Способи формування грошових потоків підприємства

Грошові потоки утворяться при здійсненні компанією всіх видів діяльності - операційної, інвестиційної та фінансової (рис. 2.2). У рамках кожного виду діяльності відбувається приплив і відтік коштів.

Як вже говорилося вище, чистий грошовий потік являє собою різницю між припливом і відтоком грошових коштів. Притоки і відтоки за різними видами діяльності підприємства схематично представлені на рис. 2.3.

Для фінансового менеджменту, націленого на максимізацію цінності компанії, важливим аспектом є приналежність грошових потоків. З основного рівняння балансового звіту підприємства відомо, що сума активів підприємства дорівнює сумі її зобов'язань і власного капіталу. Тоді грошові потоки від активів підприємства повинні дорівнювати сумі грошових потоків кредиторам і грошових потоків власникам.

Грошові потоки від активів включають в себе три компоненти.

Взаємозв'язок між основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

Рис. 2.2. Взаємозв'язок між основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

Притоки і відтоки грошових коштів

Рис. 23. Притоки і відтоки грошових коштів

Операційний грошовий потік, ОС / * ",, - грошові кошти, одержувані від операційної діяльності підприємства, - розраховується наступним чином:

де EBIT (earnings before interests and taxes) - прибуток підприємства до виплати відсотків і податків (прибуток від операційної діяльності); DA (depreciation and amortization) - амортизаційні відрахування; Г - податок на прибуток. Всі показники розраховуються за відповідний період часу.

Існує відмінність між розумінням операційного грошового потоку в бухгалтерському обліку та фінансовому менеджменті. Бухгалтерські операційні потоки відрізняються від прийнятих у фінансовому менеджменті на величину відсотків за кредит. Бухгалтерське визначення операційного грошового потоку зазвичай трактується як сума чистого прибутку й амортизації (амортизація визнається у складі витрат, але не веде до грошових виплат). Але відсотки за кредит є платою за залучення позикових фінансових ресурсів і, в принципі, відносяться до фінансових витрат.

Розраховуючи операційний грошовий потік, слід звернути увагу ще на два важливих аналітичних показника. Якщо додати до прибутку до виплати відсотків і податків суму амортизаційних відрахувань (або, що те ж саме, відняти з виручки від реалізації продукції, робіт, послуг за період операційні витрати без амортизації), отримаємо грошовий результат операційної діяльності (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, EBITDA), що грає важливу роль у фінансовій аналітиці. Якщо відняти з показника операційного прибутку EBIT суму податку на прибуток, отримаємо чисту операційний прибуток після оподаткування (net operations profit after taxes, NO PAT), використовувану для оцінки бізнесу дохідним методом та інших аналітичних цілей.

2. Інвестиційний грошовий потік (чисті капітальні витрати), ICFt, - це різниця між коштами, витраченими на придбання необоротних активів у році t, і засобами, вирученими від їх реалізації в тому ж періоді, враховуючи інвестиційний характер амортизаційних відрахувань:

де FA0 і FAX - необоротні активи (fixed assets) на початок і кінець року відповідно.

3. До витрат інвестиційного характеру, що обумовлює операційну діяльність, також відноситься зміна чистого оборотного капіталу (net working capital, NWC) за період, ANWC. Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами (operating assets, OA) і короткостроковими зобов'язаннями (current liabilities , CL) на певну дату.

Таким чином, грошовий потік від активів підприємства розраховується за формулою

Грошові потоки кредиторам і власникам представляють собою чисті платежі кредиторам і власникам за період і характеризують спосіб фінансування компанії.

Грошовий потік кредиторам визначається як різниця між виплаченими підприємством відсотками кредиторам протягом періоду і зміною позикового капіталу протягом того ж періоду:

де / - виплачені відсотки (interests); D0 і Dx - позиковий капітал (debt) па початок і кінець періоду соответственно1.

Грошовий потік власникам розраховується як різниця між виплаченими підприємством за період дивідендами і зміною власного (акціонерного) капіталу за той же період:

де div - виплачені дивіденди (dividends); Е0 і Е {- власний капітал (equity) на початок і кінець періоду відповідно.

Таким чином, грошові потоки підприємства формуються наступним чином (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Підсумкова класифікація грошових потоків підприємства

Підсумкова класифікація грошових потоків підприємства

Такий підхід дещо відмінний від підходу, пов'язаного з розрахунком чистого грошового потоку. Він показує, як використовувалися грошові потоки підприємства і за рахунок яких коштів здійснювалося фінансування.

Приклад 2.2

Підприємство DEF показало за рік наступні результати. Виручка від реалізації продукції склала 600 млн руб., Операційні витрати - 450 млн руб., У тому числі амортизаційні відрахування - 150 млн руб. Підприємство виплатило відсотки за кредит у розмірі 40 млн руб. і дивіденди власникам у розмірі 30 млн руб. Ставка податку на прибуток складає 20%.

На початок року вартість необоротних активів по балансу становила 500 млн руб., На кінець року - 750 млн руб. Величина оборотних активів за рік збільшилася з 2130 млн до 2260 млн руб., Короткострокові зобов'язання також зросли з 1630 млн до 1720 млн руб. Підприємство не розміщувало на ринку нових акцій і не ухвалював рішень про зміну акціонерного капіталу.

Визначити, якими були грошові потоки підприємства за рік.

Насамперед складемо звіт про прибутки і збитки компанії ОБР До

Операційний грошовий потік складе, млн руб .: 150+ 150-22 = 278.

Інвестиційний грошовий потік складе, млн руб .:

(750-500) + 150 = 400.

Зміна чистого оборотного капіталу складе, млн руб .:

(2260- 1720) - (2130- 1630) = 40.

Таким чином, грошовий потік від активів підприємства досягне величини, млн руб .:

278 -400 -40 = -162.

Негативне значення грошового потоку від активів означає, що підприємство виробило великі інвестиції і зайняло більше грошей, ніж виплатило за рік.

Оскільки змін акціонерного капіталу в аналізованому році не відбувалося, грошовий потік власників складався тільки з виплачених їм дивідендів у сумі 30 млн руб.

Тоді виходячи з балансового рівняння грошовий потік кредиторам склав, млн руб .:

- 162 - 30 = -192.

Оскільки підприємство виплатило в аналізованому році відсотки в сумі 40 млн руб., Зміна (приріст) позикових коштів склав, млн руб .:

40 - (- 192) = 232,

тобто за рахунок залучення нових позик підприємство частково профінансувало інвестиційні витрати, а також виплатило дивіденди і відсотки але попередніми позиками і кредитами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >