Навігація
Головна
Закономірності розміщення продуктивних силВзаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів...Вплив демографічних параметрів на розміщення продуктивних сил у...ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІТеорія розміщення продуктивних силФактори розміщення продуктивних силСучасна структура науки про розміщення продуктивних силЗакономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних силЗакономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних силТеорія просторової дифузії в розміщенні продуктивних сил регіону
 
Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Симетрія і асиметрія розміщення продуктивних сил

[1]

Велика імперія, як і великий пиріг, починає кришитися з країв.

Б. Франклін

Справедливість або несправедливість економічної і соціальної організації суспільства в територіальному аспекті може бути оцінена з двох точок зору. По-перше, з точки зору відповідності соціальної забезпеченості території її економічним потенціалом і економічним зусиллям. Відсутність такої відповідності може бути визнано несправедливим. Той, хто більше заробляє, повинен мати більше благ. По-друге, з точки зору величини територіального розшарування суспільства. Відсутність такого або велика диференціація суспільства за територіальною ознакою також можуть бути визнані несправедливими.

З метою своєчасного виявлення подібних відхилень слід регулярно проводити моніторинг і діагностику відповідності рівнів економічного і соціального розвитку територій. Подібний аналіз може мати певне значення і для оцінки системи територіального управління адміністративними районами регіону. Оцінка рівня соціального і економічного становища територій може бути використана також для обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення бюджетної та інвестиційної політики. Наявність факту розшарування суспільства в територіальному аспекті актуалізує необхідність створення адекватної системи управління нерівністю територій, що дозволяє, з одного боку, задіяти мотиваційно-стимулюючі механізми і тим самим не допустити "зрівнялівки", а з іншого - виключити соціальні вибухи в суспільстві і в певній мірі вирішити проблему соціальної справедливості. Важлива проблема, яка постає перед органами регіонального управління в зв'язку з цим, полягає в необхідності розробки технології кількісного визначення досягнутих територіями (районами) рівнів економічного і соціального розвитку. Асиметрія є категорією симетрії і трактується як се порушення. Поруч економістів пропонується розглядати асиметрію як відхилення (або відміну) властивостей і параметрів певного об'єкта (об'єктів) від якогось стандарту, норми, нормального або типового стану властивостей і параметрів для подібного роду систем. Норма або стандарт виступають в даному випадку в якості одиниці шкали вимірювання асиметрії.

Норми або стандарти можуть бути двох типів: перший дозволяє характеризувати тільки якісні властивості об'єкта, другий - вимірювати кількісні параметри. Як подібних стандартів можна розглядати такі параметри, як прожитковий мінімум, споживчий кошик і т.п. Отже, відхилення від цих значень в ту чи іншу сторону покажуть ступінь асиметричності даного параметра з того чи іншого регіону. Сукупність усіх подібних відхилень і буде характеризувати економічну асиметрію в регіональному аспекті, тобто стійкі в часі і просторі розриви в рівні економічного розвитку регіонів. У загальному випадку асиметрія пов'язана з регіональними (місцевими) поділами на сильних - слабких, допоров - реципієнтів, лідерів - аутсайдерів тощо.

Стандарти і норми можуть мати як загальноросійську, так і регіональну специфікацію, визначальну їх статус і масштаби дії. Так, оплата праці в бюджетній сфері, регульована єдиною системою тарифікації па всій території Росії, диференціюється по регіонах країни за допомогою спеціальних коефіцієнтів, які враховують природно-кліматичні та інші фактори формування умов праці та життя населення цих регіонів. Мінімальна тарифна ставка разом з встановленими державою надбавками визначає нижню межу оплати праці в регіонах для різних видів професій. Відзначимо, що прагнення ряду суб'єктів РФ мати статус "північній" території є прикладом вирішення проблеми виправлення існуючої асиметрії в соціальній сфері між територіями, розташованими в близьких по природно-кліматичних умов проживання географічних зонах. Найбільш підходящим прикладом застосування на практиці соціальних стандартів, що мають кількісну форму вираження, є категорія "прожитковий мінімум".

Зростаюча асиметрія економічних і соціальних умов, а також небезпека автаркії і протекціонізму є реальною загрозою для національної безпеки.

Найбільш важливим у розвитку вільного демократичного і сучасного суспільства є вільний доступ усіх громадян до основних товарів і послуг. Проблема полягає не в вирівнюванні положення регіонів, а у вирівнюванні рівня доступу всіх громадян, незалежно від місця їх проживання до життєво необхідних вигод. Люди будуть лояльні по відношенню до держави і різних рівнів державної влади лише в тому випадку, якщо відчують, що їх права захищаються однаково без урахування належності до певних верств і місцях проживання.

Справедливість не досягається забезпеченням тотального рівності і одноманітності. Справедливість означає, що влада на всіх рівнях (не тільки федеральному, але регіональному і місцевому) бере на себе обов'язки гармонізації суспільних відносин і ліквідації крайніх форм бідності і соціальної нерівності. Однак оцінка реального стану справ не може не враховувати рівня життя індивіда або сім'ї. Захист рівності прав і обов'язків кожного громадянина Росії в багатьох випадках важливіше, ніж дискусії про регіональні відмінності. Середньостатистичні показники по регіонах можуть дати хибне уявлення про те, що люди, які проживають в так званих регіонах-донорах, знаходяться в кращому становищі, ніж їхні співвітчизники з дотаційних регіонів. Тим часом відмінності між сільською місцевістю та малими містами, з одного боку, і індустріальним центром, з іншого, стрімко ростуть. Такий внутрішній "перепад" в рівні життя характерний для всіх суб'єктів РФ.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Нові тенденції в російському регіональному розвитку пов'язані з проблемами ринкової економіки та демократії, а також зі специфікою простору і державності. Вимірюється в різних областях і оцінюється в динаміці асиметрія може бути циклічним процесом, викликаним підйомом і кризою. Крім того, на неї можуть впливати фактори зміни обираних критеріїв та індикаторів.

Асиметричність відносин суб'єктів Федерації з федеральним центром Росії є фактором, який неможливо ігнорувати. Єдність і стабільність держави досягаються не шляхом уніфікації і механічної підгонки всіх під єдиний стандарт, а, навпаки, через врахування особливостей і запитів кожного суб'єкта. Міцність федерації визначається не симметричностью відносин, а тим, що кожен може знайти в особі федерального центру підтримку власних інтересів, звичайно, нс на шкоду інтересам інших суб'єктів. На думку Р. С. Хакимова, саме асиметричність вносить стабільність в політичне життя Росії, бо вона дозволяє врахувати різноманітність інтересів народів і суб'єктів Федерації.

Немає нічого неминучого в російському різноманітності і асиметрії. Вони можуть змінюватися в будь-якому напрямку (розходитися або зближуватися), поєднуватися з ростом або пониженням рівня життя, прогресом або регресом. Такі тенденції, явно мали місце в минулому і сьогоденні нашої країни, також допустимі і в майбутньому. Крім того, місцева асиметрія може перевищити міжрегіональну.

У методологічному плані виділяються два типи асиметрії: якісна і кількісна.

Кількісна асиметрія оцінюється за допомогою параметрів (характеристик) регіональних ситуацій, які можуть бути коректно виражені сукупністю численних значень і (або) їх інтегральною величиною. Якісна асиметрія оцінюється на основі стійких уявлень про регіональному "благо" або регіональних "цінностях", порівняння з якими дозволяє визначати ступінь ( "норма", "краще", "гірше" і т.п.) наближення або відхилення від аксіологічного критерію. Якісні та кількісні оцінки доповнюють один одного, причому тільки наявність перших дозволяє осмислити весь спектр приватних кількісних характеристик кожної регіональної ситуації і проблеми як щось цілісне.

Регіональна асиметрія є політико-правова і соціально-економічна категорія, що відображає стійкі в часі відхилення властивостей і параметрів регіональних систем від їх критеріальних значень.

Існування жорсткого зв'язку між соціальною та економічною сферами виробництва, більш того, наявність тісної фінансової залежності першої від другої, а також експериментальні розрахунки показують, що застосування суто соціального підходу до виявлення асиметрії в регіональному розвитку виявляється недостатнім для якнайповнішого розкриття змісту цього поняття. У зв'язку з цим необхідно розкрити категорії соціальної та соціально-економічної асиметрії.

Соціальна асиметрія - це стійкі розриви (або відхилення) в часі і просторі в параметрах регіональних соціальних систем щодо деяких заданих стандартів (значень) в федеральному чи регіональному розрізі незалежно від рівня економічного розвитку порівнюваних регіонів. Очевидно, що в даному визначенні фіксується лише результат і не відбивається зв'язок з причинами, що зумовили його виникнення. Для встановлення соціальної асиметрії з урахуванням економічного стану регіональної системи, від якого безпосередньо залежить досягнення тих чи інших соціальних стандартів і умов розвитку, необхідний аналіз категорії "соціально-економічна асиметрія".

Соціально-економічна асиметрія - це стійкі розриви (або відхилення) в часі і просторі в умовах і результатах розвитку об'єктів соціальної сфери в регіонах щодо законодавчо або нормативно встановленої системи соціальних стандартів (або певних розрахунковим шляхом), що мають наукове обгрунтування, і рівня економічного розвитку регіонів . Скорочення цих розривів забезпечує вирівнювання умов для більш повної реалізації конституційних прав громадян в задоволенні соціальних потреб, а в довгостроковій перспективі сприяє розвитку країни в цілому.

  • [1] Даний параграф написаний з використанням матеріалів монографії: Євченко Л. В., Железняков С. С. Регулювання територіальної соціально-економічної асиметрії в регіоні. Курськ: Вид-во КурскГТУ, 2004.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Закономірності розміщення продуктивних сил
Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів продуктивних сил
Вплив демографічних параметрів на розміщення продуктивних сил у світовій економіці
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Теорія розміщення продуктивних сил
Фактори розміщення продуктивних сил
Сучасна структура науки про розміщення продуктивних сил
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил
Теорія просторової дифузії в розміщенні продуктивних сил регіону
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук