Навігація
Головна
ОРЕНДА (МСФЗ 17)Правові засади орендиОренда нерухомості і ринок прав орендиФінансова оренда (лізинг)Фінансова оренда - лізингФінансова оренда (лізинг)Договір фінансової оренди (лізингу)Договір фінансової оренди (лізинг)
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансова оренда

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Фінансової вважається оренда, при якій відбувається передача всіх ризиків і доходів, пов'язаних з використанням орендованого майна, орендарю. Право власності на майно може передаватися (або не передаватися) в кінці терміну оренди. При цьому орендна плата протягом усього терміну оренди забезпечує орендодавцю відшкодування вартості майна і отримання прибутку на вкладений капітал.

Оренда розглядається як фінансова в наступних випадках:

- Після закінчення терміну оренди майно віддається орендарю;

- Орендар має переважне право (опціон) на купівлю майна за справедливою ціною;

- Термін оренди збігається з терміном економічної служби майна;

- На початку терміну оренди величина мінімальних орендних платежів становить практично всю справедливу вартість майна.

Орендар повинен відображати фінансову оренду в якості активу і зобов'язання в бухгалтерському балансі за сумами, рівним на початок оренди справедливої вартості орендованого майна, або, якщо вони нижчі, то за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. При фінансовій оренді майно, здане в оренду, має враховуватися тільки на балансі орендаря. У порядку відображення оренди у звітності полягає відмінність між МСФЗ та російськими ПБО. У Росії фінансова оренда носить назву лізинг. Майно, що здається в лізинг, обліковується на балансі в I розділі активу балансу лізингодавця або лізингоодержувача (Закон про лізинг). У лізингоодержувача об'єкт оренди відображається на позабалансовому рахунку 001.

Існує вид оренди без права дострокового припинення. Таке можливо тільки в наступних випадках:

o при виникненні маловірогідної умовного факту господарської діяльності;

o за згодою орендодавця;

o при укладенні орендарем нового договору оренди, предметом якого є той же самий або еквівалентний актив, з тим же самим орендодавцем;

o у разі сплати орендарем такої додаткової суми, яка дозволяє обґрунтовано вважати, що продовження оренди гарантовано.

Згідно МСФЗ 17 для обліку оренди використовуються показники, значення яких показано в табл. 3.10.

Таблиця 3.10

Перелік показників, що застосовуються при визначенні оренди

Показники

Значення показників

Ставка

відсотка

Ставка відсотка (СП), при оренді - це ставка дисконтування, при використанні якої на початку оренди агрегована приведена вартість мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості стає дорівнює сумі справедливої вартості активу, що є предметом оренди, і первісних прямих витрат орендодавця. Розрахункова процентна ставка за договором оренди - ставка відсотка, який орендарю довелося б платити за аналогічним договором оренди або, якщо таку визначити неможливо, ставка, за якою на початку оренди орендар міг би залучити на подібний строк та при аналогічному забезпеченні позикові кошти, необхідні для покупки відповідного активу

Приростная ставка відсотка на позиковий капітал

Приростная ставка відсотка (ПСП) на позиковий капітал - це ставка відсотка, яку орендарю довелося б платити за аналогічною оренді. Якщо ставку визначити неможливо, то застосовується ставка на початок строку оренди, яку орендар повинен був би платити по позиках, отриманих на такий же термін і при тому ж забезпеченні в обсязі, необхідному для купівлі активу

Умовна

орендна

плата

Умовна орендна плата (УАП) - це та частина орендних платежів, що не фіксується у вигляді певної суми, але заснована на майбутньої величиною фактора, зміна якого не пов'язане з плином часу (наприклад, майбутній обсяг продажів, майбутній обсяг використання, майбутні індекси цін, майбутня ринкова ставка відсотка)

Мінімальні

орендні

платежі

Мінімальні орендні платежі (МАП) - платежі протягом терміну оренди, які потрібні або можуть вимагатися від орендаря, за винятком непередбаченої орендної плати, витрат на обслуговування та податків, що підлягають сплаті орендодавцем і відшкодовуються йому разом з наступним: орендаря - суми, гарантовані орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем;

орендодавця - залишкова вартість, гарантована орендодавцю або орендарем, або стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою особою, не пов'язаним з орендодавцем, яке у фінансовому відношенні здатне виконати зобов'язання по гарантії

Залишкова

вартість

Гарантована залишкова вартість (ОСТ):

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

орендаря - частина залишкової вартості, яку гарантує орендар або стороною, пов'язаною з орендарем;

орендодавця - частина залишкової вартості, яку гарантує орендар або третьою особою, не пов'язаним з орендарем, яке у фінансовому відношенні здатне виконати свої зобов'язання по гарантії.

Негарантована залишкова вартість - частина залишкової вартості активу, що є предметом оренди, реалізація якої орендодавець не гаран тувати або гарантована тільки стороною, пов'язаною з орендодавцем

Справедлива

вартість

об'єкта

оренди

Справедлива вартість об'єкта оренди (ССОА) -

це поточна ринкова вартість об'єкта оренди за вирахуванням будь-яких субсидій і податкових кредитів, одержуваних орендодавцем

Термін економічного

служби

Термін економічної служби - це: період часу, протягом якого передбачається використання активу в економічних цілях одним або більше користувачами або

кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, яку передбачається отримати від використання активу одним або більше користувачами

Термін

корисного

використання

Строк корисного використання - розрахунковий залишився з початку строку оренди період, не обмежений строком оренди, протягом якого підприємство передбачає отримувати економічні вигоди від використання активу

Початкові

прямі витрати

Первісні прямі витрати - додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з підготовкою та укладенням договору оренди, за винятком таких витрат, понесених орендодавцями-виробниками чи дилерами

Справедлива вартість об'єкта оренди визначається за формулою

ССОА = МОП + зуп.

Розподіл процентних платежів здійснюється наступним чином.

Відсотки, нараховані за кожний звітний період, виплачуються як частина орендної плати, виплачуваної в останній день звітного періоду. В кінці кожного звітного періоду залишаються зобов'язання по основній сумі.

Мінімальні орендні платежі підлягають рознесенню між фінансовими виплатами і зменшенням неоплаченого зобов'язання. Фінансові виплати в обов'язковому порядку повинні розподілятися за періодами протягом строку оренди таким чином, щоб вийшла постійна періодична ставка відсотка на яке залишається сальдо зобов'язання. Умовна орендна плата в обов'язковому порядку підлягає нарахуванню в якості витрат у періоди їх виникнення.

Фінансова оренда викликає амортизаційні витрати для активів, що амортизуються і фінансові витрати для кожного облікового періоду. Амортизаційна політика для амортизованих орендованих активів в обов'язковому порядку повинна відповідати тій, яка застосовується щодо амортизованих активів, що перебувають у власності, а визнається сума амортизації обов'язково повинна розраховуватися відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби" та МСФЗ 38 "Нематеріальні активи". Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності наприкінці строку оренди, актив в обов'язковому порядку повинен бути повністю амортизований протягом самого коротшого з двох строків: оренди або корисної служби.

Орендодавці повинні визнавати активи, що перебувають у фінансовій оренді, у своїх бухгалтерських балансах і представляти їх як дебіторську заборгованість в сумі, що дорівнює чистої інвестиції в оренду.

Існує два методи нарахування відсотків при фінансовій оренді: актуарний і кумулятивний.

При застосуванні актуарного методу відсотки нараховуються виходячи з ціни придбання об'єкта оренди на початок кожного періоду, яка складається з вартості об'єкта плюс процентні платежі мінус щорічне погашення оренди.

При застосуванні кумулятивного методу відсотки, нараховані за кожен рік, виплачуються як частина орендної плати, яка сплачується в останній день року, тому наприкінці кожного періоду залишаються тільки зобов'язання по основній сумі.

ПРИКЛАД 3.16

Умови: Компанія Leaseholder виступила в якості орендаря виробничого обладнання, згідно з договором фінансової оренди з орендодавцем Tekhno, з 01.01.2013 протягом 4-х років. Щорічно орендар виплачує орендодавцю за 516 дол. Спочатку за обладнання було сплачено 1600 дол. Термін служби обладнання 8 років. Метод нарахування амортизації лінійний. Ставка процентних платежів становить 11% річних.

Завдання:

1. Провести розрахунок процентних платежів за весь термін оренди актуарним і кумулятивним методами.

2. Відобразити в звіті про фінансовий стан облік операцій, пов'язаних з орендою в орендаря за перший і другий роки користування обладнанням актуарним і кумулятивним методами.

Рішення:

1. Актуарний метод.

Таблиця 3.11

Розрахунок орендної плати актуарним методом, дол.

Рік

Ринкова вартість об'єкта на початок періоду

Процентні платежі (ст. 2 x 11%)

Основна сума боргу (ст. 2 + ст. 3)

Погашення

Залишок на кінець періоду (ст. 4 - ст. 5)

1

2

3

4

5

6

1-й

1 600

176

1 776

516

+1260

2-й

+1260

139

Одна тисяча триста дев'яносто дев'ять

516

883

Третій

883

97

980

516

464

4-й

464

52

516

516

0

Разом:

-

464

+4671

+2064

-

Відображення фінансової оренди в обліку актуарним методом (дол.).

Прийнято до обліку орендоване обладнання:

Дт Основні засоби

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 1600;

Нараховано амортизацію на обладнання за перший рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховано процентні платежі за перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 176;

Внесена орендна плата за перший рік:

Дт Зобов'язання з фінансової оренди

Кт Грошові кошти 516;

Нараховано амортизацію на обладнання за другий рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховано процентні платежі за другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 139;

Внесена орендна плата за другий рік:

Дт Зобов'язання з фінансової оренди

Кт Грошові кошти 516.

2. Кумулятивний метод.

Таблиця 3.12

Розрахунок орендної плати кумулятивним методом, дол.

Рік

Розрахунок

частки

Процентні платежі (464 x ст. 2)

Щорічні

платежі

Погашення орендної плати (ст. 4 - ст. 3)

1

2

3

4

5

1-й

4/10

185,6

516

330,4

2-й

3/10

139,2

516

376,8

Третій

2/10

92,8

516

423,2

4-й

1/10

46,4

516

469,6

Разом:

10 *

464

+2064

1 600

Кількість періодів (n) = 4.

Формула застосування кумулятивного методу виглядає наступним чином:

10 * = n x (n + 1) / 2.

Відображення фінансової оренди в обліку кумулятивним методом (дол.).

Прийнято до обліку орендоване обладнання:

Дт Основні засоби

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 1600;

Нараховано амортизацію на обладнання за перший рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховано процентні платежі за перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 185,60;

Внесена орендна плата за перший рік:

Дт Зобов'язання з фінансової оренди

Кт Грошові кошти 330,40;

Нараховано амортизацію на обладнання за другий рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховано процентні платежі за другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 139,20;

Внесена орендна плата за другий рік:

Дт Зобов'язання з фінансової оренди

Кт Грошові кошти 376,80.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРЕНДА (МСФЗ 17)
Правові засади оренди
Оренда нерухомості і ринок прав оренди
Фінансова оренда (лізинг)
Фінансова оренда - лізинг
Фінансова оренда (лізинг)
Договір фінансової оренди (лізингу)
Договір фінансової оренди (лізинг)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук