєнсом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Організація внутрішнього контролю в кредитних організаціях
Система внутрішнього контролю кредитних організацій
Аудит системи внутрішнього контролю кредитної організації
Організація служби внутрішнього фінансового контролю
Організація служби внутрішнього фінансового контролю
Подання відомостей, зібраних банком в результаті процедури внутрішнього контролю, уповноваженої організації
Кредитні організації як агенти податкового контролю
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Організація служби внутрішнього аудиту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук