СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ.

Будь-яке підприємство відчуває ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною та іншою діяльністю, будь-який підприємець відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємця заощаджувати фінансові і матеріальні ресурси, розраховувати ефективність нових проектів, комерційних угод. Фактор ризику в підприємницькій діяльності особливо посилюється в періоди нестабільного стану економіки, супроводжуваного інфляційними процесами, дорогими кредитами і т.п.

Ризик в підприємництві - це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або втрати, якщо намічений управлінське рішення не здійсниться, а також якщо були допущені прорахунки або помилки при прийнятті цих рішень.

Ризик закладений в самій суті підприємницької діяльності, так як підприємець самостійно розпоряджається коштами виробництва, обирає сферу діяльності, але не завжди чинить правильно. В ринкових умовах підприємець постійно конкурує з іншими підприємцями, і немає гарантії, що він вийде переможцем.

Підприємницький ризик - ризик, що виникає в будь-яких видах діяльності підприємця. В абсолютному вираженні ризик може бути представлений матеріально-речовими або ж вартісними показниками (втратами). У відносному вираженні ризик може бути визначений як відношення суми можливих втрат до вартості основних і обігових фондів.

У туризмі до втрат відносяться незаплановані матеріальні витрати, прямі грошові втрати в результаті перевитрати грошей, незапланованих виплат, інфляції, зміни валютних курсів, розкрадань, втрати робочого часу в результаті непередбачених обставин і т.п.

Підприємницький ризик можна поділити на виробничий, фінансовий і інвестиційний.

Виробничий ризик пов'язаний безпосередньо з господарською діяльністю підприємства і визначається як ймовірність невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або договором із замовником, ризики в реалізації товарів і послуг, помилки в ціновій політиці, ризик банкрутства.

У туристської діяльності можна виділити наступні ризики:

 • • ризик повного припинення діяльності по якомусь напрямку через неможливість здійснення поїздок туристів в силу форс-мажорних обставин (військові дії, стихійні лиха, епідемії та ін.);
 • • ризик недоотримання замовлених у партнерів послуг (блоків місць у літаках, готелях та ін.) Через зрив укладених договорів, а також ризик неповернення коштів, перерахованих у вигляді передоплат;
 • • ризик неотримання або несвоєчасного отримання грошових коштів за реалізовані туристичні продукти та послуги;
 • • ризик відмови покупця від туристичної поїздки;
 • • ризик зриву укладених угод про надання позик, інвестицій або кредитів;
 • • ціновий ризик, пов'язаний з визначенням ціни на туристську продукцію і послуги, цей ризик істотно зростає в умовах інфляції ;.
 • • ризик банкрутства як ділових партнерів, так і самого туристського підприємства.

Фінансовий ризик - це ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з цінними паперами. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди.

Кредитний ризик пов'язаний з несплатою позичальником основного боргу і відсотків, нарахованих за кредит.

Процентний ризик - небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними фондами через те, що в результаті підвищення процентних ставок, виплачуваних ними по притягнутих засобах, вони починають перевищувати ставки за наданими кредитами.

Валютні ризики відображають небезпеку валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, в тому числі національної валюти при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій. Для підприємств туріндустрії цей ризик завжди суттєво.

Ризик упущеної фінансової вигоди визначається ймовірністю фінансового збитку, який може виникнути в результаті нездійснення якого-небудь заходу або зупинки діяльності туристського підприємства.

Нові проекти містять три види ризиків:

 • • ризик, пов'язаний з технічними нововведеннями;
 • • ризик, пов'язаний з економічною або організаційною стороною виробництва;
 • • ризик, який визначається молодістю підприємства.

Абсолютний ризик оцінюється в грошових одиницях (рублях,

доларах і т.д.); відносний ризик - в частках одиниці або у відсотках. Наприклад, ризик у підприємництві можна виміряти абсолютною величиною - сумою збитків і втрат і відносною величиною - ступенем ризику, тобто мірою ймовірності нездійснення наміченого заходу або недосягнення наміченого рівня прибутку, доходу, ціни.

Підприємницький ризик складається під впливом об'єктивних (екзогенних) і суб'єктивних (ендогенних) чинників.

До найбільш важливим екзогенним (зовнішнім) чинників в туризмі відносяться політичні чинники, інфляція, зміна податкових ставок і митних зборів, зміна вартості оренди і ін. Ендогенні (внугренніе) фактори пов'язані з помилками і упущеннями керівництва і персоналу, із загальним ставленням керівництва до ризику.

Виділяють наступні зони підприємницького ризику:

 • • зону допустимого ризику, в якій підприємець відшкодовує витрати і отримує середній прибуток (це звичайний підприємницький ризик);
 • • зону критичного ризику, в якій підприємець відшкодовує тільки витрати виробництва;
 • • зону катастрофічного ризику, в якій підприємець не тільки не відшкодовує витрати, але і знаходиться в стані банкрутства.

Для того щоб уникнути або зменшити ризик, його треба оцінити. Для цього використовуються статистичний, експертний і розрахунково-аналітичний методи. Статистичний метод включає в себе комплексний аналіз системи показників фірми за певний відрізок часу, зіставлення їх і розрахунок ризику. Експертний метод передбачає використання зовнішніх експертів для аналізу стану справ фірми і розрахунку ризику, розрахунково-аналітичний - аналіз показників фірми на основі науково розроблених концепцій.

Управління ризиком - це практична діяльність щодо пом'якшення впливу негативних наслідків ризику на керовану систему, яка передбачає розробку різних заходів, що сприяють усуненню можливих негативних наслідків ризику. До таких заходів належать розробка процедур запобіжного характеру, які включають в себе конкретні рекомендації для осіб, які беруть і реалізують ризикові рішення, розробку інструкцій по реалізації обраної ризикової альтернативи і т.д.

Основні способи зменшення ризику зводяться до наступного:

 • • страхування ризиків (стихійні лиха, автомобільні аварії, ризик невиконання зобов'язань партнерами і т. П.);
 • • утворення спеціального резервного фонду для самострахування за рахунок частини оборотних коштів;
 • • передача частини ризику іншим особам і організаціям шляхом страхування бізнесу і службовців;
 • • захист службової або комерційної таємниці шляхом запобігання крадіжки інформації та розголошення комерційної таємниці.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >