Оцінка, планування та оптимізація грошових потоків підприємства. Управління грошовими коштами

Методи оцінки грошових потоків

Пол рухом грошових коштів розуміються псу валові грошові надходження і платежі підприємства. Потік грошових коштів пов'язаний з конкретним періодом часу і являє собою різницю між усіма надійшли і виплаченими підприємством грошовими коштами за цей період. Управління потоками грошових коштів передбачає аналіз потоків, облік руху грошових коштів, розробку плану руху грошових коштів.

Слід виділяти "притоки" і "відтоки" грошових коштів по основної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Притоки і відтоки грошових коштів

Вид

діяльності

Притоки грошових коштів

Відтоки грошових коштів

Основна

Виручка від реалізації в поточному періоді; погашення дебіторської заборгованості; аванси, отримані від покупців; надходження від продажу продукції, отриманої за бартером, і т.п.

Платежі за рахунками постачальників і підрядників; виплата заробітної плати; відрахування до бюджету і позабюджетні фонди; сплата відсотків по кредиту; відрахування на соціальну сферу

Інвестиційна

Продаж основних засобів і нематеріальних активів; дивіденди, відсотки від довгострокових фінансових вкладень; повернення інвестицій

Придбання основних засобів, нематеріальних активів; капітальні вкладення (прямі інвестиції в будівництво), довгострокові фінансові вкладення

Фінансова

Короткострокові кредити і позики; довгострокові кредити і позики; надходження від емісії акцій; цільове фінансування

Повернення короткострокових кредитів, погашення позик; повернення довгострокових кредитів, погашення позик; виплата дивідендів; погашення векселів

Коли надходження грошових коштів і грошові платежі узгоджені на певну перспективу, фірма може мати відносно невеликі запаси грошових коштів. Необхідний обсяг готівки зростає, якщо частина угод оплачується готівкою, і знижується, якщо фірма може швидко отримати кредит на бажаних умовах. Чим вище процентна ставка, тим більше зацікавленість фірми в зниженні грошового залишку. Мінімальний рівень залишку грошових коштів у розпорядженні підприємства залежить від швидкості інкасації, умов банківського обслуговування та необхідного запасу готівки для забезпечення безперебійності фінансової діяльності підприємства.

Оцінка руху грошових коштів підприємства за звітний період, а також планування грошових потоків на перспективу є найважливішим доповненням аналізу фінансового стану підприємства і виконують наступні завдання:

 • o визначення обсягу та джерел надійшли на підприємство грошових коштів;
 • o виявлення основних напрямів використання грошових коштів;
 • o оцінка достатності власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності;
 • o визначення причин розбіжності між величиною отриманого прибутку і фактичною наявністю грошових коштів.

Звіт про грошові потоки обов'язковий для тих підприємств, які представляють повну фінансову звітність. У Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (IAS) необхідність складання подібного звіту встановлена стандартом IAS 7 "Звіти про рух грошових коштів". Порядок складання звіту про рух грошових потоків в системі GAAP регламентований декількома стандартами.

Призначення звіту про грошові потоки - пов'язати прибуток, показану в звіті про прибутки і збитки, з фактичним станом грошових коштів на початок і кінець року (або іншого звітного періоду).

Звіт про грошові потоки вважається вкрай корисним для зовнішнього користувача бухгалтерської інформації, оскільки дозволяє відповісти па три найважливіші питання, що стосуються діяльності підприємства:

 • 1. Як були використані грошові кошти в процесі господарської діяльності підприємства?
 • 2. За рахунок яких джерел вироблялося інвестування коштів у нові виробничі потужності чи інші довгострокові кредити?
 • 3. Чому, незважаючи на прибуток, згідно зі звітом про прибутки і збитки, стан справ з готівкою погіршилося порівняно з минулими періодами?

Звіт про грошові потоки включає в себе п'ять основних розділів:

 • 1. Звіт про рух грошових коштів у зв'язку з основною діяльністю.
 • 2. Звіт про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.
 • 3. Звіт про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
 • 4. Звіт про зміну і стан грошових коштів.
 • 5. Розкриття інформації про негрошових угодах і оборотах в основний, інвестиційної та фінансової сферах діяльності.

Відмінності між грошовими потоками і фінансовими результатами (обговорювалися в гл. 2) обумовлюють два основні методи розрахунку чистого грошового потоку організації. Перший метод - прямий - визначає всі надходження і виплати за період часу і різницю між ними. Другий метод - непрямий - дозволяє "відновити" значення чистого грошового потоку на підставі бухгалтерського балансу компанії. Крім того, для розрахунку величини грошового потоку, його аналізу і планування використовується матричний метод.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >