ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап розвитку людства характеризується активним розвитком туризму. За даними Всесвітньої туристської організації (UNWTO) в 2016 р число міжнародних туристських прибуттів досягло 1,235 млрд чол. і прогнозується його подальше зростання 2030 р до 1,8 млрд прибуттів.

Індустрія туризму є сферою економічної діяльності, що об'єднує підприємства, що виробляють як матеріальні, так і нематеріальні туристичні продукти та послуги. В даний час частка туризму у світовому ВВП становить 10%. Економічна значимість туризму досить істотна для багатьох національних економік. Зростає економічний внесок туризму в економіку Росії, в 2016 році він склав 3,4%.

Економіка туризму - це наукова дисципліна, яка вивчає систему економічних відносин, що виникають з приводу виробництва, розподілу і споживання туристських продуктів і послуг, які задовольняють потреби туристів. Ефективне функціонування підприємств туристичної індустрії залежить від безлічі факторів, у тому числі політичних, економічних, соціальних, екологічних і т.д.

Мета підручника полягає в наданні студентам інформації для набуття знань, умінь, навичок, ціннісних установок і компетенцій в області економічної діяльності підприємств туристичної індустрії, організації підприємницької діяльності в туризмі, прийнятті економічних рішень в ринкових умовах в сфері туризму, що дозволяють студентам правильно розуміти і використовувати економічні закономірності розвитку туристичного ринку.

Предметом економіки туризму виступають економічні відносини, що виникають в процесі виробництва, розподілу і споживання туристських продуктів (послуг), що задовольняють потреби туристів.

Туризм являє собою складну багатопланову соціально-економічну систему, що характеризується складним комплексом взаємозв'язків і взаємозалежностей і включає в себе велику кількість різноманітних складових. У зв'язку з цим економіку туризму слід розглядати як багаторівневу систему і вивчати економічні процеси на мегауровне (світова економіка), макрорівні (національна економіка), мезорівні (регіональна економіка туристських дестинацій), мікрорівні (підприємства туріндустрії).

Об'єктом економіки туризму виступають економічні закономірності і методи їх ефективного використання на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях управління економікою туризму.

б

Зміст підручника відповідає Федеральним державним освітнім стандартам вищої освіти - бакалаврату за напрямом підготовки «Туризм» (затв. Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації № 516 від 08.06.2017) та бакалаврату за напрямом підготовки «Готельне справа» (затв. Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації №515 від 08.06.2017) в частині утримання общепрофессіональной компетенції по економіці Про ПК-5.

У підручнику розглядаються ключові аспекти економіки туризму, вивчаються закономірності функціонування і розвитку туристичного ринку, специфіка економічного управління підприємствами індустрії туризму, економіка готельних підприємств. Розглянуто прийняття економічно обґрунтованих рішень на підприємствах індустрії туризму та готельного бізнесу, оцінка ефективності діяльності підприємств турін- дустріі. Таким чином, матеріал підручника дозволить студентам сформувати компетенцію ОПК-5 - здатність приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати економічну ефективність організацій обраної сфери професійної діяльності.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >