Навігація
Головна
Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсівТРУДОВІ РЕСУРСИФормування цін на ресурсиДемографічна кон'юнктура як найважливіший фактор формування трудових...АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ...Ефективність використання трудових ресурсівТрудові ресурси та їх використанняАналіз ефективності використання трудових ресурсівПоказники формування та використання кредитних ресурсівХарактеристика трудових ресурсів та фактори, що впливають на їх...
 
Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування і використання трудових ресурсів

Трудові ресурси пов'язані з певним територіальним підрозділом: селом, містом, районом, країною в цілому. В рівній мірі вони можуть бути віднесені і до галузі, і до окремому підприємству. Таке його застосування виправдане в разі, коли необхідно дати всебічну характеристику працівників, в тому числі і демографічну.

Поняття "трудові ресурси", "робоча сила" і "працездатне населення" мають відносну самостійність і, на думку Π. П. Литвинова, можуть розглядатися не тільки з точки зору дослідження трудових ресурсів як сукупності людей, що володіють здатністю до праці, а й широко застосовуватися в тих випадках, коли потрібно акцентувати увагу не на всій сукупності різних сторін трудових ресурсів, а на одній з них. Деякі дослідники схильні вважати, що робоча сила - більш вузьке поняття, ніж трудові ресурси. Інші ж вважають, що поняття трудові ресурси і робоча сила відрізняються не тільки за обсягом (тобто кількісно), але і за змістом. Згідно останньої точки зору, сукупна робоча сила - це вже використовувані трудові ресурси, тоді як самі трудові ресурси є джерелом формування робочої сили. Перетворюючись в робочу силу, трудові ресурси набувають нову якісну характеристику.

Трудові ресурси, як і засоби праці, є основними факторами виробництва. Економічне зростання в країні і регіонах безпосередньо залежить від трудового потенціалу та ефективності його використання. Приріст же самих трудових ресурсів визначається динамікою населення. Існує трактування поняття ресурсного потенціалу регіону як сукупності реалізованих і нереалізованих можливостей результативного і продуктивного використання ресурсів території з метою задоволення різноманітних суспільних потреб. Виходячи з цього слід враховувати не тільки якість, але і кількість трудових ресурсів. Регіональне розподілення трудових ресурсів відображає заселеність території країни і складається під впливом розміщення матеріального виробництва, історичних, природно-кліматичних, географічних та інших факторів.

Як зазначає І. П. Суворова, приріст трудових ресурсів визначається виходячи з природного приросту працездатного населення, приросту працюючих осіб непрацездатного віку.

До внутрішньо регіональної резервів праці можна віднести молодь, що вступає в працездатний вік і не зайняту навчанням; населення, зайняте в домашньому і підсобному господарстві; населення, яке можна залучити до роботи на неповний робочий день і ін.

Розподіл трудових ресурсів за галузями і районам відображає особливості структури суспільного виробництва. Її ефективність зумовлена насамперед ступенем розвитку галузей, які забезпечують технічний прогрес.

Залучення у виробництво як місцевих, так і залучених трудових ресурсів неодмінно повинен грунтуватися відповідними розрахунками, які доводять його ефективність. Вибір напрямків використання ресурсів праці обумовлений не тільки економічними, а й соціальними міркуваннями.

З точки зору Н. С. Кистанова, джерела формування робочої сили в регіоні - це природний приріст і міжгалузеве перерозподіл кадрів (специфічний вид міграції).

Розмірність трудового потенціалу прийнято встановлювати або але сукупного потенційного фонду робочого часу, або за чисельністю фізичних одиниць робочої сили.

В цілому трудовий потенціал слід визначати як сукупну здатність задовольняти потреби економки в кадрах необхідної кількості і якості в заданому режимі інтенсивності та ефективності їх використання.

Трудовий потенціал як об'єкт управління визначається відповідно до наступних позиціях: демографічної - половозрастная структура і чисельність населення (як трудових ресурсів) в територіальному розрізі; економічної - потенційний фонд робочого часу, структура його розподілу в галузевому і територіальному розрізах; виробничо-технологічної - наявність професійного кваліфікаційної відповідності трудового потенціалу структурі і технології виробництва; соціально-політичної - відповідність соціально освітньої структури трудового потенціалу суспільно-виробничій структурі; організаційної - ступінь розвиненості системи управління працею.

Трудові ресурси - частина населення країни, що володіє необхідним фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями для здійснення корисної діяльності. Структура формування трудових ресурсів представлена на рис. 5.3.

Формування і використання трудових ресурсів

Мал. 5.3. Формування і використання трудових ресурсів

Залежно від віку все населення може бути розділене на три частини:

- Особи молодше працездатного віку (0-14 років);

- Особи працездатного віку (жінки від 15 до 54 років, чоловіки 15-59 років включно);

- Особи старше працездатного віку (жінки з 55, чоловіки з 60 років).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

До трудових ресурсів відносяться:

• населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів I і II груп та пенсіонерів, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах;

• працюючі особи пенсійного віку;

• працюючі підлітки до 15 років.

Працездатність (робочий вік) - це період в межах кордонів певних років, протягом яких дане покоління людей здатне працювати. В існуючій на сьогоднішній момент практиці обліку і планування трудових ресурсів до населення працездатного віку відносять чоловіків у віці від 16 до 59 років, і жінок у віці від 16 до 54 років. Чисельність населення в працездатному віці є вихідною характеристикою показника чисельності трудових ресурсів країни.

Трудові ресурси можна оцінювати з демографічної, економічної, соціологічної та статистичної позицій.

Демографічний аспект трудових ресурсів відображає їх залежність від відтворення населення і враховує такі характеристики, як стать, вік, розселення, брачность, міграція та ін.

Як економічна категорія трудові ресурси виражають економічні відносини щодо формування, розподілу та використання працездатного населення в суспільному виробництві і інших сферах людської діяльності. Економічні відносини - це та суспільна форма, в якій реалізується здатність до праці.

Соціологічний аспект трудових ресурсів слід розглядати як формування і використання трудових ресурсів всередині історично певної суспільної формації і під її впливом.

Статистичний аспект трудових ресурсів характеризується працездатним робочим віком населення.

Баланс трудових ресурсів - система показників, яка відображає наявність трудових ресурсів і їх розподіл за сферами та видами діяльності. Баланс складається щорічно по країні в цілому і суб'єктам РФ з розподілом на міську та сільську місцевості. Він складається з двох частин: ресурсної та розподільчої. Ресурсна частина відображає наявність трудових ресурсів і джерела їх формування, розподільна - розподіл трудових ресурсів на економічно активне і економічно неактивне населення.

Трудові ресурси мають кількісної та якісної визначеністю, утворюючи в своїй сукупності міру, предопределяющую трудовий потенціал суспільства.

Для кількісної оцінки служать наступні параметри:

• загальна чисельність працездатного населення;

• кількість робочого часу.

Якісну оцінку здійснюють за наступними показниками:

• станом здоров'я і фізичної дієздатності працездатного населення;

• якості працездатного населення з точки зору рівня загальноосвітньої та професійно-кваліфікаційної підготовки.

Кількісний аспект трудового потенціалу відображає його екстенсивну складову, а якісний - інтенсивну.

Інтенсивність природного руху трудових ресурсів визначається за допомогою:

• коефіцієнта природного поповнення, що розраховується як відношення величини природного поповнення до середньої за період чисельності трудових ресурсів. Природне поповнення складається з поповнення трудових ресурсів за рахунок переходу підростаючого покоління в працездатний вік, залучення в економічну діяльність осіб пенсійного віку та ін .;

• коефіцієнта природного вибуття;

• коефіцієнта природного приросту.

Вік служить головним критерієм при визначенні чисельності економічно активного населення, тобто тієї частини працездатного населення, яка бере участь або може брати участь в матеріальному виробництві і невиробничій сфері.

Економічно активне населення - це частина населення, яка пропонує свій груд для виробництва товарів і послуг. Ця категорія охоплює всіх осіб (зайнятих і безробітних), які створюють ринок праці (в частині пропозиції робочої сили).

Під ринком праці розуміється система економічних, соціальних, організаційних і правових заходів та інститутів, які координують і регулюють розподіл і використання робочої сили.

У Росії з початку 1990-х рр. відбувається монотонне зниження чисельності зайнятих в економіці, обумовлене головним чином економічною кризою і змінами структури попиту на робочу силу.

Чисельність економічно активного населення в Росії становить приблизно 68 млн чоловік. Розподіл чисельності зайнятих трудових ресурсів за видами економічної діяльності представлено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Середньорічна чисельність зайнятих в економіці за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності

Тис. людина

2005 р

2007 р

2008 р

2009 р

Всього в економіці

66 792

68 019

68 458

67 463

У тому числі за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

7381

6925

6669

6733

рибальство, рибництво

138

145

137

146

видобуток корисних копалин

тисячі п'ятьдесят-одна

1040

тисяча сорок одна

1067

обробні виробництва

11 506

11 368

І 292

10 401

виробництво і розподіл електроенергії, газу і води

1912

1909

1887

1929

будівництво

4916

5274

5530

5315

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування

11 088

11 713

12 122

11 943

готелі та ресторани

1 163

1260

1294

1142

транспорт і зв'язок

5369

5450

5440

5307

фінансова діяльність

858

1046

1108

1091

операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

4879

5004

4991

5315

державне управління та забезпечення військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення

3458

3618

3672

3876

освіта

6039

6016

5982

4638

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

4548

4644

4657

2526

надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

2460

2573

2592

2526

Тис. людина

% Від виробленого

2010 р

2011 р

2005 р

2007 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

67 577

67 932

100

100

100

100

100

100

6656

6560

11,1

10,2

9,8

10,0

9,8

9,7

143

142

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1 057

1072

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

10 292

10 352

17,2

16,7

16,5

15,4

15,2

15,2

1945

тисячу дев'ятсот сорок дев'ять

2,9

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

5380

5439

7,4

7,8

8,1

7,9

8,0

8,0

12 057

12 432

16,6

17,2

17,7

17,7

17,8

18,3

тисячі сто вісімдесят три

1235

1,7

1,9

1,9

1,7

1,8

1,8

5347

5368

8,0

8,0

7,9

7,9

7,9

7,9

1 122

1169

1,3

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

5380

5491

7,3

7,4

7,3

7,9

8,0

8,1

3905

3801

5,2

5,3

5,4

5,7

5,8

5,6

4621

5756

9,0

8,9

8,7

8,9

8,7

8,5

2531

4591

6,8

6,8

6,8

6,9

6,8

6,8

2531

2520

3,7

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

У структурі зайнятості з 2005 по 2011 р відбулися наступні зміни:

• зросла частка зайнятих такими видами економічної діяльності, як оптова і роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування;

• скоротилася частка зайнятих в обробних виробництвах;

• зменшилася частка зайнятих в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві.

Аналогічні тенденції зміни зайнятості населення простежуються з середини 1990-х рр. - Частка зайнятих у сфері матеріального виробництва скорочується.

Однією з основних проблем використання трудових ресурсів є безробіття. Облік безробітних офіційно почали вести з 1991 р Географія безробіття залежить від демографічної ситуації і структури господарства. Райони з високим природним приростом зазвичай мають високий рівень безробіття; її низький рівень характерний для районів нового освоєння, а високий - для районів, де є кризові галузі.

Кількісно безробіття оцінюють за кількома показниками, які, однак, не знімають всіх умовностей обліку. У сучасній статистиці (відповідно до стандартів Міжнародної організації праці - МОП) для розрахунків використовуються:

• загальна чисельність безробітних;

• офіційно зареєстровані безробітні.

Крива рівня безробіття (відношення чисельності безробітних до економічно активного населення) представлена на рис. 5.4.

Динаміка безробіття в Росії з 1997 по 2011 р

Мал. 5.4. Динаміка безробіття в Росії з 1997 по 2011 р

Свого максимального значення рівень безробіття досяг в 1998 р - 13,2%, в 2007 році він знизився до 6,1%. У зв'язку з глобальною світовою економічною кризою в 2009 р рівень безробіття збільшився - 8,4%, до 2011 р рівень безробіття знизився до 6,6%. Необхідно відзначити, що найбільш гостро проблема безробіття проявляється не в цілому по великих регіонах, а на локальному рівні: в малих і середніх містах з концентрацією військової та легкої промисловості, на незавершених будівництвах великих підприємств, в гірничорудних селищах Крайньої Півночі, "закритих" зонах і т.д.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Формування цін на ресурси
Демографічна кон'юнктура як найважливіший фактор формування трудових ресурсів та зайнятості населення
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Ефективність використання трудових ресурсів
Трудові ресурси та їх використання
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Показники формування та використання кредитних ресурсів
Характеристика трудових ресурсів та фактори, що впливають на їх формування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук