СТРУКТУРНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ.

Цей метод ґрунтується на даних вибіркових обстежень бюджетів сімей в розрізі окремих соціальних груп населення. Здійснюється угруповання сімей за розмірами річного доходу на одного члена сім'ї, відповідно визначається величина грошових витрат на придбання товарів і послуг як в цілому, так і за окремими складовими, наприклад витрати на туризм, і складається структурна модель попиту.

Структурна модель представляється у вигляді таблиці, в якій дані можуть бути як в абсолютних величинах, так і у відносних (у відсотках).

Розглянемо роботу даної моделі на умовному прикладі. Визначимо попит на продукцію туризму на основі наступних даних. Припустимо, що в дослідженні задіяна 1 тис. Сімей, які були розбиті на п'ять груп за рівнем доходів на одного члена сім'ї. У табл. 1.2 групи сімей представлені в порядку зростання доходів на одного члена сім'ї.

На основі структурної моделі попиту можна визначити середні річні витрати, що припадають на одного члена сім'ї на туризм. Ця величина визначається як середня арифметична зважена:

де X - середні річні витрати на одного члена сім'ї на продукцію туризму; X t - витрати на туризм в / -й групі; / - число сімей (питома вага) в / -й групі.

Знаючи чисельність населення і значення середніх витрат на туризм, що припадають на одного члена сім'ї, можна визначити прогнозований попит на туризм, перемноживши ці величини. Недоліком даного методу є те, що не враховуються можливі структурні зміни в групах населення в наступному році (статика). Оскільки перехід населення з однієї групи за доходами в іншу може вплинути на величину середніх витрат, то це позначиться на правильності розрахунку загального прогнозу.

Табл і ца 1.2

Структурна модель попиту, тис. Руб.

Група сімей за доходами на одного члена сім'ї, /

Число сімей в групі, /

Дохід на одного члена сім'ї, тис. Руб.

Витрати на туризм, X h тис. Руб.

1

150

108

3

2

250

144

6

3

350

162

7

4

200

180

15

5

50

288

30

В середньому по групі

-

-

8,9

Тому якщо в планованому році можуть відбутися структурні зміни, т.с. частина населення може перейти з однієї групи за доходами в іншу групу, дані зміни необхідно врахувати при розрахунку необхідних статистичних показників.

З даного вибіркового бюджетного обстеження видно, що чим більший дохід на одного члена сім'ї, тим більше витрат на туризм сім'я може призвести (див. Табл. 1.2). Але якщо в планованому році зросте загальний дохід сім'ї, що позначиться і на середньодушове доході, то відповідно може збільшитися і середньодушовий витрата на туризм. Тоді, визначивши частку витрат на туризм в загальних витратах сім'ї, що припадають на одного члена, можна визначити її середнє значення. Розглянемо той же умовний приклад (табл. 1.3), але розрахунки виконаємо в відносних величинах.

Розрахуємо середній питому вагу витрат на туризм:

Знаючи середній питому вагу витрат на туризм і загальний обсяг попиту (дохід), можна визначити прогнозовану величину попиту на туризм в плановому році, перемноживши ці величини.

Перевагою структурного методу прогнозування є його простота. Він не вимагає від дослідника глибоких математичних знань, але вимагає великих витрат часу і коштів на проведення соціологічних досліджень.

Основним недоліком структурного методу прогнозування є те, що при проведенні вибіркових бюджетних иссле-

Таблиця 1.3

Структурна модель попиту,%

Група сімей за доходами на одного члена сім'ї, /

Питома вага сімей в їх загальній сукупності в % у f

Дохід на одного »перші на сім'ї, тис. Руб.

Витрати на туризм, тис. Руб.

Ставлення витрат на туризм до всіх витрат в %,

1

15

108

3

2,8

2

25

144

6

4,2

3

35

162

7

4,3

4

20

180

15

8,3

5

5

288

30

10,4

В середньому по групі

-

-

-

5,16

джень результат може не відповідати реальному попиту за все населення, оскільки він не охоплює всі соціальні групи населення.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >