Навігація
Головна
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКАЕКОНОМІКА, БІЗНЕС І ПРАКТИКА ЛОГІСТИКИОсновні психологічні теорії та їх вплив на психосоціальну практикуВід теорії комплексних судових експертиз до практикиПсихологія праці як галузь, галузь науки і практики
Механізми формування та функціонування системи мотивації праціОсобливості формування молодіжних ринків праціОсобливості формування та функціонування самоврядних командОсобливості формування та функціонування різних будівельних...МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПРОЯВИ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 2. Ринок праці (теорія і практика)

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Особливості формування та механізм функціонування ринку праці

Перехід до ринкової економіки викликав докорінну трансформацію всієї сукупності виробничих відносин, включаючи і трудові. Ринкова економіка передбачає формування системи взаємопов'язаних ринків споживчих товарів, капіталу, праці, кожен з яких виконує свою особливу, специфічну і властиву тільки йому функцію.

У широкому розумінні ринок праці - це система трудових, соціально-економічних і правових відносин, согласующая інтереси роботодавців і найманих працівників з метою забезпечення нормального відтворення робочої сили та ефективного використання праці зайнятих працівників.

У вузькому розумінні ринок праці розглядається як система відносин між роботодавцями та найманими працівниками з приводу задоволення попиту перших на працю і потреб других в роботі за наймом.

Охоплюючи всі категорії працездатного населення, охочого трудитися за наймом, ринок праці виступає як специфічний механізм узгодження інтересів роботодавців (пред'явників попиту на працю) і найманої робочої сили (продавців останньої), а також розподілу та перерозподілу робочої сили за сферами професійної діяльності і галузям економіки.

В основі функціонування ринку праці лежать ті ж принципи, що і в основі ринку споживчих товарів і послуг. Аналіз попиту і пропозиції - основний метод вивчення і тих, і інших. Однак функціонування ринку праці має деякі особливості, пов'язані з характером і специфікою відтворення робочої сили, суть яких полягає в наступному:

1) невіддільність права власності на товар - робочу силу від його власника;

2) відносно тривале взаємодія продавця (найманого працівника) і покупця (наймача) порівняно з ринком споживчих товарів;

3) наявність великої кількості інституційних структур особливого роду, яке породжує своєрідність відносин між суб'єктами ринку праці та необхідність більш детальної регламентації різних сторін їх діяльності;

4) високий ступінь індивідуалізації угод найму, пов'язана з різним професійно кваліфікаційним рівнем робочої сили, різноманітністю технологій і організації праці;

5) своєрідність в обміні робочої сили в порівнянні з обміном речового товару. Процес обміну робочої сили починається у сфері обігу товару - права користування здатністю до праці передаються покупцеві, продовжується в сфері виробництва у формі обміну функціонуючої робочої сили на номінальну заробітну плату і закінчується у сфері обігу життєвих благ (номінальна заробітна плата обмінюється на товари і послуги). Обмін же речового товару починається і закінчується у сфері його звернення. З цієї особливості випливають два наслідки: а) ринок праці пов'язує між собою різні ринки; б) реальна оплата праці здійснюється відповідно до кінцевими результатами, тобто з ціною реалізованої продукції, створеної даними працею. Остання обставина ставить попит на робочу силу в залежність від попиту на кінцеві товари і послуги. Попит на робочу силу породжується останнім;

6) Зміст і умови праці, гарантії збереження робочого місця, перспективи просування по службі та професійного зростання, психологічний клімат у колективі для працівника грають не менш важливу роль, ніж грошові аспекти угоди найму.

Для виникнення і функціонування праці необхідні компоненти, що визначають його структуру та інфраструктуру. Структуру ринку праці формують: 1) суб'єкти ринку праці; 2) юридичні норми, соціально-економічні програми; 3) ринковий механізм. До інфраструктурі ринку праці відносять сукупність державних і недержавних інститутів сприяння зайнятості, профорієнтації, підготовки, перепідготовки населення, а також мережа фондів та центрів зайнятості, рекрутингових і кадрових агентств. Основним елементом інфраструктури ринку праці є Федеральна служба з праці та зайнятості, що включає органи загальнодержавного, регіонального (територіального) і місцевого управління.

Головними складовими ринку праці, а також елементами механізму його функціонування є сукупна пропозиція праці, сукупний попит на працю, вартість і ціна робочої сили, конкуренція і резервування робочої сили.

Сукупна пропозиція охоплює всі категорії працездатного населення, що претендує на роботу за наймом, включаючи найману робочу силу з числа економічно активного населення. Сукупний попит є синонімом загальної потреби економіки у найманій робочій силі і визначається кількістю і структурою робочих місць, існуючих в економіці і вимагають заповнення. Ці складові у своїй єдності визначають ємність сукупного ринку праці.

У кожний момент часу основна частина сукупної пропозиції і попиту на працю задоволені, що і забезпечує функціонування суспільного виробництва. Менша частина сукупного ринку праці в силу природного і механічного руху робочої сили і робочих місць (вибуття людей з працездатного віку і вступу в працездатний вік, звільнень і переходів на нове місце роботи, вибуття старих і введення нових робочих місць) виявляється вільною (вакантною) і потребує з'єднанні пропозиції і попиту. Ця частина сукупного ринку праці утворює поточний ринок праці, ємність якого визначається числом вакантних робочих місць і кількістю осіб, зайнятих пошуком роботи.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Основна функція поточного ринку праці полягає в забезпеченні роботою не зайнятого в даний момент населення і перерозподілі робочої сили між галузями економіки і сферами виробництва.

Поточний ринок праці являє собою многосекторную структуру, утворену двома взаємопов'язаними частинами - відкритим і прихованим ринками праці, які розрізняються способами і формами акумуляції резервів робочої сили, характером впливу на виробництво і зайнятість і поведінку їх учасників.

Відкритий ринок праці - це все економічно активне населення, фактично шукаюче роботу і потребує профорієнтації, підготовки та перепідготовки, а також всі вакантні робочі та учнівські місця у всіх секторах економіки.

Прихована частина ринку праці, часто іменована "прихованим безробіттям", представлена особами, формально зайнятими у сферах економіки, але які у зв'язку зі скороченням обсягів виробництва або зміною його структури без шкоди для виробництва могли б бути вивільнені.

Дія ринкового механізму полягає в регулюванні попиту і пропозиції праці, встановленні домінуючою (рівноважною) ціни праці, яка сприяє повній зайнятості. Ціна праці в економічній теорії характеризує рівень зарплати, при якому попит на працю дорівнює пропозиції. Точка перетину кривих попиту та пропозиції визначає ціну робочої сили і чисельність працівників професійної групи, які будуть зайняті. Ця взаємодія попиту і пропозиції на ринку праці показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Попит D і пропозиція S на ринку праці

До суб'єктів ринку праці відносять найманих працівників та їх професійні об'єднання; роботодавців (підприємців) та їх асоціації (союзи); держава та її інститути (законодавча і виконавча гілки влади). Наймані працівники - це громадяни, що включаються на умовах найму в процес суспільного виробництва на основі продажу своєї робочої сили власникові засобів виробництва або організатору виробництва. Роботодавці це особи, які працюють самостійно і постійно наймають на роботу одного або більше осіб; на великих акціонерних і державних підприємствах - це особи (керуючі), самі є найманими працівниками акціонерів або держави (директор). Держава як суб'єкт ринкових відносин виконує наступні функції:

o соціально-економічні, пов'язані із забезпеченням повної зайнятості шляхом стимулювання створення робочих місць у всіх секторах економіки;

o законодавчі, пов'язані з розробкою основних юридичних норм і правил;

o регулюючі (регулювання ринку праці непрямими методами; визначення прав, відповідальності суб'єктів ринку праці; розробка програм зайнятості, прийняття рішень про щорічні генеральних, регіональних і галузевих угодах між суб'єктами ринками праці);

o захисна (захист прав суб'єктів ринку праці);

o рольова (держава виконує роль роботодавця та арбітра при вирішенні трудових спорів та конфліктів).

Другий компонент в структурі ринку праці - це юридичні норми і соціально-економічні програми регулюють взаємовідносини між суб'єктами ринку; визначають права і рівні можливості учасників ринкових відносин, що передбачають соціальне страхування на випадок втрати роботи, що гарантують соціальну допомогу родині безробітного. Такі норми передбачені в Конституції РФ, в Законі "Про зайнятість населення Російської Федерації"; конкретизуються в указах Президента РФ, постановах Уряду РФ, в генеральних, регіональних і галузевих угодах, в колективних договорах, укладених на підприємствах.

Законодавчі норми та економічні програми створюють основу для більш повного і цивілізованого дії третього компоненту в структурі ринку праці - ринкового механізму, що відображає взаємозв'язок і взаємодію попиту і пропозиції праці. Механізм функціонування ринку праці включає сукупний попит на працю, сукупна пропозиція робочої сили, ціну праці, конкуренцію і резервування робочої сили (безробіття).

Крива пропозиції праці (S) спрямована вгору (росте), так як працівники готові жертвувати вільним часом і працювати більше при підвищенні заробітної плати. Ця залежність виражає дію закону пропозиції праці.

Крива попиту (D) спрямована вниз, так як при зростанні витрат виробництва (підвищення ціни праці - w) збільшується вартість продукції, створюваної додатковими трудовими витратами, і зменшується прибуток. Роботодавцям така ситуація невигідна, і вони скорочують наймання працівників. Ця зворотна залежність виражає дію закону попиту на працю. У випадку, коли ціна праці може влаштувати і роботодавця, і продавців робочої сили, говорять, що ринок праці перебуває в рівновазі. Перетин кривих попиту та пропозиції показує, що існує лише одна ціна, при якій інтереси продавців і покупців збігаються, - це рівноважна ціна праці w0; при ній обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції робочої сили. При ціні w0 роботодавці можуть заповнити всі наявні робочі місця, а особи, які бажають отримати роботу, знаходять її. Однак рівноважна ціна праці не означає, що на ринку немає інших цін на робочу силу. Якщо під впливом будь-яких факторів ціна праці стане w2, то зросте пропозиція праці до рівня S2, а попит скоротиться до величини D2. Виникне конкуренція між працівниками за робоче місце. Виник перевищення пропозиції робочої сили над попитом, а також конкуренція тиснуть вниз на ціну праці, і роботодавці знижують її до рівня рівноваги (w0). Якщо ціна праці виявляється нижче рівноважної ціни і дорівнює w1 то з'являється брак робочої сили (попит дорівнює D1 а пропозиція S1). Попит змушує роботодавців підвищувати ціну праці, щоб залучити нових працівників і, в кінцевому рахунку, ціна праці знову підніметься до рівня w0. Ціна праці w0 стає домінуючою, загальноприйнятою, з якою і роботодавці, і працівники повинні рахуватися. При даному рівні ціни праці досягається повна зайнятість. Так функціонує механізм конкурентного ринку праці.

Криві попиту та пропозиції можуть істотно різнитися за видами праці, періодам господарської діяльності, країнам, регіонам. По відношенню до працівника ціна праці визначається вартістю життєвих засобів, необхідних для забезпечення нормального рівня добробуту. У конкретної економічної діяльності (на практиці) в якості ціни праці прийнято розглядати витрати капіталу підприємця (приватного, асоційованого, державного) на наймання робочої сили, що включають: 1) витрати на відтворення робочої сили в процесі життєвого циклу на особисте споживання працівника і його сім'ї; 2) відшкодування підвищених витрат робочої сили особливої якості, зайнятої виконанням більш складною і відповідальної роботи, в особливих умовах праці (важких, шкідливих, небезпечних), що вимагають компенсації; 3) підтримання зацікавленості працівників у кращому виконанні дорученої їм роботи (стимулювання праці).

У механізмі ринку праці - співвідношення попиту і пропозиції робочої сили називається кон'юнктурою, яка враховується при виборі альтернатив політики зайнятості та моделі регулювання ринку праці.

Найважливішою складовою механізму функціонування ринку праці є конкуренція, що представляє собою наявність великої кількості незалежних покупців і продавців робочої сили і можливість для них вільно входити на ринок праці і залишати його.

Невід'ємним компонентом в структурі ринку праці та механізм його функціонування є безробіття як своєрідний резерв робочої сили на поточному відкритому ринку праці. Вона відображає відсутність роботи у вивільнюваних працівників або вулиць, які вперше вийшли на ринок праці. У період безробіття держава гарантує цим особам соціальну підтримку; виплату допомоги по безробіттю, компенсацію при звільненні, при переїзді до нового місця роботи; виплату стипендії під час навчання за направленням служби зайнятості; створення умов для перепідготовки та залучення їх у трудовий процес.

Облік масштабів безробіття надзвичайно важливий для оцінки стану ринку праці та його прогнозу.

Ключові поняття ринку праці з'явилися давно, вони були досліджені в різні історичні періоди часу, розвинені і відображені в різних теоріях. Класична теорія (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей, А. Маршалл, А. Пігу), досліджуючи ринок праці і механізм його дії, максимально використовує для аналізу ринку праці понятійний апарат інших ринків. Він включає продавців і покупців робочої сили, які в масштабах країни формують національний ринок праці. З урахуванням мобільності робочої сили створюються регіональні ринки праці, а на рівні підприємства - локальні (внутріфірмові). Вивчивши умови функціонування ринку праці, класики вивели ряд залежностей:

1) число зайнятих (попит на працю) залежить від рівня заробітної плати;

2) умови праці впливають на пропозицію робочої сили;

3) існує ефект масштабу (залежність масштабу зайнятості від рівня заробітної плати) та ефект заміщення (заміна ручної праці машинною, автоматизованим, що веде до зниження зайнятості - скороченню живої праці);

4) регіональні особливості впливають на пропозицію робочої сили (на чисельність трудових ресурсів, економічно активного населення, на розвиненість соціальної інфраструктури регіону та місцезнаходження підприємства, на територіальну мобільність робочої сили). Ключовим поняттям класичної теорії ринку праці є рівноважна заробітна плата, яка на практиці схильна одночасному впливу як з боку попиту, так і з боку пропозиції праці.

Інші погляди на попит і пропозицію робочої сили відображені в радикальних теоріях (Дж. М. Кейнс, А. В. Філліпс, М. Фрідмен, П. Самуельсон, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю). У них набагато слабкіше простежується зв'язок між рівнем заробітної платою і зайнятістю, а попит на працю визначається не тільки попитом на продукцію (як у класиків), але і внутрішньою структурою підприємства - кваліфікацією зайнятих, системою управління підприємством, характером контролю за працею.

У радикальних теоріях стверджується:

o праця може виступати Квазіпостійні (умовно-постійних) чинником, оскільки масштаби попиту на нього відносно незалежні від обсягів випуску (класики стверджують зворотне);

o працю як фактор виробництва вимагає високих витрат на відбір, наймання і звільнення працівників;

o зростання зарплати часто пов'язаний зі зміною якісних характеристик трудової діяльності в результаті випуску нових видів продукції, реструктуризації;

o зниження попиту на працю (зайнятості) при зростанні цін на продукцію може і не відбуватися, так як більш дорога продукція володіє новими споживчими якостями і її швидко розкуповують;

o при визначенні попиту на працю враховується соціологопсіхологіческіе аспекти трудової діяльності (якість робочої сили, результатів праці та трудового життя);

o зниження зарплати не завжди веде до зниження пропозиції праці, так як трудова діяльність є не тільки джерелом доходу, а й умовою включеності людини в систему соціальних відносин;

o вирішальну роль у формуванні рівня зарплати грають панівні в суспільстві і в професійному середовищі уявлення про соціальну справедливість, принципах винагороди та її диференціації; поняття "справедлива зарплата" відіграє таку ж важливу роль, як рівноважна зарплата у класиків;

o рівень зайнятості та рівновага на ринку праці визначаються в межах відносно відокремлених сегментів ринку праці, де діють особливі фактори, що впливають на масштаби зайнятості.

Головні відмінності між класичною і радикальними теоріями ринку праці полягають у тому, що радикальні теорії розглядають працю в якості особливого фактора виробництва, а не одного з багатьох; характер взаємодії сторін при регулюванні трудових відносин - багатосторонній, а не двосторонній; понятійний апарат ринку праці пов'язаний з економіко-трудовою сферою, а не носить тільки лише загальноекономічний характер; при визначенні попиту на працю враховуються як зовнішні, так і внутрішньофірмові фактори, а при визначенні масштабів пропозиції праці - як економічні, так і соціальні.

В цілому, класичні та радикальні теорії доповнюють один одного. Їх взаємодія здійснюється в рамках розвитку інституційних теорій ринку праці (У. Мітчел, Р. Фішер, Дж. Гелбрейт, Дж. Б'юкенен, Г. Беккер, Р. Коуз, Дж. Р. Коммонс, М. Калецкий, О. Тоффлер, Р . Арон, Дж. Веблен та ін.). Хоча вони лежать за межами класичних положень, але, тим не менш, враховують дію відповідних закономірностей. У деяких інституційних підходах можна простежити зв'язок з класичною теорією ринку праці. Типовим прикладом органічного поєднання класичних і радикальних підходів є ринок праці підприємства. У інституційних теоріях ринку праці: 1) обгрунтовується необхідність залучення держави для вирішення різноманітних соціально-економічних завдань; 2) обгрунтовується необхідність посилення соціального контролю над економікою з боку держави; в якості засобу контролю може виступати система державного страхування від безробіття, що впливає на рівень доходів населення; 3) обгрунтовується необхідність максимального використання досягнень науки і техніки, інформаційних систем в різних сферах суспільного життя з метою ліквідації бідності та злиднів, зростання доходів населення, розв'язання криз надвиробництва; 4) розглядається необхідність використання систем соціального партнерства як основного регулятора заробітної плати і як інструмента для досягнення юридичної згоди "колективних інститутів" (профспілок, політичних партій, громадських організацій), що виражають інтереси різних соціальних груп; 5) доводиться необхідність обмеження і регламентації державного втручання в економіку, бо воно веде до розвитку бюрократичного апарату і концентрації влади, зростанню інфляції, зниження реальних доходів населення; потрібні способи (інструменти) для ув'язки політико-правової діяльності держави з ринковою господарською практикою; роль держави зведена тільки до захисним функціям.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС І ПРАКТИКА ЛОГІСТИКИ
Основні психологічні теорії та їх вплив на психосоціальну практику
Від теорії комплексних судових експертиз до практики
Психологія праці як галузь, галузь науки і практики
Механізми формування та функціонування системи мотивації праці
Особливості формування молодіжних ринків праці
Особливості формування та функціонування самоврядних команд
Особливості формування та функціонування різних будівельних підприємств
МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПРОЯВИ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук