Розділ І. Фінансовий менеджмент і його місце в управлінні підприємством

Цілі, завдання і функції фінансового менеджменту

Фінанси підприємства та система управління ними

Фінанси підприємства являють собою систему відносин з приводу формування грошових доходів і накопичень, їх розподілу (виконання зобов'язань перед державою, фінансово-кредитною системою, контрагентами, матеріальне стимулювання працівників підприємства, винагорода власників, використання коштів на розширене відтворення) і контролю доцільності та ефективності цих процесів .

У коло фінансових відносин включаються (рис. 1.1):

 • o відносини між підприємством і його власниками з приводу формування статутного капіталу, його зміни, виплати дивідендів і т.д .;
 • o відносини між підприємством і контрагентами (постачальниками, споживачами, партнерами по спільній діяльності) але приводу умов договорів (умов придбання ресурсів і відвантаження готової продукції, оплати за поставлену продукцію, оплати операцій спільної діяльності, знижок, бонусів, сплати штрафних санкцій) і т. д .;
 • o відносини між підприємством і його персоналом з приводу утримання податків і зборів із заробітної плати, а також з приводу матеріального стимулювання праці працівників, у тому числі через участь у капіталі та прибутку підприємства;
 • o відносини між підприємством і фінансово-кредитними інститутами з приводу отримання довгострокових і короткострокових позик, їх погашення, сплати відсотків за ним і т.д .;
 • o відносини між підприємством і державними органами з приводу обчислення і сплати податків, а також різних форм цільового фінансування діяльності підприємств.

Коло фінансових відносин підприємства

Рис. 1.1. Коло фінансових відносин підприємства

Будь-яку комерційну діяльність, якщо поглянути на неї з фінансової точки зору, можна представити як послідовність чотирьох дій:

 • 1) залучення коштів для організації цієї діяльності;
 • 2) придбання на ці кошти необхідних активів;
 • 3) прибуткова експлуатація цих активів;
 • 4) повернення залучених коштів.

Ці чотири дії можуть приймати різноманітні форми, залежно від особливостей діяльності підприємства, сто організаційно-правової форми та інших факторів, які будуть більш детально розглянуті далі. Однак саме ці дії, у всьому їх різноманітті, і складають суть управління фінансами підприємства.

Об'єктом управління є фінансові ресурси, у тому числі їх розміри, джерела формування, відносини, що складаються в процесі формування та використання. Результати управління проявляються у грошових потоках, що формуються в операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Керуюча підсистема (фінансова служба підприємства) аналізує інформацію про стан фінансів, розробляє фінансові плани і прогнози з урахуванням стратегічних цілей фірми і стану зовнішнього середовища.

Фінанси впливають на виробничо-господарську діяльність підприємства через фінансовий механізм, що включає в себе три взаємозалежних елементи: фінансові методи, фінансові важелі, інформаційне забезпечення.

До основних методів фінансового управління відносяться: прогнозування, планування, оподаткування, страхування, самофінансування, кредитування, система розрахунків, система фінансової допомоги, система фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулювання, принципи ціноутворення, трастові операції, заставні операції, трансфертні операції, факторинг , лізинг. Складовим елементом зазначених методів є спеціальні прийоми фінансового управління: кредити, позики, процентні ставки, дивіденди, котирування валютних курсів.

Система фінансових важелів реалізується в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. У найбільш загальному вигляді під фінансовим важелем розуміється будь-який контракт, за яким відбувається одночасна зміна фінансових активів та фінансових зобов'язань підприємства. Фінансові важелі приводяться в дію за допомогою фінансових інструментів.

Відповідно до загальноприйнятого розумінням на підприємстві виділяють три основні категорії фінансових інструментів:

 • 1) грошові кошти (кошти в касі та на рахунках підприємства);
 • 2) кредитні інструменти (банківські кредити, облігації, похідні фінансові інструменти кредитного характеру і т.д.);
 • 3) способи участі в статутному капіталі (паї та акції).

Основу інформаційного забезпечення системи фінансового управління утворює інформація фінансового характеру. Вона включає в себе:

 • o фінансову та податкову звітність;
 • o дані бухгалтерського обліку;
 • o оперативну звітність фінансових служб підприємства;
 • o нормативні правові акти, що стосуються різних аспектів діяльності підприємства, у тому числі зовнішньоекономічної;
 • o інформацію банківської системи, у тому числі дані про процентні ставки за кредитами і депозитами;
 • o інформацію фондового ринку та ін.

Можна виділити наступні основні принципи організації фінансів підприємства:

 • а) принцип комерційного розрахунку, тобто метод ведення господарства, спрямований на покриття витрат і отримання максимального фінансового результату;
 • б) самостійність і фінансова незалежність підприємства. Підприємство після виконання своїх зобов'язань перед державою самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, встановлює джерела фінансування розширеного відтворення, може мати будь-яку кількість рахунків у будь-яких банках;
 • в) фінансова відповідальність. За своїми зобов'язаннями перед партнерами, державою, фінансово-кредитною системою підприємство відповідає всім своїм майном. У тому випадку, якщо підприємство неплатоспроможним, фінансова відповідальність призводить до банкрутства;
 • г) створення фінансових резервів. Відповідно з обліковими документами підприємство може створювати за рахунок чистого прибутку будь резерви. Відповідно до облікової політикою на підприємстві можуть створюватися резерви майбутніх платежів. В якості резервів можуть використовуватися фінансові ресурси, які не належать підприємству, по постійно знаходяться в його обороті, такі як податкові платежі, заробітна плата, відрахування в позабюджетні фонди.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >