Інвестиційний проект

Під інвестиціями розуміються вкладення коштів та інших цінностей в цілях отримання доходу або іншого корисного ефекту. Отже, інвестування є досить широким поняттям, що охоплює вкладення як у реальні активи підприємства (устаткування, нерухомість, запаси матеріальних цінностей), так і у фінансові (вкладення в цінні папери, а також паї інших підприємств) і в нематеріальні активи.

При цьому варто розрізняти такі види діяльності, як інвестування та фінансування. Під інвестуванням розуміють процес вкладення власних або залучених коштів в інвестиційні проекти. Фінансування інвестицій означає виділення коштів або інших ресурсів для реалізації цих процесів. Процеси інвестування та фінансування інвестицій взаємопов'язані, будучи двома сторонами інвестиційної діяльності, а управління інвестиціями означає управління як інвестуванням, так і фінансуванням інвестиційних проектів.

Зазвичай, говорячи про управління інвестиціями, мають на увазі управління інвестиційними проектами. Проект являє собою деяку задачу з певними вихідними даними і необхідними результатами (цілями), які зумовлюють спосіб її вирішення (рис. 6.1).

У Федеральному законі від 25 лютого 1999 № 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" визначається, що інвестиційний проект - обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектна документація , розроблена відповідно до законодавства РФ і затвердженими в установленому порядку стандартів (нормами і правилами), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).

Проект як система

Рис. 6.1. Проект як система

У відповідності з німецьким промисловим стандартом DIN 69901, проекту приписують такі відмітні характеристики:

 • o визначення цілей;
 • o тимчасові, фінансові, кадрові та інші обмеження;
 • o розмежування по відношенню до інших заходам;
 • o специфічна організація.

Спрощено можна сказати, що всім проектам властиві дві важливі характеристики:

 • 1. Наявність дат початку і завершення (дата початку може бути декілька невизначеною, дата завершення повинна бути чіткою).
 • 2. Результат кожного проекту - унікальний продукт. Проміжок часу між появою проекту і його ліквідацією називається життєвим циклом проекту (проектним циклом).

Початком інвестиційного проекту можна вважати момент зародження ідеї або момент початку її реалізації. Як правило, початком проекту прийнято вважати момент, з якого на проект починають витрачатися кошти.

Кінець інвестиційного проекту може бути визначений як момент введення об'єкта в експлуатацію або досягнення проектом заданих результатів, або припинення фінансування проекту, або початку модернізації, або ліквідації проекту.

Життєвий цикл будь-якого проекту складається з трьох фаз: передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної.

На передінвестиційної фазі здійснюються попередні техніко-економічні дослідження, що включають в себе:

 • o формулювання цілей, досягнення яких забезпечується реалізацією проекту;
 • o формування попередніх альтернативних варіантів (сценаріїв розвитку проекту), що задовольняють цілям інвестора;
 • o відбір варіантів проекту, прийнятних з точки зору термінів реалізації та інших умов;
 • o обгрунтування економічної доцільності та ефективності інвестування, розробку переліку конкретних заходів з реалізації проекту.

Результати робіт на цій стадії є основним змістом бізнес-плану інвестиційного проекту.

Інвестиційна (рази, або фаза впровадження проекту, передбачає широкий спектр робіт в області управління проектом. Вона може бути розділена на наступні стадії:

 • o встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту;
 • o придбання та передача технології, включаючи основні проектні роботи;
 • o детальна проектна проробка та укладання контрактів (участь у тендерах, оцінка пропозицій, проведення переговорів);
 • o придбання або оренда землі, підготовки будівельної ділянки;
 • o будівництво об'єкта та роботи з монтажу і встановлення обладнання;
 • o передвиробничий маркетинг;
 • o формування адміністрації фірми;
 • o набір і навчання персоналу;
 • o технічна підготовка виробництва;
 • o здача в експлуатацію і пуск підприємства.

На експлуатаційної фазі здійснюється запуск підприємства і його виведення на проектну потужність, а також регулярна діяльність з управління проектом, його моніторингу, заміні обладнання, впровадженню інноваційних продуктів або технологій, ліквідації проекту.

Структура витрат і доходів від реалізації інвестиційного проекту але фазам проектного циклу представлена на рис. 6.2. Виходячи з представленої структури, стають ясними основні завдання з управління життєвим циклом проекту:

 • o максимально можлива (в рамках економічної доцільності) ретельність і обгрунтованість розрахунків на передінвестиційній фазі;
 • o чітка організація і короткі (настільки, наскільки це технічно здійсненне) терміни реалізації інвестиційної фази;
 • o постійний моніторинг експлуатаційної фази і своєчасне прийняття рішення про вихід з проекту.

Розподіл витрат по стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту:

Рис. 6.2. Розподіл витрат по стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту:

I - прединвестиционная фаза; II - інвестиційна фаза; III - експлуатаційна фаза

Усяке підприємство і реалізовані їм інвестиційні проекти існують і розвиваються не ізольовано, а в певному оточенні, званому зовнішнім середовищем. Її дослідження має стати однією з найважливіших робіт зі складання бізнес-плану.

В рамках економічного оточення підприємство або аналізований проект можуть розглядатися як економічний і соціальний освіту, яка виступає в якості посередника між споживачами і ресурсами. Як частина цього оточення, підприємство діє в ринковому середовищі, конкуруючи з іншими виробниками в боротьбі за ресурси і за споживачів. Крім того, підприємство виступає як платник податків і, отже, є об'єктом інтересів держави в особі податкових органів (рис. 6.3).

Зовнішня Середа інвестиційного проекту

Рис. 6.3. Зовнішня Середа інвестиційного проекту

Взаємозалежність між підприємством і його оточенням має два важливих наслідки:

 • 1) менеджери підприємства повинні пристосовуватися до змін зовнішнього середовища там і тоді, де і коли це необхідно;
 • 2) менеджери підприємства повинні намагатися впливати на зовнішнє середовище або управляти цим змінами.

Інвестиційні проекти слід розробляти з урахуванням необхідності вміння справлятися з майбутніми змінами навколишнього середовища. Тому перш ніж приймати інвестиційне рішення, необхідно визначити і проконтролювати потенційно важливі фактори навколишнього середовища.

Методичними рекомендаціями по оцінці ефективності інвестиційних проектів [Методичні рекомендації, 2000] пропонується розглядати вплив на проект таких елементів економічного оточення, як прояви інфляції, фінансування реалізації інвестиційного проекту в різних валютах, система оподаткування, процентні ставки. Відомості про економічний оточенні проекту повинні включати в себе:

 • o прогнозну оцінку загального індексу інфляції та прогноз абсолютного або відносного (по відношенню до загального індексу інфляції) зміни ціп на окремі продукти (послуги) і ресурси на весь період реалізації проекту;
 • o прогноз зміни обмінного курсу валюти на весь період реалізації проекту;
 • o відомості про систему оподаткування.

Крім того, слід врахувати (хоча б якісно) вплив таких чинників, як стан інфраструктури в районі реалізації проекту; нормативно-правова база реалізації проекту та рішення федеральних і муніципальних органів влади і управління, пов'язані з реалізацією конкретних проектів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >