Навігація
Головна
Аналіз чисельності, складу і руху працівників підприємстваПеревірка можливості виконання планівЧисельність і кваліфікаційний склад працівниківЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА...Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукціїВизнання і оцінка: активи плануРаціоналізація чисельності працівників підприємстваСтатистичне вивчення трудових ресурсів і чисельності працівниківТРЕБА РОЗРАХУВАТИ НОРМАТИВНУ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛІН...Вивчення чисельності та складу населення
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз виконання плану за чисельністю і складом працівників

Всі працівники підприємств підрозділяються на робітників, керівників і фахівців.

Угруповання кадрів за категоріями полегшує визначення потреби в працівниках відповідної професії та кваліфікації, встановлення форм оплати праці та матеріального стимулювання, організацію підготовки та перепідготовки кадрів, сприяє кращому їх використанню. Аналіз структурних зрушень у складі персоналу дозволяє виявити основні тенденції в розподілі і перерозподілі кадрів, їх якісній зміні.

У категорії робітників, у свою чергу, виділяються працівники, безпосередньо беруть участь і виробництві продукції або сприяють його здійсненню, зайняті управлінням машинами, механізмами або агрегатними установками, спостереженням, управлінням і регулюванням автоматів, автоматичних ліній і автоматичних пристосувань (якщо вони оплачуються за тарифною сіткою робітників ), а також працівники, зайняті ремонтом, налагодженням і обслуговуванням устаткування, вантажно-розвантажувальними роботами або наданням виробництву інших послуг.

Робочі діляться за виробничою ознакою на основних і допоміжних. До основних відносяться робітники, зайняті здійсненням технологічного процесу, а до допоміжних - робітники, безпосередньо не беруть участь у технологічному процесі, але сприяють його здійсненню. Вони поділяються на такі функціональні групи: організаційно-технологічну, підсобно-технологічну; підтримки в робочому стані обладнання, механізмів, апаратів; виготовлення технологічної оснастки; підтримки в робочому стані будівель і споруд; контрольну, транспортну і вантажно-розвантажувальну; здійснює приймання, зберігання і видачу матеріальних цінностей; групу енергопостачання; забезпечення охорони праці, техніки безпеки і промсанітарії; підготовки та вдосконалення виробництва.

При аналізі структури робочих кадрів необхідно вивчити кількісні співвідношення між окремими групами робітників у звітному і плановому періодах.

Керівники складають категорію працівників, керуючих діяльністю трудових колективів. Фахівці - це працівники, для заміщення посад яких відповідно до кваліфікаційними вимогами необхідна наявність вищої або середньої спеціальної освіти.

Розглянемо показники чисельності та складу працівників підприємства.

Відповідно до плану реструктуризації підприємство визначає загальну чисельність працівників, їх професійний і кваліфікаційний склади, стверджує штати. Розрізняють чисельність промислово-виробничого персоналу, загальну, списочную і планову чисельність.

Чисельність промислово-виробничого персоналу (Чппп) підприємства включає робітників Чрб, керівників ЧРК, службовців Чсл, фахівців Чсп і відповідно визначається за формулою

(6.24)

Загальна чисельність робітників (Чобщ) являє собою суму чисельності промислово-виробничого персоналу та персоналу, зайнятого в непромислових господарствах і організаціях, що перебувають на балансі підприємства.

Облікова чисельність включає загальне число всіх працівників підприємства (постійних, сезонних і тимчасових), у тому числі фактично працюючих, які перебувають у відрядженнях, відпустках чергових та по вагітності та пологах, що не вийшли на роботу у зв'язку з виконанням громадських і державних обов'язків, через хворобу, з дозволу адміністрації, а також вчинили прогули. У Облікова чисельність включаються працівники, які отримали навчальні відпустки для складання іспитів, що проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, зайняті виготовленням продукції на дому.

Для розрахунку чисельності працівників за певний період використовується показник середньооблікової чисельності працівників. Він застосовується, наприклад, при розрахунку середньої продуктивності праці.

Середньооблікова чисельність працівників за місяць (Чр) обчислюється шляхом ділення суми облікового числа за всі календарні дні місяця (у тому числі святкові та вихідні) на число календарних днів місяця:

(6.25)

де ΣЧρi - сума спискового числа працівників на кожний календарний (робочий і неробочий) день даного місяця; Дк - число календарних днів у цьому місяці.

Приклад 6.9

Протягом місяця середньооблікова чисельність працівників становила з першого по 20-е число - 800 чол., З 21-го по 29-е число - 803 чол., З 30-го по 31-е число - 801 чол.

Визначимо середньооблікова кількість працівників за місяць.

Списочное число працівників дорівнює сумі всіх явок і неявок на роботу. Тому середньооблікова кількість працівників може бути визначене як частка від ділення суми явок і неявок на роботу за весь місяць на повне календарне число днів місяця.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Середньооблікова чисельність працівників за квартал або за кілька місяців визначається підсумовуванням середньомісячної чисельності за кожен місяць періоду і діленням результату на кількість місяців в даному періоді.

Як визначити Облікова чисельність працівників? Для цього спочатку розраховують мінімальну кількість робітників, необхідне для виконання планового завдання з виробництва продукції (роботи) за зміну. Це так звана явочна чисельність, яка обчислюється по ділянках, цехах і операціями виробничого процесу. З урахуванням її і розраховують списочное число працівників (Чр.с) за формулою

(6.26)

де Чя - явочна чисельність працівників на добу в планованому періоді; Кс - коефіцієнт облікового складу, який визначається як відношення номінального фонду робочого часу до фактичному числу робочих днів у даному періоді.

Приклад 6.10

Номінальний фонд робочого часу дорівнює 278 дням, фактичне число робочих днів по плановому балансом робочого часу становить 270 днів. Явочна чисельність працівників 560 чол. Визначимо списочное число працівників

Списочное число працівників може бути також визначено з урахуванням планованого процесу невиходів на роботу з поважних причин за формулою

(6.27)

де ΣПΗ - загальний розрахунковий відсоток планованих невиходів на роботу з поважних причин.

Приклад 6.11

Явочна чисельність робітників цеху 300 чол., Плановані невиходи на роботу з поважних причин - 10% номінального фонду робочого часу. Отже, спискова чисельність становитиме

Коефіцієнт чисельності основних робітників (Ко.р) розраховується за формулою

(6.28)

де Чв.рб - середньооблікова чисельність допоміжних робітників на підприємстві (у цеху, на дільниці); Чрб - середньооблікова чисельність всіх робітників на підприємстві (в цеху, на дільниці).

Приклад 6.12

Якщо середньооблікова чисельність допоміжних робітників цеху становить 100 чол., А середньооблікова чисельність всіх робітників цеху 400 чол., То коефіцієнт чисельності основних робітників складе

Відомості про чисельність працівників та використання робочого часу застосовуються юридичними особами та їх відокремленими підрозділами при заповненні форм федерального державного статистичного спостереження.

Насамперед, аналізується виконання плану за чисельністю і складом працюють з точки зору не тільки кількості, але і якості змін. У ході аналізу по кожній категорії працюючих виявляються відхилення фактичної чисельності від планової і минулого року, вивчаються професійний і кваліфікаційний склади працюючих, з'ясовується правильність використання робітників у зв'язку з їх кваліфікацією. На основі всебічного аналізу розробляються оргтехмероприятий, спрямовані на забезпечення робочою силою.

Аналіз ведеться за схемою, представленою в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Аналіз виконання плану за чисельністю і складом працюючих

Показник

План на звітний рік

Фактично

Відхилення від фактичних даних

за

звітний

рік

за попередній рік

від плану

від попереднього

чол.

%

чол.

%

чол.

%

кількість

%

кількість

%

I. Весь персонал підприємства

В тому числі:

1. Промислово-виробничий персонал

З них:

1.1. Робочі

1.2. Службовці всього

В тому числі:

1.2.1. Керівники

1.2.2. Фахівці

1.2.3. Інші працівники, які стосуються службовцям

2. Персонал непромислових організацій

Абсолютне відхилення в чисельності персоналу

(6.29)

де ЧФ - чисельність персоналу фактична; Чпл (баз) - планова (базова) чисельність персоналу.

Відносне відхилення розраховується з урахуванням індексу зміни обсягу виробництва:

(6.30)

де J - індекс обсягу продукції;

(6.31)

Слід зазначити, що відносне відхилення розраховується тільки для робітників (іноді - для ΠΠП).

Вплив відхилень в чисельності робітників (ΔЧρ) на обсяг продукції (ΔΠчρ) розраховується за формулою

(6.32)

де Врпл (б) - середньорічна вироблення одного робітника - планова (базова).

За наведеними даними встановлюється:

1) як змінилася чисельність і структура персоналу в цілому і за категоріями;

2) які зміни у співвідношенні категорій.

Аналіз структури персоналу вивчається за наступними напрямками:

1) структура персоналу підприємства за категоріями (ППП, службовці і т.д.);

2) структура робочих за складом (основні, допоміжні);

3) структура робітників за професіями (токарі, слюсарі, ковалі і т.д.);

4) структура робочих всередині професії за спеціальностями (наприклад, токарі, в тому числі токар-карусельник, токар-револьверник; слюсарі, в тому числі слюсар-ремонтник, слюсар-верстатник).

Основну увагу приділяють частці допоміжного персоналу в загальній чисельності робітників, доле робітників у кількості ППП, частці допоміжних робітників у загальній чисельності ППП. По допоміжних роботах слід звернути увагу на скорочення застосування ручної праці. З цією метою зіставляється по роках питома вага допоміжних робітників. При більш детальному аналізі порівнюється також кількість робітників, які працюють із застосуванням машин і механізмів у звітному і минулому роках. Після детального вивчення структури кадрів розробляються конкретні заходи щодо її поліпшення.

Аналізуючи структуру робітників, необхідно вказати спеціальності, в яких підприємство відчуває найбільший недолік; привести причини неукомплектованість, звільнення. У ході аналізу необхідно вивчити виконання заходів, спрямованих на скорочення чисельності працівників.

Після аналізу забезпеченості підприємств робочою силою аналізують забезпеченість окремих цехів, дільниць, підрозділів; вивчається професійний і кваліфікаційний склад персоналу підприємства. Для правильної організації праці і нормальної роботи підприємству потрібна робоча сила, яка за своїм професійним та кваліфікаційним складом забезпечувала б умови для виконання належного обсягу робіт певного кваліфікаційного рівня. Відомості про склад робітників за професіями необхідні для правильного забезпечення потреб цехів і дільниць. Перш за все, зіставляється готівкова та потребная робоча сила з кожної професії окремо, що дозволяє вжити заходів з комплектування кадрів. Недолік робітників тієї чи іншої професії призводить до надурочних робіт, переплатам по заробітній платі. Про відповідність судять шляхом порівняння розрядів робітників і робіт з кожної професії окремо.

Узагальнюючим показником при вивченні кваліфікаційного складу приймається середній тарифний розряд і середній тарифний коефіцієнт робітників і робіт. Зниження тарифного коефіцієнта говорить про те, що погіршується кваліфікаційний склад робітників. Середній тарифний коефіцієнт робіт визначається як середньозважена тарифного розряду робіт на обсяг робіт даного виду в нормо-годинах.

Рівень кваліфікації на підприємстві (УКВ) визначається за формулою

(6.33)

де Раз1 - середній тарифний розряд виробничих робітників; Раз2 - середній тарифний розряд робіт.

Середній тарифний розряд (Разс) робітників і робіт визначається за формулою

(6.34)

де Кс - середній тарифний коефіцієнт робітників (робіт); Разм - тарифний розряд, відповідний меншому з двох суміжних коефіцієнтів, тарифних сіток, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт; Км - менший з двох суміжних тарифних коефіцієнтів, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт; Кб - більший з двох суміжних тарифних коефіцієнтів.

Приклад 6.13

У процесі реструктуризації підприємства проводиться розрахунок чисельності персоналу по категоріях працюючих у двох варіантах: при відрядній і погодинної оплаті.

1. При відрядній оплаті праці.

1.1. Розрахунок чисельності робітників за основними видами діяльності здійснюється з урахуванням трудомісткості виробничої програми і балансу робочого часу на одного робітника за формулою

(6.35)

де Vпл - плановий обсяг виробництва виробів, шт .; Тізд - трудомісткість виготовлення одиниці виробу, нормо-годину;

Ф е - ефективний фонд робочого часу, люд.-год; Кавн - запланований коефіцієнт виконання норм.

1.2. Розрахунок потреби в персоналі, зайнятому в неосновної діяльності, проводиться за трудомісткістю робіт, нормами виробітку, нормами обслуговування, нормативам чисельності, робочим місцям.

Розрахунок чисельності допоміжного персоналу на основі трудомісткості робіт проводиться так само, як і робітників за основними видами діяльності.

Різниця полягає в тому, що при розрахунку чисельності основних робітників виходять з трудомісткості продукції, що випускається, а при визначенні чисельності допоміжних робітників - з трудомісткості допоміжних робіт.

За нормами виробітку визначається чисельність допоміжних працівників у тому випадку, якщо вони виконують строго регламентовані функції (наприклад контроль якості продукції).

За нормами обслуговування розрахунок чисельності допоміжних робітників проводиться так само, як і основних, якщо на виконувані роботи є норми обслуговування.

За нормативами чисельності (Нч) загальна кількість допоміжних робітників (ЧВР) встановлюється за формулою

(6.36)

або

(6.37)

де Но - норматив обслуговування; Vp - обсяг роботи; Тнв - норма часу обслуговування для відповідного періоду; Ф - фонд робочого часу.

По робочих місць чисельність допоміжних робітників визначається в тих випадках, коли обсяги робіт не можуть бути встановлені іншим методом. Наприклад, кранівники, стропальники, бульдозеристи, шофери і т.п. визначаються по робочих місцях за формулою

(6.38)

де М - число робочих місць; С - число змін; К - коефіцієнт приведення явочної чисельності до облікової.

2. При погодинній оплаті праці.

2.1. Чисельність робітників за основними видами діяльності визначається виходячи з трудомісткості почасових робіт

(6.39)

де Тп - трудомісткість програми виробництва (нормо-годину); Фе - розрахунковий фонд робочого часу (люд.-год).

2.2. Чисельність допоміжних робітників-почасовиків розраховують по робочих місцях і нормах обслуговування (див. 1.2).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз чисельності, складу і руху працівників підприємства
Перевірка можливості виконання планів
Чисельність і кваліфікаційний склад працівників
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції
Визнання і оцінка: активи плану
Раціоналізація чисельності працівників підприємства
Статистичне вивчення трудових ресурсів і чисельності працівників
ТРЕБА РОЗРАХУВАТИ НОРМАТИВНУ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛІН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вивчення чисельності та складу населення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук