Навігація
Головна
ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ (МСФЗ (IFRS) 8)ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА (МСФЗ (IFRS) 9)МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"Структура МСФЗ (IAS, IFRS)ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ВПЕРШЕ (МСФЗ (IFRS) 1)ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ (МСФЗ (IFRS) 13)ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ (МСФЗ (IFRS) 4)МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ...ВИПЛАТИ, ЗАСНОВАНІ НА ПАЙОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ (МСФЗ (IFRS) 2)
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти"

Аналог в Росії: ПБО 12/2010

"Інформація за сегментами".

Принципи побудови сегментної звітності почали обговорюватися на початку 1960-х рр. з моменту появи корпорацій. При диверсифікації діяльності багатопрофільних корпорацій сегментні звіти стали допомагати при визначенні рентабельності того чи іншого виду виробництва і виявляти можливості зростання та фактори ризику різних сегментів, що входять в загальний бізнес.

Порядок відображення у звітності інформації відповідно до МСФЗ за сегментами встановлений стандартом IFRS 8 "Операційні сегменти". Підприємство повинне застосовувати даний МБС при складанні своєї річної фінансової звітності за періоди з 1 січня 2009 року або після цієї дати. Стандарт IFRS 8 замінив IAS 14 "Звітність за сегментами". Прийняття нового стандарту викликано необхідністю усунення розбіжностей між МСФЗ та US GAAP (національними стандартами США) після прийняття СФУ 131 "Розкриття інформації за сегментами підприємства і пов'язаної з нею інформації". Поява нового стандарту виконує завдання конвергенції відносно сегментної звітності різних національних моделей обліку.

Існує певна іронія в тому, що остаточна версія МСФЗ IFRS 8 має відмінності від СФУ 131. Зокрема, згідно СФУ 131 компанії з матричною структурою управління повинні визначати операційні сегменти на підставі продуктів і послуг, що не є обов'язковою вимогою стандарту IFRS 8. У європейському стандарті превалює управлінський підхід, при якому при розкритті сегмента більш важливою вважається інформація, пов'язана із зобов'язаннями сегмента. Нагадаємо, що основу матричної структури управління складає принцип подвійного підпорядкування виконавців:

o безпосередньому керівнику функціональної служби;

o керівнику проекту.

Принцип визначення операційних сегментів на підставі продуктів і послуг означає, що в основу побудови сегмента може бути взятий випуск схожих продуктів і послуг.

Мета МСФЗ IFRS 8 "Операційні сегменти" виражена як "основний принцип" і полягає в розкритті інформації про підприємство, що відбиває характер і фінансові наслідки діяльності та економічного середовища, в якій воно веде свою діяльність.

Стандарт IFRS 8 поширюється як на окрему фінансову звітність підприємства, боргові або пайові інструменти якого обертаються на відкритому ринку, так і на консолідовану фінансову звітність групи, боргові або пайові інструменти якої обертаються на відкритому ринку.

Операційний сегмент є компонентом підприємства, задіяним в наступній діяльності:

o від якої воно може генерувати доходи і нести витрати;

o операційні результати якої регулярно розглядаються керівником підприємства;

o щодо якої є дискретна (розподілена на сегменти) фінансова інформація.

Керівництво підприємства регулярно знайомиться з операційними результатами і відповідає за операційні рішення, щоб прийняти рішення про ресурси, які повинні бути розподілені на сегмент, і оцінити результати його діяльності.

Операційний сегмент може здійснювати такі види діяльності, які на даний момент не приносять доходу, наприклад операції по введенню в експлуатацію. Разом з тим не кожен вид діяльності може бути операційним сегментом, так, наприклад, до сегментів не належать відділи, чия діяльність носить побічний характер, також не є сегментом плани виплат по закінченні трудової діяльності.

Звітні сегменти повинні бути наслідком агрегування двох або більше сегментів і перевищувати кількісні пороги.

Критеріями агрегування є наступні схожі економічні особливості:

o характер продуктів і послуг;

o характер процесів виробництва;

o тип клієнтів для їх продуктів та послуг;

o методи, використовувані для розподілу продукції;

o банківський сектор, страхування або комунальні підприємства.

Операційні сегменти повинні задовольняти будь-якого з наступних кількісних порогів:

o його заявлений дохід повинен становити 10 або більше відсотків сукупного доходу, внутрішнього і зовнішнього, всіх операційних сегментів;

o абсолютна сума заявленого доходу або збитку повинна становити 10 або більше відсотків суми, яка є більшою доходу або збитку за всіма незбитковим (збитковим) операційним сегментам;

o його активи складають 10 або більше відсотків сукупних активів усіх операційних сегментів.

Наявність хоча б одного вищеназваного порога сегменту є підставою для виділення додаткового операційного сегмента. Застосування саме десятивідсоткового порогу сегмента пояснюється виходячи з дотримання принципу раціональності, тобто практичні міркування диктують, щоб інформація не була надмірно деталізована і разом з тим не була б невиправдано укрупнена.

Стандарт IFRS 8 містить правило щодо рівня суттєвості: "Якщо сукупний зовнішній заявлений дохід у сегментної звітності становить менше 75 відсотків доходу підприємства, повинні бути виділені додаткові операційні сегменти як звітні сегменти (навіть якщо вони не задовольняють умовам десятипроцентному порогів), поки принаймні 75 відсотків доходу підприємства не будуть припадати на звітні сегменти ".

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розглянемо на прикладі порядок визначення операційних сегментів.

ПРИКЛАД 5.10

У виробничій компанії Sewing, що займається пошиттям чоловічих костюмів, існує ряд суміжних виробництв. Структура виробництва компанії представлена в табл. 5.30.

Таблиця 5.30

Структура виробництва компанії Sewing

Операційний сегмент

Частка виручки,%

1. Пошиття чоловічих костюмів

46

2. Логістика

3

3. Пошиття чоловічих головних уборів

20

4. Вивіз сміття

5

5. Поштові послуги

1

6. Діловодство

8

7. Складські послуги

7

8. Пошиття краваток

10

Разом:

100

Критеріям об'єднання, згідно зі стандартом, відповідають 1-й, 3-й і 8-й операційні сегменти з пошиття чоловічих костюмів, чоловічих головних уборів і чоловічих краваток в зв'язку зі схожістю виробничого процесу (критерій № 3). Відсоток виручки в сумі становитиме 76% (46 + 20 + 10). Даний операційний сегмент можна об'єднати під назвою "Пошиття чоловічого одягу". Рівень суттєвості понад 75% при цьому виконується. Додатково також можна об'єднати ще два сегменти: 2-й і 7-й (логістика та складські послуги) у зв'язку зі схожістю технологічного процесу (критерій № 3). У сумі виручка по цьому сегменту буде дорівнювати встановленому деколи 10% (3 + 7).

Підприємство повинно подавати наступну географічну інформацію:

o доходи від зовнішніх клієнтів, зараховують на країну походження підприємства і що відносяться на всі зарубіжні країни в цілому, з яких підприємство отримує доходи:

o довгострокові активи, крім фінансових інструментів, відкладених податкових активів, активів планів виплат по закінченні трудової діяльності та прав, що виникають за договорами страхування, розташовані в країні походження підприємства і розташовані в усіх зарубіжних країнах в цілому, в яких підприємство тримає активи.

Проілюструємо прикладом доцільність складання сегментної звітності і покажемо, які сегменти підлягають виділенню в звітності і вказати на критерії при визначенні звітних сегментів, які стосуються різним зарубіжним компаніям.

ПРИКЛАД 5.11

Британська компанія Manufacture, чиї акції мають котирування, в 2011 р придбала п`ять закордонних дочірніх компаній з метою управління виробництвом і підвищення їх рентабельності. Дані про частку виручки компаній у знову утворилася групі наведено в табл. 5.31.

Таблиця 5.31

Дані про структуру виторгу групи Manufacture

Найменування компанії

Місце знаходження компанії

Вид виробництва

Частка виручки,%

1. Головна організація Manufacture

Великобританія

Приладобудування

34

2. Дочірня організація Ship building

Норвегія

Будівництво кораблів

12

3. Дочірня організація Clothing

Іспанія

Виробництво одягу

8

4. Дочірня організація Furniture

Італія

Виробництво меблів

7

5. Дочірня організація Textile

Туреччина

Текстильне виробництво

15

6. Дочірня організація Machine

Франція

Машино будова

24

Разом:

100

1. Побудова сегментної звітності необхідно відповідно до вимог стандарту IFRS 8 для всіх компаній, чиї акції або боргові інструменти яких мають котирування, тому головна організація Manufacture повинна становити сегментну звітність.

При побудові сегментної звітності вирішуються наступні аналітичні завдання, результати яких згодом використовуються в управлінських цілях:

o дані сегментної звітності дозволяють приймати більш обгрунтовані рішення щодо компанії в цілому;

o сегментна звітність допомагає побачити групи товарів, робіт і послуг у розрізі основних географічних регіонів, в яких працює компанія;

o сегментна звітність дозволяє оцінити відмінності в рентабельності різних виробництв;

o сегментна звітність дає можливість виявити ризики і перспективи розвитку на майбутнє;

o сегментна звітність дозволяє визначити вплив істотних компонентів бізнесу на компанію в цілому.

2. Дочірні компанії Clothing (Іспанія) і Furniture (Італія) не відповідають умовам встановленого порогу, а саме в загальній виручці вони займають менше 10%. Так як всі види виробництв різні і не мають критеріїв для їх додаткового об'єднання, доцільно скласти сегменти, які можуть створюватися як з господарського, так і за територіальною ознакою. Мета створення групи - управління для підвищення рентабельності окремих виробництв, тому доцільно у назві сегментів залишити виробничий напрям.

Операційний сегмент з приладобудування.

Операційний сегмент по машинобудуванню.

Операційний сегмент з кораблебудування.

Операційний сегмент по текстильному виробництву.

Необхідно по кожному сегменту визначити особу, відповідальну за прийняття операційних рішень, тому що ця умова міститься в стандарті IFRS 8.

На рис. 5.10 представлений загальний алгоритм формування операційних сегментів підприємства.

Підприємство повинне розкривати у звітності наступну інформацію:

o оцінку прибутку і збитку;

o сукупні активи за кожним звітним сегментом;

o оцінку зобов'язань;

o доходи, отримані від зовнішніх клієнтів;

o доходи від операцій з іншими операційними сегментами того ж підприємства;

o процентний дохід;

o процентний витрата;

o знос та амортизацію;

o суттєві статті доходу і витрати, розкриваються в звітності;

o частку підприємства в прибутку чи збитку асоційованих та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом пайової участі;

o витрата або дохід з податку на прибуток;

o суттєві негрошові статті, крім зносу і амортизації.

Рис. 5. 10. Етапи виділення звітних сегментів

Якщо компанія отримує понад 10% виручки від одного клієнта, то така інформація повинна бути розкрита. У цьому випадку у звітності розкриваються наступні дані:

- Загальна сума виручки, отримана від кожного такого клієнта;

найменування операційного сегмента, до якого належить ця виручка.

Дана вимога введено стандартом IFRS 8 вперше, попередній стандарт подібної вимоги не містив.

Якщо, але думку керівництва, інформація про операційний сегмент є корисною для користувача, така інформація може бути дозволена до включення навіть у тому випадку, якщо вона не задовольняє умовам 10% -ного порогу.

Дані про іншої діяльності, що відображається в сегментах, об'єднуються до статті "Інші сегменти".

Якщо, на думку керівництва, інформація про сегментних грошових потоках містить конфіденційні дані і може бути використана на шкоду компанії, виділення таких сегментів може бути залишено на розсуд керівництва.

Якщо основна сума доходів сегмента припадає на процентний дохід, останній може включатися у звітність за вирахуванням процентних витрат, таким чином, у складі витрат можуть зазначатися такі статті:

o процентні витрати;

o амортизація;

o витрата з податку на прибуток;

o інші істотні статті витрат.

Стандарт IFRS 8 не вимагає об'єднувати операційні сегменти, але вказує на те, що може існувати межа у відношенні кількості операційних сегментів. Стандарт пропонує встановити таку межу на рівні близько 10 сегментів. Збитки від знецінення, згідно IAS 36 "Знецінення активів", повинні розкриватися в сегментної звітності.

Стандартом не передбачено перерахунок сегментних даних виходячи з облікових політик організацій, які застосовуються при складанні консолідованої звітності.

До складу інформації за сегментами повинні включатися:

- Загальна інформація про критерії та характері діяльності сегментів;

- Показники діяльності кожного сегмента за період;

- Звірка даних за сегментами із сукупними показниками, їх причини розбіжностей;

- Коментарі до використовуваних принципам підготовки даних;

- Інформація про компанію в цілому.

Звітний сегмент, виділений в попередньому періоді, буде виділятися і у звітному періоді незалежно від відповідності кількісними критеріями, якщо він не втратив своєї значущості. Іншими словами, виділення сегментів повинно відображатися у звітності послідовно, від одного звітного періоду до наступного.

Мінфіном Росії прийнято нове Положення з бухгалтерського обліку "Інформація за сегментами" ПБУ 12/2010, затверджене наказом Мінфіну Росії від 8 листопада 2010 року № 143н (далі - ПБО 12/2010), яке за визначеннями наближене до редакції 2009 МСФЗ IFRS 8 "Операційні сегменти". Розглянемо основні тенденції зміни в підході до поняття сегментної звітності в нових документах. Основною відмінністю старого і нового стандартів є інший підхід до визначення в оцінці фінансових результатів операційних сегментів, що грунтуються на вирішенні управлінських завдань. Основна мета попереднього стандарту ПБУ 12/2000 - складання фінансових звітів. Згідно з вимогами нового стандарту інформація за сегментами представляється на основі, відмінної від основ формування фінансових звітів, в ньому відсутні такі визначення, як "виручка сегмента", "прибуток або збиток сегмента", "зобов'язання сегмента" і "активи сегмента". Важливим нововведенням вважається також те, що, згідно з новим стандартом, не потрібно визначати "первинну" і "вторинну" основи формування сегментної звітності. Раніше сегмент визначався в якості звітного тільки в тому випадку, якщо більша частина його виручки була отримана від продажів зовнішнім клієнтам. Дана відмінність важливо, оскільки, згідно IFRS 8, такий підхід може призвести до розкриття додаткових сегментів. У МБС IFRS 8, а також і в новому ПБО 12/2010 повністю відсутнє таке поняття, як "географічний сегмент". У МСФЗ розглядається такий критерій, як географічна область, в ПБО - критерій "географічна область або регіон", але географічний сегмент за територіальним принципом, як це було раніше, не виділяється, тобто в критерії агрегування територіальний принцип не потрапляє. При виділенні сегментів стандартами визначені кількісні пороги, які в IFRS 8 і в ПБО 12/2010 збігаються, хоча в МБС одним їх процентних порогів є абсолютна сума заявленого у звітності доходу або збитку, у той час, як в ПБО даний 10-відсотковий поріг сформульований як "фінансовий результат діяльності сегмента". Слід зазначити, що в російському ПБУ сегментна звітність оформляється організаціями - емітентами публічно розміщених цінних паперів, у той час як в МБС уточнюється, що сегментна звітність складається як поодинокими, так і консолідованими підприємствами. Дана конкретика існувала в російському ПБУ редакції 2000 року, але в новій редакції вона відсутня.

Вимоги до розкриття інформації

Згідно МБС IFRS 8 компанія повинна розкривати виручку для кожного звітного сегмента. Виручка сегмента від продажів зовнішнім клієнтам і його виручка від операцій з іншими сегментами повинні подаватись окремо.

До складу інформації за сегментами повинні включатися:

- Загальна інформація про критерії та характері діяльності сегментів;

- Показники діяльності кожного сегмента за період;

- Звірка даних за сегментами із сукупними показниками, їх причини розбіжностей;

- Коментарі до використовуваних принципам підготовки даних;

- Інформація про компанію в цілому.

Звітний сегмент, виділений в попередньому періоді, буде виділятися і у звітному періоді незалежно від відповідності кількісними критеріями, якщо він не втратив своєї значущості. Іншими словами, виділення сегментів повинно відображатися у звітності послідовно, від одного звітного періоду до наступного.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ (МСФЗ (IFRS) 8)
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА (МСФЗ (IFRS) 9)
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"
Структура МСФЗ (IAS, IFRS)
ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ВПЕРШЕ (МСФЗ (IFRS) 1)
ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ (МСФЗ (IFRS) 13)
ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ (МСФЗ (IFRS) 4)
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ (МСФЗ (IFRS) 5)
ВИПЛАТИ, ЗАСНОВАНІ НА ПАЙОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ (МСФЗ (IFRS) 2)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук