Оцінка грошового потоку прямим методом

Прямий метод заснований на аналізі руху грошових коштів по рахунках підприємства:

  • o дозволяє показати основні джерела припливу та напрямки відтоку грошових коштів;
  • o дасть можливість робити оперативні висновки щодо достатності коштів для платежів за поточними зобов'язаннями;
  • o встановлює взаємозв'язок між реалізацією і грошовою виручкою за звітний період.

Аналіз руху грошових коштів прямим методом дозволяє судити про ліквідність підприємства, оскільки він детально розкриває рух грошових коштів на його рахунках, що дає можливість робити оперативні висновки щодо достатності коштів для сплати за рахунками поточних зобов'язань, а також здійснення інвестиційної діяльності.

В оперативному управлінні прямий метод може використовуватися для контролю за процесом формування прибутку і висновків щодо достатності коштів для платежів за поточними зобов'язаннями.

Недоліком цього методу є те, що він не розкриває взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни абсолютного розміру грошових коштів підприємства. Крім того, даний метод вимагає великих витрат часу, ніж інші методи оцінки грошового потоку, а отримана з його використанням звітність менш корисна для аналітичної та управлінської діяльності.

Схема оцінки всіх надходжень (притоків) і витрат (відтоків) грошових коштів підприємства прямим методом наведена в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Формування звіту про рух грошових коштів (прямим методом)

Формування звіту про рух грошових коштів (прямим методом)

Необхідно пам'ятати, що сукупний грошовий потік повинен бути дорівнює різниці початкового і кінцевого сальдо грошових коштів за період.

Оцінка грошового потоку непрямим методом

Суть непрямого методу полягає в перетворенні величини чистого прибутку у величину грошових коштів. При цьому виходять з того, що в діяльності кожного підприємства є окремі, нерідко значні за величиною види витрат і доходів, які зменшують (збільшують) прибуток підприємства, не зачіпаючи величину сто грошових коштів. У процесі аналізу на суму зазначених витрат (доходів) проводять коригування величини чистого прибутку таким чином, щоб статті витрат, не пов'язані з відтоком коштів, і статті доходів, які не супроводжуються їх припливом, не впливали на величину чистого прибутку.

Непрямий метод заснований на аналізі статей балансу і звіту про фінансові результати:

* Дозволяє показати взаємозв'язок між різними видами діяльності підприємства;

* Встановлює взаємозв'язок між чистим прибутком та змінами в активах підприємства за звітний період.

При аналізі взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни коштів слід враховувати можливість отримання доходів, що відображаються в обліку реального надходження грошових коштів.

Аналіз руху грошових потоків дає можливість зробити більш обгрунтовані висновки:

  • а) в якому обсязі і з яких джерел були отримані надійшли на підприємства грошові кошти, і які основні напрями їх використання;
  • б) здатне підприємство відповідати за своїми поточними зобов'язаннями;
  • в) чи достатньо власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності;
  • г) чим пояснюються розбіжності величини отриманого прибутку і наявності грошових коштів та ін.

Підготовка звіту про рух грошових коштів на основі непрямого методу проходить у кілька етапів (рис. 4.1).

Послідовність дій з підготовки звіту про рух грошових коштів непрямим методом

Рис. 4.1. Послідовність дій з підготовки звіту про рух грошових коштів непрямим методом

Перевагою непрямого методу при використанні в оперативному управлінні є те, що він дозволяє встановити відповідність між фінансовим результатом і власними оборотними коштами. У довгостроковій перспективі непрямий метод дає можливість виявити найбільш проблемні "місця скупчення" заморожених грошових коштів і, виходячи з цього, розробити шляхи виходу зі сформованої ситуації.

Основні статті балансу і можливість виведення із них чистого грошового потоку на основі непрямого методу показані в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Розрахунок чистого грошового потоку непрямим методом

Показник

Рядок балансу

Зміна нерозподіленого прибутку за звітний період

470

мінус

Зміна поточних активів без обліку коштів

290260

плюс

Зміна поточних пасивів

690 - 610

мінус

Зміна необоротних активів

190

плюс

Зміна власного капіталу без обліку нерозподіленого прибутку

490 - 470

плюс

Зміна позикового капіталу

590 + 610

одно

Чистий грошовий потік за звітний період

Послідовність формування звіту про рух грошових коштів представлена в табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Знак

Показник

Порядок розрахунку

Результат

+

Основна діяльність

-

Прибуток (за вирахуванням податків)

Використання прибутку (соціальна сфера)

Чистий прибуток = Прибуток звітного року за вирахуванням податку на прибуток

+

Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування додаються до суми чистого прибутку, так як вони не викликали відтоку грошових коштів

+

Зміна суми поточних активів:

дебіторська заборгованість

запаси

інші поточні активи

Збільшення суми поточних активів означає, що грошові кошти зменшуються за рахунок зростання запасів і дебіторської заборгованості

+

Зміна суми поточних зобов'язань (за винятком банківських кредитів): кредиторської заборгованості інших поточних зобов'язань

Збільшення поточних зобов'язань викликає збільшення грошових коштів за рахунок надання відстрочки оплати від кредиторів, отримання авансів від покупців

+

Інвестиційна діяльність

Зміна суми довгострокових активів: основних засобів

і нематеріальних

активів

незавершених капітальних вкладень

довгострокових фінансових вкладень

інших необоротних активів

Збільшення суми довгострокових активів означає зменшення грошових коштів за рахунок інвестування в активи довгострокового використання. Реалізація довгострокових активів збільшує грошові кошти

+

Фінансова діяльність

+

Зміна суми заборгованості: короткострокових кредитів і позик довгострокових кредитів і позик

Збільшення (зменшення) заборгованості вказує на збільшення (зменшення) грошових коштів за рахунок залучення (погашення) кредитів

+

Зміна величини власних коштів статутного капіталу

Збільшення власного капіталу за рахунок розміщення додаткових акцій означає збільшення грошових коштів.

Викуп акцій та виплата дивідендів призводять до їх зменшення

Сумарна зміна грошових коштів

Сальдо має бути рівним збільшення (зменшенню) залишку грошових коштів між двома звітними періодами

Величина нарахованої амортизації визначається як різниця між залишковою вартістю необоротних активів (основних засобів і нематеріальних активів) на початок і кінець періоду.

За операційної діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, отриманий у звітному періоді. Шляхом внесення відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім у показник чистого грошового потоку.

Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку з операційної та інвестиційної діяльності, а також виявити динаміку всіх факторів, що впливають на його формування. Крім того, слід відзначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух грошових коштів, так як переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в інших формах діючої фінансової звітності підприємства.

Прямий метод спрямований на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Він покликаний відображати весь обсяг надходження і витрачання грошових коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Відмінності отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують усі види надходжень і витрачання грошових коштів.

Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційної та фінансової діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюються за тими ж алгоритмами, що і при непрямому методі.

Відповідно до принципів міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство вибирає самостійно, проте кращим вважається прямий метод, що дозволяє отримати більш повне уявлення про їхній обсяг і склад.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >